Naa Katha

 Naa Katha – 2 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Naa Katha - 2 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Naa Katha – 2 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast
Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Uday

వెళ్ళి హాల్లో కూర్చుని టివి చూడ్డం మొదలెట్టా

ఎదో హాలీవుడ్ సినిమా పెట్టుకుని దాని పేరేమో ఇప్పుడు గుర్తు లేదు. యాక్షన్ మూవీ మద్య మద్యలో కొన్ని ఇంటిమేట్ సీన్లు ఉంటాయి. 

ఏదో కాస్సేపు మూవీ చూసి, టీవి చప్పుడు కాకుండా ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లనిపించి గీత ఏం చేస్తుందోనని తల తిప్పి వెనక్కు చూసా. 

ఎప్పుడొచ్చిందో ఏమో డైనింగు టేబుల్ దగ్గర ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుని తను కూడా చూస్తోంది సినిమా. 
(బయ్యా ఏ క్యా బొల్ రహె హై అన్నా వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అంది గీత నేను తనవైపు చూడ్డం గమనించి. 

నేను ఉలిక్కిపడి (అరె తూ దేక్ రహి హై క్యా చలో మై చానల్ బదల్ దేతాహూ కోయి హింది చానల్ లగాతాహూ ) అరె నువ్వు చూస్తున్నావా సరే ఐతే నేను చానల్ మారుస్తాను వేరే ఏదైనా హిందీ చానల్ పెడతాను అంటుంటే (రహెనే దీజియే భయ్యా ఏ బి అచ్చాహి హై హింది మూవీ తో ఘర్ మే హమేషా దేక్ తె రెహెతే హై) ఉండనివ్వండి అన్నా ఇది కూడా బానే ఉంది హిందీ సినిమాలు ఇంట్లో ఎప్పుడూ చూస్తూనే ఉంటా కదా అంది (టీక్ హై ఫిర్) సరే ఐతే అంటూ నేను సినిమా లో మునిగిపోయా. 

ఇంతలో ఒక ముద్దు సీను వచ్చింది, అప్రయత్నం గా వెనక్కి తిరిగి చూసా. 

టీవీ నే చూస్తున్న గీత నా తల తన వైపు తిరగడం గమనించి చటుక్కున తలదించుకుంది సిగ్గుతో నేను నవ్వుకుంటూ (ఇసీలియే బోలాతా హింది చానల్ రక్తాహూ కర్కె) అందుకే అన్నా, హిందీ చానల్ పెడతాను అని.

తను మెల్లగా ఏదో గొణగడం వినిపించింది

తను మెల్లగా ఏదో గొణగడం వినిపించింది

(క్యా బోల్ రహీ హై సునాయి నహి దేరహాహై) ఏమంటున్నావు వినిపించడం లేదు అంటూ టీవీ సౌండు తగ్గించా 

(నహి నహి కుచ్ నహి ఐసేహి) లేదు లేదు లేదు ఏం లేదు ఊరికేనే అంది ఇంకా తలవంచుకునే గీత 

(బోలోతో సహి క్యా కెహ్ రహీతీ) చెప్పొచ్చు కదా ఏమన్నావో అన్నా 

[b](రెహనే దీజియేనా) ఉండనివ్వండి అంది గీత [/b]

[b](నహి కెహనేసే ముజే కైసే పతాచలేగా కి తుం క్యా సోచ్ రహీతి ఔర్ క్యా బోల్ రహీతి) చెప్పక పోతే నాకెలా తెలుస్తుంది నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో ఏమన్నావో అన్నా [/b]

ఒకసారి కళ్ళెత్తి నావైపు చూసి మళ్ళీ కళ్ళు దించుకుంటూ మెల్లగా [b](కెహనా జరూరిహై క్యా) చెప్పడం అవసరమా అంది గీత [/b]

(హా నైతో మై దూసరా కుచ్ సోచ్నే లగూంగా[b]) అవును లేకపోతే నేను వేరే అలోచించాల్సి వస్తుంది అన్నా [/b]

(కుచ్ నహి ఇస్ తరఫ్ కే సీన్ తో ఆజ్ కల్ సబ్ చానల్ మె ఆతేహై) మరేం లేదు ఇటువంటి సీన్లు ఇప్పుడు అన్ని చానల్లో వస్తున్నాయి అంది గీత 

(బస్ ఇతనాహి, తుం ఔర్ కుచ్ కెహీతి) అంతేనానువ్వు ఇంకా వేరే ఏదో అన్నావు అన్నా 

(అబ్ చోడియే నా ఉస్కే బారేమే) ఇంక వదలండి దాని గురించి అంది గీత 

(టీక్ హై ఫిర్) సరే అలాగే (చలో మై దూసరా చానల్ లగాతాహూ) నేను వేరే చానల్ మారుస్తా అంటూ మార్చబోతుంటే 

(నహి రెహెనే దీజియే ఏ మూవీ తో ఆప్ దేఖ్ రహె హైనా మేరే లియే క్యొ బదలేంగే మైతొ ఔర్ తోడి దేర్ మే జానే వాలి హూనా) వద్దులే ఉండనివ్వండి మీరు  మూవీ చూస్తున్నారు కదా నా కోసం ఎందుకు మారుస్తారు నేను ఎలాగు ఇంకాస్సేపటిలో వెళ్ళిపోతాను కదా అంది 

నేను ఇంకా సంభాషణ పొడిగించాలని (చలే జావోగి క్యా ఇతనా జల్ది) ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతావా అన్నా 

(జల్ది నహి ఆప్ కానా కానేకే బాద్) తొందరగా అంటే వెంటనే కాదు మీరు భొంచేసిన తరువాత అంది గీత 

(ఐసా తొ మై ఖానా కావూంగాహి నహి) అలాగైతే నేను బోజనమే చేయను అన్నా నవ్వుతూ 

(కోయి బాత్ నహి జబ్ తక్ ఆప్ ఖాయేంగె నహి మై యహీ రహజాతీహూ ఔర్ ఆప్కో ఖానా ఖిలాకేహి జావూంగి) మరేం పరవాలేదు మీరు ఎప్పటివరకు తినరో అప్పటిదాకా నేను [b]ఇక్కడే ఉండి పోతాను వెళ్ళను మీకు తినిపించే వెళతాను అంది తనుకూడా చిన్నగా నవ్వుతూ [/b]

(తబ్ తో తుమె ఆజ్ రాత్ మేరే సాత్ మేహి సోనా…మేరా మతలబ్ రెహెనా పడేగా) అలా ఐతే నువ్వు  రాత్రికి నాతో పాటే పడుకోనా ఉద్దేశం నాతోబాటే ఉండాల్సి వస్తుంది అన్నా 

(దేఖ్ తేహై ఆప్ కబ్ తక్ బూఖే బైట్ సక్తే హై, భాభితొ (నా బార్య) బతాయాహైకి ఆప్ బూఖ్ సెహన్ నహి సక్తేహై ఔర్ జబ్ ఆప్ కో బహుత్ బూఖ్ లగ్తీ హై తో ఘర్ మే హంగామా కర్దేతేహై) చూద్దాం మీరు ఎంతసేపు ఆకలితో కూర్చుంటారో, వదిన (నా బార్య) ఎప్పుడో చెప్పింది మీరు ఆకలికి తట్టుకోలేరని మీకు మరీ ఆకలి ఎక్కువైపోతే ఇంట్లో పేద్ద హంగామా చేసేస్తారని అని నవ్వసాగింది గీత 

తేలు కుట్టిన దొంగలా ఓ వెర్రి నవ్వు నవ్వుతూ (తో తుమే మాలూం హై కి మై బూఖ్ సెహన్ నహి సక్తాహూ ఔర్ ఇసీలియే ఇతనా హిమ్మత్ సే బైటీహో హా అచ్చా చోడో ఏసబ్ ఔర్ క్యాక్యా బోలీ హై తుమ్హారి భాభినే మేరే బారేమే) నీకు నేను ఆకలికి తట్టుకోలేనని తెలుసన్న మాట అందువల్లనే ఇంత ధైర్యంగా కూర్చున్నావు కదా సరే ఇదంతా కాదు ఇంకా నాగురించి ఏమేం చెప్పింది మీ వదిన అంటే 

(ఐసే కుచ్ నహి ఏ బాత్ భి ఏక్ దిన్ భాభి హమారి ఘర్ ఆయీ హుయీతి ఔర్ దోపహర్ కా టైం హోగయాతో ఘర్ జానేకేలియే జల్ది కర్ రహితి ఔర్ తోడి దేర్ రుక్ నేకేలియే బోల్నేసే, తభి బోలీతి ఆప్ కి భూక్ కి ఏబాత్) అటువంటిదేమీ లేదు ఈ మాట కూడా ఒక రోజు వదిన మా ఇంటికి వచ్చింది మధ్యాహ్నమౌవ్వడం తో ఇంటికి వెళ్ళాలని తొందర పడుతూ ఇంకాస్సేపు ఉండమంటే మీ ఆకలి విషయం గురించి చెప్పింది అంది గీత 

(చలో షుకర్ హైకి ఔర్ కుచ్ బోలీ నహి) బతికిపోయా ఇంకా వేరే ఏమీ చెప్పలేదు అని కుర్చీ లోనుంచి లేచాను 

(ఔర్ క్యా ఔర్ భి కుచ్ హై క్యా) ఇంకా ఏంటి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయా గీత అంటుంటే 

(నహినహి ఔర్ కుచ్ నహి, మై అభిజో కర్నే జారహాహూ ఏబాత్ తుం కిసి ఔర్ కో కాస్ కర్కే తుమ్హారి భాభికో నహి బతానా) లేదులేదు వేరే ఇంకేం విషయాలు లేవు నేను ఇప్పుడు చేయబోతున్న పని గురించి నువ్వు వేరే ఎవ్వరికి ముఖ్యంగా మీ వదినకు చెప్పకూడదు అన్నా తన దగ్గరగా వెళ్ళి 

చటుక్కున కూర్చున్న కుర్చీలోనుంచి లేచింది గీత. తలపైన కప్పుకున్న ముసుగు జారిపోయింది భుజాలపైకి అకశ్మాత్తుగా లేవడంతో. నా భుజాల వరకు వస్తుంది తను నిలబడ్డప్పుడు, తనకేమనిపించిందో తన గుండె చప్పుడు బయటకి వినిపిస్తోంది.

మెల్లగా కంపిస్తున్న గొంతుతో (క్యాకర్నే జారహేహై ఔర్ క్యా నహి బతానా) ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చెప్పకూడదు అంది గీత జారిపోయిన కొంగును తలపై కప్పుకోవడం కూడా మర్చిపోయి. 

తన అవస్తను గమనిస్తూ నేను ఇంకొంచం దగ్గరగా జరిగా తను ఒక అడుగు వెనక్కి వేయబోతూ డైనింగు టేబుల్ అడ్డం రావడం తో ఆగిపోయింది. 

నేను కొద్దిగా వంగి గుసగుసగా (అబ్ మై) ఇప్పుడు నేను….. అంటూ ఆగా కాస్త ఎఫెక్టుకోసం. 

తను తల, తలతో పాటూ కళ్ళను  పైకెత్తి అర్థం కానట్టు చూస్తూ (అబ్ ఆప్ క్యా) ఇప్పుడు మీరు ఏంటి వణుకుతున్న గొంతుతో అంటుంటే 

(అబ్ మై తోడాసా…హా తోడాసా…దారు పీవుంగా) ఇప్పుడు నేను….. ఇప్పుడు నేను కొంచెం మందు కొడతా అన్నా కొంటెగా తన కళ్ళల్లోకే చూస్తూ

హాపెద్ద నిట్టూర్పు విడిచింది గీతనేను వెనక్కి తిరుగుతూ (క్యొ క్యా హువా ఇతనీ బదీ సాస్ చోడీ) ఏం ఏమైంది అంత పెద్ద నిట్టూర్పు విడిచావు అన్నా

తను తత్తర పడుతూ (మై..ఔర్…కుచ్…) నేను… వేరే…. ఏదో….. అంటుంటే తనవైపు మళ్ళీ తిరిగి (క్యా హువా గీతా తుమె పసంద్ నహి క్యా) ఏమైంది గీతా నీకిష్టం లేదా అన్నా తనవైపే చూస్తూ

(నహి నహి మైతో గబరాగయీ ఆప్ అచానక్ ఐసె పాస్ ఆకే బోల్నేసే) అలా కాదు మీరు అంత అకశ్మాత్తుగా దగ్గరికొచ్చి చెప్పడంతో బయపడిపోయా అంది …

హహహా…(డర్ గయీనా, డర్ పూక్ కహి కి) బయపడ్డావా పిరికిదానిలా అన్నా నవ్వుతూ 

(మై డర్ పూక్ నహి ఆప్ కామకాబ్ ముజే డరాదియే) నేనేం పిరికిదాన్ని కాదు మీరే అనవసరంగా బయపెట్టేసారు అంటూ

మై డర్ పూక్ నహి ఆప్ కామకాబ్ ముజే డరాదియేనేనేం పిరికిదాన్ని కాదు మీరే అనవసరంగా బయపెట్టేసారు అంటూ

 
(ఆప్ పీతే హై క్యా) మీరు తాగుతారా అంది 

(హాకభి కభిఔర్ తుమ్హారి భాభి బి నహి హైనా) హా..అప్పుడప్పుడు…అదీకాక ఇప్పుడు మీ వదిన కూడా లేదు కదా అంటుంటే 

(తో జబ్ సే భాభి మైకెమె గయీ హై ఆప్ ఫిర్ రోజ్ పీతే హోంగే) అట్లంటే వదిన పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పటినుంచి మీరు రోజూ తాగుతున్నరా అని గీత అంటుంటే 

(రోజ్ నహి ఐసా వీక్ ఎండ్ మే) రోజూ కాదు ఇలా వీక్ ఎండ్ లో మాత్రమే అన్నా 

(వీక్ ఎండ్ మానే) వీక్ ఎండ్ అంటే అంది గీత ప్రశ్నార్తకంగా మొహం పెడుతూ తన పల్లు (కొంగు) భుజాలపైనే ఉంది తీసి మళ్ళీ తలపైన కప్పుకోలేదు 

తన అందమైన మొహాన్నే చూస్తూ (వీక్ ఎండ్ మానే హఫ్తాకా అఖరీ కాం కర్నేకా దిన్ ఓ హోతాహై శనివార్, ఇస్కే బాద్ రవివార్ ఆతాహై జో చుట్టీకా దిన్ హోతాహై) వీక్ ఎండ్ అంటే వారాంతపు చివరి పని రోజు అది శనివారం, దాని తరువాత ఆదివారం వస్తుంది ఆ రోజు సెలవు ఉంటుంది అన్నా 

(ఓ అచ్చా మగర్ పీతే కిస్ లియే హై ఓ బురీ ఆదత్ హైనా) అవునా అది సరే ఎందుకు తాగుతారు ఇది చెడ్డ అలవాటు కదా అంది గీత 

(హా ఆదత్ తో బురీ హై మగర్ క్యా కరూ తొడా టైం పాస్ హోజాతాహై ఔర్ కల్ దేర్ తక్ సోసక్తేహై) హా అలవాటు చెడ్డదే కాని ఏం చేసేది కొంచెం టైం పాస్ అవుతుంది రేపు కాస్త ఎక్కువసేపు నిద్రకూడా పోవచ్చు కదా అన్నా (ఔర్) ఇంకా అంది గీత 

(ఔర్ క్యా..ఔర్ కుచ్ నహి బస్ కభి మన్ కర్నేసే) ఇంకా ఏంటి…ఇంకేమీ లేదు ఎప్పుడన్నా మనసు లాగితే అన్నా 

(జబ్ భాభి రెహెనేకే టైం మే భి లేతేతే క్యా) వదిన ఉన్నప్పుడు కూడా తాగేవాళ్ళా అంది గీత

(ఉమ్మ్నహి ఓ రెహెనేకే టైం మే జరూరత్ నహి పడ్తా) ఉమ్మ్… వదిన ఉన్నప్పుడు అవసరం పడేది కాదు అన్నా 

(క్యొ ఆప్ భాభీసే డర్తేహై ఇసీలియేనా) ఎందుకు మీరు వదినకు బయపడి కదా అంది గీత

(హ్మ్మ్మ్..డర్ కి బాత్ నహి ఉస్ సమయ్ మే నీంద్ తో ఐసీహి ఆజాతీ హై) హ్మ్మ్…బయపడి కాదు అప్పుడైతే నిద్ర తనంతకు వచ్చేసేది అన్నా 

(ఓ కైసే) అదెలా అంది గీత 

నాకు తిక్కలేసి (ఏక్ దో రౌండ్ కాం కే బాద్ తో బాడీ ఇతనా రిలాక్స్ హోజాతాహైకి నీంద్ అప్నే ఆప్ ఆజాతా హై) ఒకటి రెండు సార్లు పనైన తరువాత శరీరమంతా తేలికైపోయి నిద్ర తనంతకు తనే వచ్చేసేది అన్నా లేచి రెఫ్రిజరేటర్ వైపు వెళ్తూ 

(ఏక్ దో రౌండ్ కాం ఏ క్యా హోతా హై గోల్ గోల్ గూం తే హై క్యా) ఒకటి రెండుసార్లు ఏం పని గుండ్రంగా తిరుగుతారా అంది గీత 

నాకు నవ్వొచ్చింది తెలిసి అడుగుతోందా అర్థం కాక అడుగుతోందా లేక తెలుసుకోవడానికి అడుగుతోందా అని (హా మై ఔర్ తుమ్హారి భాభి గోల్ గోల్ గూంకె సోజాతే హై) హా నేను మీ వదిన గుండ్రం గా తిరిగి నిద్ర పోతాము అన్నా ఫ్రిజ్ తలుపు తీస్తూ 

(ఓతో ఆప్ అభిభి గూం సక్తే హైనా) ఐతే మీరు ఇప్పుడు కూడా గుండ్రంగా తిరగొచ్చు కదా అంది గీత 

(హా గూం సక్తా హూ మగర్ తుమ్హారి భాభి నహి హై న సాత్ మే గూం నేకేలియే) హా తిరగొచ్చు కాని మీ వదిన లేదు కదా నాతో పాటూ తిరగడానికి అన్నా ఫ్రిజ్ లోనుంచి వైన్ బాటిల్ తీస్తూ 

కొద్దిగా ఇప్పుడు అర్థమైనట్లు ఉంది గీతకు నేను దేని గురించి చెప్తున్నానో కొద్దిగా సిగ్గుతో తలవంచుంచుకుంటూ చిన్నగా (రోజ్ ఏక్ దో రౌండ్) రోజూ ఒకటి రెండు సార్లా అంది 

(క్యాక్యా బోల్ రహీహై టీక్ సే సునాయి నహి దియా) ఎంటీ…ఏమంటున్నావు సరిగ్గా వినపడ లేదు అన్నా బాటిల్ కార్క్ మూత తీస్తూ 

(కుచ్ నహి ఏ క్యా హై) ఏం లేదు ఇదేంటి అంది గీత 

(యే..ఇస్కో వైన్ బోల్తే హై) ఇదా…దీన్ని వైన్ అంటారు అన్నా 
(వైన్ మానే) వైన్ అంటే అంటూ ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది 
(వైన్ మానే అంగూర్ కా రస్) వైన్ అంటే ద్రాక్షా రసం అన్నా 

(ఓ, తో ఆప్ సీదా అంగూర్ ఖాసక్తే హై యా అంగూర్ లాకే రస్ బనాకే పీసక్తే హై నా ఆప్ కో పతా హై మై బడి అచ్చి తరహ్ సే రస్ నికాల్ లేతీహూ) ఓ, ఐతే మీరు నేరుగా ద్రాక్ష పళ్ళు తినొచ్చు లేదంటే ద్రాక్ష పళ్ళు తెచ్చి వాటి రసం తీసి తాగొచ్చు కదా, మీకు తెలుసా నేను చాలా బాగా రసం తీయగలను అంది గీత 

నేను వైన్ గ్లాసులో వంపుతూ (కిస్కా రస్ నికాల్ లేతీ హో తుం) దేని రసం తీస్తావు నువ్వు అన్నా చిలిపిగా 

(ఆప్ భి న బేషరం హోగయేహై) మీరు మరీ సిగ్గులేకుండా పోయారు అంది గీత 

బాటిల్ మళ్ళి ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసి వెళ్ళి కూర్చుంటూ (ఐసే మై క్యా పూచ్ లియా జో మై బేషరం హోగయా) నేనట్లేమి అడిగేసా సిగ్గులేకుండా పోవడానికి అన్నా వైన్ ని గ్లాసులో తిప్పి వాసన చూస్తూ 

(రస్ కిస్కా నికాల్తీహో కర్కే బోల్రహేతేనా మైతొ అంగూర్ బోలీతి ఆప్ సునే నహి క్యా) దేని రసం తీస్తావని అడిగారు కదా నేను ద్రాక్ష పళ్ళను అన్నా వినపడలేదా అంది గీత 

(టీక్ సే సునా నహి ఇసీలియేతో పూచ్ లియా ఔర్ తుమె షరం కి బాత్ క్యొ ఆయీ) సరిగ్గా వినపడక అడిగా ఐనా ఇందులో సిగ్గు గురించి ఎందుకు వచ్చింది అన్నా వైన్ ఓ గుటక వేస్తూ 

(చోడియేనా భయ్యా) వదలండి అన్నా అంది గీత 

(నహి నహి తుమే బతానాహి పడేగా రస్ సె తుమె క్యా యాద్ ఆయా) కాదు కాదు నువ్వు చెప్పల్సిందే రసమంటే నేకేం గుర్తుకొచ్చిందో అన్నా 

(అబ్ రెహనే దీజియే ఆ ఏ అంగూర్ క రస్ బోలేతే నా ఏభి దారు హోతా హై క్యా) ఇప్పుడు వదిలేయండి ఆ ఇది ద్రాక్ష పళ్ళ రసమన్నారుకదా, ఇది కూడా సారానే అవుతుందా అంది గీత టాపిక్ డైవర్టు చేస్తూ 

(హా యే రస్ భి దారు హోతాహై మగర్ ఇస్మే నషాకి మాత్రా కం రెహతీ హై ఔర్ సెహత్ కే లియే భి అచ్చా హోతాహై) హా ఇది ఒకలాంటి సారాయే కాని ఇందులో మత్తు శాతం తక్కువ ఉంటుంది, ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది మంచిది అన్నా ఇంకో సిప్పు తీసుకుంటూ 

(అచ్చా) అలాగా అంటున్న గీత తో (తోడా తుం భి చకేగి క్యా) కొచెం నువ్వు కూడా రుచి చూస్తావా అన్నా 

(నహి నహి ఏభి దారుతొ హై ఔర్ దారు పీనా అచ్చి బాత్ నహి హై) వద్దొద్దు ఇది కూడా సారాయే కదా సారాయి తాగడం మంచిది కాదు అంది గీత 

(నహి గీతా జైసె మై బొలాతానా ఇస్మె నషా కం రెహతా హై) కాదు గీతా నే అన్నట్లు ఇందులో మత్తు శాతం తక్కువ ఉంటుంది

సరిగ్గా అప్పుడే చూస్తున్న సినిమా లో డిన్నర్ సీను వస్తోంది అందులో వైన్ సర్వ్ చేస్తుంటే చూపిస్తూ (దేఖొ వహా ఆద్మీ ఔర్ ఔరత్ దోనో వైన్ పీరహేహై) చూడు అక్కడ ఇద్దరూ ఆడ మగ వైన్ తాగుతున్నారు అన్నా 

(తోక్యా భాభి బి పీతితి క్యా) ఐతే మరి వదిన కూడా తాగేదా అంది గీత 

(హా కభికభి ఏ దొ గ్లాస్   లేతీతి) హా అప్పుడప్పుడు ఒకట్రెండు గ్లాసులు తీసుకునేది అన్నా 

ఇంతలో తన దగ్గరున్న మొబైల్ మోగింది గీత మాట్లాడుతూ (హా.క్యొ, క్యా హువా..అచ్చా.నహి భయ్యా అభి ఖాయే నహి.హాటీక్ హై ఓ ఖానేకే బాద్ మై ఆతీహూ.నహి నహి మేరే ఇంతజార్ మత్ కరో, ముజే తోడ దేర్ హోజాయేగా.క్యా, హా ఆప్ ఖాకె సోజావో, మేరె పాస్ దూసరా చాభి హై హా టీక్ హై) హా..ఎందుకు, ఏమైంది…అలాగా…లేదు ఇంకా అన్న బోంచేయలేదు…హా..సరే ఆయన తిన్నాక వస్తాను…వద్దొద్దు నాకోసం వేచుండొద్దు, నాకు కాస్త ఆలస్యం అవుతుంది…ఏంటి, ఆ మీరు తినేసి పడుకో, నా దాగ్గర వేరే తాళం చెవి ఉంది హా సరే అంటూ ఫోన్ కట్ చేసింది 

నేను ఏంటని అడగబోయేటంతలో నా మొబైల్ మోగింది తీసి అటెండ్ చేస్తూ గీత కు సైగ చేసా ఆమ్లెట్ కోసం (అభి లాతీ హూ) ఇప్పుడే తెస్తా అంటూ కిచెన్ లోకెళ్ళింది గీత  

