Kajal Kaama Sahavaasam

 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 6 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 6 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   కాజల్: ఇంతలా దెంగుకుంటూ ఉన్నావు నీకు నొప్పెంటే. కాజల్: దెంగురా మీ పెళ్ళాన్ని yes దేంగి నా మీద కర్చర  నేను: ఆహ్ ఆహ్ కర్చుతానే ఆ కాజల్ నా మోడ్డ బయటకు తీసి నోట్లో పెట్టుకొని ఉమ్ము పోసి మళ్లీ నిషా పూ కులో పెట్టింది. నేను మళ్ళీ నిశాని ఇంకా గట్టిగా దెంగుతున్న  నిషా: ఆహ్ అమ్మా ఆహ్ ఆహ్ దేన్గర ఆహ్ ఇంకా ఆహ్…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 5 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 5 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   నిషావచ్చింది, నిషా: ఏవండీలెండి,  నేనులేవలేదు నిషా: అబాలెండిపనుంది.  నేనులేచి : ఎంటేనాకుఅలసటగాఉంది,…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 4 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 4 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   నేను: వదినవీటినిలవ్బైట్స్అంటారు, నువ్వునాతోసెక్స్చేసావుఅనిఇవిగుర్తుకుఅనిఅనుకోవచ్చు.  కాజల్: రేయ్మీఅన్నయఇవిచూస్తేఎలారా.  నేను: అంతలేదులే , ఏదైనాదెబ్బతగిలినదిఅనిచెప్పుసరిపోద్ది. కానీనీకుమాత్రంవీటినిఅద్దంలోచూసుకున్నప్పుడునేనుగుర్తువస్తానువదిన.  నేనుమళ్ళీవదినదగ్గరకువెళ్లి నేను: రాఈఒక్కటిచెయ్యనివ్వు…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 3 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 3 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   కాజల్నామీదచాలాస్పీడ్గాఊగుతుంది, దానిఊగుడుకిబెడ్మొత్తమ్షేక్అవుతోంది , అప్పుడు! నిషా- “ఎంతకాఅలాఊగుతున్నావ్బెడ్మొత్తంషేక్అవుతుడ్ని, అంతగట్టిగకసిగాదెంగుతున్నావ్ఏంటి?” కాజల్- “నీకేంతేలుసే, నేనుఇన్నిరోజుమోడ్డసుఖంలేకఎంతబాధపడ్డానో, ల్లదెంగేవాడులేకసుఖం.…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 2 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 2 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   Continuation……. తరవాత 2 రోజులు గడిపిపోయింది, పొద్దున్నే అన్నయ్య ముంబైకి వెళ్ళాడు  నేను నిద్ర లేచి స్నానం చేసి టిఫిన్ చేద్దామని కిందకి వెళ్ళాను అక్కడ కాజల్ అప్పుడే వ్యాయామం చేసి స్నానం  చేద్దాం అని వెళుతుంది  అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడా అని అడిగితే వెళ్ళాడు అని చెప్పింది.…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 1 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 1 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   ఈ కథ English లో నేను…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

please remove the ad blocker