Adde Illu 

Adde Illu – 1 | అద్దె ఇల్లు | telugu dengudu kathalu jabardast

Adde Illu - 1 | అద్దె ఇల్లు | telugu dengudu kathalu jabardast

Adde Illu – 1 | అద్దె ఇల్లు | telugu dengudu kathalu jabardast

Adde Illu | అద్దె ఇల్లు | telugu dengudu kathalu jabardast
Adde Illu | అద్దె ఇల్లు | telugu dengudu kathalu jabardast

 goodmemories

నేను ఆ వీధి లోనుండి అటు ఇటు తిరగడం ఇది 30 వసారి, ఇంటివైపు చూడడం 60 వసారి. ఆ ఇల్లు నన్ను అంతగా ఆకట్టుకుంది. చుట్టు విశాలమైన ఆవరణం, పచ్చని చెట్లు, ఆందంగా తీర్చిదిద్దిన పూలతొటలు, ఆంతేకకుండా సులువుగా 3 లేక 4 కార్లు పట్టే విశాలమైన ఆవరణం, చూస్తున్నకొద్దీ చూడాలనిపించసాగింది. నా మనసు భరంగా మూలిగింది. ఇలాంటి ఇంటిలో వుండాలంటే పెట్టి పుట్టాలనిపించింది. నామొగుడు తేచ్చే 1500 రూపాయలూ తినడానికి, బ్రతకడానికే సరిపోవు, ఇంక ఇలాంటి ఇల్లా? అనుకుంటూ భారంగా అడుగులను ముందుకు కదిలించేను. 

ఆలా రెండు అడుగులు వేసేనో లేదో ఎవరో ఆ ఇంటిలోనుండి పిలుస్తున్నట్లుగా ఆనిపించి, ఆటు తలతిప్పి చూశాను. నిజమే, నేనేమి కల కనడంలేదు. ఎవరో వొక పెద్దావిడ నన్నే రమ్మన్నట్లుగా చేయ్యవూపుతూ పిలుస్తున్నాది. నాకేమో అనుమానం వొచ్చి ఆటు ఇటూ తల త్రిప్పి చూశాను. ఎవ్వరూలేరు ఐనాగానీ అనుమానం తీరక నన్నేనా అన్నట్లుగా నావైపుగా వేలుచూపిస్తూ ఆడిగేను. ఆమె మీరే అన్నట్లుగా తలవూపింది. నన్ను ఎందుకు పిలుస్తొంది చెప్మ అనుకుంటూ సన్శయంగా ఇంటి గేటు తీసుకుని ఆ ఇంటిలో అడుగుపేట్టేను. 

ఆవిడ చూడడానికి సుమారుగా 50 ఎళ్ళు వున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాది. నుదుటన రూపాయకాసుంత బొట్టు, చామనచాయ, నిండైన విగ్రహం,మళ్ళి మళ్ళి చూడాలనిపించే అదోరకమైన ఆకర్షణీయమైన రూపం. అలాగ ఆమెనే చూస్తూ వెళ్ళి ఆమె ఎదురుగా నిలుచున్నాను. ఏమిటమ్మ ఎవరి ఇల్లైనా వెదుకుతున్నావా? గత 10/15 రోజులుగా చూస్తున్నాను, నువ్వు అదేపనిగా ఈవీధిలొ తెగవెదుకుతున్నావు అన్నాది ఆవిడ. 

అబ్బే అలంటిదేమీలేదండి, ఆద్దెకి ఏమైనా ఇల్లు దొరుకుతుందేమోనని వెదుకుతున్నాను, ఆన్నానునేను. మరి ఏమైనాదొరికిందా? ఏమాత్రం అద్దె ఇవ్వగలవేమిటి అని అడిగింది ఆవిడ. అమ్మొ ఈవీధిలో చూడడంలేదండి మాకు అంతస్తొమతులేదండి. ఈవీధికి 2 వీధుల అవతల కొంచం అద్దె తక్కువలో చూస్తున్నాము. నాకు ఈవీధి ఇళ్ళు అందులొ ముఖ్యంగా మీ ఇల్లు చాలా బాగా నచ్చయండి అందుకే రోజూ పనివున్నా లేకపొయినా ఈవీధి గుండా వెళుతూవుంటాను, ఆవిధంగానైనా ఓసారి మీ ఇల్లు చూసినట్లుగావుంటుంది అని మోఘమాటంగా సమాధానమిచ్చాను. 

ఆంతబాగా నచ్చిందా మా ఇల్లు ఆంది ఆవిడ. అవును అన్నట్టుగా తల వూపేను సిగ్గుగా. నీపేరేమిటి అడిగింది ఆవిడ. నాకు అక్కడనుండి ఎంతతొందరగా వీలైతే ఆంతతొందరగా వెళ్ళిపోవాలనిపించసాగింది. అప్పటికే అవమానంతో నా ముఖం ఎర్రగా కందిపోయింది. లోపలినుండి పోగుకొస్తున్న కోపాన్ని, దుఖాన్ని అదిమిపెట్టుకుంటూ ఆతి కస్టం మీద చెప్పేను సుందరి అని. ఓ మరి మీ ఆయనపేరు, పొడిగించింది, ఎందుకు ఈవిడకి ఇన్ని వివరాలు, ఎదో పెద్ద ఇల్లు ఎదో అద్దెకి ఇచ్చేదానిలాగా అని మనసులోనే చిరాకు పడుతూ కాసింత అ ఇస్టంగానే సమాధానం చెప్పేను రమణ అని. ఓహొ ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు మీవారు మళ్ళి అడిగింది ఆమె. గత్యంతరం లేక చెప్పేను, ఫలానా కంపెనీలో గుమస్తా అని. అలాగా, జీతం ఎమాత్రం వస్తుందేమిటి మళ్ళి ఆరా తీసింది ఆవిడ. ఒ 1800 దాకా వస్తుంది అని చాలా ఆసహనంగా సమాధనం చెప్పేను ఈమారు. 

అలా చికాకు పడకు అమ్మాయి మఆ ఇంట్లో ఓ 2 గదులు ఖాళీగా వున్నాయి నువ్వు ఏమఆత్రం ఇవ్వగలవో అని ఆలోచిస్తున్నానంతే అని చిరునవ్వుతో సమాధానమిచ్చింది. అంతే అప్పటిదాకానాలో దాగున్న కోపం, చికాకు, అసహనం అన్నీ మాయమైపోయి వాటి స్తానొంలొ ఎక్కడలేని ఆనందం, సంతోషం చోటుచేసుకున్నాయి. 

అంతే, గభాలున ఆమె 2 చేతులను నా రెండు చేతులతో పట్టేసుకుని ఓ 300 ఐతే ఇబ్బాంది లేకుండా ఇచ్చుకోగలను పిన్నిగారూ అన్నాను చాలా ఊద్వేగంగా. 300 కి ఈరోజులలో ఏమి వస్తుందమ్మా, కొంచం దీర్ఘం తీసింది ఆవిడ. చేతిదాకా వొచ్చిన అవకాశం ఎక్కడ జారిపోతుందో అని మరో 50 ఇస్తాను ఇంక ఏమీ అంకండి పిన్నిగారూ అని ఆమేచేతులను గట్టిగా పట్టేసుకున్నాను. 

సరే పొనీ ఇప్పుడైనా చేబుతావా నీకు ఎంతమంది పిల్లలో, ఎంతమంది ఇంట్లో వుంటారో, ఇందుకంటే పిల్లౌ వుంటే నేను ఇల్లు ఇవ్వను అన్నాది ఆవిడ. 

అబ్బే నేను మా ఆయనే. మాకు అప్పుడే పిల్లలు వద్దు అనుకున్నాము అన్నాను ఆంతకు ముందు ఆమెమీద చికాకు పడినందుకు సిగ్గుపడుతూ. 

పెళ్ళై ఎన్నాళ్ళైయిదేమిటి మళ్ళి అదిగింది ఆవిడ చాలా ప్రసన్నంగా

2 ఏళ్ళు అయింది చెప్పేను నాకు ఆంతగా నచ్చిన ఇంటిలోనే అద్దెకు దోరికిదన్న ఆనందంలో. 

సరే ఎప్పుడు దిగుతారు ఇంటిలో అడిగింది ఆవిడ. 

మీరు ఒప్పుకుంటే ఈరోజే దిగిపోతాను అన్నాను నేను చిరునవ్వుతో. 

మరైతే ఇల్లు చూడవా? అడిగింది ఆవిడ నవ్వుతూ. 

అప్పటికిగాని నాకు తెలివి రాలేదు నేను ఇల్లు చూడలేదని. ఆమెనవ్వుతూ ఇంటి ప్రక్కవైపునకు దారితీసింది. మాది సైడ్ పోర్షన్. 2 ఓ మదిరి గదులు ఒక చిన్న వొంటగది దాని వెనకాలే వొంటగదికి ఆనుకుని స్నానాలగది. నాకైతే చాలాబాగా నచ్చింది. ఆంత ఖరీదైన ఎరియాలో అంత అందమైన ఇల్లు అంత తక్కువ అద్దెలొ దొరకడం నా అద్రుస్టానికి నేనే మురిసిపోయాను. 

ఇల్లు చూడడం ఐపోయాక ఆమె ఇంటిలోకి తీసుకుపోయి ఆమే మరో 2 రోజులలో ఇంటిలో దిగడానికి ముహూర్తం పెట్టింది. ఆమె ఇల్లు చాలఆ రిచ్ గా చాలా ఆందంగా, విశాలంగా వుంది. 

ఆమె ఇల్లు చూస్తూ మీవారు ఏమిచేస్తూవుంటారని ఆడిగేను. 

మావారు నన్ను విడిచిపెట్టేసి తన ఇద్దరు కొడుకులతో అమేరికాలో వుంటున్నరు అన్నాది. 

