Kadha Puranam

Kadha Puranam – 4 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 4 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 4 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

 .  తన పెదవులమీద రఫ్ గున్న పెదవులు ఒత్తుతావుంటె కండ్లు తెరిచె సింధు… ముందు గౌతం… ఖాలి లుంగి చుట్కోని , కొద్దిగ మంచం మీదకొంగి నైటిలనుంచి పైకి పొంగుతున్న తన అందాల్ను, ఎఱ్ఱబారిన కండ్లతో తాగుతున్నడు… భర్త లెక్క సున్నితంగ కాక చాకలి బండలెక్కున్నది ఛాతి…దాని పైన సన్నగ వెంట్రుకలు… దినాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తడేమో కండలు తిరిగున్నయ్ వాని దండలు… డేరా లెక్క లేచున్నది వాని లుంగి ముందు భాగం… ఆ ఎత్తు చూడంగనె గుబగుబలాడె సింధు గుండెలు… భయమ్తొ ఇంకింత పొంగినయే ఆమె సండ్లు, ముందుకొంగిండు ముద్దుపెట్కోనికె…
…గుబుల్ గుబులుగ సండ్లకు ఓ చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకుంట ,ఓపెన్ ఉన్న నైటీ బటన్లు పెట్టుకుంట లేవబోయె…
…జల్దేమున్నది!?…అనుకుంట అల్కగ భుజాలను పట్టి పండబెడ్త ఆమె మీదెక్కిపోయె వాడు , …
… సి స్ట ర్ …అనుకుంట గిదేం పని… అంట తప్పించుకోనికె పెనుగులాడబట్టె సింధు…
…అందరున్నపుడు సిస్టర్ .. ..ఎవ్వరు లేకపోతె ..సిస్టర్ ఇన్ లా!… అనుకుంట , సింధు నోట్ల నుంచి మాట బైటికొచ్చె లోపల్నే ఆమె పెదాలను బంద్ చేసె తన పెదవులతొ..
.. మనసు ..ఇడిపించుకో!..అని చెప్తావున్నా, వాని నోట్లకెల్లి వచ్చె బిర్యాని వాసన మత్తెక్కించసాగె… వాని చేతులు ఆమె సండ్లను మెత్తగ పిసకబట్టె… తొడల మధ్య చెరుకు గడ లెక్కున్నదేదొ గుచ్చుకుంటాఉంటే , వాని పెదవులు తన నొర్ల ఊరె నీళ్ళను పీల్చుకుంటావుంటె, … తప్పు తప్పనుకుంటనె వాని దండలను నిమరబట్టె ఆమె చేతులు..
…ఆమె లొంగుబాటును గుర్తుపట్టంగనె …మన మద్య గిదెందుకు?…అనుకుంట , తన పిఱ్ఱలను కొంచెం పైకెత్తి , అప్పటికె మోకాళ్లమీదికొచ్చిన ఆమె నైటీని తలమీదికెల్లి గుంజి పక్కకిసిరి , మర్ల ఆమె సండ్ల మీద దాడి చేసె…
…ఛీ…ఏ మొగోడైన గింతె..ఆడది దొరకంగనె పువ్వులెక్క నలిపేస్తరు … అనుకుంట , నడుము అటు, ఇటు తిప్పేస్త , మీదెక్కినోడ్ని పక్కలకు తోసె ప్రయత్నం చేసె సింధు…
…ఏఁ…కొత్తగైనట్లు చేస్తున్నవేంది?!… అనుకుంట , రెండు చేతుల్త ఆమె పంగల నిప్పుకుంట వాని మధ్యల కప్పలెక్క కూర్చుండి , సుల్లిని ఆమె పూరెమ్మలకు రుద్దబట్టె… వాని చేష్టలకు గరమైపోయెనేమొ , తడిబారి, విచ్చుకోబట్టె అవి… తయారున్నదిది… అనుకుంట ఒక్క ఝట్కల మడ్డను దింపె వానిని చీల్చుకుంట..
.. అఁ..మ్మ్ ..మ్మ!..అని సన్నగ మూల్గుత , తొడలింకింత ఇప్పుకుంట నడుమెత్తె …
… ఇంతల ఆమె చెవిల.. ‘హు..హు..హూ…’ అనె రొప్పులినబడబట్టె… మగోంళ్ళందరు ఇట్లనే ఆత్రంగుంటరేమొ!… ఎంతసేపు దెం గు త డో వీడు… అనుకుంట పంగలింకింత ఇప్పి , మడమలు వాని పిక్కల మీదొత్తుత, నడుమెత్తబట్టె , దెబ్బదెబ్బకు చిక్కటి జిగురు సన్న సన్నగ ఒదులుకుంట…
..కాని , రోజులెక్కనే రెండు మూడు నిముషాలల్ల …హాఁ…హాఁఁ…హాఁఁఁ…అనొర్లుకుంట, పల్చటి జిగురొదులుకుంట ఆమె మీద సోలిపోయె…ఉస్సురుమనిపించె ప్రాణం… ఛీ !…ఈడు గూడ ఇంతేనా!…అనుకుంట మీదున్న మనిషిని పక్కకు దొర్లించి, మొఖం చూసె సింధు… చంద్ర!…… ఇంత సేపు మీ దూ గి నో డు భర్త!…ఆ గౌతం గాడు కాదు , అని అర్థం కాంగనే మనసంత అదొ లెక్కైపోయె..ఇట్లైనందుకు సంతోషించాల్నో , విచారించాల్నో అర్థంగాలె . చివ్వరకు ..అయ్య!! , ఎసొంటి కలలుగంటున్న!..ఏమౌతున్నది నాకు!?… అని బాధ పడుత ఇంకొక పక్కకు తిరిగి కండ్లు మూస్కొనె…
ఇంతల …మళ్ళ పండుకుంటున్నవా?… అనుకుంట ఆమె నడుమట్టుకొని తన దిక్కు తిప్పుకొని, .. ఇయాల జబర్దస్ గ చేసినవే బిర్యాని!…వారం వారం ఇట్లనే చేస్తె మన కలలు పండుతయి…అనుకుంట ఆమె చెక్కిళ్ళమీద , పెదవుల మీద ముద్దులు కురిపించె చంద్ర…
.. మగోండ్ల మనసులకు దారి కడుపులకెల్లి ఉంటదంటరు!..అని మనస్సుల్నే నగుకుంట , …నువ్ తేవాలెగాని నేనెందుకు చెయ్య!…అని పైకి అనుకుంట , భర్త కౌగిట్ల ఒదిగిపోయె సింధు…
… కొంచెంసేపు ప్రేమగ ఆమె వెంట్రుకలు సవరిస్త , వీపు నిముర్త గడిపి , …లేచి తయారుగా!…సిన్మ చూసొద్దం…పోత పోత రెండు టికెట్లిచ్చి పోయిండు గౌతంగాడు!…అంట చంద్ర గూడ మంచం దిగె… ..మటన్ బిర్యాని తినబెట్టినందుకేమొ!?..అని చంద్రతోఅనుకుంట , … పైట చాటు అందదాలను చూడనిచ్చినందుకేమొ…అని మనస్సుల అనుకుంట సింధు గూడ మంచం దిగి … ముందు నన్ను పోనీండ్రి …అనుకుంట బాత్రూంల జొచ్చె …ఆమె ముఖం కడిగి బైటకు రాంగనె చంద్ర లోపలకు ఉరికె,
…ఆయన బైటకెళ్ళె లోపల్నె బ్రా ఎక్కించు కోవాలె…లేకుంటెనా! .. అని ఎఱ్ఱబడ్డ మొఖం తొ అనుకుంట , దబ్బదబ చీరె, బ్లౌజు సెలెక్ట్ చేస్కొని , నైటీ విడిచి, పెట్టీకోట్ ఎక్కించుకొని , బ్రా షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ లొ చేతులు దూర్చి వీపు మీద హుక్ పెనికె ప్రయత్నించె… పట్టలె !…గిదేంది?!…అనుకుంట మళ్ళమళ్ళ ట్రై చేస్తావున్న సింధుకు … …పడ్తలేదా!?సాయం చేద్దునా …అనుకుంట, వీపుమీద చంద్ర చెయ్యేసెదాక సోయి రాకపాయె…
…ఏ!…నువ్ బైటకెళ్తె గదె సాయం!…అంట విదిలించె సింధు… …అట్లనె లే!…తొందరగ తయార్ గా!… అనుకుంట బైటకెళ్ళె చంద్ర… ఏ దో ఔ త దనుకున్న సింధు మనసు సన్నగ మూల్గె…
…ఇదె ఆ గౌతం గాడొ, ఆ పక్కింటాయనొ ఐతె ఏమ్ చేద్దురో!… , ఏ… రెండు నిముషాలు..అనుకుంట మంచం మీద్కి లేప్క పోదురేమొ!… నే కాదంటె గి వీ ట్ని పి సి కై న పోదురేమో!…అనుకుంట బలిసిన సండ్లను నిమురుకుంట బ్రాను నేలకు విడిచి , ఖాలి బ్లౌజ్ ఒక్కటె ఎక్కించ్కొని బొడ్డు కొద్దిగ కన్పించెటట్లు చీరె సింగారించి , పక్కలకు, వెనుకకు తిరుగుత అద్దం లొ చూస్కొనె
… పక్వానికొచ్చిన మోసంబీల్లెక్క అల్కగ కదలబట్టె సండ్లు, బైటకొచ్చేస్తయా!… అన్నట్లు పల్చటి బ్లౌజ్లకెల్లి పొడుచుకు రాబట్టె పై మొనలు … ఇంట్ల నడుస్తదేమొగాని బైటకు పన్జేయదిది .. అనుకుంట, ఇంకొకదానికోసం అల్మార తీస్తావుంటె …టైమౌతున్నది!… ఏమ్ చేస్తున్నవ్!..అన్కుంట చంద్ర కేక విన్పించె…
… ఆటో తయారుందేమొ!..గందుకె కోపమౌతున్నడీయన… అన్కుంట బ్లౌజ్ మార్చే ప్రయత్నం పక్కనబెట్టి , పొ డు చు కొచ్చే గ వా న్ని లోపలి కొ త్తి పం డ బెట్టి , పైట నిండుగ కప్కుంట వాకిలి తలుపు దగ్గరకెళ్ళె సింధు, ఇంటి కీస్ చేత్ల పట్కోని.. ..కిట్కి లోకెల్లి చూస్తె ఆటో లేదేంలేదు!..
చిన్నగ చంద్ర మాటలినొస్తాఉంటె ..అంత రహస్యంగ ఎవ్వనితో మాట్లాడుతుండీయన?..అనుకుంట అక్కడ్నే నిలబడి వినసాగె .. మెట్ల మీదున్నరుగావచ్చు..అనుకుంట ఇంకింత దగ్గరకు జరిగె..
..సూపర్ ఉన్నదీ చీరె!..ఎక్కడ తీస్కున్నరు?.. అంటున్నడు చంద్ర.. .. ఇప్పిస్తవా సింధుకు?! ..అంటున్నది సుకన్య సన్నగ నగుకుంట..
..ఇప్పించనికేమున్నదిగాని , నీ లెక్క జమాఁయిస్తదా ఆమెకు!?..
..అంత బాగున్నదా నా మీద?!..
..అట్లిట్ల బాగుండుడు గాదు!..డబల్ సూపరున్నవ్ ఈ సారీ ల!..
..అట్లనా!?..అంటున్నదామె కొంటెగ..
..అమ్మ తోడు!.. అంటున్నడు చంద్ర
..ఏఁ..చాల్జెయ్య్ఁ .. అని గర్వం , సిగ్గు కలబోసిన సన్నని స్వరంతోన సుకన్య అంటాఉంటె..
..పెయ్యికి బండ మీద నూరిన పచ్చిమిర్చి రాసుకున్నట్లౌడుతో , ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖంతో సర్రున తలుపు తీసి బైటకెల్లె సింధు.. కోపంతొ సుకన్యను ఏమనుండెదో గాని, ఇంతల గేటు ముందు ఆటో ఆగె…
,.ఎక్కుండ్రి..అనుకుంట దాంట్లకెల్లి దిగె ఫణి..
..రాండ్రి .. అన్నట్లు చంద్ర దిక్కు కళ్ళార్పుత ఒయ్యారంగ మెట్లు దిగె సుకన్య..
.. రా!…అన్కుంట మంత్రమేసినట్లు ఆమె ఎన్కనే దిగబట్టె చంద్ర, , బరువుగ అటిటు కదుల్తావున్న నిండు పిఱ్ఱలనోరగ చూస్కుంట..
..తన దిక్కుచూడకనే పోతావున్న భర్తను చూడంగనే ఇంకింత మండె సింధుకు.. ..వేరె ఆటొ ఎక్కినంక చెప్త ఈయన పని.. అని కోపంగ అనుకుంట , ఆ ధ్యానమ్లోనె , అప్పటిదాక నిండుగ కప్పుకున్న పైటను తీసి, నడుం చుట్టు తిప్పి ,కొంగును బొడ్ల దోప్కుంట , చిన్నగ మెట్లు దిగె సింధు..
.. ఇంతల ..నువ్విక్కడ రా అన్న ..అనుకుంట కొంచెం జరిగినట్లు చేసె , ఫుల్ సైజ్ లో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్ … చంద్ర చక్కగ వెళ్ళి ఆయన పక్కల్న కూర్చునె .. ఏమనాలొ అర్థం కాక అట్లనే నిలబడిపోయె సింధుకు
..నువ్వెక్కు!..అనుకుంట ఆగె సుకన్య..
..అరె!.. ఎక్కు!..టైం లేదంటెనో!.. అనె చంద్ర ,, గిదేంది!..అన్నట్లు చూస్తావున్న భార్య దిక్కైన చూడకుండ.. .. ముందు నెవ్వెక్కమ్మాఁ..అనుకుంట ,సింధుకు తోవిస్త పక్కకు జరిగె ఫణి.. ..ఒక అడుగు ముందుకేసి ..పడ్తమా! అనుకుంట సందేహంగ ఆగిపోయె..
.. అట్లంటున్నవూ!?..ఐదార్మంది కూకుంటరమ్మఁ.. అనె ఆటో డ్రైవర్
..ఇక లోనికెక్కక తప్పలె సింధుకు , సుకన్య మధ్యలొ బాక్ సీట్ కు వీపు ఆనించి కూర్చుంటావుంటె స్థలమియ్యనికె కొంచెం సైడ్ కి తిరిగి కూర్చొనె ..ఐదు నిముషాల దూరం.. అనుకుంట, మిగిలిన ఆకొద్ది జగాల , సింధు దిక్కు ముఖం చేస్కుంట ఫణి ఇరికె, ..ట..ర్ర్ ..మనుకుంట బైల్దేరె ఆటో..
..హైద్రబాద్ రోడ్లమీది గుంటల్ను, మధ్యలొచ్చె పబ్లిక్ ను తప్పించనికె కట్లు కొట్టుకుంట నడిపించబట్టె డ్రైవర్సాబ్..
..అరె, మెల్లగన్నా!…అన్కుంట, బాలన్స్ కొరకు చంద్ర వీపు వెన్కున్న రాడ్ ను పట్కొనె సుకన్య .. మిగిలిన ముగ్గురుగూడ ఆమాటనే అన్కుంట నెత్తులమీదున్న రాడ్స్ ను పట్కొన్నరు .
చంద్ర నైతె ఆరామ్ గ ఎడమచేత్తొ తలమీది రాడ్ ను పట్కొని కూర్చునె గాని, సుకన్యకు మాత్రం నడుమ నడుమల చంద్ర భుజం పట్కొనుడు తప్పలె.. అట్లైనప్పుడు ఆమె మెత్తటి వేళ్ళ స్పర్శను ఎంజాయ్ చెయ్యబట్టె చంద్ర… ఆమె గూడ దొర్కిన మౌకాను విడ్వక , చిన్నగ చంద్ర భుజం,మెడ నిమరబట్టె..
..ఖుష్ ఐపోయె చంద్ర.. సుకన్య చేతి వేళ్లను పట్కొని ముద్దుపెట్కొమని మనసు తొందరచెయ్యబట్టె..ఐతె తన ఎడమ చెయ్యి పైకుండుడుతో వీలు పడలె…అదికాక వెన్క కూర్చున సింధుకు, ఫణికి కన్పిస్తనేమో నన్న భయమడ్డొచ్చె.. ఏం చెయ్యలేక సుకన్య ధైర్యాన్నే నమ్ముకొని కూర్చునె చంద్ర..
ఫణికి రెండు మూడడుగుల దూరంలొ, కుడి చెయ్యి పైనకు లేపి ,ఆయన దిక్కు మొఖంచేసి కూర్చొనడం , నడుమ నడుమల ఇద్దరి కండ్లు కలుస్తుండడం, కష్టమైపోతావుండె సింధుకు..సిగ్గుముంచుకొస్తావుంటె కలసిన చూపులు విడదీస్కుంట కండ్లు కిందకు వాల్చుకుంటావున్నదామె.. ఐతె ,తనింకొక దిక్కు చూస్తావుంటె ఆయన తన తకట్టును, కను ముక్కు తీరును, పల్చని పెదాల ఒంపులను,ఆటో కుదుపులకు చిన్నగ కదిలె మెడకిందిఎత్తుల్ను కండ్లార్పక చూసె విధాన్ని ఓరకంటితో గమనించంగనె పట్టలేని గర్వం తో పొంగిపోయె సింధు.. ధైర్యం కూడగట్కొని ఆమె గూడ ఎటో చూస్తావున్నఫణి ముఖాన్ని చూసె పరీక్షగ ..
..విశాలమైన ముఖం.. పెద్దపెద్ద కండ్లు, కొంచెం దొడ్డుగున్నగాని ముఖానికి నిండైన ముక్కు, మొరటుగ , నిండుగున్న పెదవులు , మనిషి కఱ్ఱెగున్నగాని , చర్మం రఫ్ గ ఉన్నగాని , కళగున్నది ముఖం..అనుకుంట చూపు వేరొకదిక్కు తిప్పెగాని, ఆయనను గమనిస్తావుండె సింధు ఓరకంటితో..
..ఐతె ఫణి చూపెక్కడున్నదో గమనించంగనె , ఆమె కూడ చూస్కొనె.. వెంబటె గుండె దడ దడ కొట్టుకొనె ..రెండు రొమ్ములను కప్పవలసిన పైట ఎడమ సన్నును పూర్తిగ కప్పినా, కుడిదానిని మాత్రం అంతంతగ కవర్ చేసె ..కుడి చెయ్యి పైకెత్తి రాడ్ ను పట్కున్నదేమొ, పల్చని బ్లౌజ్ కు నిండుగ ఉబ్బి, ముంగలకురికొచ్చెకుడిసన్ను.. బ్రాసరీ లేదేమొ, ..నన్ను చూడు .. అన్నట్లు కన్పడబట్టె రూపాయె నాణెమంత చనుమచ్చ.. , ఫణి చూపులకు గరమైపోయిందేమొ శరీరం, ఈతపండు లెక్క పొడుచుకొచ్చె పై మొన..
.. అందుకనె నేమొ ..మధ్యమధ్యల తన దిక్కు చూస్తావున్న ఫణి కండ్లల్ల గూడ కోర్కె స్పష్టం గ కన్పడబట్టె.. .. అది చూసి, తన చూపు క్రిందకు దించుకుంటె పాంట్లకెల్లే ఆయన మ గ తనపు ఔట్లైన్ కానొస్తుండె
.. కుడితిలో పడ్డ ఎలుక లెక్కున్నది సింధు పరిస్థితి.. ఎడమచెయ్యేమొ మూలకిరికుండె, సుకన్య భుజం కింద.. పట్తుకున్న రాడ్ ను ఇడిచి కుడి చేయితొ పొడుచుకొచ్చె ..గ దా న్ని..లోపలకు నొ క్కు కోనికి గాని, జారిన పైట సర్దుకోనికి గాని లేదాయె.. ఏంచేసెటట్లు లేకపోవుడుతొ ..భర్తకంటనో, ఆటో డ్రైవర్ కంటనొ ,అందరికన్న ప్రధానంగ , సుకన్య కంటనొ పడకుండ చూడయ్యా దేముడా!..అని మనసుల్నే , గుర్తుకొచ్చిన దేవుళ్లందిరికీ మొక్కుకొనె.. విన్నరేమో ఆమె ప్రార్థనలు.. థియేటర్ ముందుకొచ్చాగె ఆటొ.. ఫణి, సుకన్యలు దిగె దాక ఆగి, ఆటోల్నే పైటను భుజాల చుట్టు నిండుగ కప్కొని దిగె సింధు..
..ఐతె తలెత్తంగనె కన్పడ్డ సిన్మ పోస్టర్ చూడంగనె షాక్ కొట్టినట్లాయె ..

ఈ మగోళ్ళేంది ఇసొంటి సిన్మకు తీస్కొనొచ్చిరీ!.. సన్నగ అనె , పక్కకొచ్చిన సుకన్యతొ..
..ఏమైంది!..అనుకుంట పోస్టర్ చూసి ..సిన్మా పేరే ..బే ఫిక్రే.. గద! , ..అందుకె వాండ్లు బే ఫికర్ గ ఉన్నరూ..
..బే ఫికర్ ఏంది?!.. , ..బే షర్మ్.. అనాలె వాండ్లను!..
..ఖాలి ముద్దుల కేనా ఇంత పరేషానౌతున్నవ్?..సిన్మల ఇంకేమేం చూపిస్తరో!..అనుకుంట కన్నుగీటె సుకన్య..
..అయ్య!..తెలివిలేక ఒస్తిగదా గీ సిన్మ కూ!.. అని సన్నగ గులుక్కుంట మగోండ్ల మెనుక నడ్చె సింధు..
.. అన్నా..ఇన్నికొత్త హీరొ హోండ బండ్లు కానొస్తున్నయేంది?.. అనడిగె చంద్ర..
.. ప్రమోషన్ వీక్ .. కొత్తగ బండ్లు కొన్నోళ్ళకు గీ సిన్మ టికెట్లు పంచిరి కంపెనోళ్ళు… ఇంక మిగిల్నయేమొ..స్టాఫ్ కు భీ ఇచ్చిన్రు.. అనె ఫణి
.. నలుగురు థియేటర్ లోనికెళ్ళిరి సీట్లు వెతుక్కుంట .. ఆ వెళ్ళుడులో ముందెనకైనయి జంటలు , ముంగల ఫణి , వెనుక సింధు, నెక్స్ట్ చంద్ర, ఆఖర్ల సుకన్య
..ఎక్కువమంది చిచోరా పోరలు, ఫాషన్ గ ఉన్న వయసు జంటలు, నడివయస్సుజంటలు, అక్కడక్కడ ముసలి జంటలుగూడ!
..మస్త్ హై కహ్తెరె బావ్ఁ పిక్చర్.. ..అనబట్టె ఒక పోరడు, ముంగలకెల్లి వెళ్ళె సింధు సుకన్యల ముందెనకెత్తులను చూస్కుంట..
..వాని చూపు గమనించిన సుకన్య సన్నగ నగుకుంట విలాసంగ నడిచె ..పైట ఇంకింత నిండుగ కప్పుకుంట నడిచె సింధు..
.. ఒక కొనాకు నాల్గు వరుస సీట్లు కన్పడగనె …అటెళ్దం.. అనుకుంట నడిచిరి ..మేమీ కొనా ల కూర్చుంటం ,మీరెళ్ళుండ్రి లోపలకు..అనుకుంట ఆగి వెనకడుగేసె చంద్ర… మెత్తగ వీపుకు తాకె ఎనకనె వచ్చె సుకన్య సండ్లు.. పెయ్యంత గరమైపోయె చంద్రగానికి..
..షాక్ ఎబ్జార్బర్స్ మస్తున్నయిరా ఈ బండికి!.. అని సన్నగ అనె ఎనుక లైన్ ల కూర్చున్న ఒక పోరడు..
..సారీ.. అని గొణుగుత పక్కకు జరిగె చంద్ర..
పర్వలేదుతీ!…అనుకుంట ముంగలకడుగేసె సుకన్య …ఆమె పూసుకున్న సెంట్ వాసన ముక్కుల జొఱ్ఱగనె మత్తుగ కండ్లు మూసుకొనె ..
.. సీటింగ్ ప్లాన్ మారుడుతొ అప్పటికె లోపలకు అడుగెట్టిన ఫణి వెననకు మర్లాల్సొచ్చె.. ..తల కిందికి దించుకొని వస్తావున్న సిందుకు ఫణి ఛాతీ కి అతుక్క పోయినంత పనాయె..చేతులాయన ఛాతీ మీద పెట్టి ఆపుకున్నగూడ ఫలితం లేకపోయె.. ఆరెలు గుచ్చుకున్నట్లాయె ఫణికి
..ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖంతొ సుకన్యకు దోవిచ్చి ఆమె పక్క సీట్ల కూర్చొనె సింధు.. పక్కన కూర్చొనె చంద్ర..
అడ్వర్టైజ్ మెంట్లు, ట్రైలర్లు ఐనంక మొదలయ్యె సిన్మ
..పారిస్ ల తీసిన సిన్మనేమో..మొదలవుడే ముద్దులతొ.. ఖాలి హీరొ హీరోయిన్లవె గాదు.. వయసు జంటలు, ముసలి జంటలు , యల్ కెజి జంటలు ..
ముఖాలు ముఖాలు చూస్కొనిరి ఆడోండ్లు.. ..ఖుష్ ఐపోయిరి మగోండ్లు..
..తర్వాతైన చక్కగ నడుస్తదా నంటె.. తొడల్ను సగం వరకె కవర్ చేసె స్కర్ట్ తొడిగి , మగోండ్ల షర్ట్ ను బొడ్డు పైనకు ముడి గట్టిన బక్క హీరోయిన్ ( సండ్లేం తక్కువ లెవ్వులె..) , ఖాలి అండర్వేర్ మీదున్న సిక్స్ పాక్ హీరొ ల కొట్లాట.. వానికి పెయ్యంత పల్చగ వెంట్రుకలు..
..హీరోనట్ల బఱ్ఱెబాతల చూడంగనె గౌతంగాడిట్లనె ఉంటడేమో!..అనిపించగనె పెయ్యి గరమైపోయె సింధుకు.. అదే ఫణి సార్ కైతె చిక్కగుంటదేమొ బొచ్చు?!..అనె ఆలోచన మనస్సుల మెదలంగనె శరీరంల రక్తమంత ముఖం లోనకురికొచ్చె.. ఛీ!..ఎసొంటి ఆలోచనలొస్తున్నయి నాకు!..అనుకుంట సిన్మ చూడబట్టె..
ఇంతల గోడకేలాడుతున్న హీరొ గాని టి వి ను కిట్కి లొ కెల్లి బైటకిసిరి , సూట్ కేస్ తీస్కొని పోతనె ఉంటది హీరోయినమ్మ.. ..నా షర్టిచ్చిపో!..అనరుస్తడు హీరోగాడు.. ..ఆయమ్మ ..థూ!..అన్నట్ల చూసి , ఆయింత షర్టిడిచి హీరోగాని ముఖం మీదికిసిరి , ఖాలి బ్రాసరీ మీదనె ఒక అర్దనిముషం కొట్లాడి బైటకెళ్తది, వేరె షర్టెక్కించుకుంట..
.. దాన్నెట్ల చూస్తాన్నరో చూస్తివా మనమొగోళ్ళు!..అంట సింధు చెవిలొ గుసగుసలాడె సుకన్య , చంద్ర ముఖం చూస్కుంట ..
..భర్త దిక్కు మొఖం తిప్పంగనె , ముంగలికురికొచ్చిన సుకన్య సండ్లను, స్క్రీన్ మీద హీరోయిన్ సండ్లను, మార్చి మార్చి చూసె భర్త మొఖం కన్పడె , సిగ్గులేనోడు…అనుకుంట తల పక్కకు తిప్పంగనె, అదె పనిజేసె ఫణి ముఖం కన్పడె.. ..ఇట్ల చూస్తున్నడేమీయన?..నేను దానిలెక్క కొడ్తున్ననా?..అనుకుంట కొంచెం గర్వంగ తల దించుకొనె సింధు..
..ఫ్లాష్ బాక్ లొ హీరొ హీరోయిన్ల ఫస్ట్ కలయిక ,లవ్ , ..పెండ్లి తరువాతి ముచ్చట!.. ముంగల ఒక ఇంట్ల కలిసుండి ఎవరెసొంటోళ్ళొ చూస్కుంటం.. అని తల్లి తండ్రులకు ఇన్ఫర్మేషనిచ్చి వానెనక ఎళ్ళొస్తది హీరోయినమ్మ..
..తర్వాత పైన చెప్పిన కొట్లాట.. ..మళ్లకలుస్తరు..
..ఇట్లనె సంసారం- కొట్లాట- అలగైపోవుడు- మళ్ళ కలుసుడు లతొ నడుస్తావుంటది సిన్మ, గరం గరం ముద్దులతొ, హాట్ హాట్ బెడ్రూం సీన్లతొ.. ..ఇంతల ఇంకొక పోరగాన్ని హీరో గానికి పరిచయం చేసి..వీన్తొనె నా పెండ్లి.. అంటది హీరోయినమ్మ.. ఇంట్రవెల్..
.. హా!..అనుకుంట హాల్ల మగోళ్లంత లేచిరి.. బాజాఫ్త మడ్డలొత్తుకుంట .. ..వాండ్లు బైటకొక దిక్కెళ్ళంగనె ఇంకొక దిక్కు వెళ్ళబట్టిరి హాల్ ల అక్కడక్కడున్న ఆడోండ్లు .. ..సింధు , సుకన్య లు గూడ లేచెళ్ళిరి వాండ్ల వెనుక..
.. రెండు మూడు టాయ్లెట్లుండుడుతొ లైన్లు కట్టిరి ఆడోండ్లు..
..గిదేం సిన్మ?..గిట్ల తీసిన్రేంది..థూ!.. అనబట్టె ముందరున్నఒక అమ్మ , ..ఏ..అట్లంటనె ముద్దుల సీన్లను కండ్లార్పక చూస్తున్నవు గావు!?..అనెక్కిరించె ఆమె వెంటున్నఇంకొక అమ్మ ..
..ఏంసిన్మనో ఏమోగాని, ఇయాల్టి సంది ముద్దులిమ్మని చంపుక తింటడేమొ!. అంటుండె వెనకున్నవేరొక అమ్మ… ..ఏ…ఇస్తె ఏంబాయె!.. చిన్నగ అనె , వెంటున్న ఇంకొకమ్మ..
..నీకేమమ్మ!..అట్లనే అంటవ్!..అని రుసరుసలాడె మొదటామె..
..అవు.. బావ బుఱ్ఱమీసాలోడుగద!.. అనుకుంట ఎక్కిరించి , ..అంత ఖాయిషుంటె అటిటౌదం తీ!..అనుకుంట ..కొంటె నవ్వుతొ కన్నుగొట్టె అన్నామె
.. ఆ ముచ్చటిన్న మన హీరోయిన్ల ముఖాలు ఎఱ్ఱగైపోయె.. ..దబ్బదబ అవసరం తీర్చుకొని హాల్ లోకురికొచ్చిరి..
..ఎట్ల మాట్లాడ్తున్నరో విన్నవా?.. అనుకుంట ఒక సీట్ల కూర్చొనె సింధు ..
..ఖాలి మాటలే గద!..చేసిన్రా ఏమన్ననా!..అనె పక్కసీట్ల కూర్చొనె సుకన్య , సన్నగ నవ్వుకుంట..
..థూ!.. చేస్తరా ఎవ్వలైన!?.. అని సింధు సన్నగ అంటాఉంటె లైట్లు తక్కువగాబట్టె .
..కొద్దిగైనంక సిన్మ గూడ మొదలయ్యె , హీరోయిన్ చూపు ఇంకొక మగోని దిక్కు తిరిగె సీన్ తొ.. ..చేతగానోడ్ననుకుంటున్నవా?!..అన్నట్లు హీరోగాడు గూడ ఇంకొక పోరిని పడ్తడు..
.. రెండు నిముషాలైనంక..ఏడబోయిన్రీండ్లు!.. అని సన్నగ అనె సింధు , దిక్కులు చూస్త..
..ఆగమైపోరులే!..సిన్మజూడు!.. అని జవాబిచ్చె సుకన్య, .. కొత్తజంటల మధ్య గరం కిస్సింగ్ సీన్స్ మీదికెల్లి చూపు తిప్పకుండ..
..పెయ్యిమీద నూలు పోగైన లేకుండ , కొత్తపోరి బెడ్రూంలకెల్లి బైటకెళ్ళిన హీరోను చూసి .. సిగ్గులేనె లేదీసిన్మ వాండ్లకు!.. అనుకుంటనె , సింధు కూడ చూడబట్టె..
..ఇంతల పాప్కార్న్ , చిప్స్ పాకెట్లు పట్కొని, స్క్రీన్ ను చూస్కుంట సీట్లల్ల కూర్చొని ..తీస్కొ..మన్నట్లు చేతులు జాపిరి మన హీరోలు
.. ముంగలికురికొచ్చిన ఎత్తులకు తాకి, చేతులకెల్లి ఒడిలకు జారె చిప్స్ పాకెట్ ఒకామెకు.. .. మెత్తని ఆరెలు గుచ్చుకొనుడుతొ ఇంకొకామె ఒడిలకు జారె పాప్కార్న్ పాకెట్..
..ఏ.. ఇడిచేస్తవూ!..అనుకుంట పాకెట్లను ను దేవులాడ బట్టినయి మగ చేతులు ,స్క్రీన్ మీదికెల్లి చూపు తిప్పకనె
.. ఇద్దరమ్మలకు సండ్ల పై మొనలు మొలలైపోయినయి .. ఒక అమ్మకు మెత్తని వేళ్ళస్పర్శకు శరీరమంత పులకింతలతోనైతె , ఇంకొకమ్మకు చిక్కగ వెంట్రుకలున్న ముంజేతులు సండ్లను, తొడలను రుద్ది నందుకు..
..కెలుకుతావున్న చేతులను ఇద్దరమ్మలు లటక్కున పట్కొనిరి గాని ..చెయ్యి మెత్తదనం అనుభవిస్త ఒకామె , రెండు చేతులల్ల సమ్లాయించక ఇంకొకామె , పది సెకన్లదాక అట్లనే ఉండిపోయిరి..
..ఐనంక ఒడిలల్ల ఉన్న చేతులను వెన్కకు తోసి , కరెంట్ స్పీడ్ తొ సీట్లు మారిరి మన హీరోయినమ్మలు, రక్తం చిందె ముఖాలతొ , కెరటాల్లెక్క పొంగె సండ్లతొ..
..జరిగినది మగోళ్లు గమనించింన్రో లేదోగాని , ఎవ్వరు చప్పుడు చెయ్యలె..
.. సిగ్గుతొ ముడుచుకపోయి ఆడోండ్లు, లొట్టలేసుకుంట మగోండ్లు సిన్మ చూడబట్టిరి .. కధ పది వంకలు తిరిగినంక, పెళ్ళిండ్లు చేస్కోనికె ఒకే చర్చ్ కొస్తరురెండు జంటలు.. ..పాగల్ గాండ్లలెక్క అందరు కొట్లాడుకున్నంక హీరోగాడు హీరోయినమ్మను లేప్కొని పోవుడుతో సిన్మ ఖతమౌతది..
…ఏం సిన్మనయ్యా యిదీ!.. , .. బే ఫిక్రే.. గాదు, బేషర్మే!.. ఐతె చక్కగుంటది.. అనుకుంట ముసలిజంటలు.. , ..ఏమన్నను!..గరం గరమున్నది సీన్మ!.. అనుకుంట నడివయసు జంటలు , ముఖాలు ముఖాలు చూసుకుంట ,మత్లబీ నవ్వులతో వయసు జంటలు , మస్త్ హై రే బావ్, ఫిర్ దేఖేంగె కల్!..అనుకుంట చిచోర పోరలు , బైటకెళ్ళిరి..
..పెనిమిట్ల ముఖాలు చూడలేక, వాండ్ల వెనుకనె తలలు కిందికేసుకొని నడిచిరి సుకన్య , సింధులు.. ..బైట్కొచ్చినంక ఆటోలు దొరుకుడే కష్టమైపోయె.. ఎట్లైతెనేం ఒక ఆటోను దొరకబట్టిరి..ఐతె డ్రైవర్ పక్కన ఇంకొకడుండె..
.. ఇక తప్పక , నల్గురు లోపల్నె స్దురుకొనిరి..సింధు, సుకన్యలు సీట్ మీద కూర్చొంటె చంద్ర ,ఫణి సైడ్ రాడ్స్ మీద.. మౌనంగనే కూర్చొనిరందరు.. ..ఆటొ కుదుపులకొ , సిన్మ గర్మీకొ ఆడోండ్ల సండ్లు ఊకూకె అదరబట్టె.. ..పక్కనున్న భార్య మీద గాక , ఆమె పక్కనున్న పక్కింటోని భార్యల మీదుండె మగోండ్ల చూపులు.. దొంగచూపులతొ అది గమనిస్తనే ఉండిరాండోండ్లు .. ఎట్లైతెనేం ఇల్లుజేరి , గుడ్ నైట్లు చెప్పుకుంట లోపలి కెళ్ళిరి రెండు జంటలు..

7c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 4, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: