Kajal Kaama Sahavaasam

 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 5 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 5 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   నిషావచ్చింది, నిషా: ఏవండీలెండి,  నేనులేవలేదు https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724 నిషా: అబాలెండిపనుంది. …

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 4 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 4 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   నేను: వదినవీటినిలవ్బైట్స్అంటారు, నువ్వునాతోసెక్స్చేసావుఅనిఇవిగుర్తుకుఅనిఅనుకోవచ్చు.  కాజల్: రేయ్మీఅన్నయఇవిచూస్తేఎలారా.  నేను: అంతలేదులే , ఏదైనాదెబ్బతగిలినదిఅనిచెప్పుసరిపోద్ది. కానీనీకుమాత్రంవీటినిఅద్దంలోచూసుకున్నప్పుడునేనుగుర్తువస్తానువదిన.  https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724 నేనుమళ్ళీవదినదగ్గరకువెళ్లి…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 3 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 3 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   కాజల్నామీదచాలాస్పీడ్గాఊగుతుంది, దానిఊగుడుకిబెడ్మొత్తమ్షేక్అవుతోంది , అప్పుడు! నిషా- “ఎంతకాఅలాఊగుతున్నావ్బెడ్మొత్తంషేక్అవుతుడ్ని, అంతగట్టిగకసిగాదెంగుతున్నావ్ఏంటి?” కాజల్- “నీకేంతేలుసే, నేనుఇన్నిరోజుమోడ్డసుఖంలేకఎంతబాధపడ్డానో, ల్లదెంగేవాడులేకసుఖం.…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 2 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 2 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   Continuation……. తరవాత 2 రోజులు గడిపిపోయింది, పొద్దున్నే అన్నయ్య ముంబైకి వెళ్ళాడు  నేను నిద్ర లేచి స్నానం చేసి టిఫిన్ చేద్దామని కిందకి వెళ్ళాను అక్కడ కాజల్ అప్పుడే వ్యాయామం చేసి స్నానం  చేద్దాం అని వెళుతుంది  అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడా అని అడిగితే వెళ్ళాడు అని చెప్పింది.…

  Read More »
 • Kajal Kaama Sahavaasam | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 1 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu

  Kajal Kaama Sahavaasam – 1 | Kajal కామ సహవాసం | Telugu Boothu Kathalu   ITACHI639   ఈ కథ English లో నేను…

  Read More »
Back to top button