 చెప్పు అన్నా. 
అటుసైడునుంచి మా షిఫ్ట్ ఇన్ చార్జ్ సార్ నమస్తె అన్నాడు.  నమస్తె ఏంటి పరిస్థితి మషిన్లది. అంటే సార్ అన్నీ ఓకే నాలోగో నంబరు ప్రాబ్లం ఇస్తోంది సార్ అన్నాడు. 
ఏంటి ప్రాబ్లం అంటుంటే మాటిమాటికి షట్ డౌన్ అవుతోంది సార్ అన్నాడు. 
మరి ఫిల్టర్డీజల్ చూసారాఓవర్ లోడ్ అవుతుందేమో అన్నా. 
చూసాము సార్ ఏదో ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం లా ఉంది జనాలను ఒకరిద్దర్ని ఓవర్ టైం లో ఆపాల్సి వస్తుంది అన్నాడు. సరే ఆపండి చూసి తొందరగా సరి చేయమని చెప్పండి అన్నా. సరే సార్ గుడ్ నైట్ సార్ అన్నాడు. గుడ్ నైట్ అని ఫోన్ కట్ చేసా. 

గ్లాసు అందుకుని  గుక్క వైన్ తాగి ముందున్న టీపాయ్ పై పెడుతుంటే గీత ఆమ్లెట్ తో వచ్చింది. తన చేతిలోనుంచి ప్లేట్ తీసుకోవడానికి నా చేతిని ముందుకు చాపా ఈలోపు టీపాయ్ పై ప్లేట్ పెట్టడానికి గీత ముందుకు వంగింది. దాంతో నా చాపిన చేయి కింద పెడుతున్న ప్లేట్ కు తన చాతికి మద్యలో వెళ్ళి తన ముందెత్తులకు తగిలింది. కంగారు పడి చేతిని వెనక్కు లాగేటంతలో ఇంకాస్త గట్టిగా తన రొమ్ములను జాకెట్టుచీర పైనుంచే ఒరుసుకుంటూ నా చేయి వెనక్కొచ్చింది. తనుకూడా అకశ్మాత్తుగా జరిగిపోయిన  చర్యకు బిత్తరపోతూ ప్లేట్ ను టీపాయ్ పై వదిలేసి వెనక్కి తిరిగింది. 

అలా కంగారుగా తిరగడం తో తన ఎడమ మోకాలు టీపాయ్ కి తగిలి ముందుకు తూలింది. నేను చటుక్కున లేచి నిలబడుతూ ఇందాక చాచిన నా ఎడమ చేతినే ముందుకు చాస్తూ తన కడుపు దగ్గర పట్టుకున్నా తను పడిపోకుండా. 

 అచ్చాదన లేని తన కడుపు నా చేతికి వెచ్చగా తగులుతోంది. తన బరువంతా నా ఎడం చేతిపై ఉంది. అలాగే సప్పోర్ట్ ఇస్తూ గీతా (టీక్ హై న లగీతో నహి) ఓకే నా తగలలేదు కదా అంటూ తనని మామూలుగా నిలబెట్టా. 

థాంక్యు భయ్యా తన గొంతు వణుకుతోంది అంటూ ముందుకు అడుగు వెయ్యబోయి (ఓ మా) అమ్మా అంటూ ఎడమ మోకాలిని పట్టుకుంది. 

(క్యా హువా జ్యాదా చోట్ లగి క్యాఏమైంది బాగా గట్టిగా తగిలిందా అంటూ ముందుకు వెళ్ళి తన ఎడమ చేతిని పట్టుకుని సప్పోర్ట్ ఇస్తూ (యహా బైటో దెక్తే హై క్యా హువాఇక్కడ కూర్చో చూద్దాం ఎమైందో అంటూ అప్పటి వరకు నేను కూర్చున్న కుర్చీ లో కూర్చోబెట్టా. 

ఏం మాట్లాడకుండా కూర్చుంది తననొదిలేసి మా బెడ్రూం లోకెళ్ళి పెయిన్ కిల్లర్ స్ప్రే తీసుకొచ్చా (చలో దిఖావో కహా లగి హైపద చూపించు ఎక్కడ తగిలిందో అంటూ ముందుకు వంగా

4ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Naa Katha – 2, నా కథ , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Katha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page