Kadha Puranam

Kadha Puranam – 3 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 3 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 3 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

 .మర్నాడు, ఉదయం.. సాడే నౌ.. సన్నగ వర్షం మెదలైనది..
..నాష్ట ( బ్రేక్ ఫాస్ట్) తినిపించి , తోష (టిఫెన్ / టిఫెన్ బాక్స్) , ఛత్రిలు చేతికిచ్చి ఆఫీస్ లకు పోయె భర్తలకు ..బై..చెప్పనికి బైటకొచ్చిరి సుకన్య, సింధులు..
..ఐపోయెనా పన్లన్ని!?..అనుకుంట మాట మొదలుబెట్టె సుకన్య..
..ఇంక బట్టలు ఆరబెట్టెదున్నది..ఇంతల వర్షం మొదలాయె..
..నాకు అదే పని..ఐతె వాన తగ్గెదాక ఏం చెయ్యలేం గద!..
..నిజమె.. అన్నది సింధు..
..ఓ రెండు నిముషాలు ఆముచ్చట్లు, ఈముచ్చట్లు చెప్పుకొనిరి .ఇంకేదొ అడుగుదామన్న ఆలోచనను మనసులల్లనె తొక్కి పెడ్త..
..ఇంతల ఒక చల్లని గాలి వీచె..సన్నగ ఒణికిరిద్దరు, పైటలు నిండుగ కప్పుకుంట.. ..ఇక ఇంట్లకు పోదమా!?..అన్నట్లు కదిలె సింధు..
..నిన్న డాక్టరమ్మ ఏమన్నది?!.. అనడిగె సుకన్య..
.. ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తక్కువజెయ్యు , బాదామ్ తినిపించు ,హాఫ్ బాయిల్డ్ గుడ్లు , కారెట్లు తినబెట్టు.. గసొంటివి చెప్తాబోయింది..
..గంతెనా!?..
..అంతనె!..
.. ఐతె ముఖమెందుకొ ఎఱ్ఱగచేస్కొని బైటకెళ్తివీ!!?..
..ఏ!..అన్ని గలీజ్ మాటలు..అనె , సన్నగ..
..ఏందో అవి?..చెప్పరాదు!!..
..ఇక్కడ్నా!?…
..అట్లైతె రారాదు మా ఇంట్లకు!!..చాయ్ తాగుదం..
..ఊఁఁమ్..తాళమేసొస్త.. అనుకుంట లోపల కెళ్ళి , రెండు నిముషాలల్ల అన్ని సదుర్కొనొచ్చి సోఫాల కూర్చొనె సింధు…ఇంతల చాయ్, బిస్కెట్లు, నీళ్ళతొ ఒక ట్రే ను సెంటర్ టేబుల్ మీద పెట్టె సుకన్య.. చెరొక కప్పందుకొని చిన్నగ సిప్ చేస్కుంట కూక్ర్చుండిరో క్షణం..
..ఇక చెప్పమ్మ!..అంట ముచ్చట మొదల్జేసె సుకన్య..
..ఏం చెప్పాలె!..అన్ని పడకింటి ముచ్చట్లె!… అనె సింధు తల కిందికేస్కొని..
..అయి మాట్లాడనికె గద ఎళ్ళినది!
.. మందిచ్చి పంపాలె గాని అట్లడుతరా!?..
..ఏమన్నది?!..ఏ దినాలల్ల కలుస్తరు?..ఎంత సేపు కలుస్తరు?..కలిసె టైమ్ లొ సంతోషంగ ఉంటరా?.. అనడిగినదా?..
..ఆమె అడిగినది..నే చెప్పిన గూడ!..
..ఐతె ఇంకేమన్నది?..
..సింధు చప్పుడు చెయ్యలె..
..ఏ! చెప్పరాదు!..నీ అక్క లాంటి దాన్ని!…
..ఎం త ..ఇ డు స్తడు?..అనడిగినది.. సిగ్గిడిచి!..
..ఏం చెప్పినవ్?!
..ఎట్ల చెప్పొస్తది..అన్న.. ..అందాజగైన చెప్పు..అన్నది.. ..అంత ఎక్కువగ అన్పించది..అన్న …మగని వీర్యం బాగ పడితె గర్భమొచ్చె ఛాన్సెక్కువ ఉంటది..నువ్వు ట్రై చెయ్యాలె.. అన్నది..
..ఏం చెయ్యాల్నట!?
..ఆ మాటనె అడిగిన..ఆఖర్ల కైంచి ఏస్తవా?.. అనె.. గదేంది?!…అన్న!..
..తెల్వదా?..అనె సుకన్య , ముసిముసి నవ్వుల నడుమ ..
..తెల్వదన్నట్లు తల అడ్డంగ ఊపె..సింధు
..నేర్పిస్తలే!..ఇంకేమన్నదొ చెప్పు..
.. అట్లైతె ఒక పని చెయ్యు!.. అన్నది..
..ఏం ద ది?..
..ఎట్లనగల్గినదొ ఆ మాట!.. అంట ముడుచుకుపోయె
..అంత తప్పుమాటేమన్నది?!..
..గ వాన్ని.. ఛీ!.. అనుకుంట ముఖాన్ని అరచేతులల్ల దాచుకొనె సింధు..
..ఏయి??..
..మగోళ్ల ..దా.. ని.. కింద లటకాయిస్తుంటయీ!..
..పిచ్చలా?..
..ఛీ!..గ వె!…
..ఏంచెయ్యాల్నంట?..పిచ్చల్నుపిసుకుమన్నదా!?..
..ఏ.. సుతారంగ ఒత్తుమన్నది..
..ఆమె అన్నది నే మర్లంటె తప్పౌతదానమ్మ!.. ఊఁమ్.. ఏమౌతదట అట్ల చేస్తె!?..
..ఇం కే మ న్న బచాయించుంటె అది భీ పడ్తదంట!..
..అట్లనా!!.. ..ఐతె చె య్య రాదు!..
..ఏమనుకుంటడో !..అన్నది సింధు ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖాన్ని కింది కేస్కుంట..
..ఖా లి ముట్కోనికే ఇంత చేస్తున్నవేందమ్మా!.. గ.. ది చెయ్యలే ఎప్పుడు??..
..ఏ ది??..
మాటలతొ చెప్పకుండ బొటికెనె వేలు నోట్ల పెట్కోని చీకె సుకన్య..
..గదేంది?.. అనె అర్థం కాని సింధు..
..గ దేం దా??..ఇంక చాల నేర్వాల్నమ్మో నువ్వూ!..అంట సాగదీసె..
..అప్పుడర్థమైనట్లున్నది సింధుకు.. ..నువ్వు చేస్తవా అవన్ని??.. అనె ఒక అర్ధ నిముషం తత్వాత..
..ఏ ..యి?!
..మాటల బదలు అరచేయి మూసి తెరిచె సింధు..
.. అవసరమే రాలే!..
..రాలేదా?!..అదెట్ల?..
..ఎం తి డు స్త డో నమ్మ నీ బావ!.. ఆ గర్మి కి బేజారైపోయి నడుము ఇటటు తిప్పేస్త..
.. తిప్పుడెందుకు??..బంద్జెయ్యని చెప్తె గాదా?..అనె సింధు ముఖమెఱ్ఱగ చేస్కొని..
..ఇంటరానమ్మ మగోళ్ళు!..మనల్ను పరుపుకొత్తి.. వి డు స్త నే ఉంటరు!..
..ఇ స్స్!..అని సన్నగనుకుంట తొడల మధ్య అరచెయ్యి తో నొక్కుకొనె సింధు ..
..ఐతె ఆమాట సుకన్య కినిపించి , ..ఈమెందుకొ ఇట్ల చేస్తున్నది!?..అనుకొనె గాని ,ఆ వెన్కనె సన్నగ నగుకొనె గర్వంగ..
..కొంచెం సేపు మాటలు బందైనయి..
..నీకేం చెప్పింది డాక్టరమ్మ??..అనడిగె సింధు,. మౌనం చీల్చుత..
..నా అండం స్పెరమ్ ను పట్టుకుంటలేదంట.. మందు రాసిచ్చె..
..అదేంటిది?..
..తెల్వదా?!..మగోళ్ళు విత్తనాలిడిచినట్లె మనం అండాలను ఇడుస్తమంట ..మన టైం.. ల.. ..ఆ రెండు కలిస్తె పిల్లలౌతరంట..
..తెలుసులే గాని, ఆ మందేం చేస్తదంట ?..
..బలం తక్కువున్న స్పెరం నుకూడ అల్క గ పట్కొనె విధంగ చేస్తదంట ,నా అండాన్ని..
..మంచిదేగద అట్లైతె!..
..చూడాలె..భగవంతునిదె భారం!..
..నిజమె..నే పోయొస్త!..అనుకుంట లేచె సింధు ..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
.. రెండు రోజుల తర్వాత..
..ఉదయం 10.30 కి చంద్ర ఆఫిస్ ఎళ్లనికె బయటకొచ్చిండు ..ఘుమ్మున సంపెంగ సెంట్ ముక్కులను నింపె.. ..సింధుకు సెంట్ వాడె అల్వాటు లేదుగద!.. అనుకుంట చుట్టు చూసె చంద్ర..
..ఇంతల పట్టు చీరలొ మెడ నిండా నగలతొ దేవకన్య లెక్క ఎదురొచ్చె సుకన్య.. ..లిప్ బామ్ రాస్కున్నదేమొ..పెదవులు తడి తడి గ మెరుస్తున్నయి.. చెంపలకు రోజ్ అద్దినదేమొ గులాబి రంగుల నిగనిగలాడ్తున్నయి.. ..ఒత్తుగ , బిరుసుగ ఉన్న నల్లటి వెంట్రుకల్ను ఎనుకకు దువ్వి , హెయిర్ బాండ్ల బంధించిన గాని కొన్ని వెంట్రుకలు ఆమె గుండ్రని ముఖం మీద పడతనేఉన్నయి, విచ్చుకున్న కమలం మీద ముసిరె తుమ్మెదల్లెక్క .. .. డార్క్ బ్లూ బార్డరున్నమెరూన్ రంగు చీర ను కొంచెం బొడ్డు కిందకు కట్టినది .. తొడిగిన వైడ్ నెక్ మాచింగ్ బ్లౌజ్ లనుండి బ్రా స్ట్రాప్స్ లైట్ గ కనిపిస్తున్నయి.. బ్రా కరెక్ట్ గ ఫిట్ అయినదేమొ, మమ్ముల చూడుండ్రి..అన్నట్లు సంద్లు ముంగలకు ఉరికొచ్చినయి..పైటను సండ్లు కప్పెటట్లుగాక , మోడల్స్ లెక్క జరీ, బార్డర్ కన్పించె విధంగ మడత బెట్టి సండ్ల ఎత్తులను మాత్రమె కవర్ చేసెటట్లు కట్టిందేమొ, అడుగేస్తావుంటె వాని పొంగులు బ్లౌజకెల్లి ఉబుకుతాఉన్నయి..
నల్లపూసలు ఆమె ఎఱ్ఱని చర్మం మీద మెరిసి పోతాఉన్నయి.. ముత్యాల గొలుసు, బంగారపు పుస్తెల గొలుసు ఆమె నిండైన సండ్ల ఒంపుల వెంబడి మెలికలు తిరుగుత చంద్ర కళ్లకు మిరుమిట్లు కమ్మిస్తున్నయి.. నిన్న నగ్నంగా కన్పించిన సండ్లను గుర్తులెచ్చుకుంట చూస్తనే ఉండిపోయిండు చంద్ర..
..నిన్నట్లెక్క లంగా జాకేట్లల్ల అగపడ్తున్ననా ఏంది ఈయనకు!..అనిపించిన గాని, సుకన్యది నగలు చూపించుకొని గర్వపడే తత్వమవుడుతొ . చూడనిస్తె ఏం బోతది!?. అనుకొని ..సింధు ఉన్నదా…’అనుకుంట లోపలకి తొంగిచూసె…
సుకన్య మాటలకి ఈ లొకం లొ కి వచ్చి.. ‘ఆ.. వున్నది.. ఆమె భీ వస్తున్నదా?…నాతొ ఏమి అనలేదె!?..’ అంట తల గొక్కున్నడు చంద్ర..
‘.. తనేమొస్తలేదు.. పెండ్లి ల కీస్ ఆగం కాగల అని!..’ అంట మధ్యల్నే మాట ఆపేసింది సుకన్య.. ’ ఇచ్చి పోదామనొచ్చిన!..అన్న మాటను మింగేస్త..’
‘పర్వలే.. నాకివ్వండి.. నే ఇస్త..’ అంట, సింధు గాని ఒస్తే సుకన్య పరుస్తున అందాలు చూసే ఛాన్స్ఎక్కడ మిస్ అవుతనో!?… అనుకుంట , ఆ కొంచం టైంలనే పొంగుతున్న ఆమె పరువాల్ను కళ్లతోన తాగేసుకుంట ,నిన్నటి లెక్క ఆమె అరచేతి లొంచి తాళాల్ను అందుకున్నడు ..వేళ్ళు తాకించుకుంట…
‘థాంక్స్ చంద్ర గారు.. ‘అని చంద్ర కళ్ళముందు నుంచి పారిపొతునట్టు కదిలింది సుకన్య..
..‘అరె.. మీది కూడ మా లంటి తాళమేనే…’ అన్నడు చంద్ర తాళం చెవి చూస్తు..
‘… అవునా!?… ఐతె మాతాళంచెవి పొయిన గానీ, మీదానితొ ట్రై చేయచ్చు..’ అనె సుకన్య.. అలోచించకుండ
.. ‘ఐతె మీ కప్ప కు నా తాళం సరి పోతదా!?..’ అన్నడు చంద్ర..సుకన్య అన్న మాట కు వేరె అర్థం తీస్త..
‘ఆ సరి పోతది.. కావలనంటె ఒక్కసారి మనం ట్రై చెయ్యచ్చు..’ అని సరదాగ నవ్వుతూ అన్నది సుకన్య, చంద్ర మాటలొ డబల్ మీనింగ్ సమజ్ గాక..
.. ‘మీ ‘కప్ప’.. ఎట్లుంటది?.. తెల్లగానా.. నల్లగానా..?’ అన్నడు చంద్ర.. లైన్లకొస్తున్నదీమె!…అనుకుంట
.. ‘తెల్లగనే!… స్టీల్ ది కదా..’ అంట గమనించింది సుకన్య, అతడి చూపులను..
…అవి తన జాకేట్ పై వున్నవని గుర్తు పట్టి తన ఎద కేసి చూసుకుంది.. ఛె ఇంచ్ ముంగలకి తోసుకొస్తున్నయ్ తన రొమ్ములు… రెండు కలిసే చోట మధ్య గీత తోవలా కనపడతావుంటె , కొంచెం గర్వంగ అటు చూస్కుంట పైట సరి చేసుకున్నదామె సన్నగ నగుకుంట… …ఇంతల సింధు బయటకు వచ్చింది సుకన్య గొంతు విని ..
.. ‘ఇదొ.. అక్కయ గారు బయటకు వెళుతున్నరంట..’ అని తాళం చెవి సింధు కి ఇచ్చి.. వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళి పొయిండుచంద్ర..
..అతడు గేట్ దాటేదాక ఆగి, ..గీ బొమ్మలు చూస్తె ..నిన్న అడిగినవ న్ని.. తేటతెల్లమౌతయి.. ఇంకేమన్న డౌట్లుంటె అడుగు.. అనుకుంట కొంగుచాటున దాపెట్టిన పుస్తకమొకటి సింధు చేతుల బెట్టి , కన్నుగీటెళ్ళె సుకన్య .. ..గేట్ దాటుతావుంటె చంద్ర చూపులు ఙ్ఞాపకమొచ్చినా … …ఆఁ…నా నగలను చూస్తున్నడులే!…అనుకుని అప్పటికి పెద్దగ లెక్కచెయ్యలేదామె

ఆఫిస్ లొ పని మీద ధ్యాస పెట్టలేక పోయిండు చంద్ర.. సుకన్య ఎద పొంగులే కండ్ల ముందాడుతాఉంటాంటె , పిర్రల ఎత్తులె ఊపిరి పీల్చనీయకుండ చేస్తుంటె. ధ్యాసెట్లుంటది?!…. ఇంతల బుజం మీద దెబ్బ పడే సరికల్ల సోయొచ్చింది ..
‘ఎంటి మిస్టర్.. జాబ్ లొ జాయిన్ అయ్యి మూడవనెల గడుస్తున్నది.. పార్ట్టి ఇచ్చుడు లేదా?..’ అనె GK (గౌతం కుమార్) తేరుకొన్నడు చంద్ర..
.. అరె.. గౌతం.. చెప్పుర!..’ అన్నడు చంద్ర..తేరుకుని
గౌతం చంద్ర స్కూల్ ఫ్రెండ్.. అదే ఫాక్టరిలో సేల్స్ ఎక్జిక్యూటివ్…అసలు గౌతమే చంద్ర కు ఈ జాబ్ ఇప్పించిండు..
‘ఎమ్ రా.. ఖయాలోంమే ఖోగయా!?… చిన్ననాటి మిత్రుని గూడ పట్టించుకుంట లేవు!’ అన్నడు గౌతం చంద్ర పక్కన కూర్చుంట..
‘ మూడ్ బాగ లెదురా..’ అన్నడు చంద్ర..
.. పిల్లల పరేశానేనా.. అయిన అప్పుడే పిల్లలేందిరా.. లైఫ్ ని, వైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయక..’ అన్నడు , చంద్ర భాధ తెలిసిన గౌతం..
..నీ కేంరా.. నువ్వు బ్రహ్మచారివి.. ఎన్ని అయిన చెప్పుతావు.. నీకు పెళ్ళి అయితె తెలుస్తది..’ అన్నడూ విసుగ్గ..
‘పెళ్ళా?.. నాకా??.. అప్పుడెనా???.. ’ అన్నడు గౌతం తమాషాగా..
..అప్పుడె అంటవేటి రా.. ముడ్డి కిందకి 29 ఏళ్ళు వచ్చినయ్.. చాలదా?…
.. పిల్ల దొరకాలెగద రా!
నీ లవర్ వున్నది గా!..’ ..
‘లవర్ ఎవరు?..
..ఎవరంటవేందోయ్?.. సేల్స్ ప్రమోషన్ పేరు పెట్కొని బైక్ ఎనుక ఎక్కించుకొని తిరుగుతవ్ గద!
..ఆ రూపా నా!?..అనుకుంట నవ్విండు.. ఆమెను తలుచుకుంట..
రూప తెలుగు అమ్మాయే అయినా.. పుట్టి, పెరిగింది పునే లొ.. వాళ నాన్న రిటైర్ అయ్యి తిరిగి హైదరబాద్ లొ సెటిల్ అయ్యడు..బాగ పైసలున్నోళే ఐనా , టైం పాస్ కు జాబ్ చేస్తుంది..
నవ్వుతవేందిరా .. రూప నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నరు కదా..’ అన్నడు ఆశ్చర్యంగ!
..ఆఫీసోళ్ల మాటలు నువ్వుకూడ నమ్మినవా!?..ఆమెకు మస్తు పైసలున్నోళ్లుకావాలె..
..మళ్ల బై మీద అట్ల కూర్చుంటదీ!..
..మాది ఒక అండర్ స్టాండింగ్ లే..
..ఏంటిదిరా మీ అండర్ స్టాండింగు?..
..నువ్వు ఒప్పవులే.. పాత కాలపోనివి..’ అన్నడు గౌతం ఎగతాళి గా..
‘..చెప్పరాదు!..’ అన్నడు చంద్ర కొంచెం కోపంగ!..
..కోపానికొస్తున్నవేందిరో!?..అనుకుంట ఎవరైన వింటున్నరేమో అనటిటు జూసి , ..లివ్ ఫర్ ఎంజాయ్ మెంట్.. అనుకున్నమిద్దరం .. అన్నడు గౌతం చిన్నగ..దెంగులాట గూడ నడుస్తదన్నట్లు చెయ్యి ఆదించుకుంట..
.. ఓరి!.. పిల్లలైతె!?..
..పధ్ధతులున్నయ్ లేవోయ్..
..బిడ్డా!..నీకసొంటి పిల్ల తొ పెండ్లైతె తెలుస్తదిలె!
..పెండ్లికి ముందు ఎవరెట్లుండిరొ ఎవనికెరుక!..నే కేర్ చెయ్యరబై..
..నేను నీఅంత మోడ్రన్ కాదుర అయ్యా!…
. ..పోనిరాదది! .. నాకు పార్టి బాకి వున్నవు , మర్చినవా?..’ అన్నడు గౌతం..
.. హైదరబాద్ వచ్చిన సంది , ఇంటిఖర్చుకి , క్లినిక్ ఖర్చుకే ఔతున్నయ్ రా పైసలన్ని.. కొంచెం సిగ్గుపడ్త..
..పార్టి అంటె ఏ బావర్చి లనో ఇమ్మంటలేన్లేవోయ్.. ఇంట్ల బిర్యాని తినబెట్తె చాలు..’
.. ఖాలి బిర్యాని యేనా!..’
.. అవు రా.. హొటెల్ ఫుడ్ బోర్ ఔతున్నది ..అన్నడు గౌతం బతిమిలాడుతునట్టు ..
.. నో ప్రాబ్లెంర!..అట్లనె.. నా భార్య చేతి బిర్యాని బాగుంటది కూడ..’ అంట ఆహ్వానించిండు చంద్ర , జీతంల ఇంక వెయ్యి రూపాయలున్నయ్ లే!… అని గుర్తు తెచ్చుకుంట..
.. ఎన్నడు?..’ అడిగిండు గౌతం సంతోషంగ..
…‘రేపె.. ఆదివారం కద..లంచ్ కి రా..’
.. డన్..
..ఇంతల ఆఫిస్ బాయ్ వచ్చి ‘గౌతం సార్.. రూప మేడం పిలుస్తున్నరు మిమ్మలని..మీటింగ్ కు ఎళ్ళా ల్నంట!’ అన్నడు సన్నగ నగుకుంట..
..ఓకె రెపు కలుద్దం..’ అనుకుంటెళ్ళిండు గౌతం ..
…రూపా.. రూపా కుమారి.. చూస్తి గద ఆమెను!.. మోడ్రెన్ అమ్మయి.. కొంచం ఫాస్ట్ కూడా.. యెప్పుడు లూజ్ హైర్ తొ జీన్స్ టీషర్ట్స్ లొ చలాకి గా వుంటుంది.. అసొంటి పిల్ల వీనికి పడ్డది.. అది కూడ అండస్టాండింగ్ తో…’ అని మనసులొ ఈర్ష్యతొ గొణుకుంటూ తన పనిలొ పడ్డడు చంద్ర

ఆ రోజు సాయంత్రం..
.. పెళ్ళిపందిర్ల అన్ని దిక్కుల తిరిగె సుకన్య, నగలను చీరెను అమ్మలక్కలకు , హంగు పొంగులను వాళ్ళ మగండ్లకు చూపించుకుంట.. ఇంటికొచ్చినంకగూడ అదే గెటప్ లొ ఉండిపోయె, ఫణి గూడ చూసి మెచ్చుకుంటడని..
..ఐతె ఆ రొజు లేట్ గ ఇంటికొచ్చె ఫణి.., వెంటనె ఫ్రెష్ అయ్యి తిననికె రెడీ అయిండేగాని సుకన్య నగలను గాని, చీరె అందాలనుగాని పొగడలే.. అలిసిపోయిండేమోలే!..అనుకొని సుకన్య కూడ ఊకొనె గాని , మంచమెక్కినంకైన చూడడా?!..చూసి మెచ్చడా?!..అనుకుంట వంటిల్లు సదురుకొని , బెడ్రూం జేరె పాలగ్లాసుల ట్రే పట్కొని..
.. ఏవొ ఆఫీస్ పేరర్లు చూసుకుంట పాలు తాగిండుగాని , భార్యతొ ఒక్క మాట గూడ మాట్లాడలే!..నగలముచ్చటెత్తలె!.. తిక్కరేగిందేమొ సుకన్యకు, ఖాలి ఐన పాలగ్లాసును విసురుగ మగని చేత్ల నుండి గుంజుకొని , విసవిస టేబుల్ మీద పెట్టిన ట్రే వైపు నడచె..
.. చిటికెల పరిస్థితి ని అర్ఠం చేస్కొని సర్రున ఆమెను దాటి అడ్దంగ నిలబడె ఫణి.. ..
..నీ పనిచూస్కొరాదు!?..అంట పక్కలకెల్లి తప్పించుకోజూసె..
..ఇక నాకొక్కటె పని!..అనుకుంట ఖాలి గ్లాసులు గుంజ్కొని ట్రేల బెట్టి, ఆమెను లటక్ న చేతుల్ల ఎత్కొని మంచం దిక్కునడిచె..
.. ఏఁ.. ఇడువు!..అనుకుంట నఖరాలు బోయె సుకన్య..
..అవేం కేర్ జెయ్యక ఆమెను సక్కగ తీస్కబోయి మంచం మీద పండబెట్టి, పైట కిందకు గుంజుత మీదెక్కబోయె..
..ఏఁ..నీకెప్పుడదే రంధి!.. అనుకుంట భర్తను పక్కకు తోసి కూర్చొనె..
..ఇంక తియ్యరాదె ఆ ఆభరణాలు !..’ అన్నడు ఫణి సుకన్య సండ్లు నిమురుత..
.. నేను , నా నగలే లొకువ నీకు!.. ఊరంతా.. ఈ రొజు నేను చాల బాగున్నను అన్నరు.. నువ్ కూడ చూస్తవని నే రెడి అయి వుంటె.. పొ.. నన్ను తాకద్దు..’ అన్నది సుకన్య, తన బొడ్డు మీద తడుముతున్న ఫణి చేయి ని పక్కకు తొస్త ..
…ఎవరెవరన్నరు?!…అంట జాకెట్ మీదనుంచె సుకన్య చనుమొన కొరకబట్టిండు…
..ఊర్లోళ్ళు , ఇరుగోళ్ళు, పొరుగోళ్ళు..నువ్ తప్ప అం ద రు… అంట భర్త మొహాన్ని పక్కకు తోసె…
‘…సారి రా..చెబ్దమనుకుంటనే మర్చిపోయిన… నువ్వు చాల అందంగా వున్నవు ఈ రొజు..’ అనుకుంట మర్ల తన చేయి సుకన్య సళ్ళ మీద పోనిచ్చె …
…ఏ!…తియ్ చెయ్యి… దీ ని కైతె మరుపుండదు!..
..నిజమంటెనో!.. నువ్వు చాలా అందం గా వున్నవియాల.. ఊరంత చెప్పిందో దిక్కు.. నేను చెప్పిందింకొ దిక్కు..నా పద్దతే వేరు…’ అన్నడు ఫణి సుకన్య చెవులను తన పెదాలతొ తడుముత..
..మీ చాల్ లు ఎరికే నాకు!.. ఈ రొజు నన్ను ముట్టద్దు..’ అంట ఫణి ని విదిలించి దూరం గ జరిగి ముడుచుకొని పక్కకు తిరిగి పడుకుంది సుకన్య..
..నువ్ ఎంత ముడుచుకొని పండుకున్న.. నీ కప్ప తెరిచే తాళం నాదగ్గర్నే ఉన్నదే!..’ అనుకుంట పక్కకు తిరిగి పండుకొన్న సుకన్య గుద్దలకి తన మొడ్డని రుద్దె..
…ఆ మాటకి ఒక్కసారి గా ఎదొ గుర్తుకు వచ్చినట్లై భర్త వైపు తిరిగె సుకన్య..
‘హా… నాకు తెలుసు.. నీకు ఎం కావాల్నొ..’ అనుకుంట ఆమె రెండు చేతులను ఎడమచేతితొ పట్టిబెట్టి, కుడి చేతితొ చీర, జాకేట్,లంగా లను పీకి పడెయ బట్టిండు..
.. ఏమో అన్నవూ!..’ అనె..భర్త చేస్తున్న పనికి అడ్డు చెప్పక …
… ఏమన్న!.. అనె ఫణి… తప్పుగేమైన అన్ననా అని.. ఆలోచించుకుంటనే ఆమె బ్రాసరీ ని ఇడిపిస్త..
‘ఎదొ.. కప్ప.. తాళం అంటివి!..’ అనె, సండ్లు పిసుగించుకుంటనే దీర్ఘం గా ఆలొచిస్త..
‘ అదా!…నీ.. కప్ప .. తెరిచె.. ఉం..ఉం.. తాళం చెవి.. నా దగ్గర వున్నదే !…అన్నా!..తప్పేమున్నది?..అనుకుంట ఎదురుప్రశ్న వేసె , ఆమె సళ్ళు చీక్కుంట..
..చెవి ఏంటిదీ?!..అంటున్న!..అనె , సాగదీసుకుంట..
..ఇగొ..గిదే!.. అనుకుంట ఒక చేతి వేల్తో కొంచెం టైం బొడ్డు కెలికి , ఐనంక దానినే ఆమె పూకు లో దూర్చి తిప్పి.. అసల్ది , పె ద్ద ది ఇంకొకటున్నది!.. చూస్తవా?..అనుకుంట కన్నుగీటె ఫణి
..అప్పుడర్థమయ్యె సుకన్య కు చంద్ర చూపులకి మాటలకి పొంతన.. ..తన రొమ్ములను గుచ్చే చంద్ర చూపులు , డబల్ మీనింగ్ మాటలు గుర్తురాంగనె కంపరం పుట్టె… భర్త కు చెప్పుదం అనుకుంట.. ‘ఏమండీ..’ అన్నది సుకన్య ..
…అప్పుడె పూకుల ఉన్న ఫణి వేలు , ఆమె గొల్లి ని కెలికె చిన్నగ.. ..ఏఁ.. ఆఁ.. నా మాటిను!.. అనుకుంట తొడలిప్పె సుకన్య, జిగురూరుడుతొ..
…తయారున్నదని గ్ర్సహించి మీదెక్కి , మడ్డను పూ పెదాలకు రుద్దె ఫణి..
.. పూ పెదవుల మధ్య పైకి కిందికి కదుల్తావున్న మడ్డ గుండు రేపే కోరిక నోపలేక .. ప న యినంక చెప్పుదంలే! అనుకొని.. ‘ ఊఁ.. ‘ అనుకుంట నడుమెత్తె సుకన్య , భర్త మొడ్డ దెబ్బల తొ చంద్ర ఆలొచనలు పక్కకి పెట్టెటందుకు..
.. వెంతనె మడ్దను తేనెలూరిన సుకన్య పూకు ల చిన్నగ తొసె..
సుకన్య మీద వాలి పొయి సుకన్య మెడ మీద ముద్దులెట్కుంట దంచుడు మొదలు పెట్టిండు..
‘ఉస్.. అహ్.. అహ్..ఉం… ఉస్.. అహ్..అహ్…’ అఅంటు భర్త పొటులను అనుభవిస్త ఆమె మూలుగ బట్టె..
…. ఆమె మెడ ను పంటి తొ కొరుకుత, .. పూకు చిరగ దెంగుత ‘నీ… కప్ప.. పప్పు… పప్పే.. ఈ..రో..జు..’ అన్నడు సుకన్య చెవి లొ చిన్నగ
… ‘కప్ప’ ముచ్చటినంగనె చంద్ర గుర్తుకొచ్చె.., ఎందుకొ ఈసారి సుకన్య కు చికాకు రాలే.. .అందమైన చంద్ర ముఖం , కోరికతొ ఇంకింత పెద్దవై , ఎఱ్ఱగై పోయిన అతని కండ్లు, మాట్లాడుకుంటనే పాంట్ ను తడుముకునె అతడి చేతులు, కళ్ళముందు కదలబట్టె..
… రాబోయె మగడు “ఎఱ్ఱగ బుఱ్ఱగ అందంగ ఉండాలె!”… అని పెండ్లి కి ముందర్నుంచె కలలుగన్న మనిషామె.. ఫణి తొ పెండ్లి నిశ్చయమౌతుంటె , “… కఱ్ఱెగున్నడు , మొరటుగున్నడు …” అని గులగబట్టె… , …ఏ…మగోడట్లగే ఉండాలె…పిల్లగాడు మంచోడు, చెరువుకింద నూరెకరాల పొలమున్నకుటుంబం… సర్దుకోవాలె బిడ్డా!…అంట నచ్చజెప్పి పెండ్లి చేసిన్రు… …పెళ్ళైనంక ఫణి మంచితనంను , ప్రేమను అనుభవించినంక , అతని మగటిమిని రుచి చూసినంక సుకన్య గులుగుడు బందైపోయె.. కాని ఇయాల చంద్ర చూపులు , మాటలు అణిగిపోయిన ఆమె కోరికను మర్ల రేపె…
… గుంజి గుంజి దెంగుతున్నడు భర్త… దెబ్బ దెబ్బకి చంద్ర నే గుర్తురాబట్టె … చంద్రని ఊహించుకుంటనె భర్త తొ దెంగిచుకుంటాంటె, రక్తం డబల్ వేగంతొ పరుగులు పెట్టబట్టె..
..తప్పు… అనుకుంట కళ్ళు మూసుకొని.. తన మీద ఊగుతున్న భర్తను బిర్రుగ కౌగలించి సండ్లను అతని ఎదకు హత్తుకొనె..
..ఐన చంద్రనే గుర్తురానట్టె… నోరిప్పితే ఎక్కడ చంద్ర పేరు బయటకు వస్తదో అనుకుంట పెదాలు బిగించి.. మనస్సుల ఒక్క సారి తలుచుకొనె….
…అంతె.. ఆమె పూకు లొ ఊరి ఊరి వున్న తేనె అగ్నిపర్వతం లావాలెక్కపారబట్టె..
ఆ వేడికి తడిచి ముద్దయిన ఫణి సుల్ల సుకన్య పూకు లొ తన జిగురు వదిలేసింది.. రతిలో తృప్తి పొంది ఫణి, … ఇదే చంద్ర తోనైతె ఎట్లుంటదో!…అనుకుంట సుకన్య, నిద్రలొకి జారుకున్నరు.

మరుసటిరోజు- ఆదివారం.. ఉదయం 8:30 కి మటన్ 1 కేజి తెచ్చి పెట్టిండు చంద్ర ..
.. మనమిద్దరమేగద!..ఎందుకో ఇంత తెచ్చిన్రూ..’ అన్నది సింధు..
‘ఆ.. నీకు చెప్పుడు మరిచిన.. నా ఫ్రెండ్ గౌతం..ఎరికే గద!..’ అంటున్న భర్త మాట ను కట్ చేసి, .. ‘ఆఁ.. మీకు ఇక్కడ జాబ్ ఇప్పించిండూ??!..’ అన్నది సింధు గుర్తుకు తెచ్చుకుంట ..
‘.. వాడె..పార్టి ఇయ్యవా! అనె… బావర్చిల కూర్చుందమా! .. అంటె , ..ఒద్దొద్దు..హొటెల్ ఫుడ్ అంటె యాష్టొస్తున్నది…అనబట్టె!.. ..అందుకె, నేనె లంచ్ కి రమ్మన్న ఇయాళ!..’ అన్నడు.. ఎదొ పెద్ద నిజం గా పార్టికి పిలిస్తె గౌతం రానట్టు..
మటన్ కవర్ తొ సింధు కిచెన్ లొకెళ్తుంటె.. ‘వానికి బిర్యాని అంటె చాల ఇష్టం..’ అన్నడు.. బిర్యాని వండమని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పుతూ.. ‘సరె బిర్యానే వండుత..’ అన్నది వినయం గా సింధు..
..‘గౌతం మా ఊరోడే.. హైస్కూల్ వరకు కలిసే చదువుకున్నం.. ఐనంక వాని తండ్రి హైదరబాద్ కి వచ్చేసిండు బిజినెస్ చెయ్యనికె.. ఇంక అక్కడె వాని చదువు.. వేసవి సెలవులకి ఊరు వచ్చేవాడు.. అందుకె ఇంక టచ్ లొ వున్నము..’ అని గౌతం గురించి చెప్పుకొచ్చినడు..
.. ‘ఐతె నలుగురికి చాల్తదా మటన్..’ అన్నది అనుమానం గా ..
‘నలుగురా??’ అన్నడు అర్ధం కాక..
‘అదె..మనమిద్దరం.. మీ ఫ్రెండ్ అతని మిసెస్స్..’
‘హ..హహ.. వాడి పెళ్ళామా.. ఇంకా పెండ్లే కాలేదు..’ అనుకుంట గట్టిగ నవ్వి.. ‘ఆ.. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయితె చాలా మందున్నరు..’
‘అబ్బొ..’ అన్నది సింధు కను బొమ్మలు, మూతి తిప్పుకుంట కిచెన్లకి పోత .. …మరేమనుకున్నవ్ నా ఫ్రెండ్ అంటె!… అని నగుకుంట హాల్లకి పోయిండు చంద్ర
.. 11.30 కే సింధు అంత రెడీ చేసీ.. ‘బిర్యాని, మటన్ కర్రి, రైత.. చేసిన.. సరిపొతదా..’ అంట కిచెన్ నుంచి బైటికొస్త బొడ్డులొ తోపిన పైట ను గుంజి, దాన్తొనె నుదురు మీద చెమట తుడుచుకుంటూ హాల్ లొ కూర్చున్న భర్త దగ్గరకు వచ్చి చీరను సరి చేసుకుంటూ అడిగింది
…’సరి పొతయి గని.. నువ్వు వెళ్ళి తొందరగా స్నానం చేసి రా..పొ..’ అన్నడు చంద్ర..
…సరె…అని అర్దగంటల స్నానం ముగించి రెడి అయ్యి వచ్చి .. ‘ఎప్పుడొస్తడు?!..’ అన్నది, గడియారం వంక చూస్త..అతను తొందరగొచ్చి తినెళ్ళిపొతె.. కొంచం రెస్ట్ తీసుకొవచ్చు అనుకుంట…
… ‘12 కల్ల రమ్మన్నను..’ అని గొణుగుతూ అన్నడు చంద్ర తన వాచ్ చూసుకుంటూ
.. సరె ఈలొపు టెబుల్ సద్దుదాం అని.. నీల్ కమల్ ప్లాస్టిక్ టెబుల్ ని సద్ది ప్లేట్లు, కర్రి, రైత కొన్ని గిన్నేలు అన్ని తెచ్చిపెట్టి , …ఇక అంతా రేడి… అనుకుంట సొఫాలొ కూర్చుంది భర్త తొ పాటు టీవి చూడటానికి..
