Kadha Puranam

Kadha Puranam – 7 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 7 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 7 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

ఎట్లనో ఆఫీస్ కు జేరి సీట్ల కూర్చున్నడుగాని ..శరీరమంత ..ఎట్లనో..ఐపోవుడుతో డెస్క్ మీద తల వాల్చి పండిన చంద్ర కు
.. ఏంరా?!..ఇట్ల పండినవ్!?.. అనుకుంట గౌతం గాడొచ్చి భుజం మీద చెయ్యేసె దాక తెలివి రాలె..
..దబ్బున అటిటు చూస్కుంట , మొఖం తుడుచుకొని, దబ్బ దబ , ముంగలున్న ఫైల్ ను విప్పుకుంట ..టైమెంతాయెరా!..అనడిగె చంద్ర , ఎడ్డోనిలెక్క..
.. ఒక్క గంట ఫుల్లుగ పండినవులే!..పదకొండౌతున్నది.. ..లెవ్వు..చాయ్ తాగొచ్చినంక షురూ జేద్దువులే పని.. అనుకుంట కాంటీన్ కు గుంజక పోయె గౌతం..
..శరీరమంత సుస్త్ ఐపోయెర!..అనె చంద్ర , ఒళ్ళిరుచుకుంట , ఒక మూలకున్న టేబుల్ ముంగల కూర్చొని చాయ్ గ్లాస్ అందుకుంట..
..ఎట్లగాదుర?!.. బిర్యాని మెక్కి సిస్టర్ (..ఇన్ ..లా!) ను మస్తు పరేషాన్ జేసుంటవ్..ఎన్ని సార్లు!?.. అనె గౌతం చిన్నగ (..ఇన్ ..లా!) అనె మాటను చాయ్ తొబాటు మింగుత..
.. మూడు వేళ్ళు చూపించుకుంట ..బిర్యానిదేందిగాని.. , ..ఏం సిన్మ చూపిస్తివిర!.. ..గ దాన్తదే మహాత్యమంత! .. అన్నడు చిన్నగ..
..ఏమ్ గాదు!.. ..పక్క బిర్యానిదే.. ..ఎప్పుడు గంట ల ఇంటికురికె రూప , నువ్విచ్చిన ఆ గింతంత బిర్యాని తిన్నంక , ఇంటి మాటనే తలువలె.. ..
..అంటె?..రాత్రంత నీ రూంల నే!!..
..ఔ.. ..కార్వాయి (..ప ..ని..)..నడుస్తాంటె , అని ..దెం..గు..లాట.. అన్నట్లు, టేబుల్ క్రింద కుడి పిడికిలి ముందెనకలకు ఆడించుకుంట ..మ్మాఁ.. ..మ్మాఁ.. ..మ్మాఁ.. ..అనుకుంట ఏమొర్లిందిర బై!.. ..లిప్స్ దొడ్డుగైపోతయ్.. అందరడుగుతరు!..అని అది మొత్తుకున్న, రాత్రంత నోరు సీల్ చేసే బెట్టిన, బస్తోళ్ళు ఉరికి రాగలరన్న భయానికి!..
..ఏఁ..ఊ కోర బై!..ఇంట్ల అడిగెటోళ్ళెవ్వరు లేరా!?..
..పెద్దోళ్ళు పెళ్ళికి పోయిన్రంట.. వంటామెకు ..ఫ్రెండ్ ఇంటికి పోతున్న!..అని చెప్పొచ్చిందట..
..ఎ..న్ని.. మార్లు.. అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేసె చంద్ర , లే చి పోతాన్న తన మడ్డను టేబుకిందికెల్లి ఒ త్తు కుంట..
..నాల్గు వేళ్ళు ఫుల్లుగ విప్పి , బొటికెనె వేల్ను అటిటు ఆడించిండు , ..సగమన్నట్లు..
..గా సగమంటె ఏమన్నట్లు?!..
.. మెత్తని చేతులు నన్ను కుదుపుతాంటె ,సగం నిద్రల్నె అలగ్ న దాని మీదెక్కి.. , ఎవర్ రెడీ గ ..ఉండె నా దా న్ని.. ఘు సా యిం చ.. బోతాంటె.. నా చెంప ..ఫ ట్.. మనుడు తొ ఫుల్లుగ తెలివొచ్చె.. ..నే చెంప రుద్దుకుంటాంటె , నన్ను కిందకు తోసి, మొబైల్ ల టైం చూపించె.. ..ఏడు గొడ్తాంది.. ..లేచి , ఇంటికాడిడిచొచ్చిన , హోటల్ ల నాష్ట తినబెట్టి
..బిడ్డా!.. ..ఏ మ న్న ఐతె!..అనె చంద్ర, ..కడుపు.. అన్నట్లు అరచెయ్యి తొ సైగ చేస్కుంట..
.. ఎడ్డిదేంగాదురబై.. ..సేఫ్ పీరియడ్ చూశే ఒస్తది!. అనె గౌతం కన్ను గీటుకుంట..
..లక్కీఫెలోవిరా!..అనుకుంట మిగిలిన గింతంత చాయ్ ను ఒక్క గుట్కల ఖాలీ చేసి ఖాళీ జేసి టేబుల్ మీద పెట్కుంట నిలబడ్డడు చంద్ర…
..ఇద్దరు కాంటీన్ లకెల్లి బైటకొస్తాంటె ఒక లేడీస్ గ్రూప్ ఎదురొచ్చె.. ఇంతల
..పని తప్పించి కాంటీన్ లో కూర్చున్నవా నాయన!.. అనిరి , ఎవరొ గుంపుల కెల్లి.. ..కిసుక్కున నవ్విరి మిగిలినోళ్ళు..
..మీరేంచెయ్యనికె పోతున్రంట!?..అని ఎంటనె రిటార్టిచ్చిండు గౌతం, ఆగకుండ..
..చంద్ర , గౌతం లు రెండడుగులేసిన్రో లేదొ.. ..గౌతం!.. అనుకుంట ఒక హస్కీ పిలుపు వినిపించె..
..తల తిప్పిచూస్తె రూప.. ..ఆగుండ్రి!..అన్నట్లు చెయ్యి చూపించుకుంట ఒయ్యారంగ నడిచొస్తున్నది..
..అట్ల నడుస్తున్నదేందిర!?..అనె చంద్ర,. .. జీన్ పాంట్ కు నిండుగ పక్కలకు తెరుచుకున్నట్లు కన్పించె ఆమె తొడల్ను చూస్కుంట..
..ఏమనలె గౌతం..
.. అడుగులేస్తాంటె , టైట్ గ పట్టిన టీ షర్ట్ లకెల్లి అల్కగ కదిలె ఆమె సండ్లను విస్ఫారిత నేత్రాలతొ చూస్కుంట, ..లిప్స్ అంత దొడ్డైనయేంది ర!.. అన్నడు చిన్నగ
..ఏఁ ఇనగలదు!..రాత్రంత ..దెం గిం చు కుంటె పై యి..కిం ద యి..దొడ్డుగ గాక ఇంకేమౌతవోయ్.. అని గౌతం ఇంకింత చిన్నగ అంటూండంగనె ఆమె రానె ఒచ్చె..
..ఒచ్చినామె నిలకడగ నిలబడ్డదా!.. , ..గౌతం.. ఇంకో గంటలో మనమో మీటింగ్ కి వెళ్ళాలి..సీట్లోనే ఉండు..నే చాయ్ తాగొస్త! ..అనుకుంట వెన్కకు తిరుగ బోయినదె , ఏదో గుర్తొచ్చినదానిలెక్క సడెన్ గ వెనుకకు మర్లి , ..ఈయనే గదా చంద్ర!.. మీ ఆవిడ బిర్యానీ సూపర్!.. ..అనుకుంట కుడి చెయ్యి బొటకన వేలు, చూపుడు వేళ్లతొ సున్న జుట్టి , రెసిపీ మీఇంటికొచ్చినేర్చుకుంటా! .. ఓ కే..గదా!.. అంటూ గడ, గడా చెప్పేసి,
..నువ్వు బీ సూపర్!..చంద్రుని లెక్కున్నవ్.. అనుకుంట కొంటెగ కన్ను గీటి గ్రూప్ ల కురికె రూప..
.. జోడు ఫుట్బాల్ల లెక్క ఒకదాని మీద ఇంకొకటెక్కె ఆమె పిర్రలను నోరెళ్ళ బెట్టి చూస్కుంట నిలబడిపోయిన చంద్ర కు, ..ఏమ్ ర!..సీట్ లకొచ్చి పని చేస్కుంటవా?.. లేక ,దాని పిర్రలను జూస్కుంట ఇక్కడ్నె ఉంటవా!?.. అంట వీపు మీద గౌతంగాని దెబ్బపడెదాక తెలివి రాలె..
..నాకు కన్ను గొట్టిందేందిరబై నీ ఫ్రెండూ!?.. అనుకుంట, మర్లి మర్లి చూస్కుంట కదిలిండు ..
..వెరైటీలు గావాల్నోయ్ ఈకాలం ఆడోళ్ళకు! .. అనుకుంట ఆఫీస్ దిక్కు గుంజుక పోయిండు..

చూస్త చూస్త మూడు వారాలు గడిచె.. ..మూడు నాల్గు రోజులు ముందెనుకలుగ ఎప్పటిలెక్క దూరముండిరి .. సుకన్య, సింధులు..
..ఈ సారైన కలలు పండుతయేమో!.. అని ఎదురుచూసిన మన హీరోలకు మర్ల నిరాశే అయ్యె.. ..ఇక హీరోయిన్ల మాట వేరె చెప్పాల్నా?!..
..ఇంతల వాలెంటైన్ డే ఒచ్చె.. పేపర్ల నిండ ప్రకటనలు , విమర్శనా వ్యాసాలు..ఫేస్ బుక్ , వాట్సప్ లల్ల , ముఖాలెరుగని ఆడ, మగ ల మధ్య ఛాటింగ్స్ , అవి సమాజానికి చేసె హాని గురించి ..
.. ఈ టాపిక్ పైన సండే ఎడిషన్ లొ ఒక కధ గూడ వచ్చె..
’..పెండ్లై పిల్లలున్న ఒక వర్కింగ్ వుమెన్ కు ఎప్పుడు బి జీ గుండె మగనిమీద కోపం.., ఆమెకు ఫేస్ బుక్ ద్యారా వేరొక మగోనితో పరిచయం.. ..వాలెంటైన్ డే నాడు వా న్ని క లు స్తె!.. అనె ఆలోచన .. .. ఈ రాత్రి నాకొలీగ్ ఒక ఆమెకు తోడుగ హాస్పెటల్ ల ఉండాలె.. అని అత్తకు అబధ్ధం జెప్పి, ఆ రాత్రి, వా న్తొ ఒక హోటల్ల గడుపుడు.. ..ఆశించిన ..మ జా.. దొర్కక పోవుడుతొ ..థూ!..ఇంకెన్నడిట్ల చెయ్యొద్దు!..అనుకొనుడు.. , ..తెల్లారి, అదే హోటల్ల , వేరొకామెతొ , అసొంటి పనే జేసొస్తాన్నభర్తను చాటుగ చూసుడు.. ..ఆయన గాని నన్ను చూసిండా!?..అన్న గుబులు, ..ఇంతల నెల తప్పుడు .. ..అబార్షన్ తిప్పలు ..’ ఇవన్ని ఉన్నయి ఆ కధలొ..
..మన హీరోలు , హీరోయిన్లు ,ఎవరంతట వాండ్రు ఆ కధ ను చదివిరి ..మెచ్చిరి గూడ!.. కధ ల నీతి ని మరుస్తరా!!.. అని మందలించె మనస్సులను .. అంటె?.. అవుసరాలను మరువమంటవా!?.. అనుకుంట బుజ్జగించి..
..ఏ దో.. చెయ్యరాదు!.. అని శరీరాలు కోరుతున్న, ఎ వ రి తొ జె య్యా ల్నొ నిర్ణయమైన .. ముందుకెట్ల బోవాలె?!.. అన్న ఆలోచనలతొ కిందమీదౌతున్నరందరు..
..రోజులు గడుస్తున్నయి..
..ఎంత ముఖాలు తప్పించినా, మగోండ్లను ఆఫీస్లకు సాగనంపె టైమ్ ల ఒకరోజు ఎదురుపడనేపడిరి .. ..నువ్వెట్లున్నవ్?.. , ..నువ్వెట్లున్నవ్?.. పలకరింపులు , ఏం వండినవ్?.. వంటి ముచ్చట్లైనంక ..లోపలకు రారాదమ్మ!..అంట సుకన్యను ఆహ్వానించె..
..తీరని ఆశల గురించి మాట్లాడాలని మనసుల్ల ఇద్దరికున్నా, ముందాముచ్చటెత్తితె ,పల్చగైపోతమన్న భయానికి ఏదేదో మాట్లాడబట్టిరి ..
.. సంభాషణ సాఫ్ గ సాగకపోవుడుతొ ..నే వస్తనమ్మ!.. అనె సుకన్య , లేచె ప్రయత్నం చెయ్యకనె..
..ఏఁ..ఆగు , చాయ్ జేస్త!.. అనుకుంట సింధు వంటింట్లకెళ్తాంటె , ఊఁ అంట టేబుల్ మీదున్న న్యూస్ పేపర్లు తిప్పబట్టె సుకన్య..
..ఒక వ్యాసం చూడంగనె ఆమె కండ్లు మెరిసె..
..ఏందమ్మ!..అంత ఖుష్ ఔతున్నవూ!.. అనుకుంట టీ , బిస్కెట్స్ ఉన్న ట్రే ను టేబుల్ మీద బెట్టె సింధు..
..ఇది చదివినవా?.. అనుకుంట వ్యాసమున్న పేపర్ ముంగలకు తోసె..
..అఁ హఁ.. అనుకుంట తల అడ్డంగ తిప్పె..
..మిల్లెట్స్, ..సిరి ధాన్యాల మాట వినలె?
..ఏందయీ?..
..అయేనమ్మ!.. కొర్రలు, అండు కొర్రలు, సామలు..
..అయా!..ఎరికే!..
..ఇంకేం!..అయి తినబెట్టరాదు నా మరిదికి.. ముఖ్యంగ సామలు.. బియ్యంలెక్కనే ఉంటయయి..
..ఔ!..కొంచెం తియ్యగ కూడుంటయి..
..వీనితో తో ఖీర్ , సామల తో వెజిటబుల్ పులావ్ చెయ్యొచ్చంట..రెసిపీ గూడ ఇచ్చిన్రు..
..కోహినూర్ బియ్యం తో వండక పోతె తింటరానమ్మ , నా బావ గాని , నీ మరిది గాని??..
..ఏఁ..ఎట్ల తినరు?.. ఇద్దరం గలిసి , మటన్ల గరం మసాలా కలిపి వండితె..వేళ్ళు నాక్కుంట తింటరు.. అనుకుంట పేపర్ చేతికిచ్చె
.. అట్లనే చేద్దంలె గాని ,ఏం పని జేస్తయంట?..అనుకుంట పేపర్ అందుకొనె ..
..మగోండ్ల వీర్యానికి బలమిస్తయంట ..అనె కన్నుకొట్టుకుంట..
..ఎఱ్ఱబడ్డ ముఖంతొ..నిజమా!?.. అనుకుంట చదువుడు మొదలెట్టిన సింధు , …ఇది చూశినవా?..ఇయి మన ఋతు సమస్యలను తీరుస్తయంట.. అనె
.. అట్లనా!?..అనుకుంట ఆమె పక్కకు జేరి ఇంకొక మారు చదువబట్టె సుకన్య.. కొద్దిసేపట్ల చదువుడు పూర్తాయె..
..అక్కా!..ఒక్క మాటంట!..తప్పుగ ఏమనుకోవు గద!.. అనుకుంట పేపర్ మడిచె సింధు..
..అనుకోనికేమున్నది!..చెప్పురాదు!?..
..నీకు గాని థైరాయిడ్ సమస్యున్నదా?..
..ఏమోనమ్మ.. తెల్వదు..ఉంటె ఏమౌతదంట?
..పిల్లలవుడు కష్టమంట.. పరిచయమున్నోళ్ళు జెప్పిరి..
..అయ్యొ!..అట్లనా?..పరీక్ష చేపించుకోవాలె.. అనె దిగాలుగ..
..మర్ల ఆ డాక్టర్ల కాడికి పోయినమంటె , ఏ వేవొ మందులు తినుమంటరు.. ఇది చూడరాదు..అండు కొర్రలు బాడీ ఫాట్ తగ్గిస్తయంట థైరాయిడ్ సమస్య గూడ తీరుస్తయంట..అనుకుంట పేపర్ విప్పి చూపించె..
..ఔను గద!..అనె విప్పారిన ముఖంతొ..
.. తీస్కరమ్మని చెప్పాలె మొగోళ్లకు..
..ఆళ్ల కెందుకట చెప్పుడు?..సాయంత్రమె బజార్ కు పోయి తెచ్చుకుందం.. అనుకుంట లేచె సుకన్య

చూసుకుంట చూసుకుంట మూడు వారాలు గడిచిపోయినయి .. ..మూడు నాల్గు రోజులు ముందెనుకలుగ ఎప్పటిలెక్క దూరముండిరి .. సుకన్య, సింధులు..
..ఈ తడవైనా పుంగి పగలదీనీకి చూస్తే…………ముల్లు గర్ర ఇరిగినట్లయింది మన హీరోలకు. ఇంకా హీరోయిన్ల ముచ్చట వేరే చెప్పేటిదేముంది?!.. 
..ఇంతల వాలెంటైన్ డే ఒచ్చె.. పేపర్ల నిండ ప్రకటనలు , విమర్శనా వ్యాసాలు..ఫేస్ బుక్ , వాట్సప్ లల్ల , ముఖాలెరుగని ఆడ, మగ ల మధ్య ఛాటింగ్స్ , అవి సమాజానికి చేసె హాని గురించి ..
…..గింతల వాలెంటైన్ డే……..Feb 14. పనిలేనోడు రాసిండూ; పనికిరానోడు చదివినడంట……….గిదే కత….పేపర్ల ఏడ జాగ ఇడవకుండా చాటింగులు, వ్యాసాలూ, పేస్ బూక్లూ.., బ్లాకులో., 
ఈ టాపిక్ ల ఐతారం కథ ఇచ్చినరు 
.. ఈ టాపిక్ పైన సండే ఎడిషన్ లొ ఒక కధ గూడ వచ్చె..
’..పెండ్లై పిల్లలున్న ఒక వర్కింగ్ వుమెన్ కు ఎప్పుడు బి జీ గుండె మగనిమీద కోపం.., ఆమెకు ఫేస్ బుక్ ద్యారా వేరొక మగోనితో పరిచయం.. ..వాలెంటైన్ డే నాడు వా న్ని క లు స్తె!.. అనె ఆలోచన .. .. ఈ రాత్రి నాకొలీగ్ ఒక ఆమెకు తోడుగ హాస్పెటల్ ల ఉండాలె.. అని అత్తకు అబధ్ధం జెప్పి, ఆ రాత్రి, వా న్తొ ఒక హోటల్ల గడుపుడు.. ..ఆశించిన ..మ జా.. దొర్కక పోవుడుతొ ..థూ!..ఇంకెన్నడిట్ల చెయ్యొద్దు!..అనుకొనుడు.. , ..తెల్లారి, అదే హోటల్ల , వేరొకామెతొ , అసొంటి పనే జేసొస్తాన్నభర్తను చాటుగ చూసుడు.. ..ఆయన గాని నన్ను చూసిండా!?..అన్న గుబులు, ..ఇంతల నెల తప్పుడు .. ..అబార్షన్ తిప్పలు ..’ ఇవన్ని ఉన్నయి ఆ కధలొ..
……….లగ్గమయి కొడుకులు బిడ్డలు ఉన్నమే………మగని మీద అలిగినది. ఫేస్ బుక్ ల ఒకనికి ఫిదా అయినది., అప్పటి సంధి వాలెంటైన్స్ డే నాడు వానితో కలవాలె., మస్త్ హుషారి  లెక్కలు చేసినది. ఉదయం లేచి చూస్తే వేరొకామె ఎమ్మడి వాళ్ళ మగడు. నన్ను గిట్ల చూసిండా? ఏందీ. వీనితో పండినందుకు నెల తప్పినాది., ఎవ్వనికి చెప్పేది? ఎం చేసేది? abortion., గిదేం కథ.

..మన హీరోలు , హీరోయిన్లు ,ఎవరంతట వాండ్రు ఆ కధ ను చదివిరి ..మెచ్చిరి గూడ!.. కధ ల నీతి ని మరుస్తరా!!.. అని మందలించె మనస్సులను .. అంటె?.. అవుసరాలను మరువమంటవా!?.. అనుకుంట బుజ్జగించి..
..ఏ దో.. చెయ్యరాదు!.. అని శరీరాలు కోరుతున్న, ఎ వ రి తొ జె య్యా ల్నొ నిర్ణయమైన .. ముందుకెట్ల బోవాలె?!.. అన్న ఆలోచనలతొ కిందమీదౌతున్నరందరు..

మన సైన్మా హీరోలు, హీరోయిన్లు సదివి మంచి గున్నదని మెచ్చుకున్నారు. పై దిక్కెళ్ళి “తప్పేముంది వాని అవసరం ఆమె తీర్చింది, గీమే సుఖం గాడు ఇచ్చిండు. మద్యల మనకొచ్చిన మనియాదేన్ది?” గిట్లనే ఉండాలనంట…
..రోజులు గడుస్తున్నయి.. పొద్దు ఎన్నడూ మళ్ళినదో తెలుస్తలేదు. రోజులు వారాలవుతున్నాయి.

..ఎంత ముఖాలు తప్పించినా, మగోండ్లను ఆఫీస్లకు సాగనంపె టైమ్ ల ఒకరోజు ఎదురుపడనేపడిరి .. ..నువ్వెట్లున్నవ్?.. , ..నువ్వెట్లున్నవ్?.. పలకరింపులు , ఏం వండినవ్?.. వంటి ముచ్చట్లైనంక ..లోపలకు రారాదమ్మ!..అంట సుకన్యను ఆహ్వానించె..

..తీరని ఆశల గురించి మాట్లాడాలని మనసుల్ల ఇద్దరికున్నా, ముందాముచ్చటెత్తితె ,పల్చగైపోతమన్న భయానికి ఏదేదో మాట్లాడబట్టిరి .. 
.. సంభాషణ సాఫ్ గ సాగకపోవుడుతొ ..నే వస్తనమ్మ!.. అనె సుకన్య , లేచె ప్రయత్నం చెయ్యకనె..
..ఏఁ..ఆగు , చాయ్ జేస్త!.. అనుకుంట సింధు వంటింట్లకెళ్తాంటె , ఊఁ అంట టేబుల్ మీదున్న న్యూస్ పేపర్లు తిప్పబట్టె సుకన్య.. 
..ఒక వ్యాసం చూడంగనె ఆమె కండ్లు మెరిసె..
..ఏందమ్మ!..అంత ఖుష్ ఔతున్నవూ!.. అనుకుంట టీ , బిస్కెట్స్ ఉన్న ట్రే ను టేబుల్ మీద బెట్టె సింధు..
..ఇది చదివినవా?.. అనుకుంట వ్యాసమున్న పేపర్ ముంగలకు తోసె..
..అఁ హఁ.. అనుకుంట తల అడ్డంగ తిప్పె..
..మిల్లెట్స్, ..సిరి ధాన్యాల మాట వినలె?
..ఏందయీ?..
..అయేనమ్మ!.. కొర్రలు, అండు కొర్రలు, సామలు.. 
..అయా!..ఎరికే!..
..ఇంకేం!..అయి తినబెట్టరాదు నా మరిదికి.. ముఖ్యంగ సామలు.. బియ్యంలెక్కనే ఉంటయయి..
..ఔ!..కొంచెం తియ్యగ కూడుంటయి.. 
..వీనితో తో ఖీర్ , సామల తో వెజిటబుల్ పులావ్ చెయ్యొచ్చంట..రెసిపీ గూడ ఇచ్చిన్రు.. 
..కోహినూర్ బియ్యం తో వండక పోతె తింటరానమ్మ , నా బావ గాని , నీ మరిది గాని??..
..ఏఁ..ఎట్ల తినరు?.. ఇద్దరం గలిసి , మటన్ల గరం మసాలా కలిపి వండితె..వేళ్ళు నాక్కుంట తింటరు.. అనుకుంట పేపర్ చేతికిచ్చె
.. అట్లనే చేద్దంలె గాని ,ఏం పని జేస్తయంట?..అనుకుంట పేపర్ అందుకొనె ..
..మగోండ్ల వీర్యానికి బలమిస్తయంట ..అనె కన్నుకొట్టుకుంట..
..ఎఱ్ఱబడ్డ ముఖంతొ..నిజమా!?.. అనుకుంట చదువుడు మొదలెట్టిన సింధు , …ఇది చూశినవా?..ఇయి మన ఋతు సమస్యలను తీరుస్తయంట.. అనె
.. అట్లనా!?..అనుకుంట ఆమె పక్కకు జేరి ఇంకొక మారు చదువబట్టె సుకన్య.. కొద్దిసేపట్ల చదువుడు పూర్తాయె..
..అక్కా!..ఒక్క మాటంట!..తప్పుగ ఏమనుకోవు గద!.. అనుకుంట పేపర్ మడిచె సింధు..
..అనుకోనికేమున్నది!..చెప్పురాదు!?..
..నీకు గాని థైరాయిడ్ సమస్యున్నదా?..
..ఏమోనమ్మ.. తెల్వదు..ఉంటె ఏమౌతదంట?
..పిల్లలవుడు కష్టమంట.. పరిచయమున్నోళ్ళు జెప్పిరి..
..అయ్యొ!..అట్లనా?..పరీక్ష చేపించుకోవాలె.. అనె దిగాలుగ.. 
..మర్ల ఆ డాక్టర్ల కాడికి పోయినమంటె , ఏ వేవొ మందులు తినుమంటరు.. ఇది చూడరాదు..అండు కొర్రలు బాడీ ఫాట్ తగ్గిస్తయంట థైరాయిడ్ సమస్య గూడ తీరుస్తయంట..అనుకుంట పేపర్ విప్పి చూపించె..
..ఔను గద!..అనె విప్పారిన ముఖంతొ..
.. తీస్కరమ్మని చెప్పాలె మొగోళ్లకు..
..ఆళ్ల కెందుకట చెప్పుడు?..సాయంత్రమె బజార్ కు పోయి తెచ్చుకుందం.. అనుకుంట లేచె సుకన్య.. 

14c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 7, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: