Naa Katha

 Naa Katha – 5 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha - 5 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Naa Katha – 5 | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast
Naa Katha | నా కథ | telugu dengudu kathalu jabardast

 Uday

నేను లేస్తూ నా ప్లేట్ తీస్తుంటే, (యే క్యా చోడియే మై నికాల్ దేతీ హూ) ఉండనివ్వండి, నేను తీసేస్తాను అంది గీత.

(కొయీ ప్రాబ్లం నహి, హం లోగోంకి ఆదత్ హై) ఏ సమస్యా లేదు, మాకిది అలవాటే అన్నా.

(ఓ సబ్ భాభి ఆనేకే బాద్, అబ్ తో మేరా ఆదత్ కర్లీజియే) అదంతా వదిన వచ్చిన తరువాత, ఇప్పుడు మాత్రం నా అలవాటు చేసుకోండి అని చిలిపిగా అంటూ నా చేతిలోని ప్లేట్ తీసుకుంది.

(టీక్ హై ఫిర్ జల్దీసే ఆదత్ కరావో తుమ్హారీ) సరే తొందరగా నిన్ను అలవాటు చెయ్ మరి, అన్నా నేను కూడా నవ్వుతూ వెళ్ళి సింకులో చేతులు కడుక్కుంటూ.

(హూమేరీ ఆదత్ ఇతనా ఆసాన్ నహి) ఆ..నా అలవాటు అంత సులభం కాదు అంది టేబుల్ పై గిన్నెలు సర్దుతూ.

(ఫిర్, కైసె హోగా ) మరైతే ఎలా అన్నా తన వెనక నిలబడి.

(ఓ బాద్ మే బతాతీ హూ, ఆప్ జాకే టీవి దేఖియే, మై యహాన్ తోడా సాఫ్ సఫాయి కర్కే ఆతీహూ) అది నేను తరువాత చెప్తాను, మీరు వెళ్ళి టీవీ చూడండి, నేనిక్కడ కొద్దిగా శుబ్రం చేసి వస్తాను అంది గీత, వంగి టేబుల్ తుడుస్తూ.

కొద్దిగా దగ్గరగా జరిగి తన పిర్రలు తగిలీ తగలనట్లుగా నుంచుని (చోడోనా గీతా కల్ కాం వాలీ ఆకే కర్దేగీనా) వదిలేయ్ గీతా రేపు పనిమనిషి వచ్చి చేస్తుందిలే అన్నా, ముందుకెళ్తున్న చేతుల్ని బలవంతంగా వెనక్కి కట్టుకుంటూ.

(ఓతో టీక్ హై, అబ్ ముజే జో కర్నా హై ఓతో కర్నే దీజియే, కల్ కి బాత్ కల్ దేఖేంగే) అది సరే, ఇప్పుడు నేను చేయాల్సినది చేయనివ్వండి, రేపటి విషయం రేపు చూద్దాం, అంటూ నన్ను మళ్ళీ తోసుకెళ్ళి సోఫాలో తోసి రిమోట్ చేతికిచ్చి (కోయీ అచ్చా చీజ్ దేకియేగా వర్నా రాత్ కో ముష్కిల్ హోజాయేగా) ఏదైనా మంచిది చూడండి లేకపోతే రాత్రికి కష్టమైపోతుంది  అంది నవ్వుతూ.

నాకు అర్థం కాలే, నేనేదో ఆలోచిస్తూ చానల్ మార్చడం మొదలెట్టా.

పది నిముషాలైంది… పదుహేను నిముషాలైంది…. ఇరవై నిముషాలైంది.

ఇంకా వంటగదిలోనుంచి గిన్నెల చప్పుల్లు వినపడుతూనే ఉన్నాయి. ఏం చేస్తోందో చూడాలని ఉంది, కాని మళ్ళీ ఏమంటుందోనని బెరకుగా ఉంది. అన్నీ మాట్లాడుతుంది, తొడలు తగిలిస్తుంది, సళ్ళు చూపిస్తుంది, తొడలపై చేయి వేసినా ఏమనదు, కానీ… కానీ… ఎక్కడో బెరకుగా ఉంది.

ఇంకా ముందుకెళ్తే వొప్పుకుంటే సరే కానీ.తలవిదిలించి లేచా బాత్రూం కెళ్ళి వద్దామని.

వెళ్ళి మా బెడ్రూం లోని బాత్రూముకెళ్ళి, అప్పటివరకు తాగిన వైన్ తో నిండిన నా కడుపును ఖాళీ చేసి కాళ్ళూ చేతులు కడుక్కుని వచ్చా.

మెల్లగా సోఫా దగ్గరికెళ్తూ తలతిప్పి వంటగది వైపు చూసా.

ఇటుచూస్తున్న గీత చటుక్కున తలతిప్పుకుని పక్కకు వెళ్ళింది.

గోడ గడియారం వైపు చూసా తొమ్మిది అవ్వవస్తూంది. తన మాటల్లో, వూహల్లో పడి టైం ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియలేదు.

నాకో పక్క వైన్ మత్తు కొద్దిగా తగ్గుతోంది, మరోపక్క కిందనుంచి బుజ్జిగాడి అల్లరి ఎక్కువైపోతోంది. టివీ లో ఏం వస్తోందో కూడా చూడడం లేదు.

తల తిప్పి వంటగది వైపు చూసా. చప్పుడేమి వినిపించడం లేదు.

ఏమైంది అనుకుంటూ లేచి నా లుంగీని సర్దుకుని, విప్పి గట్టిగా మళ్ళీ కట్టుకుంటూ… వంటగది వైపు అడుగులేసా.

వంటగదిలో అరుగుకు ఆనుకుని ఏదో ఆలోచిస్తొంది గీత.

గీతా అన్నా వులిక్కిపడి తన ఆలోచనలనుంచి బయటకొచ్చి ఆ..అంది చిన్నగా.

దగ్గరికెళ్తూ (క్యా హువా కాం హోగయా క్యా) ఏమైంది పని అయిపోయిందా అన్నా.

(హాహాహోగయా… తో మై జావూ) ఆ..అయిపోయింది…. ఇక నే వెళ్ళనా అంది ,కాస్త గట్టిగానే.

ఇంకాస్త దగ్గరికెళ్ళి (మై జానేకేలియేతో నహి కహా నా, కహాన్ ఇదర్ దేఖో) నే వెళ్ళమని చెప్పలేదు కదా, ఇక్కడ చూడు మొహం తిప్పుకుంటుంటే తన చుబుకాన్ని పట్టుకుని నా వైపు తిప్పుకుంటూ.

(మైతో యుహీ పూచాతా కి కాం హోనేకే బాద్ భి తుం ఇదరీ కడీ హో వహా మేరే పాస్ ఆకే బైట్ సక్తీతీనా) నేనూరికే అడిగా, పనైపోయిన తరువాత కూడా ఇక్కడే నిలబడి ఉన్నావు, అక్కడ నా దగ్గరొచ్చి కూర్చోవచ్చుగా అన్నా.

ఓసారి కళ్ళెత్తి నన్ను చూసి మళ్ళీ కళ్ళు దించుకుని (నహి ముజే అబ్ జానా హై మై చల్తీ హూ) లేదు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి, నే వెళ్తున్నా అంటూ చుబుకాన్ని పట్టుకున్న నా చేతిని తోసేస్తూ ముందుకడుగేసింది.

తన జబ్బ పట్టుకుని విసురుగా దగ్గరికి లాగా. తూలి మీద పడింది.

(యే క్యా కర్ రహెహై) ఇదేం చేస్తున్నారు అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోతున్న తన పెదాలపై నా చూపుడు వేలుంచి ష్.(అబ్ కుచ్ నహి బొలోగి, జబ్ తక్ మై బోల్నేకేలియే కహూ టీక్ హై) ఇక ఏమీ మాట్లాడొద్దు, మాట్లాడమని నేను చెప్పేటంతవరకు అంటూ మీదపడ్డ తనని నడుము చుట్టూ చేయివేసి హాల్లోకి తీసుకొచ్చా.

సోఫాలో కూర్చుంటూ (బైట్) కూర్చో అన్నా.

అలాగే నిలబడింది గీత (అరే బైటోతో సహి) అరే కూర్చోవచ్చుగా అంటూ తన చేయి పట్టుకుని లాగా.
ముందుకు తూలి నా వొళ్ళో పడబోతూ, చేతుల్ని నా భుజాలపై వేసి ఆపుకుంటూ పడకుండా నిలబడింది.
నా భుజాలపై ఉన్న తన చేతుల్ని పట్టుకుని తిప్పి నా పక్కనే కూర్చోబెడుతూ (అబ్ బతావో ఐసే క్యో హో) ఇప్పుడు చెప్పు ఇలా ఎందుకున్నావో అన్నా.

తలెత్తి చూసి మళ్ళీ తల దించుకుంది.

పక్కన కూర్చుంది గాని ఇద్దరి మద్య గ్యాప్ ఉంది. నేను నా ఎడమ కాలు మడిచి తనవైపు తిరిగా, ఇప్పుడు నా ఎడమకాలి మోకాలు తన కుడి తొడకు తగులుతోంది. తను చేతులు రెండూ వొళ్ళో పెట్టుకుని తలవంచుకుని ఉంది.

(బోలో గీతా క్యా హువా) చెప్పు గీతా ఏమైంది, అటువైపు నుంచి యే జవాబు లేదు.

(దేఖొ తుం నహి బతావోగితో ముజే కైసే పతా చలేగా, ఐసేభి మై తోడా బుద్దుహూ సమజ్ నేమే) చూడు నువ్వు చెప్పకపోతే నాకెలా తెలుస్తుంది, అదీకాక అర్థం చేసుకోవడలో నేను కొంచెం బుద్దుని అన్నా.

నేనన్న విదానానికో, మరి బుద్దు అన్న మాటకో పక్కుమని నవ్వేస్తూ ఆ (తోడా నహి బహుత్ బడా బుద్దూ హై ఆప్) కొంచెం కాదు చాలా పెద్ద బుద్దు మీరు అంది.

ఏయ్ (తుజే) నిన్ను….అంటూ కొ ట్టడానికన్నట్లు నా కుడి చేయి లేపా. చటుక్కున ఆ చేయి పట్టుకుంది తన ఎడమ చేత్తో.

(చోడో గీతా, ముజే బుద్దూ కెహతీ హై) వదులు గీతా, నన్ను బుద్దూ అంటావా అంటూ, ఖాళీగా ఉన్న ఎడమ చేయి లేపా.

దాన్ని కూడా పట్టుకుంది తన కుడిచేత్తో (అబ్ క్యా కరేంగే) ఇప్పుడేం చేస్తారు అంటూ.

(మైమై కుచ్ నహి కర్ సక్తా హూన్, తూ ఐసే మేరే హాత్ పకడ్ లోగీతో) నేను…నేనేం చేయలేను, నువ్వలా నా రెండు చేతులు పట్టుకుంటే అన్నా.

ఆ..(ఓతో దిఖ్ రహాహై ఔర్ అగర్ చోడ్ దూంగీ తోభీ ఆప్ కుచ్ నహీ కర్ సక్తే) అది కనిపిస్తూనే ఉంది, వదిలేస్తే కూడా మీరేమీ చేయలేరు అంది వస్తున్న నవ్వునాపుకుంటూ.

ఎర్రటి పెదాలు తడితడిగా మెరుస్తూ, వాటి మద్యలోంచి తెల్లటి పలువరుస కవ్విస్తోంది.

గీతా (చలో టీక్ హై, మై యేక్ బాత్ బోలూ) సరే నేనొక మాట చెప్పనా అన్నా.

(ఏక్ క్యా బహుత్ సారే బోలియే బోల్ తో సక్తే హైనా కాం తో కుచ్ నహి కర్ పానేసేభి) ఒకటేమిటి చాలానే చెప్పండి, చెప్పడానికి వచ్చుగా ఏ పనీ చేయలేకపోయినా అంది కవ్విస్తున్నట్లు.

అది పట్టించుకోలేదు, ఇదే సమయం ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే ఉన్న అవకాశం జారిపోతుందని గీతా (తూ బహుత్ హీ సుందర్ హై) నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అన్నా తన వంకే చూస్తూ.

నా మొహం వైపే చూస్తూ నవ్వుతున్న గీత నేనిలా అంటానని అనుకోలేదేమో, మొహం ఎర్రబడి పోతుండగా చటుక్కున కళ్ళు దించుకుని తల వంచుకుంది, నేనన్న మాటలకు తన తెల్లటి బుగ్గలు ఎర్రబడుతుండగా.

(ఏయ్ దేఖో మేరీ తరఫ్ గీతా) ఏయ్ నావైపు చూడు గీతా అన్నా.

వూఅంది చిన్నగా.

కొద్దిగా దగ్గర జరిగా నా ఎడమ మోకాలుని పైకెత్తి తన కుడి తొడపై వేస్తూ, గీతా (తుం బహుత్ అచ్చీభి హో) నువ్వు చాలా మంచిదాని కూడా అన్నా.

కళ్ళెత్తి చూసి మళ్ళీ దించుకుంది (నహి నహి నీచే మత్ దేఖో, మేరి తరఫ్ దేఖో కితనా ఖూబ్ సూరత్ హై ఏ ఆంఖే) కాదు కాదు కిందకి చూడకు, నావైపు చూడు, నీ కళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో అన్నా.

కళ్ళెత్తి చూసింది, కొద్దిగా సన్నపాటి ఎరుపు జీరలు కనిపిస్తున్నాయి తన కనుపాపలలో.

(ఔర్) ఇంకా అంది జీర పడ్డ గొంతుతో.

నా చేతుల్ని పట్టుకున్న తన చేతులు స్వల్పంగా కంపిస్తున్నాయి. తన తీసుకునే శ్వాసలో కూడా మార్పు వచ్చింది. నా పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది.

గీతా (యే దేఖొ తుమారి నాక్ ఔర్ వుస్కే నీచే లాల్ గులాభ్ కి పంకుడి జైసే చమక్ తే హుయే తుమారి హోట్ ఇసే దేఖ్ నేసే) ఇది చూడు నీ ముక్కు దాని కిందుగా ఎర్ర గులాభి పూరెక్కల్లా మెరుస్తున్న నీ పెదాలు వీటిని చూస్తుంటే అంటూ ఆగా.

హా(దేఖ్ నేసే క్యా) చూస్తే ఏంటి…అంది తన పెదాలని నాలుకతో తడిచేస్తూ.

ఉమ్మ్(ఇసే దేఖ్ నేసే ఏక్ బార్ చూనేకి మన్ కర్తా హై) వీటిని చూస్తుంటే ఒకసారి ముట్టుకోవాలనిపిస్తోంది అన్నా.

(బస్చూనేకా ఔర్ కుచ్ నహి) అంతేనా…ముట్టుకోవాలనా ఇంకేమీ లేదా అంది గీత.

(ఔర్ భి హై, తూ గుస్సాతో నహీ కరోగీ) ఇంకా ఉంది, నువ్వు కోపగించుకోవుగా అన్నా కావాలనే తన రియాక్షన్ చూద్దామని.

(ఆప్ తో ఖాళీ బోలీ రహేహైనా, కుచ్ కర్తో నహీ, హై బోలియే) మీరు ఊరికే చెప్తున్నారు, ఏం చేయడం లేదు కదా చెప్పండి  అంది గీత.

(ఇనే చూకర్ ఇస్కా లాలి కో మేరే హోటో పే లగాలేనేకి మన్ కర్తా హై) వీటిని ముట్టుకుని ఈ ఎరుపును నా పెదాలపై రాసుకోవాలని మనసు పుడుతోంది అన్నా తనేమంటుందో అని చూస్తూ.

(బస్ ఇతానాహి, టీక్ హై చూకర్ లగాలేజియే) ఇంతేనా, తీసుకుని  పూసుకోండి అంది గీత చిలిపిగా చిన్న నవ్వుతో.

(కైసే, చూవూన్ తుం తో మేరే హాత్ పకడీహో) ఎలా తీసుకోను, నువ్వు నా రెండు చేతుల్ని పట్టుకుని ఉన్నావ్ గా అన్నా.

అప్పటివరకు నా చేతుల్ని పట్టుకుని ఉంది గీత.

(ఆ..తో?మైతో ఆప్ కే హాతోన్ కో చోడూంగీ నహి) అలాగా…ఐతే?…నేనైతే మీ చేతుల్ని వదలను అంది గీత.

(ఫిర్ కైసే చూవూ) మరెలా ముట్టుకోనూ అన్నా అమాయకంగా తలవంచుకుని.

బుద్దు..బుద్దు..అని గొణుక్కుంటూ (ఏతో ఆప్ కా కాం హై, బినా హాత్ కే కైసే చూనా హై కర్కే సోచ్నా) ఇదైతే మీ పని, చేతులతో ముట్టుకోకుండా ఎలా ముట్టుకోవాలో ఆలోచించడం అంది గీత.

హ్మ్మ్..మ్మ్(సోచ్ లియా కైసే చూనా హై) ఆలోచించుకున్నా ఎలా ముట్టుకోవాలో అన్నా.

(క్యా సోచ్ లియే) ఏమాలోచించారు అంది గీత.

బదులేమీ ఇవ్వకుండా నా చేతలను లాగా.

(నహి, నహి ఏ చీటింగ్ హై, అపనే హాతోకో ముజ్ సే బినా చుడాయే చూనా హై ఔర్ మేరే హోటో కి లాలి అప్నే హోటో పే లానా హై) లేదు లేదు ఇది మోసం, మీ చేతుల్ని నా చేతుల్నుంచి విడిపించుకోకుండా ముట్టుకుని నా పెదాల ఎరుపు మీ పెదాలపై తీసుకురావాలి అంది.

ఇది తెలిసే అంటోందా లేక కావాలనే అంటోందా అర్థం కాలే, సరేలే ఇంతగా చెప్పిన తరువాత కూడా మనమేమీ చేయక పోతే నిజంగానే శుద్ద బుద్దావతారమనుకుంటుందని తన తొడపైన ఉన్న నా కాలుని తీసి లేచి నిలబడా తన కెదురుగా.

(క్యా హువా) ఏమైంది అంది గీత.

(కుచ్ నహి, తుం హిలో మత్. ఐసేహీ మేరీ తరఫ్ దేఖ్ తే రెహనా) ఏం కాలేదు, నువ్వు కదలొద్దు. ఇదేవిదంగా నా వైపే చూస్తూ ఉండు అంటూ నా ఎడమ కాలుని ఎత్తి పాదాన్ని తన కుడి తొడ పక్కన పెట్టా కుడికాలిపై నిలబడి. తనకు ఎడమ వైపు సోఫా అంచు ఉంది అడ్డుగా. ముందుకు వంగా అలానే చూస్తోంది.
ఇంకాఇంకాఇంకా ముందుకు.

నా చేతుల్ని పట్టుకున్న తన చేతులు వాటంతట అవే పక్కకు తొలగి ముందు వంగుతున్న నాకు దారిచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇద్దరి మొహాలు ఒకరి వూపిరి మరొకరికి తగిలేటంత దగ్గరగా ఉన్నాయి.

గీతా అన్నా. హా..అంది చిన్నగా.

(మై అబ్ చూనే జారహాహూ) నేనిప్పుడు ముట్టుకోబోతున్నాను అన్నా.

అటు వైపు నుంచి బదులు లేదు.

తన కళ్ళ వైపు చూసా ఇప్పుడు ఎరుపు జీరలు ఇంకా స్పష్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. పెదవులు చిన్నగా వణుకుతున్నాయి.

నా నాలుకను బయటకు తెచ్చి తన ఎర్రటి పెదాలపై రాసాఒక్కసారి జివ్వుమంది వొళ్ళంతా. అంతా దగ్గరగా వచ్చిన తరువాత ఇక ఆపుకోలేక నా పెదాలతో తన పెదాలని ఒత్తి పెట్టా.

ఉమ్మ్వట్టి పెదాల పైనే వత్తిపెట్టి అటు ఇటు తన పెదాలని నా పెదవులతో రుద్దా.

స్స్నా చేతులపై తన చేతుల వత్తిడి ఎక్కువైంది.

నేనెప్పుడు కళ్ళుమూసుకున్నానో నాకే తెలియదు. కళ్ళు తెరచి చూస్తే గీత కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉంది కళ్ళు మూసుకుని.

పెదవులను వత్తడం ఆపి నేరుగా నిలబడ్డా మెల్లగా కళ్ళు తెరచింది గీత. తన వంకే చూస్తున్న నన్ను చూసి సిగ్గుపడుతూ తల వంచుకుంది.

ఇక సమయం వచ్చేసింది కింద బుజ్జిగాడి అల్లరి తెగ పెరిగిపోయి, ఏ క్షణమైనా వేసుకున్న డ్రాయర్ చింపేసి బయటకొచ్చేటట్లు ఉన్నాడు. మడిచికట్టుకున్న లుంగి ముందు బాగాన్ని పైకెత్తి బయటకు తొంగిచూడ్డానికి ఆరాట పడిపోతున్నాడు.

నా అరిచేతలను తిప్పి తన చేతులను పట్టుకుని పైకి లేపాను. వూహూ…. .నా వైపుకి లాగాను. బొమ్మలా లేచి నిలబడి నా వైపు వాలిపోయింది.

ఇద్దరి చేతులు మా మద్యలో ఉన్నాయి. అలాగే చేతుల్ని పట్టుకుని బార్లా చాపాను. దాంతో ఆ కాస్త దూరం మా ఇద్దరి మద్య తగ్గి, నా ఎద పై వాలింది. ఇప్పుడు చేతుల్ని మెల్లగా కిందికి తెచ్చి తన వెనక వైపు తీసుకెళ్ళా. తనకు ఇబ్బందిగా ఉందేమో చేతుల్ని వెనక్కి తిప్పడం వల్ల, నా చేతుల్ని వదిలేసింది. నేను రెండు చేతులతో తన నడుము పట్టుకుని నా వైపు ఇంకాస్త దగ్గరగా లాగాను. నడుము కిందనుంచి ఇద్దరి శరీరాలు అంటుకుపోయాయి.

గీతా అన్నా, తన చేతుల్ని నా గుండెలపై వేసి ఉన్న తనతో. గీతా అన్నా…. మళ్ళీ ఇంకా తలను వంచుకుంది. నడుముపైఉన్న ఒకచేతిని తీసి తన వీపుపై వేసి దగ్గరగా అదుముకుంటూ, ఇంకో చేత్తో తన చుబుకాన్ని పట్టుకుని తలను పైకి లేపి గీతా (దేఖో లాలీ లగీ హై యా నహి) చూడు ఎరుపు అద్దుకుందా లేదా అన్నా.

కళ్ళు మూసుకుని తల అడ్డం ఆడించింది (తో ఫిర్ టీక్ సే లగానాహై హై నా) ఐతే సరిగ్గా అద్దుకోవాలి కదా అంటూ ముందు వంగి తన పెదవులందుకున్నా.

ఈ సారి ముందులా పైపైన రాయకుండా, తన పై పెదవిని నా పెదవులతో పట్టుకుని చప్పరిస్తూ వీపుపై ఉన్న చేత్తో జాకెట్టు లేని బాగాన్ని తడుముతున్నా.

స్స్అంది గీత. పై పెదవిని వదలి కింది పెదవిని అందుకున్నా. తేనెలో ముంచిన పనస తొనలను చప్పరించినట్లు ఉన్నాయి. తన పెదాలు మార్చి మార్చి అలాగే తన పెదవులను ముద్దుపెట్టుకుంటూ, నా నాలుకతో తన పళ్ళ వరసను గుర్తిస్తూ తన చిగుర్లను తడమసాగా. ఇప్పుడు గీత కూడా నోరు తెరచి నా నాలుకకు స్వాగతం పలుకుతూ తన నాలుకను పంపింది.

అలా నిలబడే ముద్దులు పెట్టుకుంటూ నా ఎడమ చేతిని కింది వైపు పోనిచ్చి తన పిర్రల్ని నిమిరా. అబ్బా వీటిని ముట్టుకోవాలనే కోరిక ఇంత తొందరగా తీరుతుందనుకోలేదు. మెత్తగా గాలి నింపిన రబ్బరు బుడగల్లా ఉన్నాయి.

రెండో చేతిని తన చుబుకం నుంచి అలాగే కిందికి జరిపి జాకెట్టు చీర పైనుంచి తన సళ్ళను తడిమా. తన ఉచ్వాశనిశ్వాసాల వేగం పెరిగింది. తన చేత్తో సళ్లపైనున్న నా చేతిని పట్టుకుంది గీత. నేను విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించా, తన పెదవులను ముద్దాడుతూనే. విడవడం లేదు, ఇలా కాదని తన చేతిని అలాగే తీసుకెళ్ళి నా బుజ్జిగాడికి తగిలించా. కరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు చప్పున తన చేతిని వెనక్కి లాక్కుంది, నా చేతిని వదిలేస్తూ. ఫ్రీ అయిన ఆ చేతిని కూడా తన వెనకెత్తులపై పోనిచ్చి రెండు చేతులతో తనివితీరా నిమురుతూ, మద్యమద్యలో పిసుకుతూ, నా ముద్దులను కంటిన్యూ చేస్తూ, తన పెదవులని వదలి మొహమంతా ముద్దులుపెడుతూ, మెడవంపులో నా పెదాలు ఆద్ది నాలుకతో రాసానుస్స్..అంటూ తన కాలి ముని వేళ్ళపై లేచింది గీత.

తన పిర్రలను ఒత్తి పట్టుకుని అలాగే పైకి లేపా, పట్టుకోసం నా మెడ చుట్టూ చేతులేసి నాపై పూర్తిగా వాలిపోయింది గీత. అలాగే ఎత్తుకుని మా బెడ్రూం లోకి తీసుకెళ్ళా. ఒక చేతిని తన వీపుపై వేసి ముందుకు వంగి మెల్లగా తనను బెడ్ పై పడుకోబెట్టా. 

నా మెడను చుట్టుకున్న చేతులను తీయకుండా అలాగే పట్టుకోవడంతో నేను కూడా తనపై బోర్లా పడిపోయా.

 

7c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Naa Katha – 5, నా కథ , telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Katha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page