Kadha Puranam

Kadha Puranam – 2 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 2 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 2 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

నన్ను కచ్చ కచా దెం గుం డ్రి దీన్త!… అనె సుకన్య
..ఎంత సిగ్గిడిచి మాట్లాడుతున్నదీమె!…అనుకుంట ముఖాన్ని చేతులతొ కప్పుకొనె సింధు
…అంత తొందరగున్నదా!?… అనుకుంట ఏం చేసిండొ ఫణి , .. రెండు బటన్లిప్తె ఐపోయెదాన్కేమొ.. ?..అనుకుంట సుకన్య గులుగుళ్ళు ఇనొచ్చె మంచం కిరకిర్ల నడుమ..
..అంటె!.. పూ ర బట్టలిడిపిస్తున్నడా ఆమె చేత!?..ఆయన గూడ ఇడుస్తడు గావచ్చు!.. అనుకొనెటాలకు సింధు పెయ్యి గరమైపోయె..
..ఇంతల …ఏఁ…ఏందది?.. గ దా న్ని ఇటు తెస్తున్నవేంది?… అంటావున్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె
..దే న్ని తెస్తున్నడు??.. అనుకొనె సింధు
..కా వా ల్నంటివి గద!…అనుకుంట ఏం చేసిండో ఫణి , ..థూ!..నేనెందుకంట?!..దూరం జరుగు ముంగల!..
..అట్లనా?!..అనుకుంట ఏం చేసిన్డో ఫణి, .. గి దీన్కే అలుగుడా!?..అంటావున్న సుకన్య మాట నడుమనే ఆగిపోయి ’సుర్..సుర్..జూర్..జుర్..’ చప్పుడ్లు ఇనొచ్చె…
…ఏందయి?!…ముద్దులా?? అనుకొనె సింధు, జరుగుతాన్నదేందో అర్థంగాక…
..ఇంకొద్దిగైనంక , ఏదో బాటిల్ లోకెల్లి కార్క్ గుంజినట్లు …ప క్…మనె చప్పుడిన్పించె… . ..ఏ!.. అనె సుకన్య , ఏ దో పోగొట్టుకున్నదాన్లెక్క ..
..నోట్లకెల్లి ఐస్ గుంజుకున్నట్లు చూస్తవేందే!..అనెక్కిరిపించి, ..ఇంకాగితె నీ నోట్ లొనె కార్చేయగల.. , నీ ..దా..ని.. పని పట్టెదున్నదిగద!.. అనుకుంట నచ్చజెప్తాఉన్నడు ఫణి
.. అప్పుడర్థమాయె సింధుకు జరిగినదేందో!.. మొహంలోకురికొచ్చె , శరీరంలోరక్తమంత… .. చెవులు రిక్కించె..
..మాటల్జెప్తవ్!..ఊఁ.. అనుకుంట ఏంచేసిందో సుకన్య , మంచం కొంచెం కిరకిర లాడె
..ఎల్లెంకల పండి పంగలిప్పెనేమో!.. అఁ మ్మాఁ..అనొర్లుతదేమో మొదల్గాంగనె?! అనుకొనె సింధు , వేళ్ళతొ తొడలమధ్య రుద్దుకుంట . ..ఐతె ఓ అర్ద నిముషమైనగాని భారంగ గాలిపీల్చె ధ్వనులు తప్ప ఏమినరాలె.. ..ఏం చేస్కుంటున్నరీళ్ళు?…అనుకుంటాఉండంగనే
..ఆగాగి విన్పించె మంచం కిర్కిల మధ్య..ఏ!..చాల్జెయ్యా రుద్దుడు.. అంటావున్నసుకన్య మాట ఇనొచ్చెమత్తుగ!.. .. కిరకిర్లింకింత పెద్దగౌడు తప్పించి ..ఇం..కేం ..కాలె.. ..ఇంకొక అర్ద నిముషం గడిచెనో ఏమో.. ..ప్లీజ్ ..’..ఏడీపియొద్దు నన్ను!.. అంటాఉన్న సుకన్య గొంతినొచ్చె సన్నగ..
..చెప్పేంజేయమంటవ్?.. అంటున్నడు ఫణి కవ్వింపుగ
…‘పె ట్టుం డి.. దెం గుం డి.. అనుకుంట ఏం చేసెనోగాని సుకన్య , మంచం కిర్ కిర్ కిర్లాడె ఎవ్వరొ అటిటు పొర్లుతున్నట్లు..
.. మెలికలు తిరిగి పోతున్నదాఏందామె?.. అని సింధు అనుకుంటావుంటె
..అంత ఓపలేకున్నవా!?..అని సన్నగ నగుకుంట ఏం చేసిండో గాని ఫణి.. , ..ఆహ్…’ అని సన్నగ నిష్టూర్చె సుకన్య ..
