Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku

Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku – 3 | Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు | jabbardasth.in

Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku - 3 | Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు | jabbardasth.in

Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku – 3 | Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు | jabbardasth.in

Sailaja777

Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku  | Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు | jabbardasth.in
Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku | Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు | jabbardasth.in
నేను.. ఇంతకి ఎందుకు ఏడ్చాది??

రాధిక.. మా తాతియ గారు.. 
శైలు.. మీ తాతియ గారికి.. ఏమైంది..
రాధిక.. మా తాతియ గారు చనిపోయారు..
శైలు.. నీవు చేప్పేది నిజమా..
రాధిక.. అవును..
శైలు.. పేద్ద వయసు కదే.. ఎపుడైన పోవలసిన వారే కదే.. బాధ పడకే..
రాధిక.. నా బాధ అదికదాదే.. ఈ ముసలోడు ఇపుడే పోవాలా.. పోయేది ఏదో వచ్చే వారం పోయి ఉంటే బాగుండును కదా..
శైలు.. ఏమిటే ఆ మాటలు..
రాధిక.. అవునే.. రేపు తేజ తో dating కి వేళ్ళాలి.. మొట్ట మొదటి సారి కలవబోతున్నాము.. ఇంతలో ముసలోడు.. చచ్చి.. నా ప్రాణం తీసాడు..
శైలు.. నీ తేజ కి విషయం చేప్పవే..
రాధిక.. ఇంతకు ముందు కలుద్ధాం అని అన్నాడు.. అపుడు.. నాకు.. Dates రావడం తో.. మా తాతియ చనిపోయారు.. రాలేను అని చేప్పానే.. అందుకే.. ఇపుడు ఏమి చేయాలో తేలియడం లేదు..
శైలు.. ఎంత పని చేసావే.. పోని ఒక పని చేస్తావా?
రాధిక.. ఎమిటే..
శైలు.. మీ తాతని చూడటానికి వేళ్లడం మానేయి..
రాధిక.. నా కోసం తాతని ఇంకా ఉంచారట.. నేను వేళ్ళాలి..
శైలు.. నీ బదులు గా మీ ఆఫీస్ లో తేలిసిన అమ్మాయిని పంపి.. నీవు వచ్చే వరకు.. Manage చేయమని చేప్పు..
రాధిక.. వద్దే..
శైలు.. ఎందుకే..
రాధిక.. నా లవర్ ని వాళ్ళు లాగేసుకుంటే..
శైలు.. అవునవును..
రాధిక.. నాకు ఒక idea వచ్చింది..
శైలు.. ఏమిటే..
రాధిక.. నీవు నా బదులు గా వేళ్ళవే..
శైలు.. నీకు ఏమైనా పిచ్చా??
రాధిక.. ఎందుకే..
శైలు.. నాకు పేళ్ళి అయ్యి ఇద్ధరు పిల్లలు ఉన్నారు..
రాధిక.. Cool గా.. అందుకే నిన్ను వేళ్లమంటున్నాను..
శైలు.. ఎమిటే.. నీవు ఎమి మాటలాడుతున్నావు..
రాధిక.. నేను ఒకటి అడుగుతాను చేపుతావా?
శైలు.. ఎమిటే..
రాధిక.. నీవు నేను ఎమి అవుతాము..
శైలు… Close friends..
రాధిక.. కదా.. ఫ్రేండ్ కోసం ఆ మాత్రం సాయం చేయలేవా?
శైలు.. ఎమిటే నీ ఉద్దేశ్యం.. అర్ధమైయే లా చేప్పవే..
రాధిక..నీవు నేను ఒకలాగే ఉన్నాము.. Height waight body structure..
శైలు.. అవును..
రాధిక.. నీ మేడలో మంగళ సూత్రాలు తీసేస్తే.. నాకు లా పేళ్లి కాని అమ్మాయిలా ఉంటావు.. గా..
శైలు.. అవును..
రాధిక.. So.. నీవు అయితే నాకు నమ్మకం మరియు నీవు నా బాయి ఫ్రేండ్ ని పేళ్లి చేసుకోలేవుగా..
శైలు.. అవును..
రాధిక.. So.. నీవు నా బదులు గా వేలుతున్నావు..
శైలు.. మరల మొదటికి వచ్చావు..
రాధిక.. సరే.. నీవు నాకు help చేయకపోతే.. ఇక్కడ నుండి దుకి చస్తాను..
శైలు.. ఓసే.. అంత పని చేయకే.. వేళతాను లేవే..
రాధిక… నామీద Promise ..
శైలు.. నీ మీద ఓట్టు..
రాధిక.. Thanks.. నే.. నా love ని success చేయాలి.. ఓట్టు పేట్టావు.. 
శైలు.. రాధిక వాళ్ళ ఊరు వేళ్ళింది..
నేను.. తరునాత ఏమి జరిగింది.. వేళ్లావా dating కి..
శైలు.. ఆ మరుసటి రోజు.. తను చేప్పిన పార్క లో తేజ ని కలిసాను..
నేను.. మంగళ సూత్రాలు వేసుకు వేళ్ళావా?
నేను.. మంగళ సూత్రాలు వేసుకు వేళ్ళావా?

శైలు.. లేదు.. 
నేను.. మరి ఏమి చేసావు..
శైలు.. తీసి.. రూమ్ లో పేట్టి వేళ్ళాను..
నేను.. ఓహో.. తరువాత..
శైలు.. పరిచయాలు అయ్యకా.. పార్క లో కూర్చుని కబుర్లు చేపుకున్నాము..
నేను.. హ.. నీ సన్నులని ఎమైనా touch చేసాడా?
శైలు.. లేదు.. Just మాటలాడుకున్నాము..
నేను.‌. హో.. తరువాత.. ఎమి చేసారు..
శైలు.. రేస్టారేంట్ లో భోజనం చేసి.. షాపింగ్ కి వేళ్ళాము..
నేను.. ఏమి షాపింగ్ చేసారు?
శైలు.. నాకు డ్రస్ లు.. మరియు.. బంగారం చైన్, రింగ్, మంగళ సూత్రాలు కోన్నాడు..
నేను.. మంగళ సూత్రలు ఎందుకు..
శైలు.. ఏమో..
నేను.. సరే సరే చేప్పు..
శైలు.. షాప్ లో ఉండగా రింగ్ పేట్టి చూసాడు.. నీకే గా ఉంచేసుకో అన్నాడు..
నేను.. నిశ్చతార్ధం రింగ్ నా ఎమిటి?
శైలు.. ఏమో.. పేట్టాడు.. రింగ్ బాగున్నది.. ఉంచేసాను.. అందులోను మన ఆడవాళ్లకు బంగారం అంటే ఇష్టమే గా..
నేను.. అవునవును..
శైలు.. మంగళ సూత్రలు ఎందుకు అని తనని అడిగాను..
తేజ.. మనము ఏలాగు త్వరలో పేళ్ళి చేసుకోబోతున్నాము.. అందుకే.. రేండు నేలల ముందే order ఇచ్చాను.. ఇపుడు తయారయి వచ్చాయి.. 
శైలు.. సరే సరే.. బ్యాగ్ లో పేడతాను అని బ్యాగ్ లో పేట్టబోతుంటే..
నేను.. ఏమైంది.. 
శైలు.. తేజ.. వద్దు వద్దు.. నీవు ఇపుడు వేసుకో అంటు.. నా(శైలు) దగ్గర ఆ మంగళ సూత్రాలని తీసుకుని.. బంగారం షాప్ లో పక్కనే ఉన్నా దేవుడి పటము ముందు పేట్టి.. ప్రార్ధించి.. నన్ను కూడా దేవుని పటముకు నమస్కరించమని.. నా(శైలు) మేడలో వేశాడు.. నా మేడలో మంగళ సూత్రాలు పడగానే.. పక్కనే ఉన్న గుడిలో గంట మ్రోగింది.. షాప్ లో వాళ్ళు శుభం అంటు దీవించారు..
నేను.. వామ్మో.. అంటే నిన్ను పేళ్లి చేసుకున్నట్లే గా..
శైలు.. అవును..
నేను.. మరి ఏమి చేసావు? అపుడు నీవు ఏలా ఫీల్ అయ్యావు?
శైలు.. దేవుడి సాక్షి గా మేడలో మంగళ సుత్రాలు వేసాకా.. ఆ వారం రోజులు నేను తనకి భార్య నే గా..
నేను.. అవునవును.‌. తరువాత.. ఏమి అయింది..
శైలు.. అప్పటికే బుక్ చేసిన తన హోటల్ రూమ్ కి తీసుకు వేళ్ళాడు..
నేను.. హ.. తీసుకు వేళి ఏమి చేసాడు..??
శైలు.. రూమ్ కి వేళ్ళాకా.. Fresh అయ్యి.. చీర కట్టుకున్నాను.. నాకు ఒక పక్క భయముగాను ఉన్నది మరియు.. Existing గా కూడా ఉన్నది..
నేను.. ఏందుకు భయము..
శైలు.. ముక్కు.. ముఖం తేలియని వాడితో.. ఉన్నానని..
నేను.. మరి existing ఎందుకు?
శైలు.. ఏదో తేలియని ధైర్యం తో ఎవరో.. ఎమిటో పరిచయం కూడా లేని వ్యక్తి తో.. గడపబోతున్నాను అనే.. కోత్త రకం Feeling..
నేను.. హో.. You are great..
శైలు.. Thank you..
నేను.. ఆ రోజు రాత్రి ఏమి జరిగింది?
శైలు.. రాత్రి భోజనాలు అయ్యకా కాసేపు మాటలాడుకుని..
నేను.. హ.. మాటలాడుకుని.. ఏమి చేసారు??
శైలు.. నేను మంచం పైన భయం భయం గా పడుకున్నాను.. తేజ కూడా నా పక్కన పడుకుని..
నేను.. తేజ నీ పక్కన పడుకుని ఏమి చేసాడు?
శైలు.. ఒక పక్కగా నేను పడుకుని నా వీపు భాగం తేజకి కనపడేలా ఉండటం తో.. నా నడుము మీద ఉన్న మడతల మీద తేజ చేయ్యి వేసి.. నోక్కి వదిలాడు..
నేను.. అపుడు నీవు ఏమి అన్నావు??
నేను.. అపుడు నీవు ఏమి అన్నావు??

శైలు.. ఒక్కసారిగా 1000 ఓల్ట్ ల కరేంట్ ప్రవహించినట్లు అయ్యి.. హమ్మ్.. అంటు ములిగాను..
నేను.. నీవు ములిగితే..  తరువాత ఏమి చేసాడు??
శైలు.. అలా రేండు మూడు సార్లు నడుము మీద మడతలని.. నోక్కి.. నడుము మీదనే తన చేతిని ఉంచి.. పడుకుండి పోయాడు..
నేను.. అంటే ఆ రోజు రాత్రి ఏమి జరగలేదా??
శైలు.. లేదు.. నేను కూడా పడుకుండి పోయాను..
నేను మనసులో thank god.. అనుకుంటు..
నేను.. ఆత్రత తో ఏమి జరిగింది..
శైలు.. ఉదయాన్నే.. 5 గంటలకే లేచి తలస్నానం చేసి చూడ్డీదార్ వేసుకున్నాను..
నేను.. హ.. అపుడు ఏమి అయింది..
శైలు.. 6.30 కి తేజ కూడా లేచి.. రడీ అయ్యాడు.. నన్ను చూడ్డీదార్ లో చూసి..
నేను.. నీన్ను చూడ్డీదార్ లో చూసి ఏమి చేసాడు??
శైలు.. ఒక పేకేట్ ఇచ్చి.. ఆ చీర కట్టుకుని రమ్మన్నాడు..
నేను.. హ.. కట్టుకున్నావా?
శైలు.. భర్త చేప్పాకా.. చేయాలి గా..
నేను మనసు లో హమ్మ్.. అనుకుంటు..
నేను.. తరువాత ఏమి అయింది..
శైలు.. అది.. ఒక transparent laced heavenly white color saree..
నేను.. సూపర్ గా ఉంటాది గా..
శైలు.. చూస్తేనే చాలా బాగుంది.. కట్టుకుంటే ఇంకేత బాగుంటుదో అని ఉహలలో ఉండగా..
నేను.. హ.. ఏమి అయింది..
శైలు.. మనం పార్క కి వేళ్ళాలి త్వరగా వస్తే.. వేళదాము.. అని తేజ అన్నాడు..
నేను.. హ..
శైలు.. సరే అని డ్రసింగ్ రూమ్ కి వేళ్ళుతుంటే..
నేను.. వేళుతుంటే ఏమి అయింది..
శైలు.. ఆ సారి.. బ్రా, పాంటీ లు లేకుండా కట్టుకోవాలి.. Latest fashion అని చేప్పాడు.. మనసులే కనీసం జాకేట్ అయిన వేయవచ్చా అనుకుంటు.. డ్రసీంగ్ రూమ్ లో కి వేళ్ళాను..
నేను.. హ.. డ్రసింగ్ రూమ్ కి వేళ్ళి ఏమి చేసావు?
శైలు.. నా dress top తీసి మడత పేట్టాను..
నేను.. హ.. తరువాత..
శైలు.. కింద ఉన్న పాంట్ కూడా తీసి ఎదురుగా ఉన్న అద్ధం ముందు.. బ్రా, పాంటీల లో చూసుకుని నన్ను నేనే ఆశ్చర్యపోయాను..
నేను.. ఏందుకు ఆశ్చర్యం..
శైలు.. నా అందం చూసి నాకే.. మతి పోయింది.. ఇక కూర్రవాళ్ళు.. ఏలా తట్టుకోగలుగుతున్నారో.. అనుకుంటు.. బ్రా, పాంటీ కూడ తీసేసి నగ్నంగా ఒక్కసారి అద్ధం ముందు నిలుచుని చూసుకున్నాను..
నేను.. ఏమి అయింది..
శైలు.. ఇద్దరు పిల్లలు పాలు తాగినా ఎక్కడ వదులు కాని 32 సైజ్ చన్నులు.. నిటారుగా నిక్కబోడిచే.. ఆ చనుమోనలని అద్ధం లో చూసుకునే సరికి.. నా మనసులో కోరిక కలిగింది.. అలా అలా కిందకి చూసుకుంటే.. అర్ధ రూపాయి బిళ్ల అంత సైజ్ లో ఉన్న బోడ్డు.. ఏపుడైనా బోడ్డు కనపడేలా చీర కట్టాను అంటే.. ఆ రోజు.. కూర్రలా చూపులు అన్ని నా మీద నే ఉండేవి.. ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తు వస్తూండగా door కోట్టిన శబ్ధం కి ఈ లోకం  లోకి వచ్చి.. తేజ బయట నుండి అయిందా అని అరిచాడు.. రడీ అవుతున్నాను అని చేప్పి.. బ్రా సైజ్ లో ఉన్న sleeveless జాకేట్ అందుకుని వేసుకున్నాను.. Correct గా నాకు సరిపోయింది.. Size లు ఏలా తేలుసుకున్నాడో అర్ధం కాలేదు..
నేను.. ఆ జాకేట్ ఎలా ఉన్నది?
శైలు.. ఆ జాకేట్ కూడా చీర కి matching.. Saree లా full transparent.. బ్రా సైజ్ లో ఉండటం తో.. నా సన్నులని సగం వరకే కప్పగలుగుతున్నాయి.. చనుమోనలు.. అవి.. కూడా జాకేట్ లోనుండి.. సూది మోనలు లాగా నిక్కబోడుచుకుంటు.. కనిపించి కనపడనట్లు గా ఉన్నాయి.. వేనుక వీపు వైపు.. ఎమి లేవు.. రేండు సన్నని తాడులు మాత్రమే ఉన్నాయి.. అవి కట్టుకుని..
నేను.. కట్టుకుని ఏమి చేసావు..
శైలు.. లంగా వేసుకున్నాను.. చీర కూడా కట్టుకుని.. అద్ధం ముందు నిలుచుని.. చూసుకునే సరికి.. నాకు నీనే షాక్ తిన్నాను..
నేను.. ఎందుకు షాక్..
శైలు.. ఆ చీర లో.. నా అందం చూసి నేనే షాక్ అయ్యాను.. పాపం పార్క కి వేలుతున్నాను.. కుర్రవాళ్ళ పరిస్థితి ఎమిటో అనుకుంటు.. బయటకు వచ్చి.. ఎలా ఉన్నదండి.. అని తేజ ని అడిగాను..
తేజ.. Goddess మాటలు రావడం లేదు..
శైలు.. తేజ.. నోరేళ్ళ బేట్టి.. కనిపించి కనపడని నా సన్నులని.. గాలికి అపుడపుడు.. నడుము మీద నుండి పక్కకు తప్పుకునే చీరలో.. కనిపించే నడుము అందాలని.. చూస్తూ.. ఉండి పోయాడు..
నేను.. వామ్మో.. నీవు అంత అందగత్తేవా?
శైలు.. నా పేరుకు తగినట్లుగానే.. అందగత్తేని..
నేను.. తరువాత ఏమి జరిగింది..
శైలు.. ఎమండో శ్రీవారు.. నీను మీ దానినే గా.. చూసింది చాలు.. బయటకు వేళదామా?
తేజ.. వేళదాము అంటు పైకి లేచి.. ఒక్క కిస్ అంటు.. నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుని.. Lip to lip kiss 5 నిమిషాలు ఇచ్చాడు..
నేను.. అలా lip kiss ఇస్తూంటే నీకు ఎమి అనిపించింది..
శైలు.. చాలా బాగుంది.. తేజ ని నా భర్తగా అనుకుని.. నేను కూడా తనకి సహకరించాను.. తను ఎమి చేసినా కదనకూండా సహకరించటానికి సిద్దపడ్డాను..
నేను.. వామ్మో.. నీలో చాలా కసి ఉన్నదే..
శైలు.. ఎమో.. అలా చేయాలనిపిస్తుంది చేసేస్తూన్నాను అంతే..
నేను.. హ.. తరువాత ఎమి జరిగింది..
శైలు.. 5 నిమిషాలు తరువాత నలిగిన చీర ని మంగళ సూత్రాలని సర్దుకుని రేస్టారేంట్ కి వేళ్ళాము..
నేను.. రేస్టారేంట్ లో ఎమి జరిగింది..
శైలు.. అక్కడ కి వచ్చే కూర్రవాళ్ళు అందరు.. నన్నే కన్ను ఆర్పకూండా చూసేవారు..
నేను.. కూర్రవాళ్ళు అలా చూస్తూంటే నీకు ఎమి అనిపించింది..
శైలు.. గుండేలలో గుచ్చుకునేవి.. పక్కన ఉన్న నా మొగుడు feel అవుతాడు అని నిమ్మకుండి పోయాను..
నేను.. నీవు నిజం గా great..
శైలు.. ప్రతి ఆడదాని లోని అణువణువు కోరికలు ఉంటాయి అని మీకు తేలుసు గా.. మీరు ఆడవాళ్ళే గా.. మీమ్ములని కూడా చాలా మంది.. చూసి ఉంటారు గా..
నాకు దోరికేసానేమో అనుకుంటు ఎమిచేప్పాలో అర్ధం కాక.. 2 నిమిషాల తరువాత.. 
నేను.. అవునవును.. నన్ను కూడా చాలా మంది కూర్రవాళ్లు చూపులతోనే రేప్ చేస్తారు.. నేను ఎపుడు బయట పడలేదు అంతే..
శైలు.. అవును.. ప్రతి ఆడదాని లో లంజతనం ఉంటాది.. అది సమయం వచ్చినపుడే.. బయట పడతాది..
నేను.. అవునవును.. రేస్టారేంట్ లో ఇంకా ఏమి జరిగింది..
శైలు.. టిఫేన్ చేసి hand wash కోసం tap దగ్గరకు వేళ్ళాను..
నేను.. హ.. వేళితే..
శైలు.. నా వేనుకాలే వచ్చిన ఒకడు.. You are soo sexy aunty అని కామేంట్ చేసాడు..
నేను.. మరి నీవు ఏమి అన్నావు..
శైలు.. Thank you అని తేజ దగ్గరకు వచ్చేసాను..
నేను.. తరువాత ఏమి జరిగింది..
శైలు.. తేజని అడిగాను.. ఇపుడు మన plan ఏమిటి..
తేజ.. టైం చూసి.. మనం కంబాలా పార్క కి వేల్ధాం.. సాయంత్రం 4 గంటలవరకే.. పార్క ఉంటాది గా.. అక్కడ 4 గంటల వరకు ఉండి.. అటునుండి కైలాస గిరి వేళదాం.. రాత్రి 8 వరకు ఉండి భోజనం చేసి.. హోటల్ కి వేళ్ళి పోదాము.. అన్నాడు..
నేను.. హో.. Nice planing..
తేజ.. సరే.. వేళదామా అని అడిగాడు..
శైలు.. వేళదాం.. అని byke మీద కంబాలా పార్కు కి వేళ్ళాము.. అక్కడ..
నేను.. పార్కు కి వేళ్లాకా.. ఎమి చేసారు?
శైలు.. లోపటికి వేళ్ళాము.. మాకు లాగా కోన్ని జంటలు.. ఉన్నాయి.. అక్కడక్కడ కోంత మంది కుర్రవాళ్ళు ఉన్నారు..
నేను.. తరువాత.. 
శైలు.. ఎవరికి నచ్చిన places లో వాళ్ళు.. Privacy కోసం వేళ్ళిపోతున్నారు..
నేను.. హో.. మరి మీరు ఎక్కడకి వేళ్ళారు..
శైలు.. అలా చాలా దూరం వేళ్ళాము.. మాకు కావలసిన place కనపడలేదు.. కాని..
నేను.. ఊపిరి బిగపట్టి.. కాని ఎమిటి?
నేను.. ఊపిరి బిగపట్టి.. కాని ఎమిటి?

శైలు.. ఒక జంట లోకం మరచి.. ముద్దులలో మునిగి పోయారు.. ఎవరు చూస్తూన్నారో.. అనే సృహ లేకుండా.. మరి.. పోటి పడి ముద్దులు పేట్టుకుంటున్నారు.. 
తేజ.. ఆ జంట ని చూపించి ఎలా ఉన్నది? అని అడిగాడు..
నేను.. మరి నీవు ఏమి చేప్పావు?..
శైలు.. సిగ్గుతో తల దించుకుని.. మౌనం గా ఉన్నాను.. చివరకు.. ఒక open place.. చేట్టు కింద మాకు place దోరికింది.. అక్కడ ఎవరు లేరు.. ఎవరు రాకపోవడం తో అక్కడ కూర్చోవచ్చా అని తేజ అడిగాడు..
నేను.. మరి నీవు ఏమి చేప్పావు?
శైలు.. మీ ఇష్టము.. ఈ వారం రోజులు నేను మీ భార్యని అని నోరు జారాను..
నేను.. తేజ ఏమి అన్నాడు..
తేజ.. అంటే.. ఈ వారం తరువాత.. నన్ను వదిలేస్తావా?
నేను.. నీవు ఏమి చేప్పావు?
శైలు.. నేను నిన్ను వదలను.. వారం తరువాత నీవు వేళ్ళి పోతావు గా.. అందరి సమక్షంలో పేళ్లి చేసుకునే వరకు మనము కలవలేము గా.. అని చేప్పాను..
నేను.. మనసు లో.. హమ్మ్.. ఎమి cover చేసావే.. అనుకుంటు..
నేను.. తేజ ఎమి అన్నాడు..
తేజ.. అవును కదా.. నిజమే..
నేను.. కోంచేం jealousy fell అయ్యి.. తరువాత ఏమి చేసుకున్నారు.. మీ మొగుడు పేళ్ళాలు.. అని అడిగాను..
శైలు.. కోంత సేపు ముచ్చట్లు చేప్పుకుని.. కోంత సేపటి క్రితం చూసిన జంట ప్రస్థావన తీసుకు వచ్చాడు..
నేను.. హో.. 
శైలు.. నాకు అర్ధమై.. మౌనంగా ఉన్నాను.. తేజ నాకు దగ్గరగా వచ్చి.. నా పేదాల పై.. తన పేదాలని పేట్టి..
నేను.. హ.. పేట్టి ఎమి చేసాడు..
శైలు.. నా నోటిని తేరిచి.. తన నాలుకతో నా నాలుకని పేనవేసి.. యూద్ధం చేయటం మొదలు పేట్టి.. చీర మీదనే..నా సన్నులని పితకటం మొదలు పేట్టాడు.. అలా అలా పితుకుతూ.. తన చేతులని.. వీపు వేనుకకి తీసుకు వచ్చి..
నేను నా మడ్డని చేతితో పట్టుకుని..
నేను.. తీసుకు వచ్చి.. ఎమి చేసాడు..
శైలు.. నా జాకేట్ కు ఉన్న తాడులని విప్పడం తేలిసింది.. ఆ జాకేట్ back open కావడం తో.. జాకేట్ లూజ్ అయింది.. నా చేచుల నుండి.. ఆ జాకేట్ చీరను తప్పించాడు..
నేను.. అంటే.. అంటే.. నీవు.. Half nude గా ఉన్నావా..
శైలు.. అవును..
నేను.. హమ్మ్.. తరువాత.. ఏమి చేసుకపన్నారు..
శైలు.. 10 నిమిషాలు.. నా సన్నులని పిసుకుతు.. నోటితో చప్పరిస్తూ.. చనుమోనలని కోరుకుతు.. చిలిపి గా చేసేవాడు..
నేను.. హమ్మ్..
శైలు.. అటు వైపు ఎవరో వస్తుండటం తో.. నా చీరని కప్పుకున్నాను..
నేను.. ఎందుకు కప్పుకున్నావు..
శైలు.. నేను ఆడదానిని.. సిగ్గు వేసి..
నేను.. లంజలకి.. సిగ్గుకూడా ఉంటాదా అని మనసులో అనుకుని..
నేను.. ఎవరైన వచ్చారా?
శైలు.. లేదు.. జింక పిల్ల అటుగా పరుగు పేట్టుకుంటు వేళ్ళింది.. ఇక ఎవరు రారు అని అర్ధమై.. చీర పడవుతుంది అని తేజ తీసేయమన్నాడు..
నేను.. మరి తీసేసావా?
శైలు.. భర్త ఆజ్ఞా వేశాక చేయాలిగా.. చీర తీసి ఇచ్చాను..
నేను.. చీర ని ఎమి చేసాడు..
శైలు.. చీరని జాకేట్ ని పక్కన పేట్టాడు.. నేను లంగా మీద నే ఉన్నాను..నాకు.. మరల పేదాల మీద ముద్దు.. ఇస్తూ.. ఉంటే..
నేను.. ఇస్తూ ఉంటే ఏమి జరిగింది..
శైలు.. ఏవరో boys.. మమ్ములనే చేసుకుంటు వేలుతు.. కామేంట్ చేసుకుంటు వేళ్ళారు..
నేను.. అయితే.. నీ సన్నులు వాళ్ళకి కనపడి ఉంటాయి గా??
శైలు.. ఏమో.. కనపడి ఉండవచ్చు..
నేను.. హమ్మ్.. 
శైలు.. తేజ.. 10 నిమిషాలు.. ముద్దు పేట్టాకా.. నా సన్నులని చుంబిస్తూ.. అలా అలా కిందకి వచ్చి.. నా బోడ్డు లో నాలుక తో కేలుకుతుంటే..
నేను.. హ.. కేలుకుతుంటే ఏమి చేసావు?
శైలు.. నేను.. హమ్మ్.. హా.. హా.. ష్.. ష్.. ష్.. అని ములుగుతూ.. తేజకి సహకరించాను..
నేను.. హమ్మ్..
శైలు.. అలా బోడ్డులో నాలుకతో రేండు నిమిషాలు ఆడుకున్న తరువాత..
నేను.. హ.. ఏమి చేసాడు?
శైలు.. నా లంగాని నడుము వరకు.. ఎత్తి..
నేను.. హ.. ఎత్తి..
శైలు.. Clean గా బలిసిన నా పూకు పేదాలపై.. తన నాలుకతో.. నాకుతుంటే..
నేను.. వామ్మో..
శైలు.. నాకు స్వర్గం లో ఉన్నట్లు అనిపించి.. పూకులో కి.. తేజ తలని గట్టిగా అదుముకున్నాను..
నేను మనసులో హమ్మ్.. లంజ అనుకుంటు..
నేను.. తరువాత ఏమి అయింది..
శైలు.. పూకు నాకుతూ.. అపుడపుడు.. క్లీటారిన్ నీ నాలుకతో touch చేస్తూంటే..
నేను.. హ..
శైలు.. నాకు  స్వర్గం కనిపించేది.. అలా 10 నిమిషాలు పూకు నాకేసరికి.. నాకు కారిపోయింది.. తృప్తి గా.. అలా పడుకున్నాను..
నేను.. తేజ నిన్ను అక్కడ దేంగుతాను అంటే దేంగిమచుకునే దానివా?
శైలు.. కాదనలేనేమే.. ఆ టైం అలాంటిది..
నేను.. అవునవును.. తరువాత ఏమి జరిగింది..
శైలు.. 10 నిమిషాలు నగ్నం గా సేధ తిరాకా.. లేచి చీర జాకేట్ వేసుకున్నాను.. ఆకలిగా ఉన్నది అంటే..
నేను.. హ..
శైలు.. లోపట ఎక్కడో canteen చూసాను.. పద వేళ్లి తిందాం అని తీసుకు వేళ్ళాడు.. నేను hand wash కోసం అని wash  basin దగ్గరకు వేళ్ళాను..
నేను.. హ.. ఏమి అయింది..
శైలు.. ఉదయం రేస్టారేంట్ లో పలకరించిన అబ్బాయి.. మరల ఇక్కడ పలకరించాడు.. నా గుండే జల్లుమంది…
నేను.. ఏమన్నాడు?
శైలు.. మీ సన్నులు సూపర్ గా ఉన్నాయి.. జాకేట్ లేకుండా చాలా బాగున్నాయి అన్నాడు..
నేను.. మరి నీవు ఏమి అన్నావు?
శైలు.. మౌనంగా వచ్చేసాను.. మనసులో నన్ను మొత్తం చూసేసాడేమో అనుకుంటు.. అప్పటి నుండి తేజ ని వదిలి ఎక్కడకు వేళ్ళ లేదు..
నేను.. హమ్మ్..
శైలు.. తరువాత కైలాసగిరి వేళ్ళి.. అంత తిరిగుతుంటే.. Canteen లో పలకరించిన అబ్బాయి.. మరల కనపడ్డాడు.. అంటే.. నన్నే follow అవుతున్నాడు అని అర్ధమైంది.. మేము అంత తిరిగి డిన్నర్ చేసి హోటల్ రూమ్ కి వస్తూ..
నేను.. వస్తూంటే ఏమైంది?

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Facebook lo Naa Pathivratha Pellam Ranku – 3,Facebook లో నా పతివ్రతా పెళ్ళాం.. రంకు,jabbardasth.in,jabardast telugu sex stories,telugu dengudu kathalu jabardast,dengulata telugu stories episodes,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,www.jabbardasth.in,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button