Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 6 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram - 6 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 6 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

 రచన – itachi 

శ్రీవాడిమొడ్డనుపైకిపట్టుకున్నాడు. కాజల్వాడివాట్టాలమీదతోలునుపట్టుకునిమెల్లిగాఆతులుగీసింది.  కాజల్కిఅలాచెయ్యడంనచ్చట్లేదు. 

కాజల్ఒకఅనుమానంవచ్చిఇలాఅడిగింది

కాజల్: అవునునువ్వుఇంట్లోఉంటేమరీఎవరుచేస్తారుకిందవీటికి?

శ్రీ: అంటేకాజల్అదినీతిచేపించుకోవలిఅనుకున్నఅంతే … ఎప్పుడునేనేచేసుకుంటాను (అనినవ్వుతున్నాడు) 

కాజల్కోపంతోఆకత్తినివాడిమొడ్డకిపెట్టి, 

కాజల్: ఏంట్రాఆటలుగాఉందానికుకొస్తానుజాగర్తగాఉండు. 

శ్రీఒక్కసారిగాభయపడ్డాడు.
కాజల్: ఎంటీభయపెట్టడంనీకేకానునాకుకూడావచ్చు. ( నవ్వుతుంది).
వల్లిదారుస్నానంచేశారు.. మళ్ళీభోజనంచేసిపడుకున్నారు. సాయంత్రంఅయింది. ఆరోజుమళ్ళీపక్షులనుచూసిtimepass చేశారు. కాజల్కావాలనేశ్రీకికాస్తదూరంగాఉంటుపడుకుంది. 
మరుసటిరోజుతెల్లవారుశ్రీలేచాడు. చూస్తేకాజల్లేదు, సముద్రంవైపుచూసాడుఅక్కడాలేదు, వెనకవాళ్ళువిసర్జనచేసేపొదల్లోచూసాడు. అక్కడకూడాలేదు. అంతేకాజల్కనిపించడంలేదు. ఎక్కడికివెళ్లిందోతెలీదు.

……

[Image: 4448-BCCA-CAA5-48-F1-B271-E7054553-A9-AE.png]

[Image: 330-A56-D5-8-F7-F-496-D-8-B5-F-082944-D2671-A.jpg]

ఆముందురోజురాత్రిఏంజరిగిందిఅంటే, ఎదోదగ్గరకువస్తున్నట్టు, అడుగులచప్పుడువినిపించిందికాజల్కి. కాజల్లేచిచూసిందికానీఎవరులేరు, మళ్ళీపడుకుంది, రెండోసారిచప్పుడువచ్చిందికాజల్లేచిచూస్తేమళ్ళీఎవరులేరు, కాజల్కిభయంవేసిశ్రీనిలేపబోతుంటేఒకడుకాజల్మూతిమూసి, ఇంకొకడుకాజల్కాళ్ళుపట్టిఇద్దరుకాజల్నిఎత్తిఎక్కడికోతీసుకువెళ్తారు. కాజల్కివాళ్లుఎవరోతెలీదు, చీకటిలోఏంకనిపించడంలేదు, కాజల్అరవకుండాచేశారు. కాజల్నిపడవలోఎక్కించుకునితీసుకెళ్ళి, కాజల్నికొట్టిఒకచెట్టుకికట్టేసిపోయారు. తెల్లవారింది, అప్పుడుమళ్ళీముగ్గురువచ్చారు. వాళ్ళుఆఅడవిజాతివాళ్ళే. ఆముగ్గురిలోఒకడుఆపక్షులుఇచ్చినవాడు, ఒకడునాయకుడు, ఇంకొకడువాళ్ళమనిషే. శ్రీ “కాజల్కాజల్” అనిగట్టిగాఅరవడంకాజల్కివినిపిస్తుంది, ఆద్వీపంవీళ్ళద్వీపానికిదగ్గరేకదా. 

ఆనాయకుడుకాజల్నిఎత్తుకునివాళ్ళగుంపుదగ్గరకితీసుకెళ్ళాడు, అక్కడవాళ్ళజనంఅంతాఎదోపూజచేస్తూ, వాళ్ళదేవుడికిహారతి, మొక్కులుఇస్తున్నారు. ఆదేవుడివిగ్రహంఎదోగుండ్రంగా ring లాఉంది. అదేంటిఅదిదేవుడుకాదు, అదిఎదో machine కానీవీళ్ళుఆవస్తువునుదేవుడిలాపూజిస్తున్నారుఅనుకుందికాజల్. 

అందులోఇద్దరుఆడవాళ్ళువచ్చి , కాజల్నికూర్చోపెట్టి, కాజల్కిఎదోఅలంకరణలుచేస్తూకాజల్చేతులకుఎదోకంకణంకట్టారు, కాసేపటికిఅర్థంఅయిందికాజల్కి, వాళ్ళుకాజల్నిఆదేవుడికిబలిఇవ్వడానికిసిద్దంగాచేస్తున్నారుఅని. 

ఇదిఇలాఉండగాఆపక్షులుఇచ్చినవాడుకాజల్నికామంతొచూస్తున్నాడు. వాడుఆనాయకుడుదగ్గరకివెళ్లి, చెవిలో, 

వాళ్ళభాషలో, 

పక్షులుఇచ్చినవాడిపేరు – ఇసోకు
నాయకుడుపేరు – హరున
వాడిఅసిస్టెంట్పేరు – గణన్

ఇసోకు: అన్నాఆపిల్లచాలాఅందంగాఉంది, నువ్వుఅనుమతిఇస్తేనేనుమనవాళ్ళకితెలీకుండాఒకసారిఆపిల్లనిఅనుభవించాలిఅనికోరికగాఉంది. 

హరున: అవునుఇసోకు, నకుడానచ్చిందిరాఅది. ఇద్దరంపూజఅయ్యేలోపుదాన్నిమనకిదర్చెట్టుదగ్గరకుతీసుకెళ్ళివాడుకుందాం.

కాజల్వాన్నెచూస్తుంది. తనమనసులోవెల్లెంటినన్నుచంపకముందుదెంగీలాఉన్నారేఅనుకుంది.

ఆనాయకుడుకూడాకాజల్నిచూసినవ్వుతున్నాడు. 

ఆతర్వాతఆనాయకుడు, ఆపక్షులుఇచ్చినవాడు, ఆనాయకుడు assistant ముగ్గురుకాజల్నిఇంకోచోటుకితీసుకెళ్ళి, ముగ్గురుబట్టలువిప్పేసారు. వాళ్ళమొడ్డలులేచికాజల్వైపుపాముబుసలులాచూస్తున్నాయి. 

కాజల్కిచాలాబాయంవేసింది, వాళ్ళుతననిదెంగుతారుఅని. గణన్కాజల్వెనక్కివెళ్ళితనచేతులనిగట్టిగావడచిపట్టి, ఇసోకుకాజల్చేతులకుఉన్నకట్లువిప్పికాజల్కుడిచేతుతీసుకొనివాడిమోడ్డమీదవేసుకున్నాడు, కానీకాజల్పట్టుకోలేదు, వాడుబలవంతంగాకాజల్చేతినిమొడ్డకుపట్టించుకుని, “నికువేరేదారిలేదే ” అన్నట్టుగాచూసాడు. ఆహరునకాజల్మొహంముందుమోడ్డపెట్టికొట్టుకుంటున్నాడు. కాజల్ఇంకోచెయ్యితీసుకొనివాడిమోడ్డమీదకూడాచెయ్యిపెట్టించుకొనికాజల్చేత్తోకొట్టుకుంటున్నాడు.  వాళ్ళవేడిమొడ్డలుఅలపట్టుకుంటేకాజల్కిఎదోవెచ్చగాఅనిపించింది, వాటినిఅలాకొట్టాలిఅనితనకికోరికకలిగింది. ఇంతవరకుఏమగాడుమొడ్డనుపట్టుకొలేదుగ. 

[Image: 74-F7-B5-A8-E97-F-43-D2-8130-5-BE9-C91-C3-BA1.jpg]

[Image: 6-C1-EBCFB-C5-C3-42-F9-86-BF-DA04-D8-AF7-E69.jpg]

కాజల్ ” అబ్బాఎంతవేడిగాఉన్నాయి, ఉమ్మ్శ్రీగాడుదికూడాఇలామంచి feeling వస్తదిఅంటేఆరోజేకొట్టేదన్నివాడికి” అనుకుంటుంది.

కానీఅదితప్పుఅనుకుంది. 

కాజల్ఏడుస్తుంది, గింజుకుందివదలమని. 

కాజల్: please నన్నువదలండి, మీకుదండంపెడతాను, నన్నుఏంచెయ్యకండి, మేముదారితప్పిఇటువచ్చాము. మాకుకాస్తసహాయంచేస్తేవెళ్లిపోతాము.

ఆఇసోకు, కాజల్పూకుదగ్గరచెయ్యివేసితొడలురుద్దుతూఉన్నాడు. 

గణన్కాజల్నోటికట్లువిప్పికాజల్నోట్లోవెలుపెట్టినాలుకతోఆడుతున్నాడు. కాజల్నాలుకనిబయటకిలాగిపట్టిగిచ్చి, వదిలాడు. వాడువదలడంఅవకాశంతీసుకొని, కాజల్ ” శ్రీశ్రీనన్నుకాపాడు, నేనుఇక్కడఉన్నాను ” అనిగట్టిగఅరచింది. 

అప్పుడుకాజల్నివెతుకుతున్నశ్రీకిఆద్వీపంనుంచికాజల్కాపాడుఅన్నమాటవినిపించింది. అంతేశ్రీతనపడవవేసుకొనిఆద్వీపానికివెళ్ళాడు. చప్పుడుచెయ్యకుండాకాజల్కోసం

వెతుకుతున్నాడు. లోపలికి వెళ్ళేముందు వాల్ల పడవకి బొక్కలు చేశాడు.  ఆ అడవి వాళ్ళ ఒక పడవ పెద్దగా ఉంది, ఆ పదవిని ఒడ్డుకి కట్టిన తాడుపీకేశాడు
ఇట్లు మీ ఇఠాచి
ఇసోకు కాజల్ అరుస్తుంటే కాజల్ నోట్లో మోడ్డ పెట్టాడు. కాజల్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది. గణన్ గాడు కాజల్తల పట్టి ఇసోకు మొడ్డకేసి ఊపుతున్నాడు. కాజల్ ఇబ్బంది పడింది కానీ, మెల్లిగా వాడి మొడ్డని ఎంజాయ్చేస్తుంది. కాజల్ స్వయంగా వాడి మొడ్డని చీకుతుంది. 

[Image: 4-AD0-A19-C-9-DFA-4177-8-C66-DF00-BF1-C5-AD2.jpg]

తనే వాడి మొడ్డని పట్టుకుని లోపలికి తీసుకొని ఊపుతుంది. కాజల్ అలా చేస్తే హరున కి కూడా కావాలి అనిపించివాడు కూడా కాజల్ నోట్లో మోడ్డ కుచ్చేసాడు. 

కాజల్ తరువాత ఇద్దరి మొడ్డలు మార్చి మార్చి చీకుతుంది. 

కాజల్: ఉమ్మ్ హా మ్మ్

ఇసోకు: ఆహ్ చీకవే ముండా చీకు. 

హరున: ఆహ్ ఈ లంజ ఇంత త్వరగా tempt అయ్యింది, వాడు దీన్ని ఏం చెయ్యలేదు అంటే నమ్మలేక పోతున్న.

ఇసోకు: ఆ అన్న దీని పూకూ ఇంకా చిరగనట్టు ఉందే.

హరున: నేను చింపుతర.

ఇసోకు: మరి నేను,

హరున: నా తర్వాత నువ్వెలే.

అంటూ ఇసోకు గాడు కాజల్ లంగా లేపాడు

కాజల్ ఎక్కడుందో తెలిసింది, మెల్లిగా చప్పుడు లేకుండా కొద్ది కొద్దిగా కాజల్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాడు. దారిలో ఒక పెద్దకర్ర తీసుకొని బయలు దేరాడు. అలా దారిలో ఆ జనం అంతా ఆ ring కి పూజ చెయ్యడం చూసి, పిచ్చోల్ల వీళ్ళుఅనుకున్నాడు, కానీ దానికంటే అసలు ఆ ring ఎంటో అన్న ఆసక్తి ఎక్కువ అయింది శ్రీ కి. కానీ ముందు కాజల్ప్రమాదం లో ఉంది, ఇక ఆ జనానికి కంట పడకుండా జాగ్రత్త గా కాజల్ ఉన్న చోటుకువెళ్ళడు. అక్కడ ముగ్గుర్నీచూసి వాళ్లు కాజల్ ముందు మొడ్డలు విపుకుని ఉండడం చూసి ఆశ్చర్య పోయి, వెంటనే ఒకడిని ఆ కట్టేతో గట్టిగాతల మీద కొట్టాడు. వాడు స్పృహ కోల్పోయాడు. హరున తో fight చేశాడు. వాడిని ఆ కట్టతొ కొడుతూ ఆ చెట్లకేసిగుద్ది చంపేశాడు. కానీ ఇసోకు గాడు మాత్రం కాజల్ ని కింద పడేసి ఇక దేన్గడానికి సిద్ధపడి కాజల్ పూకు మీదమోడ్డ పెట్టాడు, రుద్దుతున్నాడు. 

కాజల్ కి వాడి మోడ్డ తన పూకూ మీద తాకగానే వేడి పుట్టి కొత్త అనుభూతి కలిగింది, వాడు తనని దెంగినపరవాలేదు అనుకుంది. కాజల్ గింజుకోవడం ఆపింది, తాన body ని వాడికి అప్పగించింది. అక్కడ గణన్ గాడుమళ్ళీ లేచి శ్రీ ని కొట్టాడు, శ్రీ   కింద పడి కడలాట్లేదు. 

కాజల్ ” అయ్యో ఇక శ్రీ కూడా పడిపోయాడు, అంతే ఇక నన్ను విల్లు డెంగి చంపేస్తారు”

కాజల్ మనసులో “ఆహ్ దింపురా నాకు ఇక దూల వస్తుంది” 

గణన్ వచ్చి కాజల్ చేతులు పట్టుకుని ఇసోకు కు సహాయం చేస్తున్నాడు. ఇసోకు కాజల్ tempt అవ్వడంగమనించి ఇక దెంగాలని decide అయ్యాడు.

 సరిగా వాడు కాజల్ పుకులో కి దూరుద్దం అనుకునే సమయానికి శ్రీ sudden గా వచ్చి వాడిని కొట్టాడు. కాజల్భయంతో లేచి తన బట్టలు తీసుకుంది. శ్రీ కాజల్ చేతులు పట్టి ఇక కాజల్ శ్రీ పారిపోయారు. గణన్ వాళ్ళనివెంబడించాడు.

శ్రీ కాజల్ తీసుకొని, ఆ మంచిగా ఉన్న పడవలో ఎక్కి పారిపోయాడు. ఇంకా గణన్ గాడు వాళ్ళ పడవకి  బొక్కలుఉండడం చూసి ఇక చేసేది ఏం లేక వదిలేశాడు. శ్రీ ముందు వాళ్ళు నివసించిన island కి పోలేదు. కాజల్ఎందుకు అని అడిగితే,

శ్రీ: వాళ్లు అక్కడికి వచ్చి నిన్ను నన్ను చంపినా చంపేస్తారు, నేను అనుకోకుండా వాళ్ళలో ఒకడిని చంపేసాను కదా. అందుకే మనం ఇంకో చోటుకి పోదాం. ఎక్కడైనా మనకు సహాయం దొరుకుద్ది ఏమో.

కాజల్: హా అవును. కానీ మనం ఇంకో చోటుకి చేరడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది, మనం అప్పటి వరకు ఎంతినాలి ఎలా ఉండాలి. 

శ్రీ: నేను ముందుగానే plan చేసి మన పడవలో మనం water can తీసుకొని వచ్చాను. కానీ తినడానికి మాత్రం ఏంలేదు కాజల్.

అలా ఇద్దరు ఎటు వెల్తున్నరో తెలీక పయనిస్తున్నారు.

[Image: 03-F63-EF6-CC59-4-EDF-9485-6-D7-CECD9072-B.png]

2012

[Image: E8-CAEF71-3-FDC-40-F3-A49-F-B3-DCF7-CF9-ADA.jpg]

కాజల్ శ్రీ ఇద్దరూ అలా పడవలో సముద్రపు అలలు ఎటు తీసుకుపోతే అటు పయనిస్తూ ఉన్నారు. 

ఒక్క రోజు గడిచింది, ఇద్దరికి ఆకలి, దాహం.

సాయంత్రం వేళ చీకటి కావస్తోంది. 

పగలంతా ఆ విశాల సముద్రంలో ఎండలో మాడి అలసిపోయారు. 

చీకటి పడుతుంది, చల్లగా గాలి, ఆ చల్లదనానికి ఇద్దరు వణికిపోతున్నారు.

శ్రీ: కాజల్, నువ్వు నిన్న night అటు వైపు కూర్చొని, నేను ఇటు వైపు కూర్చొని పకున్నాం. కానీ ఇలా ఐతే మనం ఈచలికే చనిపోతాం.
(శ్రీ ఎలాంటి చెడు ఉద్దేశంతో అలా అనలేదు)

కాజల్: లేదు మీ మగాళ్ళ సంగతి నాకు తెల్సు అవకాశం వస్తె చాలు ఆడదాని అందాలు అనుభవించాలి అనిచూస్తారు (కాజల్ కి వాళ్ళు చేసిన దాని వల్ల బయమైతుంది. అంతే కాకుండా శ్రీ ఉద్దేశం కూడా అదేఅనుకుంటుంది)

శ్రీ: ఎంటి కాజల్ అలా అంటావు, నాకు ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలు లేవు.. నేను కేవలం మనం వెచ్చగాపాడుకుందాం అంటున్న. ఆ రోజు లాగే. నన్ను నమ్ము…

కాజల్: లేదు, నువ్వు కూడా ముందు మంచిగా మాట్లాడి, నన్ను అనుభవించాలి అని చూస్తున్నావు.

[Image: 364-C81-A8-DA44-43-B0-AA45-35007-A759541.jpg]

శ్రీ: ఎంటి అలా అంటావు, ఆ మాటకి వస్తె నువ్వే చెప్పావు కదా నికు కూడా sex చెయ్యాలి అని ఉంది అని..

కాజల్: లేదు ఇప్పుడు అస్సలు లేదు,

శ్రీ లేచి కాజల్ దగ్గరకు వచ్చి కాజల్ కళ్ళలోకి చూస్తూ,

శ్రీ: చుడు నిన్ను ఇప్పుడే ఇక్కడే రేప్ చెయ్యడం నాకు  5 నిమిషాల పని కాదు అని నేను నికు ముందే చెప్పాను, అనవసరంగా నాకు కోపం తెప్పించకు, చలి బాగా వేస్తుంది నాతో పడుకో. (అంటూ కాజల్ భుజాలని గట్టిగానొక్కుతూ గంభీరంగా అరిచాడు)

కాజల్ శ్రీ అలా ఎదో బయపెట్టెలా మాట్లాడేసరికి ఇంకా బయమైయుంది తనకి. 

శ్రీ: బయపడకు ఎదో చిరాకులో అలా అనేశాను. దా వచ్చి పడుకో (అని పడవ మద్యలో పడుకుని పిలిచాడు)

కాజల్ వచ్చి శ్రీ పక్కన ఎడమ గా పడుకుంది. శ్రీ కాజల్ మీద తన కుడీ కాలు వేసాడు..

కాజల్: ఏయ్ కాలు వేస్తావెంటి… 

శ్రీ: ఎంటి వెయ్యకూడద, ఇప్పుడు నీకు వినేవాడు లేడు, ముస్కొని పడుకో. (అంటూ కాజల్ నడుము మీద చెయ్యివేసాడు) 

శ్రీ కాజల్ నడుము మీద చెయ్యివేసి, మెత్తగా పిసుకుతున్నాడు.

కాజల్ కి అలా చేస్తుంటే, ఒంట్లో కోరికలు పుడుతున్నాయి. ఒళ్లు వేడెక్కి పోతుంది.

[Image: 3-C8-BA104-7-D06-46-CA-A2-F6-32-C29079-EC26.gif]

శ్రీ తన చేతిని నడుము మీద నుంచి తీసి కాజల్ భుజాలమీదుగా తన చుట్టూ వేసాడు. అలా కాజల్ నీ ఇంకాదగ్గరకు అనుకుని వెనక నుండి హత్తుకున్నాడు.

కాజల్ కి అలా చేస్తే చాలా వెచ్చగా అనిపించింది.

శ్రీ తన కుడి చెంపని కాజల్ ఎడమ చెంప మీద సృతిమెత్తగ రాస్తూ, 

శ్రీ: కాజల్ నాకు ఒక ముద్దు కావాలి please

కాజల్: నాకు తెలుసు ఇలాంటిది ఎదో ఉంది అని, జరుగు నన్ను వదులు. 

అని శ్రీ డొక్కలొ కొట్టింది.

శ్రీ కాజల్ మెడల మీదుగా చెయ్యి పెట్టి గొంతు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. 

శ్రీ: హేయ్ నువ్వు నేను చెప్పినట్టు విను, నన్ను ఏమైనా అన్నావో..

కాజల్: ఆ ఏం చేస్తావు ..?

శ్రీ: ఏం చేస్తానా, చుడు

అంటూ కాజల్ top హుక్స్ విప్పేసాడు, 

కాజల్: వద్దు, 

శ్రీ: నువ్వు చెప్పేది నేను వినడం కాదు , ముస్కొని నాతో పడుకో… 

అంటూ top ని కిందకు లాగుతున్నాడు, 

కాజల్: వద్దు please నన్ను ఏం చెయ్యకు.

శ్రీ: ఏ ఆరోజు నాముందు బట్టలు లేకుండా ఉన్నవుగా , నాతో మొత్తం నాకించుకున్నావు ఇప్పుడేంటి నీ ఇబ్బంది, విప్పు మొత్తం.

కాజల్: వద్దు no ఆరోజు వేరు ఇప్పుడు వేరు.

శ్రీ: అదంతా ఎం లేదు, నాకు నిన్ను మళ్ళీ చూడాలి అని ఉంది, నా మాట విని విప్పు లేదంటే మొత్తం చింపేస్తాను.

అది బెదిరించాడు, 

కాజల్: ఎంటీ శ్రీ అలా అంటావు, నువ్వు కూడా వాళ్ళలా ప్రవర్తిస్తున్నావు , వద్దు శ్రీ నేను నిన్ను నమ్మాను.

శ్రీ: అయితే ఏంటి అవును నువ్వు అనుకున్నది నిజమే నేను కూడా వాళ్ళ లాంటి వాడినే నిన్ను అనుభవించాలనేఇన్ని రోజులు నీతో స్నేహంగా ఉన్నాను..దావే ఇప్పుడు నువ్వు తప్పించుకోలేవు (అంటూ కౌగిట్లో బందిచాడు)

[Image: 61425058-823-B-452-B-B378-11-D6096-FBB14.gif]

కాజల్: వద్దు శ్రీ, నన్ను ఏం చెయ్యకు (అంటూ బయపడుతుంది)

శ్రీ కాజల్ top తీసి, మెడలో ఒక చేతు చుట్టేసి, తన సళ్ళు పిసుకుతాడో ఏమో అన్నట్టుగా ఉన్నాడు.

అప్పటికే శ్రీ కి కాజల్ వెచ్చదనం వల్ల మోడ్డ లేచింది.

శ్రీ తన నిగిడిన మొడ్డని, తొడలు కాజల్ పిరుదులకు నొక్కుతూ, మోడ్డ కాజల్ గుద్ధ చీలిక దగ్గర తాకేలాచేస్తున్నాడు. 

కాజల్ కి అది తెలుస్తుంది, శ్రీ అప్పుడు కిందకు పైకు అక్కడే రాస్తున్నాడు

కాజల్: ఆహ్ శ్రీ వద్దు అలా చెయ్యకు, 

శ్రీ: ఎందుకు?

కాజల్: నాకు తెలీదు వద్దు

శ్రీ ఇంకో చేతిని నడుము మీదుగా పోనిచ్చి కాజల్ లంగా ని కిందకు లాగుతున్నాడు.

కాజల్ కి బయం వేసి శ్రీ ని వదిలించుకుని, లేచి అక్కడ ఉన్న కత్తి తీసుకుంది

కాజల్: లేదు నువ్వు ఇలా చేస్తావు అనుకోలేదు, శ్రీ నువ్వు దగ్గరికి వస్తే చంపేస్తాను (అంటూ భయపడుతుంది)

శ్రీ: హ హ హ నువ్వు ఏం చెయ్యలేవు, మూసుకొని వచ్చి నాకు co-operate చెయ్యి

అలా అని కాజల్ దగ్గరకు వచ్చి కత్తి ఉన్న చేతిని గట్టిగా పట్టి నొక్కాడు, ఆ దాడికి కాజల్ కత్తి వదిలేసింది, శ్రీ తాడుతీసుకొని కాజల్ చేతులు పైకి లేపి కట్టేసాడు. కాజల్ ని తెడ్డు మీద కూర్చో పెట్టి, లంగా లాగేసాడు.

కాజల్: please శ్రీ , నన్ను ఏం చెయ్యకు, నువ్వు ఇలా ఎందుకు అయ్యావు

శ్రీ: నీ అందం నాకు పిచ్చెక్కిస్తుంది కాజల్, నా వల్ల కాదు ఇక, నువ్వు ఆగుమన్న నేను ఆగేలా లేను, please ఈరాత్రికి నా కోరిక తీర్చు, నీ వేడితో నా చలిని పోగొట్టు దా..

[Image: 2-F1-FA8-DB-DB9-C-4205-BA41-01-CE61912779.jpg]

[Image: E0-ACC28-F-55-ED-4-B14-BD99-3-BB8-A8-C79-A96.jpg]

అంటూ కాజల్ ని పైకి లేపి హత్తుకుని వాడి తొడల మీద కాజల్ ని కూర్చో పెట్టుకున్నాడు. 

కాజల్: please నన్ను వదులు, వద్దు ఇది ఇద్దరికీ మంచింది కాదు, ముందు మనం ఇక్కడ నుంచి తిరిగి ఇంటికివెళ్ళాలి . (అంటూ ఊగుతుంది)

కాజల్ అలా ఊగుతుంది శ్రీ కి తొడల మధ్య రాపిడి జరుగుతుంది. 

శ్రీ కాజల్ మొహం పట్టుకుని, 

శ్రీ: చూడూ silent గా ఉండు, నీకు నాకు ఇద్దరికీ మంచి సుఖం వస్తుంది, అసలే ఆకలి దాహం నాకు mind stress గా ఉంది, మనం కాస్త చేసుకుంటే , ఆ సుఖానికి మంచి నిద్ర వస్తుంది. నా మాట విను

అంటూ కాజల్ ని గొంతు నొక్కుతూ చెప్పాడు. 

కాజల్ భయపడి పోయింది, ఇక చేసేది ఏమి లేక , కట్టి పడేసిన తన చేతులు గుంజడం ఆపింది, ఇక మౌనంగాకూర్చుంది, శ్రీ ని నెట్టెయ్యడం ఆపేసింది. 

అప్పుడు శ్రీ కాజల్ కట్లు విప్పుతూ నవ్వుతున్నాడు. 

శ్రీ: హ హ హ… బయపడ్డావ…? 

కాజల్ భయంతో అలాగే శ్రీ ని చూస్తుంది, 

శ్రీ: భయపడకు కాజల్, నేను అంత కామందుడిని కాదులే,

ఒక చేత్తో కాజల్ ని కడలనివ్వకుండ పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో కాజల్ మొహం పట్టుకుని,

అలా అంటూ కాజల్ పెదాల మీద తన పెదాల తో ముడి వేసాడు.

కానీ నిజానికి కాజల్ కి ఆ ముద్దు వేడి పుట్టించింది, కాజల్ కూడా తనకు తెలీకుండా తానే శ్రీ ముద్దు ని స్వీకరిస్తూ, తిరిగి శ్రీ పెదాలు తన పెదాలకు ఒత్తుకుంటూ ఉంది, 

శ్రీ కాజల్ చేతులు వదిలాడు, క్రివరిగా కింది పెదవిని పట్టి లాగుతూ వదిలాడు.

కాజల్ తన చేతులు విడిచిన వెంటనే శ్రీ తల వెనుక పట్టుకుని, శ్రీ ముద్దు విడిచిన వెంటనే మళ్ళీ శ్రీ ని లాక్కొనిముద్దు పెట్టింది, 

ఈ సారి శ్రీ పెదాలను తను తినేస్తుంది, శ్రీ కి తన నోటిని సమర్పించింది,

శ్రీ కాజల్ పెదాలను జుర్రుతూ, ఇద్దరూ ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు మింగుతున్నారు.

కాసేపటికి గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకొని దూరం అయ్యారు. 

కాజల్ ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంది, 

శ్రీ కాజల్ ని మళ్ళీ పట్టుకుని మెడలు నాకుతున్నాడు.

కాజల్ తోసేసింది, 

శ్రీ: please

కాజల్: వద్దు ఇక చాలు.

శ్రీ: నిజంగా నేను ఏం చెయ్యను, మొన్నటిలా నాకుతా అంతే please

కాజల్: వద్దు అంటే వద్దు పో

శ్రీ: please నేను అలా చేసినందుకు sorry, please కాజల్ నీ అందాన్ని మరొకసారి నాకనివవ్వు 

కాజల్ మనసులో ” నువ్వు నాకుతావురా , కానీ నాకు ఆగట్లేదు, నీతో పడుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది ” అనుకుంటూ,

కాజల్: లేదు పాడుకుందాం అన్నవుగా రా అంతే 

శ్రీ: sorry కాజల్ నిన్ను భయపెట్టాను, నా మీద ఒట్టు నేను నిన్ను రేప్ చెయ్యాలి అని అనుకోలేదు, ఆటపట్టిద్దాంఅనుకున్న, నన్ను నమ్ము… 

కాజల్: ok నమ్మాను.

శ్రీ: నేను నీకు ఒకటి చెప్పాలి.

కాజల్: ఏంటీ?

శ్రీ: ఇపుడు వద్దులే తర్వాత చెప్తాను.

కాజల్ బట్టకు వేసుకుంది, తన చున్ని కింద పరచి పడుకుంది, శ్రీ వెళ్లి కాజల్ పక్కన పడుకున్నాడు, మీదకాలేసాడు.

కాజల్: ఏ మళ్ళీ

శ్రీ: లేదు only cuddling నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా..

కాజల్: అయితే కాలు వేసావు, నా నడుము మీద చెయ్యి వేసి పడుకో, కిందకు మీదకు వెళ్లిందో , నిన్ను నేనుచంపలేను కానీ నేనే నీటిలో దూకేస్తా

శ్రీ కాజల్ చెప్పినట్టే చేసి పడుకున్నాడు. 

కాజల్ మనసులో ” నాకేంటి తన మీద ఇష్టం పెరుగుతుంది, అసలు తను ఎవరో కూడా నాకు సరిగ్గా తెలీదు, కానీఈ feel నాకు life long ఇలాగే కావాలి అనిపిస్తుంది,” 

శ్రీ మనసులో ” ఎలా చెప్పాలి తనకి, అసలు అలా acting చేసుండకుడదా, కానీ తను ఏమీ అనలేదు, కాజల్నాకు నీతి ఇలాగే జీవితాంతం ఉండాలని ఉంది, కానీ నువ్వు నన్ను accept చేస్తావా” అనుకుంటూ ఉన్నారు.

ఇద్దరూ ఒకరి వెచ్చదనాన్ని ఇంకొకరు పంచుకుంటూ నిద్రపోయారు.

ఉదయం ఎండ వచ్చింది ఇద్దరూ లేచారు, శ్రీ వెంటనే ఆ పడవలో ఉన్న ఒక వలని సిద్దం చేస్తున్నాడు. 

కాజల్ ఒక చేపల హుక్కు కూడా దొరికింది,

కాజల్: ఇదిగో ఇక్కడ ఒక హుక్కు ఉంది.. 

శ్రీ ఒక కర్ర తీసుకొని దానికి తాడు కట్టి, హుక్కు బిగించి కాజల్ కి ఇచ్చాడు

శ్రీ: కాజల్ ఈ హుక్కు నీ నీళ్లలో పెట్టి ఉంచు ఏదైనా తాకుతుందో చూద్దాం, 

కాజల్: ఊరికే కాదు ఏదైనా దాన కావాలి కదా.. 

శ్రీ: అవును కదా ఎలా మన దగ్గర ఏం లేవు, 

శ్రీ నీటిలో దూకేశాడు..

కాజల్ భయపడి, 

కాజల్: హెయ్ శ్రీ ఎందుకు, వద్దు పైకి రా, 

శ్రీ: ఆగు వస్తాను 

అని కాస్త లోపలికి వెళ్ళాడు, కాజల్ కి సముద్రం లో ఈత అంటే బయం వేసింది , శ్రీ తట్టుకోగలడో లేడో అని

శ్రీ 10 నిమింశాలకి ఒక చేపని పడవలోకి విసిరేసాడు. 

పైకి వచ్చాడు. 

శ్రీ: హా ఇప్పుడు దీన్ని మాంసం వాడుదాం ఉచ్చుకి, 

ఇక ఆ చేపని కోసి కొంచెం మాంసం ఆ హుక్కుకి కుచాడు.. 

శ్రీ: కాజల్ నేను boat east కి పోనిస్తాను, నువ్వు గట్టిగా పట్టుకో కర్రని, చేప పట్టింది అంటే లాగేస్తుంది,  loose గాపట్టుకుంటే నువ్వు కూడా నీళ్లలోకి పోతావు మరి.

కాజల్: హా సరే నాకు తెలుసు.. 

శ్రీ ఇక పడవ ఎడమ వైపు వల ని రెండు వైపులా ముడీ వేసి కిందకు జార్చాడు.

అలా ఒక గంట గడిచింది, 

కాజల్: అబ్బా శ్రీ దీని ఇలా పట్టుకుని ఉండడం చేతులు గుంజుతున్నయి. 

శ్రీ: తప్పదు, మనకు తిండి కావాలి అంటే అంతే.

ఇంతలో ఒక చేపల గుంపు అటు వైపు వచ్చింది, వలలో కొన్ని చిక్కినట్టు తెలుస్తుంది, 

శ్రీ: కాజల్ ఇటు రా దీన్ని పైకి లాగుదాం.. fast

ఇద్దరు కలసి ఆ వల పైకి లాగారు, కొన్ని చేపలు పడ్డాయి, 2 పెద్దవి కూడా. 

కాజల్: హమ్మయ్య కొన్ని అయితే వచ్చాయి..

శ్రీ: హా అవును… 

అప్పటికే మధ్యాహ్నం అయ్యింది. 

కాజల్: కానీ ఎలా తినాలి వీటిని..

శ్రీ: ఎలా ఎంటి ఇలాగే పచ్చువే ..

కాజల్: ఏంటి నా వల్ల కాదు బాబు, అసలే అవి నీసు వాసన వస్తున్నాయి.

శ్రీ: ఏంటి అలా అంటావు, ఇప్పుడు నీకోసం ఇక్కడ పొయ్యి పెట్టి వంట వందుమంటావ, తిను ఎదో ఒకటి

కాజల్ కడుపు అరవడం శ్రీ కి వినిపిస్తుంది,

శ్రీ: అదిగో అంత ఆకలి వేస్తుంది నికు, కళ్ళు ముస్కొని ఒకటి తీస్కో కోసుకుని తిను అంతే 

కాజల్ ఇబ్బందిగా ముక్కు ముస్కొని ఒకటి తీసింది,

శ్రీ: సరే ఆగు నేను తీసి ఇస్తాను తిను.

శ్రీ కాజల్ కి ఒకటి అంత clean చేసి ఇచ్చాడు.

కాజల్: ఈ పచ్చి వి ఎలా తినాలి యాక్

శ్రీ: over చెయ్యకు, తింటే తిను లేకపోతే మాడు.

కాజల్: సరే (అంటూ ఆ మమ్మాన్ని అదోలా చూస్తూ, ఇబ్బందిగా తింటుంది)

శ్రీ కాజల్ ని చూసి నవ్వుకున్నాడు

కాజల్: నవ్వకు అయిన ఎలా అంత comfort గా తింటున్నావు..

శ్రీ: తప్పుద్దా చెప్పు

ఇద్దరు కొంచెం కొంచెం తిన్నారు, 

కాజల్: శ్రీ నువ్వు , ఇప్పుడు అంటే ఈ సినిమా కోసం వచ్చావు normal గా scientist అంటే ఏం చేస్తుంటావు?

శ్రీ: scientist అంటే నేను ఒక physicist ని, నేను ఒక University లో research fellow గా పని చేసేవాడిని. నాmain focus cosmology and astrophysics, quantum fields. నేను ప్రస్తుతం richard dawn అనే ఒక1980’s శాస్త్రవేత్త పరిశోధనలు చేసిన Multiverse concept మీద research work చెయ్యాలి అనుకుంటున్న. దాని కోసం నాకు ఒక పెద్ద place కావాలి, జననానికి దూరంగా ఆ రేడియో bursts చుట్టూ ఉన్న environment నిdisturb చెయ్యకుండా ఉండాలి. 

కాజల్: interesting కానీ అంత place నికు ఎవరు ఇస్తారు.?

శ్రీ: కాదు, అలా అని కాదు, అయితే dawn గారూ అప్పట్లో ఎదో island లో చేసారు, ఆ island నాకు దొరికితే నేను ఆపాత equipment తో మళ్లీ experiment చేస్తాను.

కాజల్: అవునా, నీకు ఆ ఐలాండ్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

శ్రీ: తెలీదు, నాకే కాదు ఆ experiment చేసిన వాళ్ళు ముగ్గురు లో ఒకరు మాత్రమే ఐలాండ్ నుంచి బయటకివచ్చారని, ఆవిడ కూడా ఏమీ చెప్పలేదని, అక్కడ జరిగింది అంతా రహస్యంగా ఉండిపోయింది అంటా, ఆగవర్నమెంట్ వాళ్ళు అసలు అలాంటి experiment అనేది జరగలేదు అని, ఆవిడ చెప్పింది అంతకొట్టిపడేసారట. 

కాజల్: అది కూడా నిజం అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా..

శ్రీ: అవును కాజల్ కానీ నాకెందుకో అది సాధ్యం అనిపిస్తుంది, జీవితంలో ఒకసారి ఆ place కి వెళ్లి చూడాలి అని, లేదా నేనే ఒక observatory build చేసుకొని చెయ్యాలి అని. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నాకు 3 కోట్లు ఇస్తా అన్నాడు, దీనితో నాకు కావలసిన equipment కొనుక్కుందాం అనుకున్న, కానీ ఇలా జరిగింది. 

కాజల్: అవును ఆ అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ కొందరు కనిపించకుండా పోయారు అంటున్నావు కదా నువ్వు చెయ్యడంఅవసరమా చెప్పు.

శ్రీ: అవసరమే, దీని వల్ల ఆ theory proove అవ్వకపోయినా కానీ ఏదైనా కొత్త విషయం బయట పడే అవకాశంఉంది.

కాజల్ కి ఒక అనుమానం వచ్చింది, కానీ అది అదిగెలోపే శ్రీ కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు.

శ్రీ: కాజల్ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఏ movie చేస్తావు?

కాజల్: ఏమో నాకేం తెలుసు, లాస్ట్ month ఒక movie story విని ok చెప్పాను, మరి అది ఏమవుతుందో, అసలుమనం ఎప్పుడు పోతామో ఏంటో..

శ్రీ: అలా నిరాశ పడకు, మనం తప్పకుండా ఇంటికి చేరుకుంటాం. 

కాజల్: ఎప్పుడు పోతామో ఏంటో, నాకు మావాళ్ళు గుర్తు వస్తున్నారు, వాళ్ళు నా కోసం వెతుకుతున్నారు కావచ్చు, 

శ్రీ: మనం బయట పడ్డాం కరెక్టే కానీ ఆ షూటింగ్ స్పాట్ లో ఎంత మంది చనిపోయారో ఏంటో.

ఇలా సమయం గడిచింది, సాయంత్రం సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉంది, వీళ్ళు కాసేపు పడుకుని లేచారు, కాజల్ లేచిచూస్తే ఒక dolphin గుంపు వాళ్ళ వైపుగా వస్తుంది. 

కాజల్ dolphins చూడడం అదే మొదటి సారి, వాటిని చూస్తూ చాలా excite అవుతుంది.

కాజల్: శ్రీ లెగు, చుడు

అంటూ శ్రీ ని లేపింది, 

సూరీడు అస్తమించే సమయం లో ఆ dolphins చాలా హుషారుగా ఆడుతూ వీళ్ళ పడవ పక్క నుంచి వెళ్లాయి, వాటిని చూస్తూ ఆ సాయంత్రం గడిచింది.

శ్రీ ఇంకా కాజల్ వాళ్ళ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. 

శ్రీ వచ్చి కాజల్ పక్కన కూర్చున్నాడు. 

కాజల్: ఏంటి? 

శ్రీ: అదే ఏంటో నిన్ను ఇవ్వాళ కూడా మళ్ళీ హత్తుకుని పడుకోవాలి అనిపిస్తుంది.

కాజల్: రా నీ ఇష్టం , నేను నీకు ఒక బొమ్మ లా అయిపోయాను కదా (అంటూ చిరాకుగా చెప్పింది)

శ్రీ: అయ్యో అది కాదు i mean… 

కాస్త మాట ఆపాడు, 

కాజల్: చెప్పు 

శ్రీ: ఎమో కాజల్ నాకు నిన్ను హత్తుకోవాలి నీతోనే నీ పక్కనే ఉండాలి అనిపిస్తుంది. 

కాజల్: నాకు మాత్రం నిద్ర వస్తుంది, జరుగు నేను పడుకుంటా (అని శ్రీ ని నెట్టేసి పడుకుంది). 

శ్రీ కాజల్ చిరాకుగా ఉంది అని ఏమీ అనకుండా ఉన్నాడు. చీకటి పడ్డాక నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. 

అర్ధ రాత్రి సమయంలో సముద్రం లో పెద్ద పెద్ద అలలు, చాలా ఈదురు గాల్లు, పడవ కుదురుగా ఉండట్లేదు, 

ఆకాశంలో ఉరుములు, వాటికి భయపడి కాజల్ లేచి శ్రీ ని పట్టుకుంది, 

అలలకు boat ఎటు పోతుందో తెలీక, అయోమయం, చివరకు ఒక island ఒడ్డుకి కొట్టుకొచ్చారు. 

అప్పటికి తెల్లాటిపాయింది, ఎండ కూడా వస్తుంది, ఇద్దరు స్పృహలోకి వచ్చారు.

లేచి చూస్తే ఒక పెద్ద ship. 

వాళ్ళు island ఒడ్డుకి వచ్చారు అనుకున్నారు, కానీ కాదు, ఆ ship మీద ఇసుక పెరుకోడం వల్ల వాళ్ళకి అలాఅనిపించింది. 

ఇద్దరు ఆ ship పైకి ఎక్కారు, ఆ ship చాలా పెద్దగా ఉంది, నిటారుగా సముద్రం లో మునిగి ఉంది, ఎంతా అంటేఆ షిప్ కొన బాగం మాత్రమే నీటికి మీద ఉంది. 

శ్రీ: కాజల్ ఈ ship మీద అసలు ఇసుక ఎందుకు ఆగింది. 

కాజల్: అవును కదా అది కాదు మనకు ఏదైనా దొరుకుతాయో చూద్దాం. 

వాళ్ళు ఆ షిప్ ని పట్టుకుంటూ కాస్త నీటిలో లోతుగా వెళ్తూ అసలు షిప్ లో ఏముంది అని చూస్తున్నారు. 

కానీ అంతా తుప్పు పట్టి ఉంది. ఏం లేదు. 

ఇక చాలా సెలు నీళ్లలో ఉండలేరు అందుకే మీదకి వచ్చేశారు. 

మీదకి వక్కాక కాజల్ ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉంది. 

అప్పుడు, 

శ్రీ: కాజల్ నన్ను కాపాడు, ఇది ఓపెన్ చెయ్యి

కానీ శ్రీ పక్కనే ఉన్నాడు, మరి తన్నని శ్రీ గింతుతో ఎవరు పిలుస్తున్నారు అని ఆలోచిస్తూ దిక్కులు చూస్తుంది. 

శ్రీ కాజల్ అలా confusion గా అటూ ఇటూ చూడడం చూసి, 

శ్రీ: ఏమైంది అలా చూస్తున్నావు?

కాజల్: నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు కదా..

శ్రీ ఆ ప్రశ్న కి ఎందుకో అర్థం కాక ,

శ్రీ: అదేంటి అలా అడిగావు

కాజల్: నువ్వు నన్ను పిలిచినట్టు, కాదు అర్చినట్టు, ఎదో open open అన్నట్టు వినిపించింది. 

శ్రీ: ఏంటి అలా అంటావు, ఆరోగ్యం బానే ఉందా, తల నొప్పి ఏమైనా ఉందా..?

కాజల్: లే కాదు, నిజంగా ఎవరో నన్ను నీ గొంతులో పిలిచారు

శ్రీ: నాకేం వినిపించలేదు

కాజల్ అయోమయం లో ఉంది. అప్పుడు మళ్ళీ,

శ్రీ: కాజల్ ఇంటికి వెళ్ళిపో, నాతో ఉండకు, నన్ను వదిలి నీ దారిలో నువ్వు పో…

అంటూ మళ్ళీ వినిపించింది

[Image: D838-D6-EF-88-F4-4-BF7-898-B-03-E6-AC34-C493.gif]

కాజల్: ఏంటి శ్రీ నన్ను బయపెట్టకు please

శ్రీ కి ఏం అర్థం కాలేదు, 

శ్రీ: ఏంటి అలా అంటావు? ఇప్పుడు నేనేం చేశాను?

కాజల్: శ్రీ please నాటకాలు ఆడకు నిజంగా నాకు నువ్వు అరుస్తున్నట్టు వినిపించింది.

శ్రీ కి కోపం వచ్చింది, 

శ్రీ: నువ్వు నాటకాలు ఆడుతున్నావూ, నాకేం వినిపించలేదు నీకే ఎదో అయ్యింది. 

కాజల్ కి గుండెలో దడ , అయోమయం అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అర్థం కావట్లేదు. 

కాజల్ కి ఇక అక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు అనిపించింది వెల్లిపోధాం అంటుంది. 

ఇక శ్రీ కాజల్ మాట విని పడవ మళ్ళీ తోలుతూ  ఇద్దరు వాళ్ళ పడవ ఎక్కి మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. 

అలా కాసేపటికి శ్రీ అలసి పోయి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. 

శ్రీ నిద్రలో ఉండగా, 

కాజల్: రా శ్రీ, నీకోసం నేను,sam, rash ఎదురు చూస్తున్నాము.

శ్రీ హఠాత్తుగా నిద్ర లేచాడు, 

శ్రీ: కాజల్ Sam ఎవరు, rash, ఎవరూ వీళ్లంతా?

కాజల్ కి ఏం అర్థం కాలేదు, శ్రీ అలా ఉలిక్కిపడ్డమ్ చూసి భయపడింది. 

కాజల్: ఏంటీ ఎవరు sam? ఏమంటున్నవు?

శ్రీ: ఇందాక నువ్వే అన్నావు గా Sam, Rash ఎదురు చూస్తున్నారు అని?

కాజల్ కి అసలు శ్రీ ఏం అడుగుతున్నాడు అని అర్థం కావట్లేదు. 

కాజల్: ఏమిటి అలా అడుగుతావు, ఇందాకే చెప్పాను నాటకాలు వద్దు అసలే నాకు భయంగా ఉంది అని. 

చిరాకుగా చెప్పింది. 

శ్రీ: అంటే నువ్వు నన్ను పిలవలేదు ?

కాజల్: అంటే నీకు కూడా నేను పిలిచినట్టు అనిపించిందా..? (అనుమానంగా చూస్తూ)

శ్రీ: అవును నువ్వు నన్ను రమన్నట్టు 

కాజల్: అవును same నాకు అలానే అనిపించింది. అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటూ ఆ ship వైపు చూసింది. 

కానీ అక్కడ షిప్ లేదు. 

ఇద్దరు shock, కాజల్ కి అయితే భయంతో చమటలు పట్టేసాయి. 

శ్రీ: అది ఇప్పుడు పూర్తిగా మునిగిపాయింది కావచ్చు. 

To be continued…

7c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 6 , ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button