.. ఎ క్క డ్నో మెత్తగ కత్తిని దించినట్లనిపించె సింధుకు.. ..మళ్ళ తడూరబట్టె ఆమె పూకుల… కాటన్ నైటీ కి ఒత్తుకుంట చెవులు రిక్కించె…
…కొద్దిగ పైకి లెవ్వు .. అంటున్నడు ఫణి.. .. ఉఁమ్.. అనుకుంట సుకన్య వీపెత్తెనేమో..చిన్నగ కిరకిర్ మనె మంచం.. ..నిన్నిట్ల పట్కుంటె మస్తుంటది గ్రిప్..అన్కుంట మొదల్పెట్టెనేమో ఫణి.. ..అఁ…ఆఁఁ…ఆఁఁఁ…అనుకుంట సుకన్య మత్తు మూల్గులినరాబట్టె సింధుకు..
…చిన్నచిన్నగ జోర్ పెంచుతా బోయిండేమో.. మంచం జోరుగ కిరకిరలాడబట్టే…
.‘ ఇంక!…ఇంక!!…ఇంక!!!… దెంగుండి.. అఁమ్మఁ…అమ్మఁఁ… అట్లనే దెంగు.. గట్టి గా.. దెం గు…దెంగరా…’ అంట సుకన్య మాట, స్వరం మారత బోయె.. ఇరుగుతదా!…అన్నట్లు చప్పుడు చేయబట్టె వాండ్ల మంచం..
. ఇంక అక్కడ ఉండలేక, పోలేక అటిటు తారట్లాడబట్టె సింధు…
..ఇంతల ‘ఉమ్.. ఆఁ హాఁ…అనుకుంట సుకన్య .. , …హాఁఁ..హ్హు..హూ.. ఐ పాయె…అనుకుంట ఫణి ఒర్లుడ్లు ఇన రాంగనె ..ఐ పో యింది గావచ్చిద్దరకు..అనుకుంట, బెడ్రూంలకురికి …ఇంత కావురమా ఈయనకు…అనుకుంట తొడల మధ్య అరచేతులు నొక్కుకుంట బెడ్ మీద పడిపోయె సింధు..
…ఆ టైమ్కె పక్కింటి బెడ్రూమ్ దంపతులు తృప్తిగ, ఒకరి మీద ఒకరు వాలి పోయిన్రు..
‘కొద్ది రొజులైనంక.. మళ్ళ చూపిచుకుందం.. ఇంకొ డాక్టర్ దగ్గర..’ అన్నడు ఫణి , కొద్ది సెపైన తరువాత..
.. ‘నిజంగ బాగ చూస్తడంటనా..’ అన్నది సుకన్య సిగ్గు పడ్త..
‘చూస్తడంటనా’ కాదు.. ’ చూస్తదంటదా…అనాలె! ’ .. లేడీ డాక్టర్.. ఇది కూడ.. నీ సంతొషం కోసమే..’ అన్నడు, మళ్ళ మళ్ళ సుకన్య పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంట.. దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రలకి జారుకున్నరిద్దరు..

తెల్లారి సాయంత్రం.. చంద్ర ఇంటికి రాంగనె తలుపుకున్న తాళం ఎక్కిరించింది.. ‘ .. నే ఇంటికొచ్చె టైమ్ కె ఎళ్ళాల్నా మార్కెట్ కు!?..’ అని సింధు ని తిట్టుకుంట మెట్లమీద కూర్చుండబోతుంటె , ఫణి ఇంట్లనుండి బైటికెళ్ళి .. ‘చెల్లెమ్మ మార్కెట్ కెళ్ళినట్లున్నది.. డూప్లికేట్ లేదా?..’ అన్నడు చంద్ర ని చూసి.
.. ‘ఉన్నది గాని తీస్కపోలె.. మీ ఇంట్లగానిచ్చి పోయినదా?..అన్నడు ఆశతొ
‘ ఏదోఇచ్చుడు చూసిన!.. అడిగొస్త.. రాండ్రి లోపలకు!…అనుకుంట లోపలికెళ్లిన ఫణి రెండ్నిముషాలవొస్తున్న బైటికెళ్లకపోవుడ్తొ, ఇక తప్పక ఇంట్లకెళ్ళి సొఫాలొ కూర్చున్నడు చంద్ర.
..ఇంతల ’..నాకు కన్పియ్యలె..ఆమె ఒచ్చి ఇస్తది..’ అనుకుంట హాల్ లొకొచ్చిండు ఫణి, మంచి నీళ్ల గ్లాస్ చంద్రకిస్త…
.. ఇంతల ఫణి సెల్ కి కాల్ వచ్చింది.. ఆన్సర్ చేసి, అవతల వాళ్ళకి ఎదొ లెక్కలు చెప్తున్నడు ఫైల్ చూస్తూ..
… చేసెదేం లేక పక్కనున్న న్యూస్ పేపర్ చూస్త కూర్చున్నడు చంద్ర…
..ఆయన కూర్చున్న ప్లెస్ నుండి ఫణి వెనక ఉన్న వాళ్ళ బెడ్ రూం కనపడ్తున్నది.. తలుపు తెరిచే ఉన్నది.. కర్టన్ సగం తీసే వున్నది.. .. ఇంతల సుకన్య ఒచ్చె బెడ్రూంలకు..సండ్లు కవర్ అయ్యె తీర్న పెట్టికోట్ ను కట్కోని ..
…అప్పుడె అటు చూసిన చంద్ర కి కనపడ్డది ఆ సీన్.. భయం తొ ఫణి వంక చూసిండు .. అతడు ఫైల్ లొ చూస్తుంట ఫొన్ లొ ఏదొ చెప్కుంట బిజీగ వున్నడు..
..నన్ను చూస్తలేడ్లే!..అన్కుంట చూపులు మెల్లగ బెడ్ రూం వైపు తిప్పిండు చంద్ర..
…సుకన్య వీపు కనపడ్తుతున్నది కవర్ లేకుండ!..పాల మీగడ లెక్క తెల్లగున్నది ఆమె శరీరం.. ట్యూబ్ లైట్ వెల్తుర్ల మెరిసి పోతాఉన్నది ..లైట్ కు ఎదురుగ నిలబడ్దదేమొ.. లంగల కెల్లి తొడల ఔట్లైన్ కన్పిస్తాఉన్నది ..
..ఇంతల సుకన్య తల కు చుట్టుకున్న టవల్ ని విప్పి, తల తుడ్చుకోని , లంగ బొందు నిప్పబోతున్నది..
.. ఏమేం అందాలు చూపిస్తదో!..అనె ఆత్రమో దిక్కైతె , ఆమె గాని , ఫణి గాని తనను చూస్తరేమో నన్న భయమింకొక దిక్కు ఉండుడుతొ గుటకలు పడ్తలేవు చంద్ర కి
..ఐతె అదృష్టమనుకోవాల్నో , ఏమనుకోవాల్నో గాని , బెడ్రూమ్ల కెల్లి సుకన్య గాని, ముంగల్నె కూర్చున్న ఫణిగాని, చంద్రను గమనించలె..
..ఇంతల ఆమె లంగ బొందిప్పి చిన్నగ కిందకు గుంజింది .. అదామె సండ్ల మీదకెల్లి ‘సర్ ర్ …’ న నేలకు జార్నేమొ గాని , ఆమె పిర్రల బలుపు దానిని పట్కొనాపింది..
..ఆమె లంగాను సదుర్కొకొంటావుంటె , మధ్యమధ్యల రెండు పిర్రల నడుమ చీలిక కన్పడబట్టె.. చూపించి చూపించనట్లు చూపిస్తున్నది సుకన్య పిర్రలను ఆ లంగా..
‘.. నీ యవ్వ!..ఆయింత జారకపాయెనే!..’ అన్కుంట ఒక క్షణం లంగ ని తిట్టుకున్నగాని.. అట్లైయుంటె , దాన్ని లేబట్టనికామె కిందకు ఒంగునేమొ!.. అట్ల ఒంగిందాంటె , నోరెళ్ళబెట్టి ఆమె అందాల్ను తాగ్కుంటాఉన్న నా మొకం ఆమె కండ్లబడుండెదేమొ.. కన్పడంగనె పెద్దగ ..థూ!..అనుకుంట ఊ సె దేమొ!.. ఆ చప్పుడిన్న ఫణి లేచి లోపలికెళ్ళడా?.. జరిగినది తెల్సినంక నా మెడ పట్కొని బైటకు తొయ్యడా?!.. ఇంటిముంగల బోర్లబొక్కల పడ్డ నేను, బస్తిల పల్చగైపోనా?… అన్న ఆలోచన దిమాఖ్ ల రాంగనె , లంగాను పూరాగ జారనియ్యని ఆమె పిర్రల బలుపుకు మనస్సులోనె మొక్కుకొని చూదసాగె…
… లంగా బొందు కట్టుకొని , పక్కన వున్న జాకేట్ ను అందుకునెటందుకు సైడ్ ఫోజ్ లొ ఒంగె సుకన్య….
… అప్పుడు కనపడినయ్ …బలిసి దింపుకొచ్చిన తాటిపండ్లల్లెక్క నిండుగ బరువుగ వ్రేలాడే ఆమె సండ్లు… … లేచి పోతావున్న మ డ్డ ను ఫణి కంట పడకుండ చేత్లనున్న న్యూస్ పేపర్ ను అడ్డుపెట్కొని, నోరెళ్ళబెట్కొని చూస్తాన్నడు చంద్ర..
… జాకేట్ అంద్కోని , చేతులు దూర్చనికె ఒకదానెనుక ఇంకొక రొమ్మి రు చు కుంట , ఎద మీదకు గుంజుకుంటాన్నదామె.. అట్ల రొమ్మిరుచుకుంటాఉంటె నల్ల ద్రాక్షల్లెక్క పొడ్చుకరాబట్టె, ఆమె చనుమొనలు..పాలమీగడ రంగుల ఉన్న కుదుళ్ల చనుకండలు ట్యూబ్ లైట్ వెలుగుల మిల మిల మెరుస్తాఉన్నయి.. బ్లౌజ్ టైట్ గున్నదేమొ, హుక్స్ లు పెట్కోనికె తిప్పలు పడుతావున్నదామె.. ఎద కాయలు ఉండుండి బైటకురికొస్తాఉన్నయ్ , బ్లౌజ్ లకెల్లి… ఆమె వాన్ని మళ్లమళ్ల లోపలకు గుంజుకొని ఒక్కొ హుక్స్ పెట్టుకుంట వుంటె పిచ్చి లేచిపోతాఉన్నది ..అప్పటికి మధ్యమధ్యల వాట మీదికెల్లి తన చూపు ను తిప్ప్కోలేక తిప్కోలేక , తిప్కొని ఫణిని గమనిస్తనేఉన్నడు చంద్ర..
.. బయట ఫణి గొంతు విన్పడుతుండడంతొ , తల దించుకొనే రెండు చేతుల తొ చివరి హుక్ ను పెట్కుంట , ‘ఏమండీ.. వాళ్ళ ఆయన వస్తె ఇవ్వుమని ఈ తాళం చెవి ఇచ్చిపోయింది సింధు.. వచ్చిండేమ్ చూస్తరా!?‘ అనుకుంట బెడ్ రూం తలుపు దాటి హాల్ లొకి వచ్చేసె సుకన్య , అక్కడే ఉన్న చంద్ర దిక్కు చూడక..
.. ‘ ఇక్కడ్నె కూర్చున్నడుగద!.. ‘ అన్నడు ఫణి ఫైల్ ల నుంచి తలెత్తక ..
.. భర్త మాట విన్న సుకన్య తల ఎత్తి ఎదురుగా వున్నచంద్ర ని చూసి , ఖాలి జాకేట్ లంగా తో పరాయి మగోనిముందుకొచ్చినందుకు సిగ్గు పడుకుంట బెడ్రూంలకురికె..
..ఇంతల ‘ఆ.. ఇక్కడె వున్నరు చంద్ర..’ అనుకుంట, ఫొన్ స్పీకర్ ను చెయి తో కవర్ చేస్త వెనక్కి తిరిగె ఫణి… వెనక సుకన్య లెక పొయె సరికి, చంద్ర ని చూసి చిన్నగ నవ్వుత , ..తెచ్చిస్తది..అన్నట్లు తల ఊపుత మర్ల ఫైల్ ల మునిగిండు ఫణి…
.. ఏమి ఎరగనట్టు అమాయకం గ ముఖం పెట్టి కూర్చున్నడు చంద్ర..
5 నిమిషాలల్ల పని పూర్తిచేసి , ఫొన్ కిందబెట్టి, చంద్రను చూసి .. ఇంక ఇయ్యలే ఈమె?!… అనుకుంట … ‘సుకన్య… చంద్ర వాళ్ళ తాళం చెవి తీసుకురా..’ అని పిల్చిండు..
..ఇంతల బ్లౌజ్ లో నెక్ ఐన గాని , చర్మమేమాత్రం కన్పియ్యకుండ , చీర అంచులు సండ్ల చుట్టు ముట్టుండెటట్లు నిండుగ చీరె కట్టుకొని, సిగ్గు తొ చంద్ర వైపు చూడలేక నేల చూపులు చూసుకుంట, హాల్ ల కొచ్చి .. టీవీ దగ్గర వున్న తాళం చెవందుకొని.. తీస్కొ మన్నట్లు ఫణి వైపు చేయి చాచింది..
.. ‘చంద్ర గారికే ఇవ్వు!..’ అన్నడు ఫణి పైల్ సద్దుకుంట..
… ఖాలి జాకేట్ లంగా తో కనబడ్తిగదా ఈయనకు! అని తనను తనే తిట్టుకుంట , అట్ల నన్ను చూసిన మగోని ముంగల కే మళ్ల నన్ను పంపించెగదా నా పెనిమిటి!,. అని మనసునె ఫణి ని తిట్టుకుంట.. చంద్ర వపు రెండడుగులు వేసి.. సిగ్గు తో ఎఱ్ఱబడ్డ చెంపల్తొ , అతడి కళ్ళలొ చూసి చుడనట్టు చూసి కీ తీస్కొమనట్టు చేయి చాచె , కొంచెం బరువుగ ఊపిరి పీల్చుకుంట..
.. ఐతె చంద్ర కండ్ల ముంగల ఇప్పటికి అర్థ నగ్నంగున్న సుకన్య రూపే మెదల సాగె.. అందుకె దేముడిచ్చిన పెద్దపెద్ద కండ్లను పూర్తిగిప్కోని , మూడు ఫీట్ల దూరంలొ ఎఱ్ఱ మందారాల్లెక్క కన్పడె ఆమె చెంపలను , దొండపండ్లలెక్క ఔపించె పెదవుల్ను , చీరలోకెల్లే ఎగసెగసి పడతాఉన్న సండ్లను, పల్చటి కాటన్ చీర లకెల్లి కన్పడె ఆమె నడు మడతల్ను చూసుట్ల మునిగిపోయి , ఆమె చేత్లొకెల్లి తాళం చెయి తీస్కునె ప్రయత్నమే చెయ్యక పోయె..
..నా రంగు పొంగులను చూసి బేహాల్ ఐపోయినట్లున్నడీ పిల్లగాడు!.. అనుకుంట , గర్వంతో విచ్చుకుంటావున్న కింది పెదవిని మునిపంటితొ నొక్కి పెడ్త ..తీస్కోండ్రి..అన్నది ,ఇంకింత ఒయ్యారంగ చెయ్యి జాపి..
..ముప్పై ఏండ్లు నెత్తికొస్తాఉన్న చంద్రనీమె ’ పిల్లగాడు ’ అనెట్లన్నది!?..అని డౌట్ పడుతున్నరా!?.. ..నల్లని రింగు రింగుల వెంట్రుకల్తొ, చారెడంత కన్నులతొ , తీరైన ముక్కుతొ, చంద్రుని లెక్క రౌండ్ మొఖం తొ , పసిమి పచ్చని రంగుతొ , మీడియం సైజ్ పర్సనాలిటీతొ ఇరువై మూడేండ్ల బక్క హిందీ సిన్మా హీరోలెక్కుంటడు చంద్ర..
.. అదేంది!?..పెళ్ళైనామె గదా!.. అనె ఆలోచన రావచ్చును మీ మనసుల!.. అర్థమవాల్నంటె ఆమె కోరికల బాగ్రౌండ్ తెలియాలె!..ఐతె తప్పుకోర్కెలేంగావవి..
… రాబోయె మగడు “ఎఱ్ఱగ బుఱ్ఱగ అందంగ ఉండాలె!”… అంట పెండ్లి కి ముందర్నుంచె కలలుగన్న మనిషామె.. అందుకె పెద్దలు ఫణి తొ పెండ్లి నిశ్చయం చేస్తాఉంటె , “… మనిషి కఱ్ఱెగున్నడు , మొరటుగున్నడు …” అంట గులగబట్టె…
..మగపిల్లగాన్కి అందమేందమ్మా?..మంచితనం , ఆస్తిపాస్తులు చూడాలె.. తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క పిల్లగాడు, బుధ్ధిమంతుడు, నూరెకరాల పొలమున్నకుటుంబం… సర్దుకోవాలె బిడ్డా!…అంట నచ్చజెప్పిన్రు తల్లితండ్రులు..
…ఏ..మగోడంటె రఫ్ గ అట్లనే ఉండాలె.. ..ఫస్ట్ నైట్ ఐనంక నీకే తెలుస్తదిలే!..అంట కన్నుగీటి చెప్పిన్రు , అప్పటికే సంసారం చేసుకుంటాఉన్న ఫ్రెండ్స్..
ఎట్లైతెనేం పెండ్లి అయిపోయినది… సంసారంలొ ఫణి మంచితనంను , ప్రేమను అనుభవించినంక , తెల్లారి మంచం మీద్కెల్లి లేచుడే కష్టమైపోజేసె అతని మగటిమిని రుచి చూసినంక, సుకన్య గులుగుడు బందైపోయె.. కాని ఇయాల చంద్రను చూసినంక అణగిపోయిన ఆలోచనలు మరల తలెత్తె…
.. చంద్రకివేం తెల్వదు.. ఐతె ఆమెకు తన మీద కోపం లేదని మాత్రం అర్థమైపోయింది..
.. అందుకె ధైర్యంగ వేళ్లను ఆమె అరచేతి కి తాకిస్తూ తాళం చెవి తీసుకొని.. ‘థాంక్స్.. అండీ.. ‘ అన్నడు..ఆమె కళ్లల్ల సూటిగ చూస్త.. ..ఎఱ్ఱబడుతూన్న మొకం తో లోపలకురికె సుకన్య..
.. …. …….. …. …….. …. …….. …. ……..
… చూస్త చూస్తనెల గడిచిపోయినది… సింధుగాని, సుకన్యగాని,నెల తప్పలే!.. రెండు జంటలు, ఎవరంతట వాండ్రు పోయొచ్చిండ్రు , కిన్నెర ఫెర్టిలిటీ క్లినిక్ కు
..ఈ టెస్టులు చేపించుకొని వారమైనంక రాండ్రి.. అనుకుంట ఎప్పాయెంట్మెంట్లిచ్చింది డాక్టర్ కిన్నెర..
..మీరు ఇక్కడ??..’ అంట ఆశ్చర్యంగ అడిగిండు … ఎప్పాయెంట్మెంట్ టైమ్ కి ఐదు నిముషాల ముందు సింధునెంటబెట్టుకొని క్లినిక్ లొనికొచ్చిన చంద్ర , అప్పటికె్ డాక్టరమ్మ కన్సల్టేషన్ రూం వద్ద వెయిట్ చేస్తాఉన్న ఫణి, సుకన్యలను చూసి..
..‘ఇక్కడకి అంత ఒకే ఆశ తొ వస్తరు…’ అన్నడు ఫణి ఎటకారపు నవ్వుతొ.. ..ఇంతల , సింధు, చంద్ర పేర్లను పిలిచి, లోపలికి పంపించె నర్సమ్మ..
..పది నిముషాలల్ల ముఖం కిందికి దించుకొని బైటికెల్లె చంద్ర..
..నెక్స్ట్ మేమేగద!..అనుకుంట లేచె సుకన్య.. ..ఆమె రావాలె గద!..అనుకుంట కూర్చొబెట్టె నర్సమ్మ..
‘మీరు ఈ డాక్టర్ దగ్గర్నె చుపిపించుకున్నరా?.. మంచి పేరున్నామె నంట గద! ..’ అనుకుంట ఫణి పక్కల్న కూర్చొని ముచ్చట్లు షురూ చేసిండు చంద్ర..
…‘ పేరు తొ పనేమున్నది.. మన లొ వుండాలె కాని..’
.. ‘ఉంఁ.. అది భీ నిజమే..’ అని చంద్ర అంటావుంటె , ముఖమెఱ్ఱగ చేస్కొని బైటకెల్లె సింధు

ఇంతల నర్స్ ఫణి , సుకన్యలను డాక్టరమ్మ రూంలకు పంపించినది..
.. సింధు దగ్గరకు రాంగనె ..ఎళ్దమా ఇంక!..అనుకుంట లేచిండు చంద్ర
..మీకేదొ చెప్తదంట..ఉండుమన్నది డాక్టరమ్మ!..
..ఏంటిది చెప్పేడిది?..ట్రై చేస్తనే ఉండుండని చెప్పుడు తప్పించి!..అన్నడు చంద్ర గింతంత ముఖం చేస్కొని ..
..అట్లలుగుతె ఎట్ల!..డాక్టరమ్మ వద్దకొచ్చినంక ఆమె చెప్పినది వినాలెగద!.. అని బ్రతిమాల్త కూర్చొబెట్టింది సింధు.. ..ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్లు కూర్చున్నడు చంద్ర , మనసుల్నె గులుక్కుంట..
పది నిముషాలైనంక ఫణొక్కడె బైటికెల్లిండు.. ..సుకన్య ఏదన్నట్లు ముఖం చూసిన్రు చంద్ర , సింధు..
..ఆమెకె ఏదో చెప్పేదుందంట!..నన్ను బైటనె కూర్చుండుమన్నది డాక్టరమ్మ..అని ఇద్దరి దిక్కు చూస్కుంట సమాధానం చెప్పిండు ఫణి, చంద్ర పక్కల్నె కూర్చుంట.. ..అట్లనా!..అన్నట్లు చిన్నగ తలలూపి గమ్మునుండిపోయిన్రు..
..ఐదు నిముషాలైనంక ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖం తొ బైటికెల్లె సుకన్య.. .. మేమెళ్తం.. అన్నట్లు తలూపుకుంట లేచిండు ఫణి.. ..ఏ..ఆగు!..ఏదొ మందు తెప్పించిస్తదంట డాక్టరమ్మ!… అనుకుంట , కూర్చుండుమన్నట్లు మగనికి సైగ చేసినది సుకన్య..
..అట్లనా!..ఎంత టైం పడ్తదొ తెల్సుకొనొస్త…అని లేచెళ్ళిన ఫణి నర్స్ దగ్గరకెళ్ళొచ్చి ..అర్ద గంటైతదంట!…అనుకుంట ఆడోళ్ళవైపోమారు చూసి , ..ఐతె వీండ్లింటికి పోవచ్చుగద!.. ..ఏమంటవు చంద్రన్నా!.. అనె చంద్ర తో న..
.. అట్లనే!…అని చంద్ర అంటావుంటె , నర్స్ వచ్చి చంద్రను పిలిచె..
..ఐతె వీండ్లను ఆటో ఎక్కియ్యి ఫణన్నా!.. అనుకుంట డాక్టర్ రూం వైపడుగేసె చంద్ర.. ..
‘ఒకే.. తరువాత ఇంటికే కద..’
.. ‘ ఆఁ..’
.. ‘సరె వెళ్ళి రాండ్రి.. ఇక్కడ్నే వుంట .. ఇద్దరం కలసి వెళ్దం..’ అన్నడు ఫణి..
..సరె అనట్టు తల ఊపుకుంట లోపలికెళ్తాఉంటె , ..మే మెక్కలేమా ఆటో!?..అని సన్నగ అనుకుంట ఫణి వెంట బైటకెళ్ళిరి ఆడోళ్ళు.. ఆళ్ల సణుగుళ్ళు పట్టించుకోకుండ ఒక ఆటోను పిలిచి ఎక్కించి క్లినిక్కి వాపసొచ్చి , కూర్చున్నడు.
.. 10 నిమిషాలైనంక బయటకొచ్చిండు చంద్ర, ముఖం చిన్నగ చేస్కొని.. ..ఇంతల నర్సమ్మ ఫణి కి మందుగూడ తెచ్చిచ్చె.. ..చిన్నగ బైటకెళ్ళి , నడుచుకుంట ఇంటి బాట పట్టిరిద్దరు , రిపోర్ట్ లను చేతుల పట్కొని..
‘ఏమన్నది మేడం..’ అన్నడు ఫణి మాట షురూ చేస్త..
…‘ట్రై చేస్తనే ఉండండీ..‘అన్నది.. అని బదులు చెప్పి , ..మీకేమన్నది?’ అనడిగిండు కొంచెం సేపైనంక ,
..ఇంతకు ముందు కలిసిన డాక్టర్లు చెప్పినదె!..
..గదె..ఏందో!.. అంట మాట మధ్యల్నె ఆపిండు చంద్ర..
..ఇద్దరు బాగనె ఉన్నరు..ట్రై చేస్తనే ఉండుండి.. ఆమెనీ మందు వాడుమని చెప్పుండ్రి.. అనుకుంట గిదిచ్చిరి.. అనుకుంట చేత్ల ఉన్న మందు బాటిల్ చూపించిండు…
..ఏమట సమస్య?!..
..నా స్పెరం కౌంట్ బాగనె ఉందంట.. .. అటువైపోళ్ళు గూడ మనం ఇచ్చేది తీసుకోవాలె గదా! ..’ అన్నడు ఫణి కొద్దిచేపైనంక..
…అర్ధంకానట్టు చూసినడు చంద్ర..
..‘ఆమె అండం నా స్పెర్మ్ ని పట్టుకొలేక పొతున్నది..నా దాని బలమెక్కువైందంట… ‘అన్నడు ఫణి దిగులుగా ..
అయ్యొ!…అట్లగూడౌతదా!?… అన్నడు చంద్ర సానుభూతిగ!
..ఏమొ..ఏం జెప్పాలె?!..పిల్లలు లేకపోతె లేకపోయిరి..బాధపడకు..అంటె వినదుగద ఈమె!..
…‘మేం భీ అనుకున్నం ఐనప్పుడే ఔతరని!.. ..ఎందుకౌతలేరు?..ఎవర్ది లోపం?..పెద్ద డాక్టర్ ను కలిసి మందులు తీస్కొవచ్చుగద!.. అనుకుంట , నా వాండ్లు , తన వాండ్లు ప్రశ్నల్తో గుచ్చి గుచ్చి చంపుక తింటున్నరు..’ అన్నడు చంద్ర, పండ్లు నూరుకుంట …
‘వాళ్ళదేమున్నది .. ఏమైయిన చెప్పుతారు..’
‘..ఐతె ఇంకొక సమస్యున్నది..’
..ఏంటిది?
..సింధుకు తల్లిగారి వైపునుండి పొలం రావాలె.. కాని మా మామ.. నా కొడుకుకి రాస్త .. ఇంకొ ఏడాది లొ మీకు పిల్లలు పుట్టక పొతె.. అంటడు..’ అన్నడు చంద్ర కొపం తొ ..
.. ‘వాళు అలాగె బెదిరిస్తారు.. ఈ రొజుకాక పొతె రేపైనా కూతురికి ఇస్తర్లే చంద్రన్నా! ..’ అన్నడు …ఫణి పెద్దగ నవ్వి.
‘ నీకెరుక లే అన్నా!.. అల్రేడి సింధుకి రావలసిన కొంత పొలం సింధు అన్నకు రాసేసిండు..’ అన్నడు చంద్ర ఆవేశంగా….
… ఫణి ఎమి మట్లాడ లేదు..
..‘జల్ది అయ్యెటట్లు మందులివ్వండి డాక్టర్!… అంటె … అంత తొందరగ ఉంటె.. స్పెర్మ్ డోనార్ ను చూస్కొనండి.. అన్నది డాక్టరమ్మ…’
.. ఫణి, చంద్ర వంక సూటిగా చూసాడు..
‘అవు.. నా స్పెర్మ్ లొ కౌంట్ తగ్గిందంట .. మంచి ఫుడ్ తీసుకొని ఈ మందులు వాడండి… అని చెప్పింది..’ అన్నడు చంద్ర ,తల కిందికేస్కొని..
.. ‘ఇంకేమి?.. ప్రాబ్లం లేదుగద!…ట్రై చేస్తనే ఉండాలె…అంట మెత్తగ ధైర్యం చెప్పిండు
…అట్లగే మాట్లాడుకుంట,ఒకళ్ళకొకండ్లు ధైర్యం చెప్పుకుంట ఇంటికి చేరినరు గాని , తమ రాకను చూసి లోపల కెళ్ళిపోయిన ఆడోళ్ళను గమనించలే…
…మగవాండ్లు లోపలకు రాంగనే గాని, భోజనాలు చేస్తుండగ గాని , …రిపోర్టుల్ల ఏమొచ్చిందనో, డాక్టరు ఏమన్ననో, సుకన్యగాని, సింధుగాని…మంచమెక్కినంక మాత్రం చిన్నగ లేబట్టినరు, ఎవరంతట వాండ్లు…
…ఏమున్నది కొత్తగ చెప్పనికి!… అఁయేఁ పాతమాటలు…చెప్పిన మందులు వాడుతున్నరుగద!…వాడతనే ఉండండి..అంటచెప్పుకున్నరు , ఎవరి భార్యలకు వాండ్లు…
..కొంచెంసేపు మౌనం రాజ్యమేలింది , రెండు బెడ్రూంలల్ల…
..ఏమంట వాండ్ల సమస్య!…అనడిగేసింన్రు ఆడోండ్లు…
…ఎహె!.ఊకో!..ఎవరి సమస్యలు వాండ్లు చూస్కుంటరు…అంట మందలించిన్రు మగోండ్లు
..ముచ్చట్లు చెప్పుకుంట నడిచొచ్చిరిగద.. తెల్సుకున్నరేమోనని!… అంట మూతి ముడిచిన్రు ఆడోళ్ళు…
…చంద్ర స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గిందంట….
…అంటె ఏమన్నట్లు?…
…ఆయన స్పెరం, గదె…విత్తనం కు బలం తక్కువైనదంట!… ఐన మనకెందుకాళ్ళ ముచ్చట !…మన కోషిష్ మనం చేస్తనే ఉందం… అంట సుకన్యను దగ్గరకు గుంజుకున్నడు ఫణి… నా స్పెరం ను ఆమె అండం గాని పట్టుకుంటదేమో!…అని మనస్సుల్నే అనుకుంట… అట్లనుకోంగనే గడ్దపలుగు లెక్కైపాయె అతని మగసిరి…
…నీదాని బలమేమో ఎక్కువైపాయె!…అంట సన్నగ పైకి అన్నదేగాని , …నాకు కరెక్టుగ సరిపోతదేమో ఆయనది!… అని మనస్సులనుకోంగనె తొడల మధ్య చెమ్మబారబట్టె…ఆగలేక భర్తను బిర్రుగ కౌగలించుకొనె సుకన్య…
…ఆమె అండం గ ఆయన స్పెర్మ్ ని పట్టుకొలేక పొతున్నదంట..‘అన్నడు చంద్ర…
…అంటె ఏమన్నట్లు?…అంట అడగలేక అడిగింది సింధు
…విత్తనం కు బలం ఎక్కువైందంట!…అని చెప్తనే , …నాది గాని కరెక్ట్ గ సరిపోతదేమో ఆమెకి!? అనుకన్నడు మనస్సుల…అట్లనుకోంగనే రూఫ్ చూడబట్టె అతని సుల్లి! …ఐన అవన్ని మనకెందుకట?…అనుకుంట భార్య మీదకెక్కిపోయిండు…
…నీదాని బలమేమో తక్కువైపోయె!…అని గొణుగుకుంట పంగలిప్పె సింధు, …..ఆయన స్పెరమ్ నైతె అనామత్ గ పట్కుంటదేమో నా అండం!? !?…అని మనస్సుల అనుకుంట … …అట్లనుకోంగనె జిగురూరబట్టె ఆమె పూకుల… ఇంకాగలేక భర్త మెడచుట్టు చేతులల్లుత నడుమెత్తె సింధు…
… ఏం జోష్ల ఏమోగాని , మగోళ్ళు మాములు కంటె ఎక్కువ టైం దెంగిన్రు … ఆడోండ్లు ఇంకింత జిగురొదిలిండ్రు…

5c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 2, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: