BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 33 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 33 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 33 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

.దేనిదీ!…’ అని మొదట సాగదీసినా , నేను కొంటెగా చిరునవ్వు చిందిస్తూ మాట్లాడకుండా ఉండిపోయేసరికి…‘…ఛీ!…నీకెంతసేపూ అదే రంధి!…’ అంటూ నన్ను కూకలేసి… ఏం తింటాడో గానీవాడిది …ఎందుకోకాస్తతియ్యగా కూడా అనిపించిందే!…అది రూఢి చేసు కుంటూంటేనేగా , నా మొగుడు చూస్త!…’ అని ఒప్పుకుందిఎఱ్ఱ గులాబీలు విరబూసిన బుగ్గల్తో
మాటల్లో పడి మా టేబుల్ దగ్గరకొచ్చేశామన్న సంగతి గమనించలేదనుకుంటా , ‘…ఇట్స్ ఓకే మేమ్!…నేను వకుళని ఒప్పించి ఫోన్ చేస్తా!…’ అంటూన్న వికాస్ మాట వినిపించేసరికి టక్కున ఆగిపోయి , వకుళ చెయ్యుచ్చుకులాగాను
‘…
దేనికే , నన్నొప్పిస్తానని మాటిచ్చేస్తున్నాడు నీ మొగుడూ!…’ అని నా చెవి కొరికిందిఅది విన్న వకుళ…‘…నాకేం తెలుసూ!…తననే అడుగూ!!…’ అన్నాను చిరచిరలాడడంతో
… 
ఇంతలో మధు మొబైల్ మోగినట్లుంది…‘…అసీ చంగా హై దీపాజీ!…’ అంటూ పంజాబీలో సంభాషణ మొదలయ్యేసరికిమా ఇద్దరికీ అర్హ్తమైపోయింది , ఫోన్ చేసిందెవరో …

‘…మనం వెంటనే ఒప్పేసుకోలేదని అట్నించి నరుక్కొస్తున్నారే!…’ అని గుసగుసలాడింది వకుళ , నవ్వుతూన్న కళ్ళతో… ‘…మాట్లాడకుండా విను…’ అని దాన్ని గదిమిసంభాషణ వినడానికి చెవులు రిక్కించాను
…‘…
మధు హాఁ జీ… హాఁ జీ… లు తప్ప మరో మాట వినిపించలేదుకాసేపు తరవాత ‘…మైఁసంధ్యాకో తుసీ ఘర్ భేజ్ దూంగాజీ!…’ అని కట్ చేశాడు
‘…
విన్నావుటే!…నీ మొగుడు నన్నెవరింటికో పంపిస్తాడట!…’ అన్నానుప్రతీకారం తీర్చుకుంటూ…‘…ఇష్టముంటేనే వెళ్ళూ!…’ అని చిరుకోపంతో అంటూ అడుగు ముందుకి వేసిందల్లా , మళ్ళీ ఆగిపోయింది… మగాళ్ళ మొబైల్స్ మళ్ళీ మోగడంతో …
మేమ్… అంటూ వికాస్ , …దీపాజీ… అంటూ మధు , ఎవరి పార్టీలతో వాళ్ళు ఓ అరనిముషం మాట్లాడి …వి విల్ కాల్ బాక్షూర్… అంటూ పెట్టేసి …మొహాలూమొహాలూ చూసుకుంటూ ఉండిపోయారు
‘…
ఏవంటుంది గురూ!?…’ అన్నాడు ముందు తేరుకున్న వికాస్సమాధానంగా మూడు వేళ్ళు చూపించి , …నీ సంగతేంటీ!… అన్నట్లుగా కళ్ళెగరేశాడు మధు
‘…
సేమ్!…!’ అని వికాస్ అనే సరికి…‘…ఉఫ్!…ఇప్పుడెలా!?…’ అంటూ తల పట్టుకున్నాడు మధు
‘…
ఏంటే వీళ్ళ బాధ!?…’ అంది వకుళ
‘…
మీతో బాటు మా ఇద్దర్నీ కూడా రమ్మంటున్నట్లుంది మాధురీ మేమ్అటు దీపా మేమ్ కోరిక కూడా అదేనేమో!… ఏంచెయ్యాలో అర్థం కావటం లేదు మన మగ ధీరులకిచూద్దాం ఏం చేస్తారో!…’ అన్నాను… ఇంతలో,
‘…
ఓ పని చేస్తే!…’ అంటూన్న మధు గొంతు వినిపించే సరికి , మాట్లాడద్దన్నట్లుగా సైగలు చేసుకుని తయారయ్యాంవాళ్ళ మాటలు వినడానికి
‘…
ఊఁచెప్పు!…’ అంటూన్నాడు వికాస్…‘…ఆ రెండు జంటల్నీ మీ ఇంటికో , మా ఇంటికో రమ్మంటే!…’ అని మధు పరిష్కారం …‘ఎక్సెలెంట్అలాగే చేద్దాం…’ అని వికాస్ మొదట అన్నా… ‘…ఒప్పుకుంటారంటావా మనవాళ్ళూ!…పలకరిస్తే కరిచేసేట్లున్నారు…’ అని వాపోయాడు ఆ తరవాత
నవ్వుని అతి కష్టం మీద ఆపుకున్నాంఇద్దరం
ఓ రెండు క్షణాల మౌనం తరవాత … ‘…మా ఆవిడని ఒప్పించే భారం నీదిమీ ఆవిడని ఒప్పించే భారం నాది…’ అన్నాడు మధుతలూపి సరే అన్నట్లున్నాడు నా మొగుడుమళ్ళీ కాసేపు మాటలాగిపోయాయినేనూ , వకుళా మొహాలు చూసుకుంటూ ఉండిపోయాం
‘…
ఏమైపోయారు వీళ్ళూ!…’ అంటూన్న వికాస్ మాటా… కుర్చీలు జరిగిన చప్పుడూ వినిపించేసరికి , పాసేజ్ లోకి పరిగెత్తి , మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగాం ..
‘…
ఏం చేద్దామే!?…’ అన్నాను వకుళతోనెమ్మదిగా దాని పక్కనే నడుస్తూ …‘…ఎలా ఒప్పిస్తారో అదీ చూద్దాం!…’ అంది వకుళ…‘…బెట్టు చేయాలి సుమా!…’ అన్నాను….‘…మనిద్దరం ఓ పుష్కరం నుంచీ కాపురాలు చేసుకుంటున్నామని మర్చిపోకు…’ అందది
‘…
మొగుళ్ళు మారుతున్నారని మర్చిపోకునా మొగుడు ఆడాళ్ళని మాలిమి చేసుకోడంలో ఘటికుడు…’ అన్నాను నవ్వుతూ
నా మొగుడూ ఆడాళ్ళని లొంగదీసుకోడంలో ఘటికుడే!…మొరటుగానేననుకో!!…నువ్వెంతవరకూ నిలబడతావో అదీ చూస్తాగా!…’ అని ఛాలెంజి చేసింది వకుళ
..నాకు మెలుకువొచ్చేసరికి కిటికీ కర్టెన్ లోంచి వెలుగొస్తూంది…‘…తెల్లారిపోయినట్లుంది…’ అనుకుంటూ లేచి టైం చూస్తే తొమ్మిది… నా వైపు చూసుకుంటే ఒంటిమీద నూలుపోగు కూడా లేదుపక్కకి చూశేసరికిమరో వైపు ఒత్తిగిల్లి పడుక్కున్న మధుగత రాత్రి అనుభవాలు గుర్తు రావడంతో బుగ్గల్లోంచి వెచ్చటి ఆవిరిమొహం కడుక్కోవాలనిపించి , పిల్లిలా లేచి బాత్రూం లోకెళ్ళాను
… 
మొహం కడుక్కుని నా పెట్టీ కోట్బ్రాసియర్ ల కోసం బాత్ రూం తలుపుమీది హాంగర్ వైపు చూస్తే , ఖాళీగా ఉందదిఅపుడు గుర్తొచ్చింది … మొదటిదెక్కడుందో తెలీదనీరెండోదిమధు దిండు కిందుందనీచేశేది లేక కప్ బోర్డ్ లో ఉన్నవకుళ నైటీల్లోంచి కాస్త మందంగా ఉన్నదాన్నివేసుకుని జుట్టు ముడేసుకుంటూ అద్దంలో చూసుకున్నాను …
… 
నా స్థనాల కదలిక , తొడల షేపూ స్పష్టంగా తెలుస్తూందినా బాగ్ వెతుక్కుని ,కనీసం బ్రాసియర్ వేసుకోవాలి బాబూ!…ఇలా మగాళ్ల కంట పడితే కొంప ములుగుతుందిఅనుకుంటూ బైటికొచ్చి , ఒద్దనుకుంటూనే మంచం వైపు చూశాను… మధు బోర్లా పడుక్కుని నిద్దరౌతున్నాడుఓ గంట క్రితం జరిగింది గుర్తొచ్చేసరికిమొహంలోకి రక్తం ఎగజిమ్మింది… తటాల్న చూపు తిప్పుకుని , చకచకా గదిలోంచి బైటికొచ్చాను
..
కమ్మటి కాఫీ వాసనతోబాటు మరో తమాషా వాసన వస్తూంది వంటింట్లోంచిఅటేపెళ్ళేసరికి , వీపుని కప్పేస్తూన్న పట్టులాంటి జుట్టు ముడితో , కళకళలాడిపోతూన్న మొహంతో ‘…కలనిజమాయెగా!…కోరిక తీరెగా!…’ అని కూనిరాగం తీస్తూ రెండు కాఫీ ట్రే లని సిధ్ధం చేస్తూంది వకుళ… పింక్ నైటీలోంచి దాని సన్నటి నడుమూ , బింకమైన పిరుదులూ , పల్చటి తొడలూపొడుగాటి కాళ్ళూ మిలమిలా మెరిసి పోతున్నాయి
‘…
దా తల్లీఘుమ,ఘుమలాడి పోతున్నావు!…ఎంతేంటీ స్కోరూ!?…’ అందదివెనక్కి తిరక్కుండా! …‘…!…అంత కుళ్ళు కంపు కొడుతున్నానా!…’అంటూకుడి చేత్తో తొడలమధ్య అంటుకుపోయిన నైటీ ని బైటికి లాక్కుంటూ దాని పక్కనచేరాను..
అది ఏం మాట్లాడకుండా ఆ చెయ్యిని పట్టుకుని నా ముక్కుల దగ్గరెట్టిందినా చెయ్యితో బాటు దాని చేతినీ వాసన చూశానురెండూ ఒకేలా ఉన్నాయిఅదేంటో అర్థమవడంతో కళ్ళు వాల్చుకునిఓ ట్రే ని పుచ్చుకుని కాఫీ టేబుల్ వైపు నడిచాను
‘…
ఏమ్మా!…అన్ని కోరికలూ తీరలేదేంటీ , మరో రౌండ్ కి తయారై వచ్చావు…’ అందది నన్ను ఎగాదిగా కొంటెనవ్వుతో చూస్తూ
‘…
అక్కడికి నువ్వు కానట్టూ!…మగాళ్లు లేవకముందే కాఫీ తాగి స్నానం చేద్దామని వచ్చానూ…’ అంటూ ఓ బిస్కెట్ నీకాఫీ కప్పునీ అందుకున్నాను
‘…
కాసేపట్లో వాళ్ళూ లేస్తారులే వాసనకి!…ఇంతకీఒప్పుకున్నావా!?…’ అంటూ నాకెదురుగా ఉన్న స్టూల్ మీద కూర్చుంది వకుళకాఫీని సిప్ చేస్తూ
‘…
మధు నన్నడిగితేగా!…’ అంటూంటే… వెనకనీంచి గుప్పు మని మగ వాసనఓ రెండు చేతులు నన్ను వాటేసుకున్నాయి
‘…
సారీ సంధ్యా!…ఇప్పుడడుగుతున్నాగాచెప్పుఇంకా ఏం కోరికలు మిగిలిపోయాయీ !!…’ అంటూనా చెవిలో గుసగుస… ఓ తువ్వాలు చుట్టుకొచ్చాడోఏం పాడో!… వీపు మీదాచంకల్లో , జుత్తు కితకితలలు …
పళ్ల బిగువున ఓర్చుకుంటూ ‘…ఛీనాకే పాడు కోరికలూ లేవు…’ అంటూనా చనుమొనల్ని పుణుకుతూన్న తన వేళ్లని తప్పించడానికి శాయ శక్తులా ట్రై చేస్తూ కళ్ళెత్తాను… నా మొగుడూ ఓ తువ్వాలు చుట్టుకునే ఉన్నాడు
‘…
కాఫీ వాసనకి వచ్చేశారేంటిబాబూ!…ఇష్ష్ఏయ్!…వేళాపాళా లేదా!…వదులుకాఫీ తాగు ముందు…’ అంటూ దాని స్థనాల్ని నలిపేస్తూన్న నా మొగుడి చేతుల్ని తప్పించడానికి తిప్పలు పడిపోతూంది వకుళ …
‘…
కాపీ వాసన కన్నా , మీ ఆవాసనలు లాక్కొచ్చాయి మమ్మల్ని…’ అంటూ దాన్ని చుట్టేస్తూన్న నా మొగుడితో కళ్ళు కలిశాయికదా మధూ!…’ అంటూ దాని మెడ వంపులో ముద్దులు కురిపించడం మొదలెట్టాడు వికాస్
‘…
అవునుఅమ్మాయిలూ !…మీకు మిగిలిపోయిన కోరికలేమైనా ఉంటే ఇవాళే తీర్చేసుకోండిఇంత చక్కటి ఏకాంతం మళ్ళీ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో!…’ అన్నాడు మధు
‘…
ఏం లేవని చెప్తూనే ఉన్నాంగా!…వదలండీ!…’ అంటూ ఉత్తుత్తిగా పెనుగులాడాంముద్దులెట్టించేసుకుంటూ
‘…
ఆఁ!…గుర్తొచ్చింది మధూ!…నిలబెట్టి …చేశావా… మా ఆవిడని!?…’ అంటూ వకుళని స్టూల్ మీదనుంచి లేవదీశాడు నా మొగుడు
‘…
భలే గుర్తు చేశావు గురూ!…; అంటూ నా చేతిలో ఉన్న కాఫీ కప్పందుకుని , ఓ గుటకేసింతర్వాత దాన్ని టేబుల్ మీద పెట్టినన్ను తన వైపు తిప్పుకున్నాడు
‘…
ఛీఒద్దు!…ఓ మరుగు ఉండక్కర్లే!…’ అంటూ మధునుంచి దూరం గా జరగడానికి ట్రై చేశాను
‘…
దానికేముందీ!…ఈ జంబో ఫ్రిజ్ కి చెరో వైపూ చేరితే పోలా!…’ అంటూ నన్నొక వైపు లాక్కెళ్ళి గోడకానించి నిలబెట్టాడు మధు
‘…
అవునుకిటికీల నుంచి దూరంగా కూడా ఉంటాం!…బయటినుంచి ఎవరికీ కనిపించం…’ అంటూ మా ఎడం వైపు వకుళని లాక్కొచ్చాడు వికాస్..

.బలే ఉంది సందూ , ఈ నైటీ…’ అంటూ వెయిస్ట్ బాండ్స్ ని ఊడలాగేసినైటీని జబ్బలమీంచి వెనక్కి తోసేసి… గుబ్బల్ని చెరో చేత్తో కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ వాటంగా అంకించుకునిత్తేసరికి ‘…అహ్ఁ!…’ అని మత్తుగా మూలిగాను
‘…
రెండు రోజుల్నీంచీ పది చేతుల్లో నలిగినా సడల్లేదు సందూ , వీటి బింకం…’ అని మధు నా చెవిలో గుసగుసలాడుతోంటే ముసిముసి నవ్వుల్తో కనురెప్పలు వాల్చి , ‘…మునగ చెట్టెంకించ్చక్కర్లేదులే !…’ అంటూ మధు చేతివేళ్ళకి ఎదురుతిరుగుతూన్న నా గుబ్బలవైపు గర్వంగా చూసుకుని తన మెడ చుట్టూ చేతులు చుట్టేశాను
…‘…
అలా బుట్టలో పడిపోయి ఒళ్ళప్పగించేసీకే పిల్లా!…మనని అలా పొగడ్తలతో మభ్యపెట్టి , పిసికి పాకం పట్టడంఆ తరవాత జారి… పోయాయని , మరోదాన్ని వెంటపడడమేగా మీ మగాళ్ళకి చాతనైందీ…’ అంటూ మగ జాతిని దెప్పింది వకుళ ,…
‘…
దీనికెలా కనిపించిందీ!…’ అనుకుంటూ అటువైపు తలతిప్పాను

ఫ్రిజ్ గోడనుంచి ఓ అడుగు దూరం ఉండడంతో , ఓ మూడడుగులావతల నా మొగుడి చేతిలో కందిపోతూన్న వకుళ స్థనాలు దర్శనమిచ్చాయిఅర చేతుల్లో కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ అంకించుకుని ఒత్తుతున్నాడేమో!…దాని ముదురు గులాబి రంగు చనుమొనలు కొట్టొచ్చినట్లు పొడుచుకొచ్చాయి
వాటిచుట్టూ రూపాయి కాసంతున్న గులాబి రంగు మచ్చల్ని కొన నాలిక తో ట్రేస్ చేస్తూనే , పై ముచికల్ని మధ్య మధ్యలో ముని పంటితో కొరుకుతున్నాడు… …దానికి నచ్చిందేమో ఆ పనిద్గ్గరకొచ్చినప్పుడల్లాఓ పక్క రొమ్ము విరిచి అందిస్తూనే , మరోపక్కఉమ్మ్ఒద్దూ!… అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతూందది
మోకాళ్ళ మీద వంగి , మళ్ళీ పైకి లేస్తున్నాడు నా మొగుడు… తన కాఫీరంగు మడ్డ దాని తొడల మీంచి , పావలా కాసంత బొడ్డుదాకా కాంట్రాస్ట్ గా కదులుతూంది… అది సరిగ్గా దాని యోని శీర్షం దగ్గరకొచ్చేసరికి , ఎడంకాలెత్తితొడని నా మొగుడి నడుం మీద వేసి , మొత్తని ముందుకు విరిచిందది… దాంతో నా మొగుడి మగతనపు గుండు దాని పూరెమ్మల మధ్య చొరబడడం , అది…‘…ఇష్ష్…’ అని మత్తుగా మూలగడం ఒక్కసారి జరిగాయి
దాంతో వికాస్ రెచ్చిపోయి , వకుళ కుడి తొడని కూడా నడుం మీదికి లాక్కుని , దాని పిరుదుల్ని రెండు చేతుల్లో ఇముడ్చుకునిపిసికేస్తూ తనమొత్తకదుముకున్నాడు… ‘…బ్బ్బ్బ… ఛంపేశావ్…’ అంటూ బొబ్బెట్టిందది
‘…
ఒక్క గెంటుతోనే కొసకంటా …దిం..పేశాడా!…’ అనుకుంటూ అటేపు చూశాను..పరిస్థితి చూసి నవ్వుకుంటూ తల తిప్పుకున్నాను
‘…
ఏం చేశావ్ గురూ మా ఆవిడని ?…చూడనీ సంధ్యా!…’ అని దొంగ ఆత్రం నటిస్తూనా స్థనాల్ని అప్పచ్చుల్లా అణిచేస్తూ మీదడిపోయాడు మధు
తన జుత్తు ఒళ్ళంతా పెట్టే కితకితలకీ , బొడ్డులో అతగాడి గూటం గుచ్చుడ్లకీ మెలికలు తిరిగిపోతూ , తన చొబాటుకి వీలుగా ఉంటుందని , ఎడం తొడెత్తుతూంటే , వకుళ గొంతు సర్దుకోడం వినిపించింది …
నన్నుపిలుస్తూందని గ్రహించి అటువైపు తల తిప్పానుకుడి తొడ ఎత్తమన్నట్లుగా సైగ చేసిందది
విషయమర్థమై , ఆ పని చేస్తూనే , మధు మడ్డగుండుని నా రెమ్మల మధ్య ఇరికించుకుని , కన్నుగీటాను…‘…చూసుకో! …నాలో …కి …నీ మొగుడిదెలా … ది..డుతూందో!..’ అన్నట్లుగా
అప్పటికే చెమ్మగిల్లిపోయానేమో!…మెల్లమెల్లగా మధు మనం… లోపలికెళ్ళడం మొదలైందిఆ చొబాటుకమ్మదనం ఆస్వాదిస్తూ మత్తుగా కళ్ళూ మూసుకున్నాను
ఈ లోగా మధూ చూశాడేమో పక్క జంట పరిస్థితి!…‘…వికాస్ ది ఇంకా ఓ సగం బైటే ఉందికదా వకూ!…అంత పెద్ద బొబ్బెట్టావేంటీ!?…’ అని దాన్ని కూకలేసి , ‘…నాటకాలాడుతూంది కదూ దొంగది!…’ అని నా చెవిలో గుసగుసలాడాడునవ్వ్ఆ మాట వికాస్ కీ వినిపించిందేమోభళ్ళున నవ్వాడు
… ‘…
వచ్చేజన్మలో ఆడాళ్ళై పుడితే తెలిసొస్తుంది మీ మగ పశువులకి!…’ అని శాపనార్థాలు పెడుతూ నా మొగుడి కౌగిల్లోంచి బైట పడ్డానికి పెనుగులాడింది వకుళ
తన కౌగిల్ని మరింత బిగించి ‘…సారీ వకూ!…సగం బైటే ఉండిపోయిందీ!…’ అంటూ దాని పెదాలాక్రమించుకుని , గోడకదిమేస్తూ కొసకంటా గెంటినట్లున్నాడు…‘…మ్మ్!…’ అన్న అర మూల్గు మాత్రమే వినిపించింది మా ఇద్దరికీ
‘…
మనమే లేట్ కదూ!…’ అంటూ నా ఎడం తొడనీ తన నడుం మీదికి లాక్కుని , పెదాల్ని తన వాటితో మూసేసి నా పిర్రల్ని పిసుకుతూ తన మొత్తకదుముకున్నాడు…‘…స్స్…’ అన్న మూలుగు అడ్డ పెదాల్లోంచీ… ‘…పుస్స్…’ అన్న చప్పుడు నిలువు పెదాల్లోంచీ ఒక్క సారి తోసుకొచ్చాయి… నా తొడల్ని మధు నడుం చుట్టూ బిగించేశాను , రెచ్చిపోయి
ఫ్రిజ్ అవతలనీంచి ‘…ధప్ధప్ప్ధప్ధప్ప్…’ చప్పుడ్లూ…‘…ఊఁఊఁఊఁ…’ మూల్గుడ్లూ మొదలైపోయాయి
నా తొడ మూలాల్లో చేతులు దూర్చి పట్టు ని లూజ్ చేస్తూ ‘…సంధ్యా!…మొదలెట్టూ!…దీంట్లోనూ లేటే మనం!…’ అంటూ నా చెవిలో గుసగుసలాడాడు మధు
‘…
ఛీ!…నేనేంటీ!…’ అని గొణుగుతూనే తన చంకల కిందినుంచి చేతులు దూర్చిభుజాల్నట్టేసుకునిగుబ్బల్ని తన చాతీకి రుద్దుకుంటూ మొత్తని వెనక్కీముందుకీ కదపడం మొదలెట్టాను…‘…స్పీడు పెంచూ!…’ అంటూ తనూ కౌగిలిని బిగించినన్ను నలిపేశాడు , నా ఉద్రేకం చూసి
ఊపిరాడకపోవడంతోతొడల్తో తన నడుంని కిందకొత్తేస్తూ , భుజాల కండల్లో గోళ్ళు దింపేస్తూ కష్టపడి పైకి లేచి , నేనెక్కడున్నానో చూసుకోకుండాగుండెల్నిండా గాలి పీల్చుకున్నాను …మరుక్షణం నా స్థనాలు మధు మొహాన్ని ఒత్తేశాయి… ‘…థాంక్స్ సంధ్యా!…’ అన్నాడు మధుఉక్కిరి బిక్కిరౌతూనే
…‘…
అదృష్టవంతుడివి మధూ!…’ అన్న నా మొగుడి మాట వినిపించింది , ఫ్రిజ్ అవతల వైపునుంచి
‘…తన కెలా కనిపించానా!?…’ అనుకుంటూ తల తిప్పాను… మా ఆయన గోడకి వీపాన్చుకుని ఉన్నాడుఅరచేతుల్తో తన భుజాల్ని కిందికి నొక్కుతూ , చెరో పాదాన్నీ నా మొగుడి చెరో తుంటెముక (హిప్ బోన్మీదా ఆనించి, ‘ …హుఁ……హుఁ……హుఁ…’ అని రొప్పుతూ , అరమోడ్పు కళ్లతో గుంజీలు తీస్తూంది వకుళ …
…‘ 
రెండు …మూడు…’ అంటూ చిన్నగా లెక్కలెడుతూ , తెల్లటి రంగు పులుముకున్న తన …డ్డ… దారి తప్పిపోకుండా జాగ్రత్త గా దానిపూకులోకి దైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు నా మొగుడుమా కళ్ళు కలవగానే కన్ను గీటాడు
ధ్వని బైటికి రాకుండా ‘…ఛీ!…’ అని పెదాలు కదిపి చూపులు విడదీసుకున్నాను
‘…
నీ అదృష్టంకేం లోటొచ్చిందీ!?…’ అని ఒగరుస్తూ వకుళ కాస్త ముందుకొంగి , నా పొజిషన్ చూసి , ‘…హ్!…దేనా!…’ అంటూ తనూ రుద్దడం మొదలెట్టిందిదాని బంగారు బంతుల్ని నా మొగుడి మొహానికి… …కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపోయానా సీన్ ని
‘…
ఏం చూస్తున్నావు సంధ్యా!?…’ అంటూ మధు ముందుకొంగి , తన భార్య నిర్వాకం కళ్ళారా చూసి, ‘…బలే ఉందికదూ!…మనమూ చేసుకుందామా అలాగ!…’ అన్నాడు మధునా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ
‘…
ఏమక్కర్లే!…’ అని సిగ్గుగా అంటూ తన మొహాన్ని నా గుబ్బల కదుముకున్నాను… ‘…అక్కర్లే!…అంటే కావాలనే!…ఆరుఏడుకానీ!…’ అన్నాడు నా మొగుడుఫ్రిజ్ అవతల వైపునుంచిలెక్కని కంటిన్యూ చేస్తూ
నా ఛీత్కారాల్ని లెక్కచేయకుండా మరుక్షణం మధు వెనక్కి తిరిగిపోయి , గోడకి నడ్డానించి , నా పాదాల్ని తన తుంటెముకల మీద సర్దుకోబోతూంటే , కనుసైగ తో తనని ఆపినా మడమల్ని తన పిరుదుల మీదానించి , బొటకన వేళ్ళని పిర్ర కండల్లోకి దింపి , కాలి వేళ్లతో అక్కడున్న జుత్తుని పట్టుకుని , చేతుల వేళ్లని భుజాల్లోకి దింపి , బస్కీలూ , గుంజీలూ తీయడం మొదలెట్టాను
‘…
ఒకటిరెండు…’ అంటూ మధు లెక్కెట్టడం మొదలెట్టాడు
‘…
ఛీ!…ఆపు ఆ సిగ్గుమాలిన లెక్కా!…’ అంటూ మధు నోరుని నా పెదాల్తో మూసేసి… , …నా చిరకాల వాంఛ తీరేట్టుగా మధు జుత్తు నా చెంపలకీ , మెడకీ , చంకల్లోగుబ్బలకీ , వాటి మధ్యా , తొడ మూలాల్లో , పొత్తికడుపు మీదా , పిక్కల మీదా రుద్దుకుంటూంటే ‘…ఆఁఆఁ ఆఁ మ్ఁ…’ అని మైకంగా మూలుగుతూ అలా ఊగిఊగి మధు గుండెల మీద సోలిపోయానుఎన్ని సార్లు కార్చేసుకున్నానో లెక్కేలేదు
తొడ మూలాలు బంక బంకగా అయిపోడంతో తెలివొచ్చి దిగిపోబోయాను సిగ్గుగా!… ‘…అప్పుడే!…పట్టుమని పది బస్కీలైనా కాలేదు…’ అంటూ నా పిర్రలట్టేసుకుని నన్ను దిగనీయలేదు మధు
‘…
అహాఁ …ఐతే మీ ఆవిడే విన్నర్ అన్న మాటతన స్కోరు పదహారూ!…’ అన్నాడు నా మొగుడు… ‘…ఛీ!…’ అంటూ వకుళ కూడా ఆ పనే చెయ్యబోయిందేమో!…‘…ఏయ్!…నువ్వు కార్చేసుకుంటే ఐపోయిందేంటీ!…నేనో!…’ అంటూ , దిగనీయకుండా దాన్ని కౌగిట్లో బిగించేసి దాని పిరుదుల్ని గోడకొత్తేస్తూ వెనక్కి తిరిగి పోయాడు వికాస్ …
‘…
మనమూ తిరుగుదామా!…’ అన్నట్లుగా నాకళ్లల్లోకి చూశాడు మధు… సిగ్గుగా రెప్పలార్పి , తన మెడ చుట్టూ చేతులల్లేసి వాటేసు కున్నాను
నా వీపూ గోడకానించివాయింపుమొదలెట్టాడు మధుఎందుకో!…వాటంకుదర లేదనిపించింది… ఓర కంటితో పక్క జంట వైపు చూశానువకుళ ఒళ్ళంతా నా మొగుడి చాతీకి అతుక్కుపోవడంతో దాని మెడొక్కటే పైకి కనిపిస్తూంది …దాని మెత్తటి జబ్బలు నా మొగుడి మెడకి పెనవేసున్నాయి..

 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 33, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button