BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 44 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 44 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 44 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

‘…క్కేశావా!?…’ అంటూ బోల్డు సిగ్గు ఒలకపోసింది సుజాతక్క… ‘…ఓహో!…ఇదీ కొత్తేనన్నమాట నీకు!!…అయితే ఈయనతో ఆ ముచ్చటా తీర్చుకోవచ్చుకాపోతే… వీటినిఫలహారం చేస్తాడుఅందులోనీవీనావీదీపవీవాటంగా నోటికందుతాయి కూడానూ!’
అంది దీదీ ,తన గుబ్బల్నీ , వాటి మొనల్నీ తడుముకుంటూ… ‘…ఇష్ష్…’ అంటూ సుజాతక్క కూడా తడుముకుంది
‘…
అందుకోసమే , ఎప్పుడోగానీ… ఎక్కనూ!…ఐతే మా ఆయన పొట్ట తడిపేశావా?…’ అంది దీపా మేడంతనూ గుబ్బల్ని రుద్దు కుంటూ
‘…
ఉహూఁనా పనైపోతుందని గ్రహించగానే నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి , పైకెక్కిపోయి , ఓపికున్నంతసేపు ఊపి , కొసకంటా గెంటి… చిమ్మే శాడమ్మా!…అవునూ!…సేఫే నానీమొగుడూ!…’ అనడిగింది మాధురీ దీదీ
‘…
ఉహూఁతనకి మరో పిల్లో , పిల్లాడో ఇమ్మని ఒకటే సతాయిస్తూంటాడు కానీఇద్దరు పిల్లలైంతరవాత నా వల్ల కాదని తప్పించు కుంటు న్నానుఅవునూ!…మధు సేఫేనా!… ’ అని అడిగింది దీపా మేడం… అడ్డంగా తలూపింది వకుళ… నా వైపూ , అక్కవైపూ చూశారు మిగిలిన ముగ్గురూమేమూ కాదన్నట్లుగా తలూపాం
‘…
అంటేఎవరికైనా… సేఫ్ పీరియడ్ కాకపోతే జాగ్రత్త పడాలన్నమాట!…’ అంది మాధురీ దీదీఅందరం తలలు పంకించాం … గుర్తుంచు కోవాలిఅన్నట్లు
ఇంతలో మగాళ్ళు లేచారుడిన్నర్ వస్తూందంటూఆడాళ్ళమూ లేచాంటేబుల్ సిధ్ధం చెయ్యడానికిటైము చూస్తే తొమ్మిది దాటుతూంది
ఓ గంట పైగా పట్టిందిఅందరం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భోజనం ముగించేసరికి… అన్నీ క్లియర్ చేసి మరో పది నిముషాల్లో హాల్లో కొచ్చేసరికిఅన్ని లైట్లూ వేసి ,మగాళ్ళందరూ సోఫాల్లో కూర్చునున్నారుపక్క సీటు ఖాళీ గా ఉంచుకుని … మమ్మల్ని చూడగానే ఎవరి భార్యల వైపు వాళ్లు చేతులు జాపారురమ్మన్నట్లుఎందుకో!…సిగ్గనిపిస్తూంటేఅక్కడే నిలబడిపోయి , మిగిలిన ఆడాళ్ల వైపు చూశానుఅందరూ అదే స్థితిలో ఉన్నారు , తలలొంచుకుని
ఇంకా మొహమాటాలెందుకు అమ్మాయిలూ!…ఎవరెవరితో చేయించుకున్నారో చెప్పేసుకున్నాం… అంచేత రండిఅంటూ ఎవరి భార్యల్ని వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు మగాళ్ళు… ‘…ఊఁ!… చెప్పు ప్రోగ్రాం చెప్పు సంధ్యా!…’ అన్నాడు వికాస్ … నువ్వు చెప్పుఅంటూ వకుళ వైపు చూశానుఏం?!…నువ్వు చెప్పచ్చుగా!…’ అంది వకుళ కోరగా చూస్తూ
ఇద్దరం మౌనంగా ఉండిపోయాంఓ అర క్షణంచెప్పూ!…అంటూ నా ఒళ్ళో చెయ్యేసితొడ లోపల..క్క.. గిల్లాడు వికాస్అదే పని వకుళకి చేశాడేమో మధు…‘…ఛీ!…లేడీస్ ఛాయిస్…’ అన్నాంఇద్దరం ఒక్కసారే!…
‘…
బ్రహ్మాండం …అంటే ఆ తరవాత మెన్స్ ఛాయెస్ అన్నమాటఇంతకీఛీఎందుకూ?… ’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు
‘…
అది మేం చేసిన పనికిలే భయ్యా!…’ అన్నాడు మధు , తననీ , వికాస్ నీ చూపించుకుంటూ…‘…ఏం చేశారేంటీ!?…’ అన్నాడతగాడు ,విదలకుండా… ‘…ముందు రౌండ్ వాయింపుతోరెమ్మలు …… మా… త్రం … వాచాయో చూద్దామని నిమురుతూంటే మా చేతుల్ని తోశేశారు…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
మీరు నిమిరారా!? …ఇదీ మీరు చేసిన పని…’ అంటూ నేనూఅదీ మొగుళ్ళ తొడల్నిగిల్లబోయాంకానీ అప్పటికే నిగిడిపోయుండడంతో …మా మొగుళ్ళ …వాటికిజరిగిందా సత్కారంఅబ్బసరిగ్గామీ అక్క పంటి గాటు మీద గిల్లావ్ సంధ్యా!… అంటూ వికాస్ , …మీ మేడం పంటి గాటు మీద గిల్లావ్ వకూ!…’ అంటూ మధూగాఠ్ఠిగా అరిచారు
‘…
ఛి , ఛీ!…మేమటువంటి పాడు పనులేం చెయ్యలేదు…’ అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయారు… సుజాతక్కాదీపా మేడంలు
‘…
చూపించమా!?…’ అంటూ లేవబోయారు వికాస్ , మధూలు… ‘…సిగ్గు లేక పోతే సరి…’ అంటూ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టేశాం , నేనూ , వకుళా
‘…
అవును మధూఎవరెవరుఏమేం ..చేశారో ఎలా తెలుసుకోడం?…’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు… … ‘…నెక్స్ట్ బ్రేక్ లో వీళ్ళనే చెప్పమందాం!…’’ అన్నాడు కుమార్ బావ
‘…
ఛస్తే చెయ్యంఅటువంటి సిగ్గుమాలిన పని…’ ఒక్క గొంతుకతో అన్నాం …ఆడాళ్ళందరం…‘…ఎందుకూ!… …పనేదోపబ్లిక్ గాఇక్కడే …చేస్తే పోలా!?…’ అన్నాడు …మదన్ జీజూ
‘…
ఆ ప్రయత్నం చేశారో , మేమందరం ఓ గదిలోకెళ్ళిపోయి తాళం వేసుకుంటాం!…’ అని గర్జించింది మాధురీ దీదీ… అందరూ సైలెంటైపోయారు దాంతో… ‘…వికాస్ , ఇంతకీ నైట్ గౌన్స్ తెచ్చుకోమని ఎందుకు చెప్పావ్?…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ టాపిక్ మారుస్తూ
‘…
భలే గుర్తు చేశారు సర్సరే!…ఓ రాజీ మార్గంలు… పని కాక పోయినా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇక్కడే సిధ్ధం చేసుకుందాం …ఆ పైది …గదుల్లోఓకే!…’ అన్నాడు వికాస్
మాధురీ దీదీ లేచి , ఆడాళ్ళందరికీ సైగ చేసిందిదగ్గరకి రమ్మన్నట్లుగా …మేమందరం ఆవిడ వెనకే నడిచి గుమిగూడాం …మగాళ్లకి దూరంగాఇదీ తమాషాగా ఉంటుందేమోకదా!…అందావిడ ,చర్చని మొదలెడుతూమన నిర్ణయం మీరే చెప్పండి మాధురీ!…అన్నారు అందరూ …వెనక్కి తిరిగొస్తూ… (EOP 170)  no addings (EOP – 181) (upto 224)

…‘…ఒప్పుకున్నట్లేనా!…’ ఒక్కగొంతుకతో అన్నారుమాకోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్న మగాళ్లందరూ
‘…
చెప్తాం ఆగండి…’ అంటూ నెమ్మదిగా ఎవరి మొగుళ్ళ పక్కన వాళ్ళు చేరాం
‘…
చెప్పు మధూనువ్వేగా లీడర్ వి…’ అంటూ తన భార్యని ఉబ్బేశాడు ,మదన్ జీజూమా అందరి మొహాల వైపూ మరో సారి చూసి , .‘..సరేకానీ , కొన్ని షరతులుఅంటూ మేం అనుకున్నవన్నీ చెప్పేసింది మాధురీ దీదీ …
టైం లిమిట్ మూడు నిముషాలకి కుదిరింది… ఓ అర నిముషం గ్రేస్ పిరియడ్ , …‘…బాగానే ఉందికానీ చూసేదెవరూ?…’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు
‘…
విప్పించుకునేదాని మొగుడూవిప్పేవాడి భార్యా…’ అని మదన్ జీజూ సమాధానం… , …సరేనెక్స్ట్ పాయెంట్!…’ అన్నారెవరో
‘…
మీ అందాల్ని కళ్ళారా చూడనీకుండా డిమ్ లైట్స్ ఏంటీ!…’ అంటూ అభ్యంతరం చెప్పారు మగాళ్లు… ‘…లేకపోతే… వాడికలా …విఇచ్చావ్!…వీడి చేతుల్లో ఇలా నలిగావ్!!…’ అంటూ దెప్పరూ మీ మగాళ్ళూ!… ’ అంటూ విరుచుకు పడ్డాంఆడాళ్ళం… ‘…ఛస్తే అనంమీమీదొట్టు…’ అని ప్రామిస్ చేశారు మగాళ్ళుఆడాళ్లందరం మొహాలు చూసుకుని , ఒప్పుకున్నాం
చకచకా దివాన్ ని పక్కకి మోసేసి ,సోఫాల్నీసైడ్ టేబుల్స్ నీ వీలైనంత దగ్గరగాగుండ్రంగా , సర్దారు మగాళ్ళు…, వీలైనంతవరకూ ఆడాళ్ళు దగ్గర్లో ఉండేట్టుగా జంటలుగా కూర్చున్నారందరూ
నా కుడివైపు సుజాతక్క – కుమార్ బావ ; వాళ్ళ పక్కన మధువకుళ ; ఆ పక్కన దీపామేడం – బిమల్ బాబు ; ఆ పైన మదన్ జీజూ – మాధురీదీదీ….
‘…
ఎవరితో మొదలెడదాం!?…అన్న ప్రశ్న లేవనెత్తారెవరో …పెళ్ళి జరిగిన డేటు బట్టి సీనియారిటీ నిర్ణయిద్దాంఅన్నారు మగాళ్ళు
అప్పటికప్పుడు తయారైంది , సీనియారిటీ లిస్టు … మదన్ – మాధురి , ప్రొఫెసరు – దీప , కుమార్ – సుజాత , మధు – వకుళ , వికాస్ – నేను
మొదటి మూడు జంటలకీ ఒకే సంవత్సరంలో పెళ్ళిళ్ళైనా , నెలల తేడా బట్టి నిర్ణయించాల్సొచ్చింది
‘…
మొదలెట్టండి భాబీ!…’ అంటూ మాధురీ దీదీకి బ్లూ బాక్స్ ని గిలకరించి అందించాడు వికాస్… అంతవరకూ ధైర్యంగా ఆడాళ్ళ తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకున్న మాధురి ఒక్కసారిగా సిగ్గులమొగ్గైపోయిందినా వల్ల కాదంటూ
‘…
కానీ మధూ!…’ అంటూ భార్యని ప్రోత్సహించాడు మదన్ జీజూ… దాంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని , ఒక స్లిప్ తీసి , పేరు చదువుకుని , దాన్ని మొగుడికందించి రెండు చేతుల్తోనూ మొహాన్ని కప్పేసుకుంది మాధురీ దీదీ
…‘…
గ్రేట్… నీ మొదటి సరసుడ్నే ఎన్నుకున్నావ్!…లే!…’ అంటూ దీదీని లేవదీసి , మధ్యలో ఉన్న దివాన్ వైపు నడిచాడు మదన్ జీజూకందిపోయిన మొహంతో అడుగులో అడుగు కలిపింది మాధురీ దీదీఎఱ్ఱబడ్ద మొహంతో బిమల్ బాబూ లేచాడు
అది చూసి ‘…ఒహ్ …ఇవాల్టి విషయం కాదు ప్రొఫెసర్ , లైఫ్ లో మొదటి సరసుడని నా ఉద్దేశ్యంనాకు తెలిసినంతవరకూ… ఇతడే అనుకుంటా!…’ అంటూ ఓ పక్క వికాస్ ని పిలుస్తూనే…‘…తప్పైతే చెప్పు మధూ!…’ అని చిన్నగా నవ్వాడు మదన్ జీజూ… మరుక్షణం‘…అబ్బ … తోలూడి పోయేలా గిల్లావ్!…’ అంటూ చెయ్యి విదుల్చుకుంటూన్న అతడి మొహం చూసి ఫక్కుమని నవ్వారందరూ

తప్పా!…తప్పున్నరా!!…పబ్లిక్ గా అడిగితే ఎలాచెప్తూందీ!…కదూ భాభీ!…’ అని కవ్వించాడు మధు… …నీ పని చెప్తాలే!…అన్నట్లుగా మధుని కొరకొరా చూస్తూ దివాన్ దాకా ధైర్యంగా నడిచినా , తనవైపొస్తూన్న వికాస్ ని చూసింతర్వాత చటుక్కున మొగుడి వెనక దాక్కుంది మాధురీ దీదీ
‘…
ఏయ్ , కమాన్ మధూ!…ఏదిప్పించుకుంటావో చెప్పు!…’ అంటూ తన భార్య చెయ్యుచ్చుకుని ముందుకు లాగాడు జీజూఆవిడేం మాట్లాడకుండా తలదించుకుంది.
‘…
అంత మొహమాటమైతే ఎలా?…చెప్పకపోతే తనిష్టమొచ్చింది విప్పీగల్డు జాగ్రత్త!…’ అని జీజూ బెదిరించేసరికి , ఒకసారి తలెత్తి , అప్పటికే అక్కడికి చేరిన వికాస్ వైపొకసారి చూసిచిన్నగా పెదాలు కదిపి మళ్ళీ తల దించుకుంది
‘…
నాకు వినిపించలేదు సర్!…చీరనుకుంటా!!…’ అన్నాడు వికాస్ కొంటెగా…‘,,,నాకూ వినిపించలేదు…’ అన్నాడు మదన్ జీజూవికాస్ ని నవిలేసేట్టు చూస్తూ మొగుడి చెవిలో ఏదో గొణిగింది మాధురీదీదీ
‘…
బ్లౌజ్ అంటుందే మాధురి !… మాటలూ , చేతలూ అందరికీ స్పష్టంగా వినిపించి , కనిపిస్తాయన్నమాట!…ఎలాగే! ’ అని నా చెవిలో సుజాతక్క గొణుగుతూంటే… ‘….నేనూ విన్నానులేమ్మా!…’ అంటూ దూరాన్ని అంచనా వేశాను… ఆరేడడుగులు ఉంటుంది…‘…తప్పదే అక్కా!…’ అన్నాను చిన్నగా
‘…
బ్లౌజ్ విప్పించుకుంటూందిటయ్యా మా ఆవిడకానీ!…’ అని గట్టిగా అంటూనేఉఫ్ఫ్అని చెయ్యి రాసుకుంటూ , టైమర్ ని స్టార్ట్ చేసి , …సంధ్యాఅంటూ నన్ను హెచ్చరించిదీదీని వికాస్ వైపు తోశాడు జీజూనేనూ స్టాప్ వాచ్ ని ఆన్ చేశాను
‘…
మై ప్లెజర్ సర్నా షర్ట్ కి ఐదు బటన్స్ ఉన్నాయిమరి భాభీ బ్లౌజ్ కి హుక్స్ ఎన్నో!?…’ అని అడుగుతూ ఆవిడ పైట కొంగు లాగాడు వికాస్
ఛీ… కొడ్తూ దాన్ని వెనక్కి లాక్కుని భుజాలచుట్టూ కప్పుకుంది దీదీ
‘…
నాటకాలుకోరికతో ఆవిడ ఒళ్ళెలా పొంగుతుందో చూడు…’ అంటూ మళ్ళీ చెవిలో గొణిగింది … ‘…నీవీ పొంగుతున్నాయిముందు పవిట సర్దుకో!…’ అన్నాను…‘…పోనీ… ఇలా లెక్కెట్టుకోనా?…’ అంటూ చటుక్కున దీదీ పైటలోకి చేతులు దూర్చేస్తూన్న నా మొగుడ్ని చూస్తూ
‘…
ఛీ!…తీసీ చేతులునావీ ఐదే!…’ అంది మాధురీ దీదీ మెలికలు తిరిగిపోతూ … ‘…ఎక్కడపడితే అక్కడ తడుముతున్నట్లున్నాడు!…’ అని పళ్ళు నూరుకున్నాను
‘…
మరింకేం!…లెక్క సరిపోయిందీ , లేడీస్ ఫస్ట్ అంటారుగా!…మీరే మొదలెట్టండి భాభీ!…’ అంటూ ఆవిడకి దగ్గరగా జరిగాడు… ‘…ఇటువంటి దిక్కుమాలిన పనుల్లో కాదు…’ అంటూ ఓ అడుగు వెనక్కేసిందావిడ..
‘…
సరే నేనే మొదలెడతాను…’ అంటూ మళ్ళీ ఆవిడ పైట లోకి చేతులు దూర్చేశాడు వికాస్ఓ అర క్షణం తర్వాత , ఛీ కొట్టి , అతగాడి చేతుల్ని పట్టుకుని మునికాళ్ళమీద పైకి లేచి చెవిలో ఏదో గొణిగింది దీదీ
‘…
ఏవిటా గుసగుసలూ!?…’ అన్నాడు జీజూమొగుడ్ని కొరకొరా చూసి చూపు తిప్పుకుంది దీదీ… ‘…నువ్వు చెప్పకపోతే నాకు తెలీదనుకున్నావా! …నువ్వు చెప్పు వికాస్ ఏవంటుంది మా ఆవిడ!?…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ , కొంటె నవ్వుతో
‘…
తొందరగా ఉందేమో సర్!… పై హుక్ మీదికి నా వేళ్ళు తీసుకెళ్ళి తొందరగా విప్పీ!… అన్నారుఅదీ నా చేతుల్ని తోలూడిపోయేలా గిల్లేసింతరవాత… ’ అని వికాస్ జవాబు
‘…
ఏం పాపం!?…’ అని జీజూ సానుభూతి… ‘…చెయ్యవలసిన పని మానేసి వేళ్ళనక్కడా ,ఇక్కడా తారట్లాడిస్తూంటే ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ!!…’ అని ఘాటు జవాబిచ్చినా , అందరూ గొల్లుమని నవ్వుతూంటే , నాలిక కరచుకుని , చటుక్కున వికాస్ షర్ట్ పై రెండు బటన్సూ చక చకా విప్పేసి తల దించుకుంది దీదీ
ఇంకావిడని ఇబ్బంది పెట్టకుండా చకచకా మరో రెండు హుక్స్ విప్పేసి… ‘…భాభీమీదే ఆలస్యం…’ అంటూ అడుగు వెనక్కి వేసి , నడుం మీద చేతులేసుకుని నిలబడ్డాడు వికాస్దాంతో షర్ట్ బిగుతై బటన్స్ విడలేదువికాస్ వెనక్కి జరుగుతూ తన పవిటని సుతారంగా గుబ్బల మధ్యకి సర్దడం గమనించకుండా దీదీ ముందుకి వంగిందిఅప్పటికే పై మూడు బ్లౌజ్ హుక్సూ విడిపోయున్నాయేమో , ఆవిడ పచ్చటి స్థనాలు కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి , చుట్టూ ఉన్న మగాళ్ళందరికీ
‘…
అబ్బపండిన దోస పళ్ళు సంధ్యా నీ దీదీ చళ్ళు…’ అన్నాడు మధు , నిగిడిన తన మడ్డని కిందికొత్తుకుంటూఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో …ఛీ… కొట్టింది వకుళ
‘…
నువ్వేం బాధ పడకు వకూ!…పక్కనున్న దోర దబ్బపళ్ళు కనిపించవుగానీ దూరాన్నున్న దోసపళ్ళు ఆనుతాయి ఈ పాడు మగాళ్ళ కళ్ళకి…’ అన్నాను దాన్ని ఓదార్చుతూ… భళ్ళున నవ్వారు మొగుళ్ళందరూ
దాంతో విడదీసే ప్రయత్నం మానిమిగిలిన వికాస్ షర్ట్ బటన్స్ టపటపా తెంపేసి , కందగడ్డలా మొహం చేసుకుని , పైట సవిరించు కుంటూబరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ నిలబడిపోయింది మాధురీ దీదీ
‘…
అబ్బ !…ఏం పొంగులు భాభీ మీవి… పున్నమినాటి ఆ సముద్రకెరటాలని దాచడం ఆ పైట వల్ల కావటం లేదంటే నమ్మండి!…కదూ బ్రదర్స్!?…’ అన్నాడు వికాస్ …అవును ,అవును …అన్నారు మగాళ్ళుఛీ… కొట్టింది దీదీ
‘…
ఈ కనువిందు కోసమే కదా మధూ ఈ ప్రోగ్రామ్! …వికాస్ఆ మిగిలిన హుక్స్ ని కూడా విడదీసి , మా ఆవిడ కుండలకి బంధవిముక్తి కలిగించవూ!…’ అని నాటకీయంగా అన్నాడు మదన్ జీజూ
హియర్హియర్… అని చప్పట్లు కొట్టారు మగాళ్ళు
‘…
ఛీసిగ్గుమాలిన సరుకుసిగ్గులేని మొగుడు…’ అంటూ కింది పెదవిని కొరుక్కుంది మాధురీదీదీ
‘…
మై ప్లెజర్ సర్!…మీ పళ్లకంత శ్రమెందుకు భాభీ , నాకివ్వచ్చుగా!…మెత్తగా కొరికిపెడతాను…’ అంటూ ఆవిడ మీదికి వంగాడు వికాస్
సిగ్గు ముసురుకొస్తూంటే , తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఆవిడ కళ్ళు మూసుకుని మొహం పక్కకి తిప్పడంతో రొమ్ములు ముందుకి తోసుకొచ్చాయి
‘…
పోన్లేండి భాభీ , అవొద్దంటే …వీటిని… కొరికి పెడతాను…’ అంటూ చేతులు చాపుతూ ముందుకొంగాడు వికాస్ఉద్దేశ్యం గ్రహించి ‘…ఉహూఁ! …’ అంటూ వెనక్కి జరిగింది దీదీకానీ స్పీడు తక్కువకావడంతో కుదుళ్లకి కొంచెం పైకి అతగాడి చేతులు పడి , రూపాయ కాసు మేర , ముదురు గులాబిరంగులో ఉన్న చను మచ్చలు బ్లౌజ్ లోంచి బయటకి తొంగి చూశాయి
ఇక ఆగలేక , కుడి మచ్చని కొననాలిక తో కెలికిచనుమొనని బైటికి లాగి , పెదాల మధ్య ఇరికించుకుని , చప్పరించడం మొదలెట్టాడు వికాస్ … మెలికలు తిరిగిపోయింది దీదీ
అలాగే కాసేపు ఎడమ స్థనం మీది మచ్చతో కూడా ఆడుకుని అడుగు హుక్స్ ని కూడా విప్పేసి , బ్లౌజ్ ని చేతులమీదినుంచి జార్చేసి , పూర్తిగా బట్టబయలైన స్థనాలకి మొహం రుద్దుకోడం మొదలెట్టాడు …అతగాడి తలని గుబ్బల కొత్తేసుకుని మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుందావిడ
‘…
వికాస్ తనపని పూర్తి చేశాడు మాధురీ…’ అంటూ జీజూ గుర్తు చేశేదాకా ఒంటిమీద సోయి రాలేదావిడకిఆమాట చెవినడగానే వికాస్ తలని తోసేసి చటుక్కున వెనకకి తిరిగిపైట భుజాలచుట్టూ కప్పుకుంటూతల దించుకుని సోఫా వైపు కదిలింది దీదీ
‘…
ఇది అన్యాయం సర్…’ అంటూ మదన్ జీజూ కి కంప్లైంట్ చేశాడు వికాస్ , తన షర్ట్ ని చూపిస్తూ… అతగాడివైపోసారి చూసి ‘…అవును మాధురీ!…నీ బ్లవుజ్ విప్పించుకుంటే అయిపోయిందాతన షర్ట్ విప్పకర్లే!…పని పూర్తి చేసి , థాంక్స్ చెప్పేసి రా!…’ అంటూ భార్యని వెనక్కి పంపాడు జీజూ
… 
సిగ్గుగా తలదించుకుని , అడుగులో అడుగేసుకుంటూ వికాస్ దగ్గరకి చేరి , షర్ట్ విప్పబోయింది .అది భుజాలమీదుండిపోవడంతో రాలేదుదాంతో మునికాళ్లమీద పైకి లేచిచేతులు పైకి జాపి , షర్ట్ ని కిందికి లాగక తప్పలేదు దీదీకి
ఆ పని చేశేటప్పుడు వికాస్ చాతీకి రుద్దుకుంటూన్న ఆవిడ స్థనాల్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ ‘…ఉఫ్ఫ్బ్రహ్మాండమైన సైజులు గురూ మీ ఆవిడ గుబ్బలు…’ అని జీజూకి ఓ కాంప్లిమెంట్ పడేశాడు కుమార్ బావ
‘… 
అవును 38D…మా ఆవిడవిమీ ఆవిడవీ చిన్నవేంకాదుసైజెంతేంటీ!?…’ అన్నాడు జీజూముందుకొంగిన సుజాతక్క గుబ్బల్ని నవిలేశేలా చూస్తూ
‘…40 
పైమాటే!!…కదూ సుజా!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ…. కందిపోయిన మొహంతో ఛీ కొట్టి , పైటని భుజాల చుట్టూ కప్పుకుంది సుజాతక్క
‘…
చెప్పటం లేదు గురూ మా ఆవిడ…’ అన్నాడు బావ
‘…
పర్లేదులే బ్రదర్నాకెలాగూ ఛాన్స్ వస్తుందిగా!…అప్పుడు చూసుకుంటాలే!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ …అక్కకి కొంటెగా కన్ను గీటుతూ… గుబ్బలు కదిలేలా వణుకుతూ అతగాడి వైపు ఓ కోరచూపు చూపు విసిరి , ఏదో గొణుక్కుంటూ తలొంచుకుంది
‘…
నే ఛస్తే జాకెట్ విప్పించుకోను ఇతగాడిచేత… అనుకుంటూందే అక్క…’ చిన్నగా అంది వకుళ!…‘…ఆపు తల్లీ నీ పాడు లిప్ రీడింగు…’ అని నేనంటూంటే …‘మరింకేం విప్పించుకుంటూందిట!…’ అన్నాడు మధు…‘…ఏమో!…చూద్దాం…’ అని నేనంటూండగానే నా మొగుడి షర్ట్ విప్పేసి వెనక్కి తిరిగింది మాధురీ దీదీ..
 .

11ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 44, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button