ఐతే ఎక్కడ మీరొక్కరే వుంతున్నరా అన్నాను నేను. 

ఓక్కత్తినే వుండవలసిన అవసరం నాకేమిటి, ఈవూళ్ళోనే నాకు ఆఆరుగురు కూతుళ్ళు వున్నారు. అసలు వాళ్ళగురుంచే నేను మాయనని గూడావిడిచిపెట్టేసుకున్నాను. నా ఆరుగురు కూతుళ్ళవి వుమ్మడికుటుంబాలే అని చెబుతూ అన్నట్టు మరచిపొయాను పిల్లా, బాగా గుర్తుచేసేవు. చెప్పేనుగదా నాకూతుళ్ళందరూ వుమ్మడి కుటుంబాలేనని వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటిలో ఏకాంతం ఆంతగా దొరకదమ్మ, ఆందుకే తరచుగా ఇక్కడకువొచ్చి ఓరోజూ, పూట గడిపి పోతూవుంటారమ్మ. పెళ్ళి ఐనదానివి. నీకు తెలియనిది ఏముంటుంది? మొగుడు పెళ్ళాలు ఆపాటి ఏకంతం కోరుకోవడం తప్పేమీ కాదుకదా? ఇంతకు చెప్పోచ్చేదేమిటంటే, వాళ్ళ గదులు రెండూ మీ రెండు గదులకు ఆనుకుని వున్నాయి అప్పుడప్పుడు ఆగదిలోనుండీ ఏమైనా శబ్దాలు ఆవీ వోస్తే మరోలా అనుకోకమ్మ, ముందే చేబుతున్నాను అన్నాదావిద. 

వాళ్ళ గదులలో వాళ్ళు వుంటారు నాకేమిటి అనుకున్నాను నేను ఆ మాటే ఆమెతోఅన్నాను. సరే, మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నాకూ అభ్యంతరం లేనట్లే అని సరే, మీ రమణని ఎప్పుడు తీసుకువొస్తున్నావు? అన్నాది ఆవిడ. నాకు నచ్చితే ఆయనకు నచ్చీనట్లే పిన్నిగారూ అంటూ ఇంతకూ మీపేరేమిటి పిన్నిగారూ  అన్నాను. 

పిన్నిగారూ అన్నవుగ అలగేపిలువె అన్నాది ఆవిడ.

మరో రెండురోజులలో ఆవిడ పెట్టిన ముహూర్తానికే నేనూ మా ఆయన ఆ “అద్దె ఇంటి” లో చేరిపోయాము.

ఇంక మా “అద్దె ఇంటి” ముచ్చట్లు గురుంచి “రెండవ భాగాని” కై ఎదురు చూస్తారు కదూ?

నేను ముందుగానే చెప్పినట్లుగా మాకు పెద్దగా సామానులేవీ లేవు. పడుకోవడానికి ఓ చిన్న పరుపు, వొండుకోవడానికి ఓ 4 గిన్నేలు, ఓ 2 సూట్కేసులు మా ఇద్దరికి తలా 4 జతల బట్టలు ఆంతే. మా పిన్నిగారైతే మమ్మల్నీ మా పేదరికాన్ని చూసి చాలా బాధపడ్డారు. ముందుగా మేమెంతచెపీనా వినకుండా మాకు పడుకోవడానికి ఓమంచి డబుల్కాట్ బెడ్, ఓ రెండు జతల మంచి దుప్పట్లు మాబెడ్రూంలో వేయించేరు. సొంత తల్లి కన్నా ఎక్కువగా మమ్మల్ని చూసుకోసాగేరు. వారంలో 2, 3 రోజులు ఆమె ఇంటిలోనే భోజనాలు అవీను. ఆఇంటిలో చేరిన 2 వారాలోనే మేము, ముఖ్యంగా నాతో పిన్నిగారికి మంచి స్నేహం కలిసిపోయింది.

   ఇప్పుడు నా దినచర్య ఏమిటంటే, వుదయం 8:30 కి మా ఆయన ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోగానే వొక్క అర్ధ గంటలో ఇంటిలో పనులన్నీ ముగించుకుని పిన్నిగారింటికి పోయి 11, 11:30 వరకు బాతాఖానీ వేసుకోవడమే. సాధారణంగా పిన్నిగారు 11:00 గంటలతరువాత నేను ఆక్కడ వుండడం ఆస్సలు ఇస్టపడరు. ఎందుకంటే సాధారణంగా 12:00 గంటల తరువాత ఆవిడ కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళూ వొస్తూవుంటారు.

   ఒక రోజు నేను “మీకూతుళ్ళను నాకు పరిచయం చేయరా అని అడిగేను“.

   దానికి ఆవిడ చాలా నిఖ్కచ్చిగా తన కూతుళ్ళను పరిచయం చేయనని చేప్పేసేరు.

   ఆవిడ అర్గ్యుమెంటు ఏమిటంటే, “తన కూతుళ్ళు వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర ఏకంతం దొరకక నా ఇంటికి వస్తున్నారు. ఆలంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్రశాంతంగా వుండకుండా మళ్ళి క్రొత్త పరిచెయాలు, పలకరింపులతో టైం వేస్టుచేయడంలో ఆర్ధం ఏమివుంటుంది“, అంటూ వుంటారు.

   ఆలోచిస్తే ఆమె చేప్పేదిగూడా సమంజసం గానేవున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ ఇంటిలోకి వోచ్చిన దగ్గరనుండి రోజులు సులువుగా దోర్లిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పిన్నిగారి సహచేర్యంలో. ఆన్నట్లు పిన్నిగారు చాలా సరదా ఐన మనిషి. ఆమె చాలా ఎక్కువగా బూతులు మాట్లాడతారు.

   ఆమె ఆనేదేమిటంటే “పెళ్ళి ఐన మొదటి రాత్రి నుండి మనం చేసేదే బూతుపనులు, ఆలంటప్పుడు మ్మట్లాడితే తప్పేమిటంటారు. ఐనా మనమంతా పెళ్ళైనవాళ్ళమే. మనకు తెలియని విషయాలేముంటాయి చెప్పు“, ఆంటారు. ఆమెగూడా రైటేగదామరి!

   మొదటినెల ఆద్దె ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆప్పుడు నాకు తెలియదు నాజీవితం ఓ ముఖ్యమైన మలుపు తిరగబోతున్నదని. ఆరోజు ఏదో ఆడవాళ్ళ పండుగ అవ్వడంతో నేను తలంటుపోసుకుని వున్నదాట్లో కొంచెం మంచి చీర కట్టుకుని అద్దె తీసుకుని పిన్నిగారిదగ్గరకు వెళ్ళేను.

   పిన్నిగారు నన్ను చూస్తూనే “అరె సుందరి నువ్వా రా.. రా.. ఎవరో ఆనుకున్నాను. నేను ఎప్పుడూ గమనించలేదుగానీ నీలో ఓ గోప్ప ఆందగత్తె దాగున్నాది సుమీ!  నేనేగాని మొగవాడినైవుంటే ఈపాటికి నిన్ను ఏదో చేసేదానిని అని కన్ను కొట్టింది“.

   ఆంత పెద్దావిడ ఆలా మాట్లాడడం నాకే సిగ్గేసింది. నేను సిగ్గు పడడం చూసిన పిన్నిగారు, “నేనేదో నిన్ను పొగడడానికి అలా అనండంలేదు సుందరీ నా మాటమీద నమ్మకం లేకపోతే యిలారా“, అంటూ నా చేయ్య పట్టుకుని నన్ను ప్రక్కగదిలోవున్న ఓ పేద్ద డ్రేస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు తీసుకుపోయి దానిముందు నిలబెట్టిది.

   “నిన్ను నువ్వే చూసుకో” అంటూ “చూడు, 5’7″ పొడవు, 36-32-38 కొలతలు, మంచి రంగు చూసినకొద్దీ చూడాలనిపించే రూపం, విశాలమైన జఘనం, రంభని మరిపించే అరటిబోదెలలాంటి తొడలూ, ఎత్తైన పిరుదులూ ఓహ్ రతీదేవిని మరపించే రూపం నీది సుందరి. నేను ఇన్నాళ్ళూ గమనించనేలేదు. చూస్తూవుండు ఒక్క నెల్లాళ్ళలో నిన్ను ఎలా తీర్చిదిద్దుతానో. ముఖ్యంగా నీకు కావలసింది కొంచెం పోషణ. ఆబుగ్గల్లో కొంచెం నిగారింపు, ఆసళ్ళు ఇంకొంచెంపొంగి, ఆచీర కుచిళ్ళచాటున నీ ఆడతనం ఇంకొంచెం పొంగారిందా, నువ్వు ఎక్కడకెళ్ళినా ఆడా మగా తేడాలేకుండా ఆందరూ నిన్నే కన్నార్పకుండా చూసేలా చేయకపోతే నేను నీపిన్నిగారినేకాదు” అంది.

   ఆవిడ మాటలకు నేను విపరీతంగా సిగ్గుపదిపోతూ “మీరు మరీను పిన్నిగారూ” అని మెలికలు తిరిగిపోతుంటే, ఆవిడ అంది.

   “అమ్మయి, ఇకమీదటనుండీ ఓక్క నెల్లాళ్ళపాటు నేను చెప్పినట్లుగా నువ్వు వినవలసిందే!” అంటూ హుకుం జారీచేసేరు.

   ఆవిడ అన్నట్లుగానే ఆరోజునుంచే నామీద ప్రయొగాలు మొదలుపెట్టింది. ముందుగా నాకు విటమిన్ టేబిలెట్లు తెచ్చి ఇచ్చింది.

   “ఎందుకండి పిన్నిగారు ఇవి అన్నీను, ఇప్పుడు నేను ఆరోగ్యంగానే వున్నానుగదా”  అంటే

   “చూడు అమ్మాయి ఆరోగ్యంగా వుండడంవేరు,  అందంగా, ఆకర్షణీయంగా, ఆకట్టుకునే విధంగా వుండడం వేరు. ఆడపిల్ల సంపద ఆంతా ఆమె అందమే. బయటకు వెళితే మొగవాళ్ళతోకన్నా ఆడవాళ్ళ వల్లే పనులు తొందరగా జరుగుతాయి ఎందువల్ల? చక్కని రూపం, రూపానికితగ్గ అవయవ సంపదా ఆడవాళ్ళ సొత్తు. పనిమీద బయటకు వెళ్ళి క్రొద్దిగా పైటజార్చి, ముద్దుగా అడిగితే అంగలార్చుకుంటూ పనిచేసిపెట్టని పురుష పుంగములున్నారా ఈ భూమిమేద?”  అంటూ నాకొక సుధీర్గమైన వుపన్యాసమిచ్చిందావిడ.  

   ఇంక ఆఖరుగా నేనూ ఆమెతో ఏకీభవిస్తూ “ఎంతవారలైన కాంతదాసులేకదా” అంటూ, “సరే పిన్నిగారు ఈవేళనుడే ఈమందు మొదలుపెడతాను” అని మాట ఇచ్చేను ఆవిడకి.

   ఆవిడకి మాట ఇచ్చినట్లుగానే ఆరోజునుండే ఆ టేబిలెట్లు వేసుకోవడం మొదలుపెట్టేను. మరో 4 రూజులు పోగానే ఆవిడ ఓ 2 రకాల లేహ్యలు తెచ్చి ప్రొద్దున్న ఒకటి రాత్రి పడుకోబోయేముందు ఒకటి వేసుకోమని ఇచ్చేరు. ఆవిడ అభిమానానికి సంతోషించాలో లేక ఆవిడ పిచ్చితనానికి విచారించాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఆవిడనిబాధపెట్టడం యిష్ఠంలేక, ఆవిడ చెప్పినట్లుగానే నేను ఆమె ఇచ్చిన వన్ని మింగడం మొదలుపెట్టేను.

   ఆ మందులు మొదలుపెట్టిన ఓ 15 రోజుల తరువాతనుండీ నా వొట్లో మార్పులు రావడం నేను గమనించాను. ముందుగా నా సళ్ళులో ఓటేసలపరం. నాసళ్ళు రెండూ బిగదీసుకుపోయి బరువెక్కిపోయి చాలా సేన్న్సిటివ్ గా యిపోయాయి. రెండు చేతులతోటి వాటిని పిసుక్కుంటూనో, లేదా వాటిని కసికసిగా నలిపేస్తూనో వుండకపోతే నేను ఒక్క క్షణంగూడా వుండలేకపోతున్నాను.  వెంఠనే నేను పిన్నిగారిద్గ్గరకు పరుగెత్తేను. పిన్నిగారు ఈవిషయం విని చిన్నపిల్లలాగ సంతోషించేరు. నేను కళ్ళనేళ్ళ పర్యంతమైపోతూ నాబాధ సంగతేమిటన్నాను.

   దానికి పిన్నిగారు “పెళ్ళైనదానివేగదా? మీఅ ఆయన ఏమిచేస్తున్నాడు? ఈసలుపులు ఒక్క వారం పాటు భరించేవంటే నీ సళ్ళు 36-37B సైజునుండీ 38-39 C సైజులకు పెరుగుతాయి. మీ ఆయన ఈ వారం రోజులూ ఓపికచేసుకుని కొంచం బలంగా నీసళ్ళుని ఓ పట్టు పట్టేడంటే 40 C సైజులనుగూడా దాటవచ్చు. Best of Luck ” అని చెప్పింది.

   ఇంక చేసేదేముంతుంది? ఆ వారం రోజులూ మా ఆయన నాసళ్ళతో బంతూలాట ఆడుకున్నాడు. తనివితీరా పిసుకున్నాడు. మోజుతీరా నాసళ్ళని కుడిచేడు. మా ఆయన నాబంతులతో అలా ఆదుకుంటూవుంటే నాకు చాలా సమ్మగా సుఖంగా వుందేది. ఆ వారం రోజులూ మాకు honey moon రాత్రులే ఐయ్యాయి. మా ఆయన ఎన్నిసార్లు నా పంగని పగలదీశాడో, ఎన్నిసార్లు నాపొలాన్ని  దున్నేడో, ఎన్నిసార్లు నాపొలాన్ని తడిపేడో ఆయనకే తెలియాలి.

   ఇంతలో ఒక పేద్ద వుపద్రవం ఒచ్చిపడింది. అనుకోకుండా వాళ్ల ఆఫీసులో ఆడెట్ అస్సిస్టెంటు సిక్ అవ్వడంతో ఆతనికి బదులుగా మా ఆయన వాళ్ళ ఆడెటర్ తోపాటుగా వూరు వెళ్ళవలసివొచ్చింది. ఇలాంటి సమయంలో ఆయనని ఒదిలి వుండడం ఇష్టంలేకపోయినా నాకు తప్పలేదు. ఓ 15/20 రోజులలో ఒచ్చేస్తాననిచెప్పివెళ్ళిపోయారు.

   గత వారం 10 రోజులుగా మా ఆయన నాసళ్ళ తిమ్మిరి ఒదిలించడం తోపాటుగా నా దిమ్మ అదిరేతట్లుగా దంచుతూ వుండడంతో నాకు తెలిసిరాలేదుగాని, నా దిమ్మలో విపరీతంగా గుల పెట్టడం ఆరోజు సాయంత్రమే గుర్తించేను. రాత్రి అఔతున్నకొద్దీ దిమ్మలో గుల, సళ్ళలో సలపరం భరించలేనంతగా పెరిగిపోవడంతో మళ్ళీ పిన్నిగారి దగ్గరకు పరుగేత్తేను.

   నేను చెప్పినదంతా విన్నాక, “సళ్ళసలపరం సంగతే చెప్పేవు కాని, ఇంకా దిమ్మ సంగతి చెప్పలేదేమిటా అనే ఎదురుచూస్తున్నాను. నా ఊహే నిజమైతే, నేను చెప్పిన మార్పులన్ని నీ ఒంట్లో ఒచ్చి వుండాలి. నేను ఈ సుభ వార్త కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను.” అని అప్పటికప్పుడు, 2 మనుషులను కబురుపెట్టించి తన గదిలోని పేద్ద డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ని మాగదిలోనికి మార్పించేసింది.

   “నేను ఒక సమస్యతో వొస్తే మీరేమిటి సంబందంలేని పని చేస్తున్నారు” అన్నాను నేను.

   దానికి పిన్నిగారు చిన్నగా నవ్వుతూ “సంబందం లేనిపనికాదేపిల్లా, సంబందం వున్నపనే. ఇప్పుడు నేను నీకు ఓ ఆకుపసరు ఇస్తాను. ఇంటికి వెళ్ళి ఈపసరు తాగడానికి ముందుగా బట్టలు అన్నీ  విప్పేసుకుని నీ వొంటిలో ప్రతీభాగాన్నీ ఒక్కసారిసరిగ్గా చూసుకుని ఈ పసరు తాగి బట్టలేమీ వేసుకోకుండా పడుక్కో. పొద్దున్నే మెలుకువ వచ్చేక మళ్ళి అద్దంలో నిన్ను నువ్వు చూసుకో. నువ్వు నిద్ర లేచే టైంకి నేను వచ్చి మిగతా సంగతులన్ని నేనుచూసుకుంటానుగా“, అంటూ ఓ ఆకు పసరు వున్న సీసా నా చేతిలో పెట్టింది.

   “ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇంక చేసేదేముంటుంది“, అనుకుంటూ ఆ సీసా తీసుకుని మా ఇంటికి వొచ్చేశాను. ఆవిడ చేప్పినట్లుగానే అన్ని బట్టలు విప్పేసి అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకున్నను. నాకు నా శరీరంలో ఎటువంటి మార్పులు కనిపించలేదు. ఆమె చెప్పిన విధంగానే ఆకుపసరు తాగేసి అలాగే పడుకుండిపోయాను.

   మరునాడు ప్రొదున్న 9:00 గంటలకుగానీ మెలకువరాలేదు. మెలుకువ వొచ్చేక బద్దకంగా వొళ్ళు విరుచుకుంటుంటే నేను ఒక మార్పు కనిపెట్టేను. అది ఏమిటంటే గత 15/20 రోజులలోలాగా నా సళ్ళు సలుపులుగానీ, నా పూకులో జిలకానీ లేవు. కానీ వొళ్ళంతా బరువుగా, అదోరకమైన మత్తుగా అనిపించింది. మరొక్కసారి వొళ్ళు విరుచ్కుంటూ నీను లేచి కూర్చున్నాను. అలా కూర్చొంటూనే నగ్నంగా వున్న నా ఒళ్ళు చూసుకొని ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడ్డాను. అప్పుడు రాత్రి పసరు తాగిన విషయం గుర్తుకువొచ్చింది.

   వెంటనే లేచి గదిలో లైటువేసి అద్దం లో నా ప్రతిరూపాన్ని చూసుకొని అవాక్కైపోయాను. కోలగా అదోమాదిరిగా వుండే నాముఖము గుండ్రముగా, బుగ్గలు పొంగి ఆదో రకమైన నిగారింపుతో చాలా sexy గా కనిపిస్తున్నను.  కొంచం సన్నంగా క్రిందికి వేళ్ళాడుతూవుండే నా బాయలు, గుండ్రంగా పెద్దసైజు బంగినిపిల్లి మామిడిపళ్ళలా బలిష్టంగా నిక్కి, నిగిడి, నిలుచోని వొచ్చి మాపని పట్టండి అన్నట్లుగా సవాలు చేస్తున్నై. బద్దలా వుండే నా శరీరం వొకరకమైన గుండ్రని నిగారింపు సంతరించుకుంది. సొట్టలు సొట్టలు గా వుండే నా పిరుదులు గుండ్రంగా కౌవిస్తు న్నై. బొడ్డు మ్రింత లోతుకుపోయి మరింత సెక్సీగా కౌవిస్తున్నది. మరికొంచం క్రింద నా ఆడతనపు మదన మందిరం. నాదిమ్మ, పూరీలా పొంగి నా నిలువె పెదాలు మందంగా తెయారై, నా గోల్లి నా పూపెదాలమధ్య నుండీ జీడిపిక్క లాగా బయటకు తొంగిచూస్తొంది. ముదొస్తున్న నా బుజ్జి దానిని చూసుకుని మురిసిపోతూ మురిపెంగా దానిని నా అరచేతితో నిమిరేను. వొళ్ళంతా కెరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు ఝల్లు మంది. నరనరాలలో ఆదోరకమైన తీయని పులకరింత. తడిగుడ్డలో నరాలు మెలితిప్పినట్లుగా వొళ్ళంతా వొకరకమైన సలపరం.  తపనల తహతహలు తాళలేక మళ్ళీ చేతిని పూరెమ్మల మీద వేసుకుని అరవిచ్చుకున్న పూపెదాల మద్యపాయలో మద్యవేలు పోనిచ్చి సున్నితంగా పాయ ఈచివరనుండి ఆచివరవరకు న్మురుకుంటూ వుంటే కళ్ళు మత్తుగా ఆరమూతలు పడుతూవుండగా ఆసుఖాన్ని తట్టుకోలేక అలాగే మంచంవీద వాలిపోయి తొడలువిడదీసి తడిసిపోయి పదునుదేరిన బొక్కలోకి మధ్యవేలుని కసుక్కున తోసేసుకుని ఆసుఖానికి పరవసించిపోతూ తొడలని దగ్గరగా ముదుచుకుని మరోచేత్తో సళ్ళుని సున్నితంగా పిసుక్కుంటూ అందులో సుఖాన్ని పరవశంగా ఆస్వాదిస్తూవుండగా, టక టక టక తలుపు కొడుతూ సుందరీ, సుందరీ పిలిచేరు పక్కింటి పిన్నిగారు. అయిస్ఠంగా, అసంత్రుప్తిగా గబ గబాలేచి ఎదురుగా కనబడిన చీరని వొంటికి చుట్టుకుని తలుపు తీశాను.

   “ఎలావున్నావు పిల్లా ?”  అంటూ చొరవగా ఇంట్లోకి వొచ్చి చేతిలోని బేగ్ ని క్రిందపెట్టి, తలుపులు గడియవేసి, నన్ను గబ గబామా బెడ్ రూంలోకి లాక్కుపోయారు పిన్నిగారు.

   గదిలోకి వెళుతూనే “ఏవి చూపించు“, అంటూ తాను మంచమ్మీద కూర్చుంటూ కళ్ళతో నా అందాలను తడిమేయసాగేరు.

   అసలే అస్థవ్యస్తంగా కట్టుకున్న చీర, ఆపైన నావొళ్ళంతా తడిమేస్తున్న ఆమె చూపులు, నీను సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతున్నాను. దానితో ఆమె చొరవగా నాచేయ్యపట్టుకుని మంచమ్మీద తనప్రక్కన కూర్చోపెట్టుకుని, ఇంత చేసేను, మరి నన్నే చూడనీయవా అంటూ చొరవగా నా చీర పైటని నా భుజమ్మీదనుండీ  పక్కకితోసింది. పూర్ణకుంభాలలాంటి నా సళ్ళు నిక్కి నిలుచున్న నా ముచికలు చూస్తూనే అబ్బో ఎంతలాపొంగేయో అంటూ గభాలున నా ఎదమ చన్నుని తనకుదిచేతిలోకి తీసుకుని సుతారంగా నిమురుతున్నట్లుగా సున్నితంగా మర్థించదం మొదలుపెట్టింది. అసలే కాకమీదవున్నానేమో ఆపిసుకుడుకు నాకు తెలియకుందానే నా కళ్ళు అరమోడ్పులైనాయి, స్..స్స్..స్స్.. అని మూలుగుతూ వెల్లకిల్లా మంచం మీదవాలిపోయాను. వొంటికిచుట్టుకున్న చీర వూడిపోయింది. నాసళ్ళు ఆమెచేతులలో మెత్తగా నలిగిపోతున్నయి. ఆమె పెదవులు నా పెదవులనిపెనవీసుకుపోయాయి. ఆమెనాలుక నా పెదవులనిఛేధించుకుని నా నోటిలో కలియతిరుగుతున్నాది. నేనామెని పెనవేసుకుపోతున్నాను. ఎప్పుదు తాను తన బత్తలు విప్పుకున్నాదో నాకు తెలియదు.కానీ నిండైన తన సళ్ళ వొత్తిడికి నా సళ్ళు మత్తుగా నలిగిపోతుంటే తెలిసొచ్చింది తానుగూడా నాలాగే నగ్నంగా వుందని. ఇంతలో తాను నాపెదవులను విడిచిపెట్టి నా సళ్ళను మార్చి మార్చి కుదవసాగింది. నేను ఆంతకంతకూ వెర్రెక్కిపోతూ ఆమెని మరింతగా నాకౌగిలిలోకి పొదువుకోసాగేను. ఆమె నాపొట్టమీద బొడ్డుపైనా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, నాతొడలు విడదీసుకొంటూ తన ముఖాన్ని నాతొడలమధ్యకుచేర్చింది.

   ఇప్పటిదాకా ఆమె చేష్ఠలకి, చేతలకి తడిసిపోయిన నాపూకు వెచ్చగా ఆవిర్లు చిమ్ముతున్నది. అలా వేడెక్కిపోయిన నాపూకుకి వెచ్చని ఆమె వూపిరి తగిలి వరదగోదారే అయింది. ఆమెపెదాలు నానిలువుపూపెదాలను తాకేసరికి నేనుతాళలేక నారెండుకాళ్ళను ఆమెతలచుట్టూపెనవెసేశాను. ఆమెతన ఆకురాయలాంటి నాలుకతో నాపూపేదాల జిలతీరేలాగ, నాకి, పట్టులామెత్తగా వున్ననా ఆతులని విడదీసి, నాబొక్కలోతులని తననాలుకతో కొలిచి కొలిచి, నా గోల్లి తిమ్మిరెక్కేదాకనాకినాకి విడిచిపెట్టింది. ఆమెనాపైనుండీ లెచేప్పటికి నీను ఎన్నిసార్లు భావప్రాప్తి పొందేనో నాకే గుర్తులేదు. అలా ఆమె అందిస్తున్న సుఖాన్ని పొందీ, పొందీ నేను సొంఅసిల్లి పడిపోయాను.

   అలా ఏంతసేపు వున్ననో నాకు తెలియదు. ఆమె తన కుడిసన్నుని నానోటికి అందిస్తూవుంటే కళ్ళు తెరిచాను. ఆబగా ఆమెసన్నుని నోటిలోకి తీసుకుని మర్చి మార్చి ఆమెసళ్ళుని చీకుతూవుండగా, ఆమె నాతలని నిమ్మదిగా తనతొదలమధ్యకి తోసింది. ఘాటైన మదపువాసన ఘుప్పున తగిలింది. చిత్రంగా ఆ వాసన నాకు చాలా మత్తుగా అనిపించింది. నాకు తెలియకుండానె నా నాలుక ఆమెపూకులోని మదనరసాలను జుర్రుకోవడం ప్రరంభించింది. నాకు జీవితంలో మెదటిసారిగా మదనరసాల రుచి తెలీవొచ్చింది. అంతే పిన్నిగారు సొమ్మసిల్లిపోయేవరకు ఆమె పూకుని, నాకి, కొరికి, చప్పరించి, చీకి, పూపెదాలను విడదీసి పూకు లోతులని అరగదీసేశాను.

   అలాగ రెండు, రెండున్నర గంటలు మేమిద్దరం మాటలు లేకుండా ఒకళ్ళచేతులలో వొకళ్ళము కరిగి పరవసించిపోయాము. సుమారు 11:30/ 12:00 గంటలు అవౌతుండగా పిన్నిగారులేచి బట్టలు కట్టుకుని ఇందాకల హాల్ లో వొదిలిన బేగ్ పట్టుకొచ్చి నా మంచం ప్రక్కన పెట్టి “పిల్లా ఇంక లేచి స్నానం చేసి ఈ క్రొత్త బట్టలు కట్టుకో. ఇందులో ఒ 6 జతల చీరలు మేచింగ్ జాకెట్లు వున్నయి. నీకు ఆ పాత జాకెట్లు సరిపోవనే ఇవి తెచ్చేను. బోజనం మా ఇంతిలో చేద్దువుగాని ఈవేళ, మరి నేవెళుతున్నాను” అంటూ పిన్నిగారు తలుపు జారవేసి వెళ్ళిపోయారు.

   ప్రొదున్న నిద్ర లేచినది మెదలు జరిగిన సంగతులు తలుచుకుంటూ నును సిగ్గుతో బుగ్గలు ఎరుపెక్కుతూ వుందగా ఎలాగో స్నానం ముగించుకుని క్రొత్త బట్టలు కట్టుకుని, పిన్నిగారింటికి బోజనానికి పోలేక నా భోజనాన్ని క్యారేజీలో పెట్టి ఇచ్చేయమన్నను. ఆవిద పంపించిన భోజనం ముగించి ఆరోజంతా మత్తుగా నిద్రపోయాను.

1c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

Adde Illu – 1,  అద్దె ఇల్లు , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Adde Illu 

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page