.. సమయం గడుస్తుందికాని గౌతం రాలేదు.. 12.45 అవ్వస్తుంది.. ఏంజేస్తున్నడీడు!.. అనుకుంట కాల్ చెయ్యబోతాంటె ఇంటి గేట్ దగ్గర బైక్ చప్పుడైంది.. అటు చూడంగనె అనుమానం గ దిక్కులు చూస్త గేట్ తీస్కొని లొపలికి వస్తున్న గౌతం కన్పడ్డడు..
‘వచ్చినవా!.. నీకే కాల్ చేద్దం అనుకుంటున్న..’ అంట చంద్ర ఎదురెళ్ళిండు..
’.. కరేక్ట్ గానే వచ్చిన..అడ్రెస్స్ వెతుకుంట వచ్చేసరికి లేట్ అయింది రా..’ అన్నడు గౌతం
’ సరె..రా! ..’ అనుకుంట ఇంట్లకి వచ్చెసరికి.. సొఫా లొ కుర్చోనే నిద్ర పోతున్న సింధు కనపడె..
.. ‘ఎక్కడంటె అక్కడ నిద్ర పోవుడేనా’ అని గట్టిగ అరిచిండు చంద్ర..
సగం నిద్రలోఉన్న సింధు ఉలిక్కి పడి లేచి కళ్ళు నులుపుకుంట చూసింది కాని ఇంక కళ్ళ మీద నుంచి కునుకు మసక పొలే..
.. చీర సద్దుకుంట.. భర్త అరిచినందుకు చిన్నపుచ్చుకుంట.. ఎదురుగ మరొక వ్యక్తి వున్నడని గమనించినదిగాని సిగ్గుతొ ఆయన ముఖం చక్కగ చూడలేక లేచినుంచున్నది సింధు..
‘నా వైఫ్.. సింధు.. వీడే.. నా ఫ్రెండ్.. గౌతం..’ అంట పరిచయం చేసిండు చంద్ర..
..గౌతంని ఒకసారి చూసి.. నమస్తె అని చేతులు జొడించింది మర్యాదగా..
… ఓ దిక్కు సింధుకు ..హలొ..’ చెప్పుకుంటనే .. ‘ఏమ్ రా.. బిర్యాని రెడినా..’ అనుకుంట చంద్ర పక్కనే వున్న కుర్చిలొ కూర్చున్నడు
.. ‘ఓ యస్.. ఎప్పుడొ..’ అన్నడు చంద్ర..
…వీడెవడూ?!.. తిననికే పుట్టినట్టు , వచ్చి రాంగనే తిండి గురించి అడుగుతున్నడూ!… అనుకున్నది సింధు మనసులొ..
‘నువ్వే వండినవా..’ అని అడిగిండు గౌతం, కొంటె నవ్వుతో చంద్ర ముఖం చూస్త ..
‘నేనా???… నేనెందుకొండుత!?..’ అన్నడు చంద్ర కొద్ది రోషంతొ ..
‘కద.. వండిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది రా కష్టం!.. అలసి కునుకు పడతదీ..’ అన్నడు గౌతం..
‘అరె.. వస్తవస్తనె సెటైరా..’ అంట గౌతం వీపుమీద చిన్నగ చరిచిండు చంద్ర ..
… గౌతం తనకు సపొర్ట్ గా మాట్లాడేసరికి సంతోషించింది , ఆడ దాని కష్టం గుర్తు పట్టినందుకు మీద గౌరవం పెరిగింది .. అపుడు చూసినది గౌతం ని క్లియర్ గా..
…రింగుల జుట్టు.. ఆ రొజె క్రాఫ్ చేపించినట్టుడేమో!, నీట్ గా చెక్కి ముందువైపు కొద్దిగ పలచపడ్డ జుట్టు తో పెద్ద నుదురు తో నీట్ గ ఉన్నది తలకట్టు… తెల్లటి రంగు.. ఒత్తుగా కొన తిరిగిన కను బొమ్మలు.. కళ్ళలొ పలకరింపు నవ్వు.. ట్రిం చేసిన మీసం.. తెల్లటి చర్మం మీద ట్రిం చేసిన గడ్డంతో ఆకు పచ్చ గా కనిపించే చక్కని దవడలు.. అందగాడె , మర్యాదస్తుని లెక్కున్నడుగూడ!.. తప్పుగ అనుకున్న తెలియక… అనుకుంట మనసులొ గిల్టీగా ఫీల్అయింది సింధు
.. ‘ఒంటిగంట అవుతున్నది.. తిందమా…’ అని అడిగిండు చంద్ర..
‘.. ఎప్పుడంటావా అని చూస్తున్న..’ అన్నడు గౌతం తమాషాగా.. సింధు సన్నగ నగుకొనె అనె తీరుకు..
‘.. పెట్టరాదు ప్లేట్లల్ల!..’ అని సింధు కి ఆర్డర్ వేసినడు చంద్ర.. వెంటనే సింధు కిచెన్ లోకెళ్ళి బిర్యాని పాత్రను హల్కగ గరం చేయబట్టినది..
‘సరె.. చేతులు కడుక్కొనిరా..’ అంటూ చంద్ర వాష్ బేషన్ చూపించిండు.. అతడు కడుగుకొని రాంగనే కుర్చి చూపించాడు..
టెబుల్ ఒక వైపు గొడకు ఆనిచ్చి వుంది.. టెబుల్ మీద ముందె రెండు ప్లేట్లు పెట్టున్నయి.. చంద్ర గొడకు పక్కనున్న కుర్చిల, గౌతం గొడకు ఎదురు గ కుర్కున్నడు..
…ఇంతల సింధు బిర్యాని గిన్నె తొ వచ్చి, అతిది దేవొభవ అనె పద్ధతిన ముందు గౌతం కి వడ్డించింది.. తన్ ప్లేట్ లొ బిర్యాని పడంగనే రుచి చూసి.. ‘వావ్.. సూపర్ టేస్ట్..’ అన్నడు సింధు తొ..
… గౌతం పొగడ్తకు సిగ్గు పడ్డది సింధు.. పెదాల మీద చిన్న నవ్వుతోసుక వచ్చె..
‘చెప్పిన కదరా.. నా వైఫ్ బిర్యాని బాగ చెస్తుంది అని..’ అన్నడు చంద్ర తనకు వడ్డిస్తున్న సింధుని మెచ్చుకుంట ..
… ఉదయం నుండి పడ్డ శ్రమ అంతా ఇట్టె పొయినట్టు అనిపిచ్చింది , మగవాళ్ళిద్దరూ తన వంటను పొగడంగనె… …మాటలాపి తినుండ్రి ..నే పెడ్తావుంట!..అనుకుంట , వెనకకు జరిగింది సింధు సన్నగ నగుకుంట..
..ఐతె పెట్టాల్నంటెఇద్దరి కుర్చీల మధ్యల నిలబడిలె .. ఆమె ఎడమ వైపు గౌతం.. కుడి వైపు చంద్ర ఉంటరు..
సింధు బిర్యాని వడ్డించి.. కర్రి గిన్నె అందుకొని.. గౌతం ప్లేట్లొ వేస్తావుంటె, ఆమెకు స్థలమివ్వనికె గౌతం కుర్చి లొ కొద్దిగ వెనుకకు జరిగిండు ఓర కంటితొ ఆమెను గమనిస్త .. కాటన్ చీర కు గంజి ఫుల్ పెట్టినదేమొ.. పైట అట్ట ముక్కలెక్క నిల్చున్నది.. అదిగాక పైట చెంగు బొడ్ల దోపిందేమొ ,లెఫ్ట్ సైడ్ఉన్న గౌతంగానికి ఫుల్ కనువిందు..
టైట్ గ ఉన్న జాకెట్ లొ దోర మామిడి పండ్ల లెక్క కన్పడుతున్నయి ఆమె సండ్లు.. పైమొనలు పండు కొనల్లెక్క వంపు తిరిగి బైటకు పొడుచుకొస్తావున్నయ్.. జాకేట్ పట్టీ ఆమె సళ్ళ కింది భాగం నుండి వీపు వరకు బిగుతుగా వున్నదేమో, సూర్యుని కిరణాలు తాకని చర్మభాగపు చార , తెల్లగ ,డిఫరెంట్ గ కన్పించబట్టె , చామన చాయ రంగున్న ఆమె నడుం చుట్టుముట్టు..
.. వొంగి వడ్డిస్తాఉంటె..మంగళ సూత్రాలు సింధు సండ్లకి , పైటకి తాకి, రిబౌండ్ అవుకుంట వూగుతున్నయి.. సన్నని నాజూకు నడుము మీద ఒక్క మడత కూడా లేకుండ యవ్వనపు తళుకు తో మెరుస్తావున్నది.. పని చేస్తుంటె చీర కుచ్చిళ్ళు బొడ్డు కి బెత్తెడు కిందకు జారినయేమో , పొత్తి కడుపు మీద ఒక చిన్న మడత చెమట తడితొ మెరవబట్టె.. ఆ మడత లొ దాగున్న సింధు బొడ్డు కనిపించి కనపడనట్టు దాగుడుమూతలాడబట్టె…
చీర కట్టు కుచ్చిళ దగ్గర మొదలయి.. నడుమును చుట్టి..ఒక ఏటవాలు వంక లా సాగి పోయినదేమో , పిరుదులకి , వీపు కి మధ్య ఉన్ననడుము కండ జల పాతంలా వంపు తిరిగి , ఆమె పిరుదుల మీదగా చీర కట్టు లొ మాయ మయినది.. తన అందాల వీక్షణ, చంద్ర కి కనపడదని గ్రహించిన గౌతం మనసు లోనె లొట్టలేసుకుంట చూడబట్టె..
.. ఇంతల భర్త కు కూడ కర్రి వడ్దించి.. గౌతంకి ఎడమ వైపువున్న రైతా కొసం తన ఎడమ చేయి ని గౌతం మీద గా చాచి అందుకున్నది సింధు .. చేయి చాచినపుడు.. ఆమె వేసుకున్న లేత ఆకు పచ్చ రంగు జాకేట్ చమటకి కొద్దిగా తడిచి, ముదురు ఆకు పచ్చగ మారిన సింధు సంక క్లోజప్ లొ కనిపించె
.. పౌడర్ తొ కల్సి వస్తున్న ఆ చంక వాసన తో గుమ్మ్ ఐపోయిన గౌతం కంచంల .. 4..5.. చంచాల రైత పడినా, చాలు అనలె…
.. దాన్త గౌతం ముఖం వంక చూసె సింధు. గౌతం తన పైట చాటు అందాలను కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నడని అర్థమైపోయింది..
భర్త కి వడ్డించకుండానే దబ్బున రైత గిన్నె అక్కడ్నె పెట్టేసి, తన సండ్లు కనిపించకుంద కుడి చేతిని పైటమీద వుంచి,, ఎడమ చేతితొ బొడ్ల దోపిన పైట అంచును సర్ర్.. అని లాగి, తన నడుము మీదగా తిప్పి కప్పుకుంటూ సరి చేసుకుని ‘రైతా వేసు కొండీ..’ అని భర్త కు చెప్పి.. పక్కకు తప్పుకొని గౌతం కు కన్పడకుండ అతడి వెనక నుంచుంది , మాడి పొయిన ముఖంతో…
..గౌతంగాని ఆ ఒక్కచూపుతో అప్పటివరకు అతడి మీద వున్న గౌరవం పొయింది..
.. చంద్ర ఎవొ ఆఫిస్ కబురులు చెప్పుతుండగా.. ‘సిస్టర్ ని కూడ కుర్చొమను..’ అని చంద్ర తొ అన్నడు గౌతం..
సింధు కి ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లున్నది.. ‘సిగ్గు లేకుండ, ఇప్పటి వరకు లేకి చూపులు చూసి.. సిస్టర్ అంట.. ఛి..’ అని మనసులొ తిట్టుకుంది గౌతంని..
.. ‘సింధు.. నువ్వు కూడా ప్లేట్ తెచ్చుకొ..’ అన్నడు చంద్ర..
‘మీరు తినండీ.. నేను తరువాత తింటాను..’ అన్నది సింధు..
‘రండి సిస్టర్.. మాతొకలిసెతిందురుగాని..’ అన్నడు గౌతం .. మీ వంటి పతివ్రతలను పక్కలోకి లాగా ల్నంటె పైకి …సిస్టర్.. అంటనే ఉండాలె!… అని మనస్సులో అనుకుంట!…
…ముందు నువ్వు మెక్కి వెళ్ళు రా.. అని మనసులొ తిట్టుకోని.. ‘మీరు తినండీ.. మళ్ళి వడ్డీంచాలి కద..’ అన్నది సింధు వెనకనుంచే ..
.. రా.. కుర్చొ.. బతిమిలాడించుకుంటావా ఏంది?!..’ అన్నడు చంద్ర..
అడ్దమైనోళ్ళ ను ఇంటికి పిలిచినందుకు భర్త ని మనసులొ తిట్టుకుంట , చేసేది లేక , సింధుకూడా భొజనానికి కూర్చున్నది..
తింటునంత సేపు గౌతం కు, సింధు కి తెలియకుండా దొంగ చూపులు చుస్తునేవున్నడు..
అందరు తినేసి లేచినతరువాత , సింధు టెబుల్ మీద వున్న గిన్నేలు కిచెన్ లొకి సద్దుతూంది..
10 నిమిషాలయినక .. ‘నేనెళొస్తరా ఇంక!..’ అన్నడు గౌతం..
‘.. ఇప్పుడేగద తిన్నది!.. కొంచ సేపు ఆగి వెళుదులే..’ అన్నడు చంద్ర..
‘ రూప తొ మూవి ప్రొగ్రాం ఉన్నదోయ్.. ‘అన్నడు గౌతం మాటకి అడ్డుపడూతూ..
.. ‘అయితె అన్ని ప్లాన్ చేసుకొనె వచ్చావు లే!.. అన్నడు చంద్ర ఎటకారంగ నవ్వుత…
‘.. మొన్న బైక్ తీస్కొంటె హీరో హోండా వోళ్ళు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంటరీ టికెట్లుర బై!.. ,ఆఁ ..ఇంక రెండు టికెట్లున్నయ్ ఫస్ట్ షోకు..సిస్టర్ తో చూసి ఎంజాయ్ చెయ్యు.. ‘ అనుకుంట లేచి నుంచోని సింధు కొసం అనట్టు చూసాడు.. గౌతం ఎందుకు చూస్తున్నడొ తెలుసుకొని.. ‘సింధు.. గౌతం వెళ్తుతున్నడూ..’ అని పిలిచిండు..
.. ఎట్లైతెనేం ఎళ్తుండీడు.. రెస్ట్ తీసుకొవచ్చు అని హాల్ లొకి వచ్చింది ,కిచెన్ లొ వున్న సింధు..
‘మీ పెళ్ళికి కూడా రాలేదు.. సొ.. ఒక చిన్న గిఫ్ట్.. ’ అంట తన బ్యాక్ పాక్ నుంచి ఒక కవర్ తీసి చంద్ర కి అందించాడు..
‘ఎందుకురా.. ఇప్పుడూ ఇవ్వన్నన్ని..’ అన్నడు చంద్ర..
‘నా స్యాటిస్ఫాక్షన్ కొసం.. తిసుకొరా..’ అని, సింధు వంక చూస్తూ.. ‘బిర్యాని చాల చాల బాగున్నది సిస్టర్.. నేను బాగ ఎంజాయ్ చేసాను ఇక్కడకు వచ్చి.. నాతో ఏమైన పొరపాటు గాని.. తప్పుగాని జరిగితె .. మన్నించండి..’ అన్నడు గౌతం..
‘అరే.. నీకు ఈ ఫార్మాలిటిస్ సూట్ అవ్వవు రా!.. చేసింది చాలు.. అయిన నువ్వు నా ఇంటికి రా వచ్చింది.. నీకు పిల్లని ఇచ్చే మామ ఇంటికి కాదు నటించనికె..’ అన్నడూ గౌతం భుజం మీద ఒక్కటి ఇస్తూ..
‘మనం అంటె ఓకే రా.. సిస్టర్ కి నేను కొత్తనె గదా!…ఆమెకి చెప్పిన!… నీకు కాదు..’ అని మాటలొ మాట తమాష కలుపుతూ.. ‘ఉంటా సిస్టర్.. వస్త రా..’ అని గౌతం లేచిండు… చంద్ర కూడ లేచిండు , గేట్ దాక సాగనంపేటందుకు…
…నమస్తె ఫణి అన్నా!…మీరూ ఇక్కడ్నే ఉంటరా!…అంట పలకరించినడు గౌతం, గేట్ దగ్గర్నేఎదురుబడ్డ ఫణిని …
…నమస్తే!…మీరు ఇక్కడ!?… అనుకుంట గౌతం తొ చెయ్యి కలిపిండు ఫణి
…మీ ఇద్దరికి పరిచయమున్నదా!?..నేను, వీడు కొలీగ్స్… అన్నడు చంద్ర…
…ఒక్కూరోళ్ళం , క్లాస్ మేట్లం కూడ!… అంట ఫణి కి చెప్పి , ..కంపెని తరఫ్ న గా హోండా బైక్ తీస్కోనికె వెళ్ళినపుడు కలిసినం … మంచి బండి ఇప్పించిండు అన్న!… అంట ఫణితొ తన పరిచయం గురించి చెప్పె చంద్రకు…
…ఏఁ!…నేనిప్పించెదేమున్నది?…కంపెని బండ్లన్ని అట్లనే ఉంటయ్!…
…లాయల్ ఎంప్లాయీ!… అంట జోక్ చేసిండు గౌతం నగుకుంట…
…హ్హ…హ్హ… హ్హ… .అంట జతకల్పింన్రు చంద్ర , ఫణి…
… మగోండ్ల నవ్వులు విని ఎవరి కిటికీలదగ్గరకు వాళ్ళొచ్చిన్రు ఆడోళ్ళు…
…ఎఱ్ఱగ, బుఱ్ఱగ , ఎత్తుగ, బలంగ, హిందిసిన్మ హీరోలెక్కున్నడీయన… అనుకున్నది సుకన్య , గౌతంను పైనుండి కిందిదాన్క చూస్కుంట…
…చంద్ర కన్న ఎత్తున్నడుగాని , పక్కింటాయనంత లేడు!.. అంత పర్సనాలిటీకూడ లేదు! …అన్కున్నది సింధు హాఫ్ బుష్ షర్ట్ లోకెల్లి గూడ కన్పిస్తున్న ఫణి కండల్ను చూస్కుంట…
…ఐతె మాటల్ల మునిగిపోయిన మగోండ్లు , వాళ్లను గమనించలె.. ..కొంచెం సేపు అవి యివి మాట్లాడి , బాక్ పాక్ సర్దుకుంట బైక్ ఎక్కి బైక్ స్టార్ట్ చేసిండు గౌతం… …పంచకల్యాణి గుఱ్ఱమెక్కి రాజకుమారిని వెతుకుకుంట బైలెళ్ళిన రాజకుమారుడ్లెక్క కండ్లబడ్డడు ఆడోండ్లకు.. సన్నగ నిష్టూరుస్త లోపలికి తప్పుకున్నరు…
… ముందు వెనుకకు తిరిగె ఫణి , గేటుదాకెళ్ళి బై , చెప్పి లోపలికొచ్చె చంద్ర…
… కడుపు ఫుల్ అయిపోయినదె నీ బిర్యాని తోన…మస్త్ వండినవ్!…అనుకుంట సింధు నడుం చుట్టు చెయ్యేసి …కొంచెం రెస్ట్ తీస్కుందం!…అని కన్ను గీట్కుంట బెడ్రూం లోకి తీస్కెళ్ళిండు…
…ఎన్నడు లేనిది … మెచ్చుకుంటున్నడూ!… ఆ గౌతం గాడు నా వంటను మెచ్చినందుకా!?…ఏదైతె ఏంది?!…నచ్చె గదా!!…అని సంతోషించుకుంట , ..బట్టలు మారుకొనొస్త… అనుకుంట చిన్నగ విడిపించుకొని, ఓ మూలకు వెళ్ళి ,గంజిపెట్టిన చీరె బ్లౌజులు విడిచి , భర్త గాని చూస్తున్నడా!…అనుకుంట పక్కకు తిరిగి బిఱ్ఱుగ పట్టిన బ్రా ను గూడ విడుస్త తలెత్తె…
…ముంగలున్న అద్దంల హైబ్రెడ్ మోసంబీలెక్క కన్పడ బట్టె తన సండ్లు… రోజు రోజుకిట్ల పె ద్ద వై పోతున్నవేం ది వి!, …పెద్దోళ్ళు అడ్డు లేకపోవుడుతో పగలు , రాత్రి పిసికి పిసికి పెడ్తావుం డీయన , పెద్దయి గాక సస్తయా!…అని తనకి తనె సమాధానం చెప్పుకుంట … బ్రా సైజు మార్చుకోవాలె!… అని ఎఱ్ఱబడ్డ ముఖంతొ అనుకుంట, తలమీదికెల్లి నైటీ వేస్కుంట , మంచం వైపు తిరిగె సింధు…
…అప్పటికె మంచం మీద ఎల్లెంకల బడి సన్నగ గుర్క పెడ్తావుండె చంద్ర… సన్నగ నగుకుంట భర్త పక్కనె జేరి , కొద్దిగ ముంగలికెల్లిన పొట్ట మీద చెయ్యేసె…
… బరువుగన్పించెనేమో , దాన్నిపక్కకు తోసేస్త , వేరొక పక్కకు తిరిగె చంద్ర… సన్నగ నిష్టూరుస్త , సింధు ఇంకొక పక్కకు తిరగంగనె , నైటీ లోనికెల్లి పైకి ఉబ్బిన సండ్లు ముక్కును తాకబట్టె… ఇంత ఘనం పొంగుతున్నయేందివి?!…, అందుగ్గాని …అ ట్ల … చూసిండా ఆ గౌతంగాడు?!… అనుకుంట ,అతడి గురించి ఆలొచించుకుంట కండ్లు మూసుకొనె ..
…ఐన తన రియాక్షన్ తొ చిన్నగైపోయిన అతడి మొఖమే కండ్ల ముందు ఆడబట్టె…అతని కళ్ళలొ నిజమైన గిల్టినెస్ కన్పడ్డదనిపించె .. అయినా అతను చేసిన తప్పేమున్నది?.. అనుకొకుండా చూపు తిరిగుంటది..కానొచ్చిన దానిని చూసుంటడు!.. …ఏ మగోడైనా అందం అంత దగ్గర గా కనపడితె చూడకుండ ఊకుంటడా!.. ..ఎంతైనా మన్నించమని అడిగిన విధానం బాగున్నది.. తెలిసొతెలియకొ చూసిండు.. కాని ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ లెక్క సారి చెప్పినడు.. పర్వలే.. నేనే ఓవర్ గా ఆలొచించిన…ఐన అతడి వంటి అందగాన్ని ఆకర్షించే ఒంపుసొంపులున్నయా నాలో?!… అని గర్వంగ అనుకుంట, అతడి రూపాన్ని , చిరునవ్వును తలచుకుంట నిద్ర లొ జారుకొనె సింధు .

7ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 3, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: