Anumanam Theepi Bhahumanam

Anumanam Theepi Bhahumanam – 2 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Anumanam Theepi Bhahumanam - 2 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Anumanam Theepi Bhahumanam – 2 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Sailaja777

Anumanam Theepi Bhahumanam | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories
Anumanam Theepi Bhahumanam | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories
మొదటి ఆట : వ్యక్తిగత పరిచయాలు..
 ఇపుడు నేను చేప్పే ప్రశ్నలకి జవాబులు చేపితే సరిపోతుంది అని.. ప్రశ్నలని చదవడం మొదలు పేట్టాడు.
1. మీ‌ పూర్తి పేరు :
2. మీ పూర్తి అయిన వయసు :
3. మీ శరీరం కోలతలు (మగ వారు మడ్డ కోలత మరియు మడ్డ చూపించాలి, ఆడవారు సన్నులు[వృక్షోజాలు], నడుము, గుద్దలు కోలతలు చేప్పాలి.. ఎమి చూపించవలసిన అవసరం లేదు) :
4. మీ పూర్తి అయిన చదువు : 
5. మీరు చేసే పని(వృత్తి):
6. మీ భర్త/తండ్రీ పేరు :
7. మీకు ఎంత మంది పిల్లలు, ఆడ, మగ ఎంత మంది, వారి వయసులు, చదువులు : 
8. మీ గ్రామం : 
ఇక్కడ నుండి ప్రశ్నలు ఆడవాళ్లకు మాత్రమే..
9. మీరు ఎన్ని మడ్డలని చూసారు?(మీ భర్త కాకుండా)
10. మీరు ఎన్ని మడ్డలు పట్టుకున్నారు?(మీ భర్త కాకుండా)
11. మీరు ఎన్ని మడ్డలు చీకారు?(మీ భర్త కాకుండా)
12. మీరు ఎన్ని మడ్డ రసాలు తాగారు?(మీ భర్త కాకుండా)
13. మీ పూకు లోకి ఎన్ని మడ్డలు దూరాయి?(మీ భర్త కాకుండా)
14. మీ పూకు ని ఎంత మంది చూసారు?(మీ భర్త కాకుండా)
15. మీ పూకు ని ఎంత మంది ఆడవారు, ఎంత మంది మగవారు చూసారు?(మీ భర్త కాకుండా)
16. మీ పూకు ని ఎంత మంది పట్టుకున్నారు (Touchings)? (మీ భర్త కాకుండా)
17. మీ పూకు ని ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు, ఎంత మంది మగవాళ్ళు పట్టుకున్నారు (Touchings)? (మీ భర్త కాకుండా)
18.  మీ పూకు ని ఎంత మంది నాకారు?(మీ భర్త కాకుండా)
19. మీ పూకు ని ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు, ఎంత మంది మగవాళ్ళు నాకారు?(మీ భర్త కాకుండా)
20. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది చూసారు?(మీ భర్త కాకుండా)
21. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు, ఎంత మంది మగవాళ్ళు చూసారు?(మీ భర్త కాకుండా)
22. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది పట్టుకున్నారు(Touchings)?(మీ భర్త కాకుండా)
23. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు, ఎంత మంది మగవాళ్ళు పట్టుకున్నారు(Touchings)?(మీ భర్త కాకుండా)
24. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది పిసికారు?(మీ భర్త కాకుండా)
25. మీ సల్లు ని(వృక్షోజాలని) ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు, ఎంతమంది మగవారు పిసికారు?(మీ భర్త కాకుండా)
26. మీ గుద్దలు ఎంత మంది చూసారు?(బట్టలు లేకుండా)(మీ భర్త కాకుండా)
27. మీ గుద్దలు ఎంత మంది పట్టుకున్నారు?(బట్టలు లేకుండా)(మీ భర్త కాకుండా)
28. మీ గుద్దలు ఎంత మంది పిసికారు?(బట్టలు లేకుండా)(మీ భర్త కాకుండా)
అబ్బాయిలకు మాత్రమే..
9. మీరు మీరు నిజ జీవితంలో ఎన్ని పూకుల ని చూసారు?
10. మీరు నిజ జీవితంలో ఎన్ని పూకులని పట్టుకున్నారు (Touchings)? ఆ పూకులు ఎవరివి
11. మీరు నిజ జీవితంలో ఎన్ని పూకులని నాకారు? ఆ పూకులు ఎవరివి?
12. మీరు నిజ జీవితంలో ఎన్ని పూకులని దేంగారు? ఆ పూకులు ఎవరివి?
13. మీరు నిజ జీవితంలో ఎంత మంది సల్లు ని(వృక్షోజాలని) చూసారు? అవి ఎవరవి?
14. మీరు నిజ జీవితంలో ఎంత మంది సల్లు ని(వృక్షోజాలని) పట్టుకున్నారు(Touchings)?
15. మీరు నిజ జీవితం లో ఎంత మంది సల్లు ని(వృక్షోజాలని) పిసికారు?
16. మీరు ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు గుద్దలు చూసారు?(బట్టలు లేకుండా)
17. మీరు ఎంత మంది ఆడవాళ్ళ గుద్దలు పట్టుకున్నారు?(బట్టలు లేకుండా)
18. మీరు ఎంత మంది ఆడవాళ్ళ గుద్దలు పిసికారు?(బట్టలు లేకుండా)
విన్నారు గా ఫ్రేండ్స్ ఆడవాళ్ళు ఈ 28 పశ్నలలో ప్రతి ఒక్కరు కనీసం 20 ప్రశ్నలకు అయిన సమాధానం చేప్పాలి. ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేప్పక పోయిన పర్వాలేదు కాని సమాధానాలు మాత్రం చేప్పాలి. 20 కంటే తక్కువ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు లు చేప్పిన వాళ్ళకి ₹ 5,000 జరిమానా విధించబడును. మగవాళ్ళు ఈ 18 ప్రశ్నలలో కనీసం 13 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలి. “ముందుగా చేప్పినట్లు గా బహుమతులు ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే”. ఆటల నియమ నిబంధనలని ఉల్లంఘించిన ఆడ మరియు మగవారికి సమాన జరిమానా విధించబడును. మొదటి బహుమతిగా ₹ 5,000 ప్రకటించడం జరిగింది. మా ప్రతినిధి మరల ఈ ప్రశ్నలని చదివి వినిపిస్తాడు.. మీకు 10 నిమిషాలు సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కావున ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వేదికి ఉంచుకొండి. మీ పరిచయాలే మీ మొదటి ఆట.. అని తను ముగించాడు. ఒక ప్రతినిధి మరల ఆ ప్రశ్నలని చదవడం ప్రారంభించాడు.
10 నిమిషాల తరువాత అబ్బాయిలకు 2 నిమిషాల సమయం మరియు మహిళలకు మూడు నిమిషాల సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది.. ఆ సమయం లోపల వారు ఇందాక తేలిపిన పశ్నలకు సమాధానాలు లు ఇవ్వాలి. ఒక అబ్బాయి, తరువాత ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు, తరువాత మరల అబ్బాయి, ఇద్ధరు ఆడవాళ్ళు ఇదే క్రమంలో పిలవడం జరుగుతుంది మేము పిలిచిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడకు రావాలి అన్నారు. మగవారి కి రేండు నిమిషాలు, ఆడ వాళ్ళకి మూడు నిమిషాల సమయం కేటాయించడం జరిగింది. మరి మన మొదటి ఆట మొదలు పేడదామా అని అడిగాడు.. అందరు ఉత్సాహంగా అలాగే అని అరిచారు. అతను అందరిలో ఉత్సాహం కనపడటం లేదు మరల గట్టిగా చేప్పండి అని అడిగాడు.. అందరు హాహాహాహాహాహాహా.. అంటు గట్టిగా అరిచారు. నేను కూడా వాళ్ళతో పాటుగా అరిచాను.
వ్యక్తిగత పరిచయాలు..
మొదట గా ఒక అబ్బాయిని పిలిచారు. పేరు దినేష్, వయసు 19, డిగ్రీ చదువుతున్నాను.. మాది abcd గ్రామం, మా నాన గారి పేరు abc, నేను విధ్యార్ధి గా ఉన్నాను. నా మడ్డ 7 అంగుళాలు అని బయటకు తీసి అందరికి చూపించాడు. నేను ఇంత వరకు పూకుని చూడ లేదు, పూకుని పట్టుకో లేదు. పూకుని నాకలేదు. సల్లు ని ఒక సారి పటుకున్నాను, సల్లు ని చూడ లేదు, సల్లు ని పిసక లేదు. పూకుని దేంగ లేదు అని 2 నిమిషాలలో చేప్పాడు..
తరువాత : 
(ఇందులో చేప్పిన వివరాలు భర్త కాకుండా గమనించగలరని మనవి)
ఒకమేను పిలిచారు.. ఆమే చేప్పడం మొదలు పేట్టింది. నా పేరు నిలిమా, వయసు 32, 38-36-42 నా కోలతలు, నా భర్త పేరు xyz, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు వయసు 10, పాప వయసు 7, నేను గృహిణి గా పని చేస్తూన్నాను,  నేను డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాను, నేను sdfc గ్రామం నుండి వచ్చాను, 8 మడ్డలని చూసాను, పట్టుకున్నవి 3 మడ్డలు, చీకినవి కూడా మూడు మడ్డలు, నా సల్లు ని 8 మంది చూసారు, 5 మంది ఆడవాళ్ళు, 3 మంది మగవాళ్ళు చూసారు. 8 మంది నా సల్లు ని పట్టుకున్నారు, 5 మంది ఆడవాళ్ళు 3 మంది మగవాళ్ళు, 8 మంది నా సల్ల ని పిసికారు, 5 మంది ఆడవాళ్ళు 3 మంది మగవాళ్ళు, నా పూకుని చూసింది 8 మంది, 5 మంది ఆడవాళ్ళు 3 మంది మగవాళ్ళు నా పూకుని చూసారు, నా పూకుని పట్టుకుంది 8 మంది, 5 మంది ఆడవాళ్ళు 3 మంది మగవాళ్ళు నా పూకుని పట్టుకున్నారు, నా పూకుని నాకింది 3 మంది, 3 మంది మగవాళ్ళు నా పూకు ని నాకారు.. చేప్పింది ఇంత లో తనకి ఇచ్చిన మూడు నిమిషాల సమయం అయిపోవడం తో వచ్చి తన స్థానం లో కూర్చూన్నది. తరువాత ఇంకోక ఆమేను పిలిచారు.. అలా నన్ను ఆడవాళ్ళలో 7 వ పేరుగా పిలిచారు.. 
(ఇందులో చేప్పిన వివరాలు భర్త కాకుండా గమనించగలరని మనవి)
నా సమయం లేక్కించబడింది అని చేప్పగానే.. నా పేరు శైలజ, వయసు 30, 34C 32 36 నా కోలతలు, నేను PG వరకు చదివాను, Private కాలేజ్ లో లేక్చరర్ గా పని చేస్తూన్నాను, నా భర్త పేరు gdfs, నేను రఘనాథపురం నుండి వచ్చాను, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు వయసు 5, పాప వయసు 3, నేను ఒక్క మడ్డ కూడా చూడలేదు, ఒక్క మడ్డ కూడా పట్టుకో లేదు, ఒక్క మడ్డ కూడా చీకలేదు, నా సల్లు ఒకరు చూసారు, నా సల్లు ని 1 మంది ఆడ, 0 మంది మగవారు చూసారు, నా సల్లు 3 మంది పట్టుకున్నారు, 3 మంది ఆడవాళ్ళు పట్టుకున్నారు, నా సల్లు ఎవరు చీక లేదు, 0 మంది ఆడవాళ్ళు చీకారు, 0 మంది మగవారు చీకారు, నా పూకు ని 3 మంది చూసారు, 3 ఆడ నా పూకు ని చూసారు, 3 మంది నా పూకుని పట్టుకున్నారు, 3 మంది ఆడవాళ్ళు నా పూకుని పట్టుకున్నారు, ఎవరు నా పూకు నాక లేదు, 0 మంది ఆడవాళ్ళు నా పూకుని నాకారు, 0 మంది మగవాళ్ళు నా పూకుని నాకారు.. నాకు ఇచ్చిన సమయం అయిపోవడం తో నా స్థానం కి వచ్చి కూర్చున్నాను.
అలా 30 మంది వాళ్ళు వాళ్ళ పరిచయం చేసుకున్నారు. 10 మంది అబ్బాయిలు 18 నుండి 20 వయసు వారు, అందరు కాలేజ్ విధ్యార్దు లే,  20 మంది ఆడవాళ్ళు 30 నుండి 35 వయసు వారు, అందరికి పిల్లలు ఉన్నారు, 5 మంది గవర్నమేంట్ ఉద్యోగస్తులు, 7 మంది private ఉద్యోగస్తూలు, 8 మంది గృహిణిలు ఉన్నారు.. ఈ రౌండ్ విజేతలని చివరి లో ప్రకటించడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే మీరు చేప్పిన వివరాలు సరి అయినవో కాదో తేలుసుకోనడాని కి మీరు చివరి వరకు ఆడే ఆటలు ద్వారా తేలుస్తూంది. కావునా మీరు అప్పటి వరకు వేచి ఉండక తప్పదు అన్నాడు. అందరు సంతోషంగా సరే అని గట్టిగా అరిచారు. రేండో ఆట కి వేళదామా అని అడిగాడు కార్తీక్..  అందరు ఉత్సాహంగా ససససరేరేరేరేరేరే అన్నారు.
రేండో ఆట : మ్యూజికల్ చైర్.. 
ఇది మ్యూజికల్ చైర్ ఆట.. ఈ ఆట గురించి అందరికి తేలిసిందే. కాని ఇక్కడ మాత్రం ఆడే విధానము లో చాలా తేడా ఉంటాది. దయచేసి గమనించండి. ఈ ఆటలో 10 మంది అబ్బాయిలు వాళ్ళ వాళ్ళ కూర్చీలలో వృత్తాకారం గా కూర్చుంటారు. మ్యూజిక్ వచ్చినంత సమయం 20 మంది ఆడవాళ్ళు  వృత్తాకారం గా ఆ కూర్చీల వేంట  తీరుగుతారు. మ్యూజిక్ ఆగగానే 10 మంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉన్న కూర్చీ లో అబ్బాయి వడిలో కూర్చుంటారు. “కూర్చీలలో కూర్చూన్న ఆడవాళ్ళు ఆ కూర్చీలో ఉన్న అబ్బాయితో మరల మ్యూజిక్ మొదలు అయ్యేంత వరకు మీ పేదవులతో అబ్బాయి పేదాలకి (Lips lock)  చుంబనం (ముద్దు) పేడుతూ ఉండాలి. ఒక వేళ మ్యూజిక్ మొదలు కాకుండా ముద్దు నుండి విడిపించుకున్న యెడల వారికి ₹ 5,000 జరిమానా విధించబడును”. మొదటి బహుమతి గా ₹ 10,000 ప్రకటించడం జరిగింది. మొదట కూర్చూన్న 10 మందిని మొదటి 10 స్థానాలుగా పరిగణించబడుతుంది. తరువాత కూర్చున్న 10 మంది లో తరువాత 11 నుండి 20 స్థానాలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. “ముఖ్యంగా మీరు పరుగు పేట్టే వేగం, ముద్దు పేట్టే విధనం అపుడు మీరు చూపించే ‘శరీర ప్రదర్శన’ ఆధారంగా మీకు ర్యాంకింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది”. ఈ ఆటలో ఆడవాళ్ళు ఒక్కసారి ఒక్కరికి మాత్రమే ముద్దు ఇవ్వగలరు, అబ్బాయిలు రేండు సార్లు ఇద్దరి ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే ముద్దు ఇవ్వగలరు. అబ్బాయిలకు ఇక్కడ కొంచే స్వతంత్రం ఇవ్వబడుతుంది. అంటే వాళ్ళు ముద్దు పేట్టుకునే ఆడవాళ్ళ సన్నులని, ముద్దు పేట్టుకున్నంత సేపు పిసకవచ్చు.. ముద్దు పేట్టుకోవడం, సన్నులని పిసకే అవకాశం ఇవ్వడం మేము అబ్బాయిలకి ఇచ్చే బహుమతులు.. అబ్బాయిలు ఉత్సాహం గా హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో అరుపులు అరిచారు.. రేండో ఆట మొదలు పేడదామా అని కార్తీక్ నా వైపు చూసి అందరిని అడిగాడు. “నాకు మొదట కొంచేం భయం వేసింది కాని ఆడాలని ఒక పక్క మనసు పీకేది, మరో పక్క ఆడకపోతే ₹ 50,000 జరిమానా, నేను కట్టలేను కనుక ఆట ఆడి దానిని ఆనందపడదాం (Enjoy) అని నిర్ణయించుకున్నాను”. 
మ్యూజిక్ మొదలైంది, మేము పరుగు మొదలు పేట్టాము, రేండు నిమిషాలకు మ్యూజిక్ ఆగింది. నా వేనుక ఆమే నన్ను ముందుకు తోసి తను ఒక అబ్బాయి మీద కూర్చూన్నది, నేను వేరోక అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయి మీద కూర్చున్న లక్ష్మీ (32 సంవత్సరాల వయసు ఇద్ధరు పిల్లలు, 36A-36-40 కోలతలు) అనే మహిళ మీద పడ్డాను. నేను వేంటనే లేచి పక్కకు వచ్చి అందరు ఎమి చేస్తూన్నారో చూస్తూన్నాను. ఆడవాళ్ళు అందరు వాళ్ళు కూర్చున్న అబ్బాయిల కి ఈ లోకం మరిచి చుంబనం (ముద్దు) చేస్తూ.. అబ్బాయిలకి పూర్తీ సహకారం అందిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. అబ్బాయిలు అవకాశం దోరికిందని, సన్నులని పచ్చి పచ్చి గా పిసుకుతున్నారు. “అమ్మో, నేను కూడా వాళ్ళకి లాగా పచ్చిగా పిసికించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ వాళ్ళనే చూస్తూన్నాను”. నాలుగు నిమిషాలకి మరల మ్యూజిక్ మొదలైంది. అందరు విడిపోయి.. ఆడవాళ్ళు సంతోషం తో వాళ్ళు చేదిరిన చీరలని జట్టు(hair) ని సరిచేసుకుంటు పక్కకి వేళ్ళిపోయారు. మ్యూజిక్ ఆగింది. ఐదు నిమిషాలు అబ్బాయిలకు ఊపిరి తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. మరల మ్యూజిక్ మొదలైంది.. మీగిలి ఉన్న 10 మంది పరుగు మొదలు పేట్టాము ఎలాగు ఏదో ఒక కూర్చీ దోరుకుతాది అని అందరు దీమాగా పరుగులు పేడుతున్నారు. రేండు నిమిషాలకి మ్యూజిక్ ఆగింది. నేను వంశీ అనే కూర్రవాడి వడిలో కూర్చూని వాడి పేదవుల మీద ముద్దు పేడుతుంటే.. వాడు నోరు తేరిచి నాలుక ని నా పేదాల మధ్యలో దూర్చాడు. నేను తప్పక నా పేదాలని కూడా వీడదియవలసి వచ్చింది. మొట్టమొదటి సారిగా నా నాలుక ని సృజించిన మగవాడు అయ్యాడు. “ఎపుడు నా మొగుడిని కూడా నాలుకని ముట్టనివ్వలేదు కాని ఇక్కడ తప్పలేదు”. నా నాలుకతో వాడి నాలుక యుద్ధం చేస్తూంది. నా సన్నులని పిసకడం నాకు తేలుస్తుంది. అనుభవం ఉన్నవాడిలాగే పిసుకుతున్నాడు. వాడి పాంట్ లో మడ్డ లేచినట్లుంది. అది నా గుద్దలకి గుచ్చుకుని నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. 5 నిమిషాలకు మ్యూజిక్ మొదలైంది. నేను వేంటనే వాడి నుండి విడిపించుకుని పక్కకు వేళ్ళి నా నోటిని నీళ్ళతో శుభ్రం గా కడుగుకున్నాను. చీరని సర్ధుకుని మరల వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాను. అందరు చాలా సంతోషం గా ఉన్నారు.. ఎలా ఉన్నది అని కార్తీక్ అందరిని అడిగాడు. అందరు చాలా చాలా బాగున్నది అన్నారు. మాధవి గవర్నమేంట్ ఆఫీసర్ (వయసు 33, ఇద్దరు పిల్లలు, 36C-34-36 కొలతలు) ఇంకొంచేం ఎక్కువ సమయం ముద్దు పేట్టనివ్వ వచ్చు కదా సార్ అని అడిగింది. నేను మనసులో హమ్మ్ దీనికి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకున్నాను. ముందు ముందు సమయం ఎక్కువగానే ఉంటుంది అని.. “మరి మొదటి బహుమతి ఎవరు గేలుచుకున్నారో తేలుసుకుందామా?” అందరి మనసులలో ఒక రకమైన ఉత్సాహం నెలకొన్నది.. నాకు అయితే ఖశ్చితంగా రాదు ఎందుకంటే నేను రేండో రౌండ్ లో ముద్దు పేట్టాను.. అలాగే అబ్బాయికి నేను సరిగా సహకరించలేదు అని నాకు తేలుసు కాని, “అసలు మొదటి 10 మంది నుండి బహుమతిని ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ఎవరికి ఆ బహుమతి వచ్చింది తేలుసుకోవాలని నాలో తేలియని ఒక కొత్త ఉత్తేజం, ఉత్సాహంగా కలిగింది”. కార్తీక్ మీ లో ఎవరు విజేత నో తేలుసుకునే ముందు చిన్న టీ విరామం.. అని సేలవు తీసుకున్నాడు.
ప్రియమైన పాఠకులారా మరి మీరు కూడా కొంచే విరామం తీసుకుని మరలా రండి.. ఈ ఆటలో మొదటి బహుమతి ఎవరికి వచ్చిందో ఉహించి చేప్పండి. నాకు అయితే రాదు అని తేలుసు కాని అసలు ఎవరికి ఆ మొదటి బహుమతి వచ్చింది మరియు ఎలా లేక్కలు కట్టి మొదటి బహుమతి నిర్ణయించారు? తేలుసుకోవాలని నేను అయితే Tension తో చచ్చిపోతున్నాను. మీ కోసం ఆ రోజు ఆటలలో పాల్గోన్న 20 మంది ఆడవాళ్ళ వయసులు కోలతలు ఇక్కడ ఇస్తూన్నాను.
1. నిలిమా (గృహిణి, వయసు 32, 38C-36-42, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
2. రమ దేవి (Private job, వయసు 35, 36C-36-38, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
3. లత (గృహిణి, వయసు 33, 34D-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
4. లక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 32, 36A-36-40, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
5. సుజాత (గృహిణి, వయసు 33, 36B-34-38, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
6. వరలక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 35, 32D-30-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
7. శైలజ (నేను) (Private డిగ్రీ కాలేజ్ లేక్చరర్, వయసు 30, 34C-36-36, 5.5 అడుగుల ఎత్తు)
8. రజనీ (Software Team Leader, వయసు 35, 36D-33-40, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
9. మేఘన (S.B.I Bank Manager, వయసు 31, 32C-30-34, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
10. కుమారి (గవర్నమేంట్ స్కూల్ టీచర్, వయసు 34, 34B-32-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
11. సరోజ (గృహిణి, వయసు 35, 36B-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
12. నాగలక్ష్మీ (Private స్కూల్ టీచర్, వయసు 30, 32D-30-34, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
13. నందిని (వ్యవసాయ శాఖ అధికారిణి, వయసు 33, 36C-32-40, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
14. రాధిక (Software Team Manager, వయసు 32, 36D-34-38, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
15. శ్రీలక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 35, 34C-32-36, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
16. సుశీల (గృహిణి, వయసు 31, 34D-36-36, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
17. దివ్య (Software Employee, వయసు 34, 34B-32-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
18. మాధవి (గవర్నమేంట్ ఆఫీసర్, వయసు 33, 36C-34-36, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
19. మాధురి (గుమస్థా తహసీల్ధారు కార్యలాయం, వయసు 30, 32D-30-34, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
20. వేంకట లక్ష్మీ (Private Accountant, వయసు 35, 36B-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
మీకు కూడా నాకు లా ఆత్రుత ఉంటే కామేంట్ చేయండి. ఈ 20 మంది మహిళలలో ఎవరికి మొదటి బహుమతి ఇచ్చారో ఉహించి చేప్పండి..
విరామ సమయంలో ₹ 10,000 ల బహుమతి గురించి ఎవరికి తోచినది వారు మాటకుంటున్నారు. మాకు జ్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. జ్యూస్ తాగిన తరువాత మా అందరిలో ఒక రకమైన నూతన ఉత్సాహం వచ్చింది. 10 నిమిషాల విరామం తరువాత..
కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. అందరు మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లున్నారు అని అడిగాడు. అందరు అవును.. అని అరిచారు.. కార్తీక్ మొదలు పేట్టాడు..
మొదటి బహుమతి నిలిమా గృహిణి.. ₹ 10,000 లను గేలుపోందారు. నిలిమా గారు ఈ బహుమతి గేలుపోందడానికి కారణం ఆమే మాటలు లోనే మీకు వివరించడం జరుగుతుంది అని నిలిమా ని పిలిచారు. నిలిమా చేప్పడం మొదలు పేట్టింది. నేను అబ్బాయి కి ముద్దు పేడుతూంటే.. నేను ఒక చేతితో నా చన్ను(వృక్షోజం) ని బయటకు తీసాను. నా చనుమోన పూర్తి గా బయటకు వచ్చి స్పష్టంగా చూసిన అందరికి కనపడింది. ఇక్కడ మీ శరీర ప్రదర్శన, శరీర ప్రదర్శన అని పదే పదే చేప్పడంతో.. ‘శరీర ప్రదర్శన’ అంటే మన అందాలని బహిర్గతం చేసి అందరికి ప్రదర్శించడము అని ఊహించి అలా చేసాను. “నా ఊహా నిజమైంది”. అని చేప్పి.. తను కూర్చుంది. రేండో బహుమతి కూమారి గవర్నమేంట్ స్కూల్ టీచర్, వయసు 34, ఇద్దరు పిల్లలు, ఈమే తన చనుమోన ని సగం వరకు చూపించడం జరిగింది ₹ 8,000 లు బహుమతి గేలుచుకున్నారు. ఈమే కూడా నిలిమా లాగ ఆలోచించింది కాని ఒక్క చేతితో తన సన్నుని పూర్తిగా బయటకు తీయలేకపోయింది. అలా అందరి గురించి వివరిస్తూ చివరిగా శైలజ ₹ 100 మాత్రమే.. గేలుచుకోవడం జరిగింది. మీ ప్రదర్శన మరియు పని తీరు మా ప్రతినిధులని ఆకర్షించలేక పోయింది. మీరు మద్దు పేట్టే సమయంలో చాలా ఇబ్భందిగా ప్రవర్తించారు. ముద్దు నుండి విడిపోయిన తరవాత మీ నోటిని నీళ్ళతో శుభ్రపరిచారు. అలా శుభ్రపరచకూడదు మరియు మీరు అందరి ముందు కాకుండా పక్కకు వేళ్ళి మీ చీరని సర్ధుకున్నారు.. అందువలన మీరు ఎక్కవ మొత్తం సంపాదించలేక పోయారు. శైలజ గారు ఇంకా కొన్ని ఆటలు మాత్రమే ఉన్నాయి మీరు ఇంకా కనీసం ₹ 9,900 ల వరకు సంపాదించాలి లేదు అంటే ₹ 50,000 జరిమాన కట్టవలసి ఉంటాది. ఆట కి ₹ 100 వచ్చిన ఆటలు అన్ని పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు ₹ 10,000 సంపాదించలేరు.. కావున మీరు చురుకుగా ఉండాలి అని నా మనవి. అందరి ముందు నాకు ఆ విషయాన్ని గుర్తుచేసాడు. “కార్తీక్ మాటలు అందరి ముందు నన్ను చిన్నబుచ్చినట్లుగా నాకు అనిపించింది”. అందరిని ఉద్ధేశించి చేపుతున్నాను ఇది పోటి ప్రపంచం ఏవిధమైన సాహసాలు చేయకుండా ఒక్క అడుగు అగాము అంటే.. నీ వేనుక ఉన్న 100 మంది లో కొంత మంది అయిన నిన్ను దాటి వేళ్ళతారు. వారిని దాటానికి తరువాత చాలా కష్టపడవలసి వస్తాది కావునా అందరు ధైర్యంగా ముందడుగు వేయండి.
 కార్తీక్.. మూడో ఆట కి వేళదామా అని గట్టిగా అరిచాడు.. అందరు ఇంకా గట్టి గా ఆడదాం……. అని అరిచారు.. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు..
ఇక నుండి వచ్చే ఎపిసోడ్స్ లో కొంచేం అతి (శృంగార భావన) ఎక్కువగా ఉన్నది. దయచేసి ఎవరు తప్పుగా అర్ధం చేసుకోవద్ధు. ముఖ్యంగా మహిళలు మీరు తప్పుగా అర్ధం చేసుకోవద్ధు.
మూడో ఆట :
కబాడీ : ఆడవాళ్ళు vs అబ్బాయిలు
కార్తీక్ చేప్పడం మొదలు పేట్టాడు. ఇపుడు మీరు ఆడబోయే ఆట, పూర్తి శృంగారభరితమైన కబాడీ ఆట (Romantic Fantasy Kabadi) (No Sex). నేను (శైలజ) తప్ప అందరు.. హోహోహోహో హోహోహో హోహోహోహో హోహోహో అని గట్టిగా అరిచారు. ఇక్కడ రేండు పేద్ద కబాడీ గ్రౌండ్స్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ కబాడీ ఆట లో నాలుగు టీమ్ లు ఉంటాయి. ఒక్కో టీమ్ రేండు మ్యాచ్ లు ఆడతారు. మొత్తంగా నాలుగు మ్యాచ్ లు జరుగుతాయి. టీమ్ ఎ1 లో 10 మంది మహిలు ఉంటారు. టీమ్ ఎ2 లో మరోక 10 మంది మహిళలు ఉంటారు. టీమ్ బి1 లో 5 మంది అబ్బాయిలు, టిమ్ బి2 లో మరోక 5 మంది అబ్బాయిలు ఉంటారు.
మ్యాచ్ 1 : టీమ్ ఎ1 × టీమ్ బి1
మ్యాచ్ 2 : టీమ్ ఎ2 × టీమ్ బి2
మ్యాచ్ 3 : టీమ్ ఎ1 × టీమ్ బి2
మ్యాచ్ 4 : టీమ్ ఎ2 × టీమ్ బి1
ఇలా నాలుగు మ్యాచ్ లు జరుగుతాయి. రేండు మ్యాచ్ లు ఏక కాలములో జరుగుతాయి. మా ప్రతినిధులు ఈ మ్యాచ్ లని పర్యవేక్షిస్తుంటారు. ఎవరు ఏ టీమ్ లో వస్తారు అన్నది డ్రా తీయటం జరుగుతుంది. ఇక ఈ ఆట లోని నియమాలు: సాధారణ కబాడీ ఆట కి ఉండే నియమాలు కూడా ఇపుడు మీరు ఆడే ఆట కి వర్తిస్తాయి. కాకపోతే కొన్ని నియమాలలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయటం, కొన్ని కొత్త నియమాలు కలపడం జరుగుతుంది. మొత్తం నియమాలు ఇపుడు మీకు వివరించడం జరుగుతుంది అని..
ఈ ఆటలో మహిళల శరీరము మీద వస్ర్తములకు యాజమాన్యం బాధ్యత వహించదు. ఇక్కడ ఒక మహిళ ఒక్కసారే కూత కి వేళ్ళతాది. అలాగే ఒక అబ్బాయి రేండు సార్లు కూత కి వేళతాడు. అందరు తప్పని సరిగా కూత కి వేళ్ళాలి. సాధారణ ఆటలో ఉన్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరు డేడ్ లైన్ దాటవలసి ఉంటాది. ఒక మహిళ కూత కి వేళ్ళినపుడు కనీసము 240 ల సేకండ్లు అంటే 4 నిమిషాలు ప్రత్యర్ధి కోర్టులో తప్పని సరిగా కూత ఆపకూండా ఉండాలి. “ఒక వేళా ఆ మహిళ బంధించబడితే, కూత అపవచ్చు కాని తప్పని సరిగా ప్రతిఘటించాలి (తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి)”. అబ్బాయిలకు బహుమతిలు లేని కారణంగా అబ్బాయిల కోర్టు లో ఉన్న మహిళ పై ఆమే గడువు (సమయం) ముగిసే వరకు 5 మంది అబ్బాయిలకు ఆ మహిళను పూర్తిగా ఇబ్బంది పేట్టే అధికారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక వేళ పోరపాటున ఆ మహిళ కూతని ఆపి, ప్రతిఘటించని యెడల, లేక డేడ్ లైన్ దాటకపోయిన ₹ 25,000 లు జరిమానా విధించబడును. ఆ మహిళ 4 నిమిషాలలో బంధింబడకుండా మరియు అవుట్ కాకుండా ఉంటే.. ఆ మహిళ టీమ్ కి ఒక పాయింట్ రావడం జరుగుతుంది. అదే మహిళ నిర్భంధించబడి అవుట్ కనుక అయితే తను కట్టుకున్న చీరని స్వచ్ఛందం గా తీసి మా ప్రతినిధికి ఇచ్చి మీగతా ఆటలో పాల్గోనాలి. అపుడు రేండు టీమ్ లకు చేరోక పాయింట్ కేటాయించడం జరుగుతుంది. “ముఖ్యంగా వ్యక్తి గత ప్రదర్శన మరియు ప్రతిఘటించే విధానం ని పరిశిలించబడుతుంది”. ఒక అబ్బాయి కూత కి వేళ్ళినపుడు 60 సేకండ్లు సమయం లోపు అంటే 1 నిమిషము లోపు మాత్రమే ప్రత్యర్ధి కోర్టు లో ఉండాలి. అంతకంటే ఎక్కవ సమయం ప్రత్యర్ధి కోర్టులో ఉన్నయెడల ఆ అబ్బాయికి ₹ 2,000 లు జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది. ఒక వేళ అబ్బాయి ఎవరినైన అవుట్ చేసిన లేక తను అవుట్ అయిన అపుడు వచ్చే పాయింట్లని అబ్బాయిల వ్యక్తి గత ప్రదర్శన లో పరిగణలోకి తీసుకోనబడును. అబ్బాయిలు, ఆడవాళ్ళు అందరం ఒకసారిగా హోహోహో హోహోహో హోహోహోహో హేహోహో అరిచారు. కార్తీక్ ఆడవాళ్ళ ని మరల అడిగాడు. “ఈ ఆట ఆడటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా?” అని.. అడిగాడు. ఆడవాళ్ళు అందరం కూడా ఎపుడేపుడా అని ఎదురుచూస్తూన్నాము. త్వరగా మొదలు పేట్టండి. అని అందరు గట్టిగా అరిచారు. మొదటి బహుమతిగా ₹ 25,000 లు, రేండవ బహుమతిగా ₹ 10,000 లు ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ బహుమతి మొత్తం ఆ టీమ్ లో సభ్యులు అందరికి సమానముగా పంచడం జరుగుతుంది. “ఉమేన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కి ₹ 15,000 లు ప్రకటించడం జరిగింది”. ఈ బహుమతి ఎంపిక రేండు టీమ్ ల నుండి ఉత్తమ ప్రతిఘటన చేసి, వ్యక్తిగత ప్రదర్శన ఆధారము గా ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. అబ్బాయిలకి బహుమతులు లేవు కాని వ్యక్తి గత ప్రదర్శన ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కో టీమ్ నుండి అద్భుతమైన వ్యక్తిగత ప్రదర్శన (మహిళలను ఎంత ఎక్కువగా ఇబ్బంది పేడితే), ప్రదర్శించిన టీమ్ నుండి ఇద్ధరికి (అనగా రేండు టీమ్ లకు నలుగురు అబ్బాయిలు) మధ్యహ్నం నుండి జరిగే మహిళ ఆటల పోటీలను  చూసే అవకాశం మరియు కొన్ని ఆటలు ఆడే అవకాశం ను కూడా పోందుతారు. కావున అబ్బాయిలు మీరు సిద్ధమేనా మధ్యహన్నం మహిళలు ఆడే ఆటలు చూడటానికి మరియు మహిళలతో పాటు మీరు కొన్ని ఆటలని ఆడటానికి అంటు.. మీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనే ఈ కబాడీ ఆటకి ప్రాణం.  మొదటి 20 నిమిషాలు నాలుగు టీమ్ లకు వార్మప్ మ్యాచ్ గా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అని చేప్పి కార్తీక్ ముగించాడు.
మరి మూడో ఆట ఆడటానికి మీరు సిద్ధమేనా? ఈ కబాడీ ఆటని ఎవరేవరు ఏలా ఆడారు? ఆటలో ఎమి జరిగింది? ఉమేన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఎవరికి వచ్చింది? తేలసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మరేందుకు ఆలస్యం త్వరగా కామేంట్స్ పేట్టండి.. మీకు తేలిసిన సమాధానాలను కామేంట్స్ రూపం లో మా అందరితో పంచుకొండి..

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Anumanam Theepi Bhahumanam – 2,అనుమానం తీపి బహుమానం,jabardast telugu sex stories,telugu dengudu kathalu jabardast,dengulata telugu stories episodes,jabbardasth telugu boothu kathalu,jabbardasth. in, telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,www.jabbardasth.in,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button