Panimanishi - Panikoche Manishi

Panimanishi – Panikoche Manishi – 1 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

Panimanishi - Panikoche Manishi - 1 | పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

Panimanishi – Panikoche Manishi – 1 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

bhavana

Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి
Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి
  పద్మినీ’ అన్న పిలుపు విని ఈ లోకంలోకి వచ్చింది పద్మిని
వస్తున్నా అమ్మగారూ………..అంటూ పూజ గదిలోకి వచ్చింది.
అలివేలుకి 54; మొగుడితో పాటూ ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఈ మధ్యే  వాలంటరీ రిటైర్ అయ్యింది. 
అంతకు ముందే మొగుడు సూపరింటెండెంటుగా చేసి నెలక్రితమే రిటైరయ్యాడు.
గవర్నమెంట్ ఇద్దరికీ పెన్షన్ ఇస్తోంది. అంతా బానే ఉంది 
కానీ ఈ మగాళ్ళకి పెళ్ళైన 7 సంవత్సరాలకి ఏదో పొడుచుకొస్తుందిట., మళ్ళీ పెళ్ళైన 30 ఏళ్లకి పొడుచుకొచ్చింది.పద్మిని: “ఏమ్మా…..అలా కేకేశారు?”
అలివేలు: “పూజకు కూర్చున్నా గదా., తోడుగా కూర్చోవే……అవీ ఇవీ అందిస్తూ ఉండచ్చు”
పద్మిని: “ఇక్కడ కూర్చుంటే పనులు ఎలా తెములుతాయమ్మా?”
అలివేలు: “ఇప్పుడు నువ్వు వెలగబెట్టాల్సిన పనులేమీ లేవు., మాట్లాడకుండా కృష్ణా రామా అనుకొవే., గమ్ముండు”
పద్మిని: నాకు తెలియదనుకొంటోంది., ఇంత వయాసొచ్చిన్నా మొగుడు మీద అనుమానం పోలే., అయ్యాగారు పేరుకే పట్టాభి రాము,  సంగతి తెలియదనుకుంటా….”సరేలే అమ్మా.,ఇక్కడే ఉంటాలే”.

పట్టాభి అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాడు. అలివేలూ అంటూ గట్టిగా కేకేసాడు.

అలివేలు: “అబ్బా…..! మొదలైందీ!; కాసేపు ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకొనివ్వరు కదా., ఎమోచ్చింది? రిటైర్ అయ్యారు కదా….అరగంట ఓపిక పట్టండి” అంటూ విసుకుంటూనే “ఏం కావేలే?” అంటూ విసుగ్గా అడిగింది.  అలివేలుకి 54; మొగుడితో పాటూ ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఈ మధ్యే  వాలంటరీ రిటైర్ అయ్యింది.

అంతకు ముందే మొగుడు సూపరింటెండెంటుగా చేసి నెలక్రితమే రిటైరయ్యాడు.

గవర్నమెంట్ ఇద్దరికీ పెన్షన్ ఇస్తోంది. అంతా బానే ఉంది
కానీ ఈ మగాళ్ళకి పెళ్ళైన 7 సంవత్సరాలకి ఏదో పొడుచుకొస్తుందిట., మళ్ళీ పెళ్ళైన 30 ఏళ్లకి పొడుచుకొచ్చింది.

పద్మిని: “ఏమ్మా…..అలా కేకేశారు?”

అలివేలు: “పూజకు కూర్చున్నా గదా., తోడుగా కూర్చోవే……అవీ ఇవీ అందిస్తూ ఉండచ్చు”

పద్మిని: “ఇక్కడ కూర్చుంటే పనులు ఎలా తెములుతాయమ్మా?”

అలివేలు: “ఇప్పుడు నువ్వు వెలగబెట్టాల్సిన పనులేమీ లేవు., మాట్లాడకుండా కృష్ణా రామా అనుకొవే., గమ్ముండు”

పద్మిని: నాకు తెలియదనుకొంటోంది., ఇంత వయాసొచ్చిన్నా మొగుడు మీద అనుమానం పోలే., అయ్యాగారు పేరుకే పట్టాభి రాము,  సంగతి తెలియదనుకుంటా….”సరేలే అమ్మా.,ఇక్కడే ఉంటాలే”.

పట్టాభి అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాడు. అలివేలూ అంటూ గట్టిగా కేకేసాడు.

అలివేలు: “అబ్బా…..! మొదలైందీ!; కాసేపు ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకొనివ్వరు కదా., ఎమోచ్చింది? రిటైర్ అయ్యారు కదా….అరగంట ఓపిక పట్టండి” అంటూ విసుకుంటూనే “ఏం కావేలే?” అంటూ విసుగ్గా అడిగింది.

పట్టాభి: “రావే, అంటే నాటకాలాడుతున్నావ్”.

అలివేలు:“నేను పూజలో ఉన్నాను కదండీ, కొద్ది సేపు ఆగకూడదూ….వస్తే దేవుడికి కోపం రాకపోతే మీక్కోపం.,ఏమయిందేంటి….?”

పద్మిని: “అమ్మగారూ…నన్ను వెళ్ళి చూసిరమ్మంటారా?”

అలివేలు: “నోరుమూసుకొని కూర్చో….ఆయన అలానే మొత్తుకుంటాడు”.

పట్టాభి: “ఒసేయ్ అలివేలూ….వీపులో ఏదో….హా ఏదో పట్టుకున్నట్లుందే…. త్వరగా వచ్చి కాపాడవే”

పద్మిని: “అమ్మగారూ అయ్యగారు అరుస్తున్నారమ్మా ఏదో కష్టం వచ్చినట్లుంది”

“హబ్బా……….ఈ ముసలాడు తిన్నగా ఉండడు కదా….హు…, ఎక్కడ లేనివన్నీ నా నెత్తికె వస్తాయి. నాకు తప్పదుగా….”

అంటూ విసవిసా లేచి “ఏమయిందండీ ఒక్క నిముషం స్తిమితంగా కూర్చొనివ్వరు.,” అంటూ మాట పూర్తిచేస్తూనే…. పట్టాభిని చూసింది.
పట్టాభి లాల్చీ వేసుకొంటూ అలానే వంగిపోయి నిలబడి ఉన్నాడు.

“ఏమయిందండీ” అంటూ కంగారుగా మొగుడి భుజాలు పట్టుకుని మంచం మీద కూర్చో పెట్టడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ కుదరలేదు.
దాంతో డాక్టర్ని పిలుద్దామని “పద్మినీ… ఆ ఫోన్ తేవే………”అంటూ కళ్లనీళ్ళ పర్యంతమయ్యింది అలివేలు.
పద్మినీ, లగేత్తుకుని వచ్చింది బెడ్ రూమ్ లోకి ఫోన్ తీసుకుని.

అలివేలు: “పద్మినీ, చూడవే మీ అయ్యగారి పరిస్తితి గుండె నోప్పనుకుంటానే…………….”అంటూ ఏడుపు లంఘించుకుంది.

పద్మిని: “అమ్మగారూ ఊరుకోండి., ఏం కాదు., గుండెనోప్పయితే కుప్ప కూలిపోయేవారు కదమ్మా…………..మీరు గాబరా పడకండి”

పద్మిని: అయ్యగారూ….నొప్పి ఎక్కడుంది?

పట్టాభి: “మెడ దగ్గరే పద్మినీ……. ముందుగా కాళ్ళ మధ్యన ఏదో రాసుకుని పోతూ తరువాత వీపు వెనకాల మొదలయ్యి మెడ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉంది…నొప్పి కాదు గానీ ఏదో ఇబ్బంది., నొప్పి ఎక్కడో తెలియట్లెదే…?!”.
పద్మిని పట్టాభిని పరిశీలనగా చూసింది. విషయం అర్ధం కాలేదు. కానీ ఇలా కాదు ముసల్ది ఇక్కడే ఉంటే….నిజంగానే గుండె నొప్పి వస్తుంది అని

పద్మిని: “అమ్మగారూ., మీరు కాసేపు సమ్మకుండండి., మాకు ఇవ్వన్నీ కొట్టిన పిండి., మీరు ఆ పక్కన ఉండి చూస్తూ ఉండండి. నేను తేల్చేస్తాను… అయ్యగారూ…. చెయ్యి లేపగలరా?”

పట్టాభి: “హా…లేపగలనే….”అంటూ కుడి చెయ్యి లేపాడు.

పద్మిని:“ఆ చెయ్యి గూడా..లేపండి.”

పట్టాభి ఆ చెయ్యి కూడా లేపాడు. వేసుకున్న లాల్చీకి మెళ్ళో వేసుకున్న గొలుసు పట్టుకుంది…దాన్ని తీసెసింది., దాంతో మెడ దగ్గర రిలాక్స్ అయ్యింది.

పద్మిని: “అయ్యగారూ ఇప్పుడు చేతులు పైకి సాచండి” అంటూ లాల్చీ పైకి లాగేసింది. “ఇప్పుడు మామూలుగా నిలబడండి”

పట్టాభి:“ఏమేవ్, ఇప్పుడు బానే ఉందే…..కానీ వీపు నోప్పే……ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంది…………” అంటూ ఆగిపోయ్యాడు.
పైజమాలో ఇంకో గందరగోళం.,

పట్టాభి ఇంకా సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నాడు.  అదే చూసింది పద్మిని.
ఏదో గడకర్రలాగా పెద్ద గుఢారమ్

పద్మిని: “అమ్మగారూ…, అయ్యగారికి నేను మంత్రం వేస్తాను తగ్గిపోతుంది. మా ఇళ్ళల్లో మామూలే ఇలాంటివి…..మీరు వెళ్ళి పూజ చేసుకోండీ… నేను చూస్తాను”.
అంటూ అలివేలుని పంపించేసింది. తలుపు గడియ పెట్టి. లోపలికి వచ్చి

పద్మిని:“అయ్యగారూ, మీ………XXX విప్పేయండి”

పట్టాభి: “ఏం మాట్లాడుతున్నావే……….?!”

పద్మిని: “విప్పండయ్యా…,పర్లేదు….నేనేం తినెయ్యను”

పట్టాభి: “అది కాదే లోపల లాగూ లేదే….”

పద్మిని: “అద్గది సంగతి., మీరు విప్పకపోతే నేనే ఇప్పుకుంటా లెండి”

పట్టాభి:“ఒసేయ్ పరువు తీస్తున్నావ్, ఆపవే”

పద్మిని:“..నాకు తెలుసయ్యా.,ఇప్పటిదాకా తానాలాడుతూ ఎవతినో చూసి జాడించుకున్నారు. దాంతో అది లేచి కూర్చుని ఇబ్బంది పెడుతోంది…..నాకు తెలియదనుకున్నారా?!”
అంటూ పట్టాభి మాట వినిపించుకోకుండా లాల్చీ బొందు పట్టుకుని కిందకు లాగింది.

పట్టాభి: “అది కాదే…” అంటూ ఏదో చెప్పబోయ్యాడు పట్టాభి.

పద్మిని: “అయ్యగారూ., ఎవ్వరిని తలుచుకున్నారండి ఇంతలా లేచింది” అంటూ నోరు నోక్కుంటూ దగ్గరకు రాసాగింది.

పట్టాభి: “పద్మినీ,,, వద్దే…. వద్దే మీ అమ్మ చూస్తే నన్ను చంపేస్తుంది”.  వణుకుతున్న స్వరంతో….అన్నాడు.

పద్మిని: “ఎవరో మిమ్మల్ని బాగా డిసాబ్ (Disturb) చేసినట్లున్నాదండి” పైజామా కి అడ్డంగా రావటం లేదు. గాడిలో చెయ్యి పెట్టి వజ్రాల మూటని చేతిలోకి తీసుకొని వేళ్ళ మధ్య లాగింది.

పద్మిని చెయ్యి పడగానే……… ఇంకా నిగిడిపోయి నింగికెగసి పోయింది.

పట్టాభి: “చంపేస్తున్నావే…..హా స్”

పద్మిని: “అయ్యబాబోయ్, ఇట్టా చేయ్య్ వెయ్యగానే అట్టా నిగిడిపోయింది., ముసలోడికి దసరా పండగని ఇటా లేపుకుంటే………ఈ వయసులో ఎట్టాగయ్యా?”

పట్టాభి: “కష్టమేలే?! అయినా నువ్వేమన్నా ఆరుస్తావా తీరుస్తావా?”

పద్మిని: “ఆరుస్తానో తీరుస్తానో…ఎవ్వరిని చూసి జాడించుకున్నారో చెప్పండి., రెక్కలు కట్టుకుని తీసుకోచేస్తాను”.

పట్టాభి: “నిజంగానా?! అయితే అది నువ్వే,……మరి. తీరుస్తావా?”

పద్మిని: “అదెంటయ్యా….అట్లా మాట్లాడుతారు. నేను మీ కూతురులాంటి దాన్ని?”

పట్టాభి: “మరెందుకే బీరాలు పలికావ్? ఆరుస్తానూ…తీరుస్తానూ అంటూ”.

పద్మిని: “నేను వెళ్తానయ్యా… మీరు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు”

పట్టాభి: “వెల్దుగానిలే ఫ్రీడ్జ్ లో ice గడ్డలున్నాయి అవి ప్లాస్టిక్ కవర్ లో వేసి తీసుకురా”

పద్మిని: “దేనికయ్యా….?”

పట్టాభి: “నొప్పి దగ్గర పెట్టుకుంటే తగ్గిపోతుంది”

పద్మిని: “కొంపతీసి అక్కడ పెట్టుకుంటారా ఏంటి”

పట్టాభి: “మరి ఏం చెయ్యమంటావ్; నువ్వు దయ చూపించట్లేదుగా”

పద్మిని: “బంగారం లాంటి పెళ్లాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని. నాతో ఎక్కశేకాలెంటయ్యా”

పట్టాభి: “మాటలు చేప్పడానికే….అందరూ చెబుతారు అవసరానికి వస్తేనే…..ఇదిగో ఇలా ముఖం చాటేస్తారు”

పద్మిని: “సరే అయ్యగారూ మీ కోరిక తీర్చడానికి నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు. కాకపోతే నాదో చిన్న కోరిక ఉంది అది తీరుస్తే…….. మీరు చెప్పినట్లు చేస్తాను”

పట్టాభి: “డబ్బా..నీకెంత కావాలంటేఅంతిస్తాను. పడమటలో మేము కడుతున్న కాంప్లెక్స్లో ఒక ప్లాట్ నువ్వు వాడుకున్నంత కాలం నీదే…చాలా?”

పద్మిని: “అది కాదయ్యా…………(నసుగుతూ) నాకు చిన్నప్పటి నుండీ ఎవ్వరైనా ఏసుకుంటుంటే చూసే అలవాటు. ఈ అలవాటు మా అమ్మానాన్నలతో మొదలు., అప్పటి నుండీ మొదటి రాత్రులు అందరివీ చాటు నుండీ చూసేదాన్ని…నాకు అలా ప్రతి ఒక్క దాన్నీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళ దెంగులాట చూసి ఆ పైన కోరిక తీరేదాకా మోజుగా వేయించుకునేదాన్ని”

పట్టాభి: “ఇదెక్కడి కోరికే……ఇప్పటికిప్పుడు ఎవ్వరిని వెయ్యాలి?”

పద్మిని: “అమ్మగారుంది కదా….సారూ…. అమ్మని కసితీరా చేయండి….ఆ పైన నన్ను ఏం చేసుకున్నా మీ ఇష్టం… అడ్డు చెప్పాను”.

పట్టాభి: “దాన్ని చూస్తే అంత మోజు ఎక్కడోస్తుందే?. వచ్చినా మీ అమ్మ ఒప్పుకోదులేవే”

పద్మిని: “నీ పెళ్ళాం పేరు ఎత్తితే…బిగి సడలినట్లుంది….” అంటూ పట్టాభి మగతనాన్ని గుప్పిట్లో బిగించి తోలు వెనక్కు ముందుకు లాగింది.
(బహువచనం నుండి ఏకవచనం లోకి దిగిపోయింది పద్మిని)

పట్టాభి: “అట్లా నువ్వు అంటూ ఉంటే ప్రాణం పోతోందే

పద్మినీ….నిజంగా నువ్వు పద్మినీ జాతి స్త్రీవే………. ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఎస్ హా హమ్మ” అంటూ మీదకు లాక్కున్నాడు పట్టాభి.

పద్మిని: “అయ్యాగారూ తొందర పడమాకండీ..,  మీ కోరిక తీరుస్తా గానీ మరి నా కోరికో” అంటూ పెదాలు తడుపుకుంది. పైట లాగేసి నడుములో దోపుకుని అయ్యగారూ వళ్లు పట్టమంటారెంటి?

పట్టాభి: ఏంటే, రెచ్చగొడుతున్నావ్.?.. అక్కడ నా పెళ్ళాం పూజలో ఉంది. వచ్చిందంటే….ఇద్దరికీ చేస్తుంది మసాజ్.,అంటూ పద్మిని పెదాలని నోట్లోకి తీసుకుని కస్సున కొరికాడు.

పద్మిని: “నీ పెళ్లాన్ని దెంగే ఆలోచన లేదా? ఇంత వయాసొచ్చినా కసిగా ఉంటుంది. దాన్ని నువ్వు దెంగుతూ ఉంటే….అది మొత్తుకుంటూ  హమ్మ అబ్బా అంటూ అది అరిచే అరుపులు నా చెవిన పడాలి”
పట్టాభి దాని కూచిల్లు లాగేసి దాని ఊపస్తు మీద అరచేత్తో గట్టిగా పట్టుకుని పిశికేసాడు.

పద్మిని: “హూం ఇలానే పిసకాలి దాన్ని”. అలివేలి గురించి అంటూ కిందకు జారీ తన ముఖాన్ని మొడ్డకి రుద్దుకొసాగింది. చేత్తో మొడ్డ తోలుని వెనక్కు లాగి నాలుకతో అలవోకగా పొడిచింది.

పట్టాభి: “హమ్మా ఏంటే ఈ సుఖం. హ తట్టుకోలేక పోతున్నాను”.

పద్మిని పట్టాభి మగతనాన్ని నోట్లో కుక్కుకుని పీల్చేస్తూ….. పట్టాభి అరుపుల్ని ఎంజాయ్ చేయసాగింది.

పద్మిని: ‘ఏం మొగాడివయ్యా… గజం పొడుగుంది. కొంచెం నోట్లో పెట్టుకుంటే అలా విల విల లాడిపోతున్నావ్. అమ్మ గారు ఎప్పుడూ ఇలా చేయలేదా?”

పట్టాభి: “దాని మాట ఎందుకే ఇప్పుడు…పీల్చేయ్యవే పిల్లా”
ఇంతలో తలుపు చప్పుడు చేస్తూ అలివేలు

అలివేలు: “ఏమే డాక్టర్ ని పిలవాలంటావా? ఆయనకు ఎలా ఉంది?”

పద్మిని: “వస్తున్నా అమ్మగారూ” అంటూ తలుపు తీయడానికి బయలుదేరింది.

పట్టాభి: “నీ కేమన్నా పిచ్చా, దాన్ని ఎందుకు పిలుస్తున్నావే?!”

పద్మిని: “అమ్మగారు వచ్చి పూర్తి చేస్తారు లెండి” అంటూ పైట కప్పుకుని అమ్మగారూ “రండి లోపలికి మీరే చూడండి” అంటూ తలుపు తీసి అలివేలుని తీసుకువచ్చింది.

అలివేలు: “ఛీ, సిగ్గు ఎగ్గూ లేకుండా పని పిల్ల ముందు అలా గుడ్డ ముక్క కూడా లేకుండా….దాని ముందు అలా లేపుకున్నావ్ గుండెల్లో నోప్పనుకుని హడలి చచ్చాను. ఇదా నీ భాగోతం”.

పట్టాభి: “మొగుడికి ఏమీ కాలేదన్న సంతోషం ఎక్కడా లేదు., దాని ముందు విప్పుకు తిరుగుతున్నానని ఇదయిపోతున్నావ్.,”

“ఇలారా…అలివేలూ” అంటూ గోముగా పిలిచాడు పట్టాభి.
మగడి గొంతులో మార్ధవాన్ని గమనించింది అలివేలు…దాంతో

“ఎందుకు పట్టాభీ” అంటూ పేరు పెట్టి పిలిచి అడిగింది.

“వెళ్ళమ్మా., నీ మగాడు నీ మీద మనసు పడ్డాడు పాపం”

“నాకు తెలియదు పాపం, ఇప్పుడు ముద్దుగానే పిలుస్తాడే…తరువాతే కళ్ళ బోడుస్తాడు. ఆ మగతనం చూడవే…..గట్టిగా గొంతులోకి వస్తుంది”.

“ఆ ముసలాడు ఏం తోస్తాడమ్మా…?!”

“ముసలాడెంటే….నా కన్నా 2 ఏళ్ళు చిన్నాడు. వయసు దాచేసి లాలూచీ చేసి ముందుగా రిటైర్ అయ్యాడు…ఈయన సంగతి నాకు తెలియదా? సినేమాలో శ్రీహరి లా బాడి పెంచేసి తెగ పోసులు కొట్టేవాడు. అనకూడదు కానీ పైటేసిన ప్రతి ఒకత్తి ఆశగా చూడటమే…ఎక్కడ నంజుకుని తినేస్తాడో అని”  అంటూ నిట్టూర్చింది.

“మీరు మాత్రం 42 అంటే కూడా ఎవ్వరూ నమ్మరు. అలా ఉంటారు”

“నా వయసు అయిదు పదులు దాటిందే…”

“మీరు అట్లా కనపడరమ్మా.,,, మీరు వెళ్లకపోతే రోజంతా అట్టాగే లేపుకునేటట్లున్నాడు., ఆ తరువాత లేనివన్నీ పీకకి చుట్టుకుంటాయి వెళ్లండమ్మా” అంటూ అలివేలుని ముందుకు తోసింది.

సమరానికి సిద్దమయినట్లు పట్టాభి ఛాతీ విరుచుకుని నిలబడ్డాడు.
మొడ్డ మోరలెత్తి లేచి వీరుడి చేతిలో కతిలా నిలబడింది.

అలివేలుని బెడ్ వరకూ తీసుకువచ్చి పైట జార్చేసింది పద్మిని.,
చీర లాగేసి నడుము పట్టుకుని పిసికెసి చేతిని లోపల దూర్చేసింది. అలివేలు ఆడతనమంతా చేరువయిపోయింది.

ఒకటి తరువాత ఒకటిగా బట్టలు విప్పించుకుని పద్మిని ముందు నగ్నంగా నిలబడింది అలివేలు.వయసు మీద పడినా వంపు సొంపులకు మాత్రం కొదవలేదు. మాంచి పొంగుమీదుంది అలివేలు.,

“అమ్మగారూ అయ్యగారి చెయ్యి గట్టిగా పడనేదులా ఉంది మంచి గట్టిగా ఉందండి మీ ఒళ్ళు”.

“దగ్గరకు ఎక్కడ రానిచ్చిందే నన్ను., ముట్టుకుంటే ఆండాదూరం పారిపొయ్యేది”

“అంత దడ్డెసుకుని మీదకు వస్తే…….. భయ్యామ్ వేయదుటే…?!”

“మీరు ఇలా భయపడితే ఎవతినో తగులుకున్నాడనుకోండి అప్పుడు మీ పరిస్తితి ఏంటి., అలానే మాట్లాడుతారు మీరు మళ్ళీ శోభనం చేయండి అయ్యగారు” అంటూ మీదకు తోసింది.

ఆ రోజెందుకో అలివేలుకి మగాడు రోజూ చూసే కళ్ళకి కొత్తగా కనపడసాగాడు.

తనను తానే మరిచి పోయింది పద్మినికి 22 ఏళ్ళయితే తాను 18 సంవత్సరాలా టీనేజ్ పిల్లే అయిపోయింది.
పట్టాభి అలివేలుని మంచం మీదకు లాక్కుని తన పక్కన పడుకో బెట్టుకున్నాడు. అలివేలు సిగ్గూలమోగ్గే అయ్యింది.
ఆ సిగ్గు చూడగానే పెళ్ళయిన కొత్తలో శోభనం పెళ్లి కూతురులా అనిపించింది.
చూపుడు వేలితో నుదిటి మీద నుండి వృత్తాలు చూడుతూ బలమైన వక్షాలని రెండు చేతుల్తో బంధించి పిశికేయసాగాడు.
హు ఆః అంటూ చేతుల్లో నలిగిపోతూ మగది పరిష్వంగంలో ఒదిగిపోయింది.
అలివేలు చేతులు చాపి., బెడ్ కి అణిచి తన బంతుల్నీ నోట్లోకి తీసుకుని కసిగా పీల్చేస్తూ……..కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఆడతానాన్ని కస్సున పొడిచాడు.
హమ్మా…..నెమ్మదిగా పొడవయ్యా….గొంతులో కూరుకుపోయింది.
అలా అరగంట కసిగా పొడిచాడు.
అలివేలు తట్టుకోలేక నోట్లో నోరు పెట్టి తన అరుపుల్ని అణిచేసుకుంది.
ఇదంతా చూస్తున్న పద్మినికి కసి పెరిగిపోయింది. తనకి ఆడది కసిగా అరిచే అరుపులంటే ఇష్టం., ఇలా అరవకుండా ఉంటే….తన కోరిక తీరదు.
అలివేలు కార్చేసుకుంటూ మగడి నోట్లో తన అరుపు కప్పెసుకుంటోంది.
పట్టాభి అలవోకగా అలివేలుని పైకి లేపి, తను వెల్లకిలా పడుకుని పైకి ఎక్కించుకున్నాడు.
అలివేలి అడవిలో దిగబడగానే కెవ్వున అరిచింది. హమ్మా నా రసాలు కారిపోయ్యాయ్యయ్య….నెమ్మదిగా…. తట్టుకోలేను అంటూ ఆయాసపడింది.
పట్టాభి లవడా లోతుల్లో స్వైర విహారం చేయ్య్సాగింది. అలివేలు ఎగిరి పడినప్పుడల్లా టపా టపా అంటూ తొడల అరుపులు వీళ్ళ అరుప్లతో కలిసి ఇల్లంతా ప్రతిద్వనిస్తున్నాయి.

“ఏవండీ మన అరుపులకి ఇరుగు పొరుగు అపార్ధం చేసుకుంటారు. ఇంకా నా వల్ల కాదు ఓపిక ఉడిగిపోయింది., కార్చేసుకోండి నాకు కారిపోతోంది” ఎగురుతూ అంటూ పట్టాభి మీద వాలిపోయింది.
అలివేలు దూల తీరిపోవడం తో పక్కకి ఒదిగింది. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది పద్మిని అక్కడే ఉన్న విషయం.,
పద్మిని వైపు చూసింది.

ఒంటి మీద నూలు పొగయినా లేకుండా.. కళ్ళు జ్యోతుల్లా, వంటి మీదకి కామినీ పిశాచి పూనినట్లు 34 రొమ్ములు ఎగసి పడుతూ….చిక్కిన నడుముతో….బలిసిన తొడలు మధ్య పూ పొద రసాలు కారి కాళ్లని తడిపెస్తూ ఉండగా….ఆడ సింఘమ్ లా పట్టాభి మీద దూకింది. పద్మిని వైపు చూసింది.
ఒంటి మీద నూలు పొగయినా లేకుండా.. కళ్ళు జ్యోతుల్లా, వంటి మీదకి కామినీ పిశాచి పూనినట్లు., ఎగసి పడుతూన్న 34 రొమ్ములతో….చిక్కిన నడుముతో….బలిసిన తొడల మధ్య పూ పొదరిల్లు రసాలు ఊరి కాళ్లని తడిపెస్తూ ఉండగా….ఆడ సింఘమ్ లా పట్టాభి మీదకు దూకింది.
పద్మిని ముక్కు పుటాలు తుమ్మెద రెక్కల్లా ఎగురుతున్నాయి. కూచాలు నీటిలో నుండి పొడుచుకొచ్చిన తామర మొగ్గల్లా… మగాళ్ళ గుండెలని తూట్లు పొడిచేలా ఉన్నాయి.
పట్టాభి కళ్ళు తెరుచుకుని అలానే చూస్తూ ఉండిపోయ్యాడు. ఏ సినేమా హీరోయిన్ స్ట్రక్చర్కి తక్కువలేదు పద్మిని ఫిగర్., పద్మిని హౌర్ గ్లాస్ ఫిగర్ చూడగానే నిత్యం కసరతు చేసిన ఒళ్లే అయినా కట్రాట అయిపోయింది.
మగాడిగా ఇలాంటి దాన్ని అనుభవించాలి.  ఏదో కావాలని మగతనం కోరుకుంటోంది… నరాలన్నీ ఒకే అవయవం మీద ఏకీకృతం అయినట్లు నిగిడిపోయింది..
కోరికలు విజృభిస్తూ ఉండగా……..పద్మినీని విస్సురుగా లాక్కుని బెడ్ మీదకు పడేసి..; రెండు చేతులు అణిచేశాడు.
 కవ్విస్తున్న పెదాలు చూడగానే ఏదో ఆవహించినట్లయింది. పెదాలు నోట్లోకి తీసుకుని కస్సున కొరికేసాడు….
నా అరుపులు తన నోట్లో ప్రతిద్వానిస్తున్నా నాలుకతో నోట్లో దాడి చేసి గొంతులో పొడవసాగాడు.
పద్మిని తట్టుకోలేక తాలని అటూ ఇటూ తప్పించుకోలేక తిప్పసాగింది.
అయినా తాలని గట్టిగా అదిమి పెట్టి పెదాలు జుర్రుకుంటూ., బుగ్గలు కమిలి పొయ్యేలా కొరికాడు.
పట్టాభి పోట్లాగిత్తలా పడినా పద్మిని అది ఆస్వాదిస్తూ సహకరించసాగింది.
“అమ్మా నమిలెయ్యరా…నా ఇంటాయన కూడా ఇలా చేయలేదు చంపేయ్య్.హమ్మయో…” అంటూ పట్టాభి చుట్టూ కాళ్ళెసి లోపలికి లాక్కున్ది.
పట్టాభి పద్మినిని పెదాలు నమిలేస్తూ గొంతు ముడిని పెదాల మధ్యన పట్టుకుని బలంగా లాగాడు.
అక్కడ నుండి మెడ కిందకు  దిగి పాలపొంగుల్నీ చేతుల్లో పట్టి కసిగా పిశికేసాడు. అయినా పద్మిని పట్టాభితో సుఖానికి పరవశిస్తూ
“హమ్మయో పిసికేయ్., పిండేయ్ హమ్మయో…అంటూ అరవసాగింది.
పట్టాభి కసి, ఎంగిలి కూటికి ఎగబడిన కుక్కలా ఉంది.
పద్మిని అందాలను జుర్రుకొంటూ 28” నడుము చుట్టూ చేతులతో చుట్టేసి లాక్కున్నాడు.
పట్టాభి బలవంతంగా లాగడంతో నడుము దగ్గర కలుక్కుమంది పద్మినికి
కానీ అంత నొప్పినీ మూలుగుల మధ్య భరించింది.
మగడు పద్మిని పొంగుల్నీ కసిగా నలిపెస్తూ బొడ్డులో నాలుకతో జుర్రుకొంటూ ఆ కింద రసాలు ఊరే మర్మ స్తానానికి అలవోకగా వెళ్లిపోయాడు.
తొడలు విశాలంగా తెరిచి కవ్వింపుగా పట్టాభి మొడ్డకేసి చూసింది పద్మినీ.
బొడ్డు కింద నుండి ప్రారంభమయిన చిట్టడవి మధ్యన సువాసనలీనే గంధం చెట్టు, గంధం చెట్టు అని చెప్పడానికి చెట్లు కొట్టే వాళ్ళు ఇంగ్లిష్ లో V ఆకారంలో ముక్క చెక్కుతారు., అలా
V ఆకారంలో; ఏ శిల్పో చెక్కిన అంకురం….,
ఆ కింద త్రికోణం.,
ఆ త్రికోణం నుండి ఊరే ఊటని కనపడనీయ్యకుండా ఈ అంకురం కప్పేస్తూ., బలిసిన తొడలని అదన్నుగా రసాలని దోసిలి పట్టినట్లు అక్కడ ఊరీన రసాలు నీటి చెలమలయి.
పట్టాభి కింది పొట్ట సౌందర్యాన్ని చూసి గుటక పడక కింద చిట్టడవిలో దాగిన ప్రవేశం దగ్గర ఆగిపోయ్యాడు.
గుబురు పోదల్ని వేరుచేస్తూ ద్వారాన్ని నాలుకతో నెమ్మదిగా పొడిచాడు.
అప్పటికే రసాలు ఊరిన వేదిక ఆ చిన్న స్పర్శకే గట్టు దాటేసింది.
హు…………మ్ అంటూ రసాలు వదిలేసింది పద్మిని
అలివేలు అలసి పోయి వీళ్ళ విచ్చలవిడితనాన్ని చూడసాగింది. తన మొగడు ఆఫ్టర్ అల్ పనిదాన్ని  అంతా కుతిగా నాకేస్తుండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. కానీ మొగడి బలం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. పని చేసుకుని బ్రతికేది కాబట్టి అది తట్టుకుంటోంది. తనయితే ఆపాటికే మంచాన పడేది.
పద్మిని తొడల మధ్య కార్చుకున్న రసాలు బంక కత్తి తీగలు కట్టేశాయి. కాళ్ళను తొడలు పట్టుకుని విడదీసి ఆ తీగాల్ని నాలుకతో స్పృశించి.,
యోని పెవులను చుంబించాడు పట్టాభి. అప్పటికే రసాలను వదిలెయ్యడంతో అలసటగా పట్టాభి తలని పట్టుకుని త్రికోణంలోకి అదుముకుంది పద్మిని.నల్లని ఆ పెదాల మధ్య ఎర్రని పెదాలలోకి నాలుకని చొప్పిచి జూర్రెయ్యసాగాడు.
హూం హా……………. అమ్మా అంటూ ఓపిక చేసుకుని కూజీతాలు వెలువరించసాగింది పద్మిని.
అలివేలు చూడసాగింది. ఒక పని పిల్లని తన మొగుడు కుత్తిగా జుర్రెసుకుంటున్నాడు. ఆ రసాలను కరువుతీరా తాగేస్తున్నాడు.
ఛీ ఎంత కరువోచిపడింది రా దేవుడా….కానీ తన మీద పద్మిని వాలిపోయి ఉంది. వీళ్ళ భాగోతం చూడక టపేటట్లు లేదు అనుకుంది అలివేలు.
పద్మిని పరిస్తితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఎవ్వరైనా చేసుకుంటుంటే చూడాలన్న కోరిక అలివేలుని కూళ్ళ బోడవడంతో కోరిక నెరవేరి కింద చేరువయిపోయింది., దానికి తోడు ముసలాడు లోపలకంటా నాకేస్తున్నాడు.
“ఏయ్ ముసలొడా ఇంకెంతసేపురా పైకి రా…ఎన్ని సార్లు కార్చుకోవాలి రా రా” అంటూ విల విల లాడింది.
పట్టాభి ఆ మాటలు పట్టించుకోకుండా మొలికని అరగదీయడానికి నాలుకని కత్తిల్లా చేసుకుని పీల్చేయ్యసాగాడు.
“ఒరేయ్ ముసలొడా ఒంట్లో నరాలన్నీ మెలిపెట్టేస్తున్నావు రా……..రా నా కొడకా….అక్కడ కల్లు కంపు కొడతాది….నీ క్కావాలంటే కావాల్సినంత కల్లు తీసుకుని వస్తా విడిచిపెట్టరా” అంటూ పట్టాభి వీపు మీద చరిచింది.
ఇంతలో అలివేలు లేవడానికి ప్రయత్నిస్తూ…. “ఒసేయ్ పద్మినీ, లేవే నేను వెళ్ళాలి లోపల చాలా పనులున్నాయ్” అంటూ అటూ ఇటూ కదిలింది దారి దొరుకుతుందేమో అని.
“ఎక్కడికే ఏళ్ళేది నీ ముసలాడు నా ప్రాణం తీస్తున్నాడు, ఆగు నేను నీ ప్రాణం తీస్తాను” అంటూ అలివేలుని నొక్కి పట్టి కాళ్ళ మధ్యకు ఎగబాకింది.
పక్కకు ఒత్తిగిలి అలివేలు నిలువు పెదాల మీద విజృంభించింది. అలా పక్కకు ఒదగడం తో పట్టాభి లేచి పద్మిని మీద పడుకుని మగతనాన్ని పద్మిని మానం లో గుచ్చాడు.
పద్మిని పళ్ల మధ్యన నలిగిన నిలువు పెదాలతో అలివేలూ, పట్టాభి మగతనం దోపిడీ చెయ్యడంతో ఒక్కసారే తట్టుకోలేక పద్మిని ఇద్దరూ అరిచేశారు.
పద్మిని కాలెత్తి కసిగా పోత్లెయ్యసాగాడు
అలా పట్టాభి పోట్లకి, ఆ దెబ్బలకి తట్టుకోలేక అరిచేస్తోంది పద్మిని.
పట్టాభి అలివేలు కూజీతాలు వింటూ పద్మినిని కసిగా మర్ధించసాగాడు.
తనకీ దగ్గిరకు వచ్చేసింది.
పద్మిని పొంగులు పట్టుకుని నలిపెస్తూ…అడుకంటా తొయ్యసాగాడు.

పద్మినికి కడుపులో దిగబడుతున్న పట్టాభి ఆయుధానికి లొంగిపోయి తెలియకుండానే వళ్ళు అప్పగించి పరవశంగా అరవసాగింది.
ముసలాడు గుండెల్లో దిగబడుతున్నాడు. నా వల్ల కాదు శోష వచ్చేలా ఉంది. “కార్చేసుకోరా నా ఒళ్ళు హూనం అయిపోయింది హమ్మా” అంటూ అలివేలు ఆడతానాన్ని కొరికేసింది తట్టుకోలేక.అలివేలు వెర్రి కేక పెట్టింది. పట్టాభి కూడా లోతుల్లో పొడిచి పొడిచి గర్భాశయంలో కార్చేసుకున్నాడు.

 5c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Panimanishi Panikoche Manishi – 1, పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి ,dengudu kathalu, jabardasth telugu sex stories,telugu actress sex stories, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu sex stories in jabardasth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button